Consiliului local Tecuci convocat în şedinţă ordinară, în 29.11.2017, ora 16

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

   Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de  29.11.2017 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI ” S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „RAMPA RATEŞ S.R.L.” Tecuci.
 5.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele prevăzute de art. 28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr.258 din 29.12.2014.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.80/15.09.2016 cu modificările şi completările ulterioare, privind retragerea unui reprezentant al Consiliului Local Tecuci din Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nicolae Bălcescu din Municipiul Tecuci.
 7.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la H.C.L. nr.97/2017 privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de administrare a cimitirului municipal, aprobarea contractului de concesiune prin gestiune directă către Societatea „COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L”.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţă socială în anul 2018.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţă convenabilă în anul 2018.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu nr.64-66.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil, aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu , nr.64-66.
 12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului, situată în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.77.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situată în Tecuci, str. Cocorăşti nr.2b.
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de ordine publică.

      15. Informări, interpelări, petiții.

 •   Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.234/17.11.2017 a Societăţii Zooland Tec S.R.L. Tecuci.
 •    Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.236/22.11.2017 a Cabinetului Individual Avocat Frâncu Dan privind situaţia dosarului nr.38380/3/2015.

 

P R I M A R , Catalin Constantin Hurdubae

AVIZAT ,

Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci,   Jr. Fotache Valerica