Hotarari ale C.L. 2019

Hotărâri din luna Mai  2019

13.05.2019 – Hotararea nr 56: Privind:  alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iunie 2019 – august 2019) . Vizualizati documentul AICI

13.05.2019 – Hotararea nr 55: Privind:  aprobarea Programului de activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2019 . Vizualizati documentul AICI

13.05.2019 – Hotararea nr 54: Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI . Vizualizati documentul AICI

13.05.2019 – Hotararea nr 53: Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL . Vizualizati documentul AICI

13.05.2019 – Hotararea nr 52: Privind:  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI SPATIILOR VERZI SRL TECUCI . Vizualizati documentul AICI

13.05.2019 – Hotararea nr 51: Privind: aprobarea Bugetului initial centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019  . Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Aprilie  2019

25.04.2019 – Hotararea nr 50: Privind: aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun mobil – Dacia Loan , aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 49:  Privind : transmiterea în administrarea Direcţiei de Asistenta Sociala Tecuci a unui autoturism DACIA DOKER 15 75cp . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 48:  Privind: modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini si a indicatorilor de performanţă serviciului de salubrizare. Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 47: Privind: acordul Consiliului Local în vederea închirierii unui spatiu apartinând domeniului public al UAT – Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Spitalului Municipal ,,Anton Cincu” . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 46: Privind:  modificarea protocoalelor de predare-primire a locuintelor incheiate intre Municipiul Tecuci si Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 45: Privind: acceptarea ofertei de donatie a unui imobil facuta de Patrichi Roxana-Irina si inventarierea acestuia in domeniul public al UAT Municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 44: Privind: Actualizare PUZ aprobat cu HCL nr. 25412014- PUZ fosta U.M. 01589 – strada Gheorghe Petrascu, municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 43: Privind:   indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 42: Privind: aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat dupa incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018; Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 41: Privind:Aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat aI U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2019. Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Martie  2019

 

25.03.2019 – Hotararea nr 40: Privind: transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei culturale ,,Cavaleria Galati „, a unui spatiu aparţinând domeniului public al municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 39: Privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare a performantelor profesionale pe anul 2018 , pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci şi in comisia de solutionare a contestatiilor. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 38: Privind: înlocuirea doamnei Diaconu Petronela Monica din Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 37: Privind: aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu doamna Rădulescu Anamaria din localitatea Condrea, jud. Galaţi având ca obiect lucrări de reparaţii, igienizare si dotare în cadrul Sectiei de Pediatrie a Spitalului municipal ,,Anton Cincu ” Tecuci. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 36: Privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituţiei publice de cultură Biblioteca Municipala Stefan Petica Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăsurată în perioada 15.01.2018-31.12.2018. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 35: Privind: închirierea unor spaţii cu destinaţie de sedii partide. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 34: Privind:constituirea unui drept de superfîcie cu titlu oneros . Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 33: Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii prin licitaţie publică a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, zona bl. T. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 32: Privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 31: Privind: modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 30: Privind: completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 175 din 29.12.2016 privind punerea la dispoziţia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020- Aglomerarea Tecuci a terenului pentru reabilitarea şi construirea investiţiilor aferente acestuia . Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 29: Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Construire spatii alimentaţie publică obor municipiul Tecuci”. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 28: Privind: neasumarea responsabilităţilor organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Scoli al României si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Tecuci .Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Februarie  2019

26.02.2019 – Hotararea nr 27: Privind: modificarea H.C.L. nr. 30 din 26.02.2009 referitoare la asocierea Consiliului Local Tecuci cu A.C.S. ,, AKIKAI .,. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

26.02.2019 – Hotararea nr 26: Privind: stabilirea pretului inchirierii pajistilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2019. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 25: Privind:  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru o perioada  de trei luni (martie 2019-mai 2019). Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 24: Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Municipale Stefan Petica Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura –
Biblioteca Municipala Stefan Petica Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci .AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 23: Privind: atribuirea de denumire unei străzi din municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 22: Privind: trecerea imobilului din Tecuci ,str. Maior Genoiu nr.3b din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (U.M. 0527 Galaţi). Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 21: Privind: schimbarea destinatiei unui spatiu situat in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr 39. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 20: Privind: schimbarea destinatiei unui spatiu situat in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr 77. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 19: Privind: aprobarea listei de prioritati pentru locuintele ANL in Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 18: Privind: aprobarea repartizarii unor locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 17: Privind: modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modificările ulterioare prin HCL nr.219/29.11.2018, HCL nr. 44/10.03.2017 si HCL nr. 252/29.09.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tecuci în Consiliul de Administraţie şi Comisia de evaluare si asigurare a calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 16: Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica . Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 15: Privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultură Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăsurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 14: Privind: acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind ,,Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritara 3 Obiectivul specific 3.2.” . Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 13: Privind:completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 12: Privind: completarea Comisiei de specialitate nr. 5 ” Administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţenilor”  a Consiliului local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Ianuarie  2019

31.01.2019 – Hotararea nr 11: Privind: Aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci având ca obiect lucrări de reparaţii, igienizare si dotare în cadrul Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului municipal Anton Cincu Tecuci . Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 10: Privind: Modificarea Contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in mun.Tecuci, incheiate la data de 1 1.02.2010.  Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 9 : Privind: transmiterea în administrarea Judecatoriei Tecuci a unui imobil. Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 8: Privind:  aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Galati. Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 7 : Privind: modificarea si completarea anexei nr. 1 din HCL 252/21. 12.2018 si anexei nr. 2 din H.C.L. nr.167/27.09.2018. cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 6 : Privind: modificarea si completarea anexelor nr. l. 2. 4 si 8 din H.C.L. nr. 66 /29.03.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea
Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L. Tecuci . Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 5 : Privind: aprobarea revocării art. 2 si art. 3 din H.C.L.nr. 202 din 31.10.2018 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Tecuci în Adunarea Generală la Societatea CALORGAL S.A. Galati si în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru servicii de producere, transport, distribuţie si furnizare energie termică în sistem centralizat – Serviciul Reional de Termoficare Galaţi . Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 4 : Privind: Aprobarea contului de execu ţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2018. Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 3 : Privind: validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Niculae. Hotarare cu caracter individual , contine date cu caracter personal , se supune Legii nr 677/2001 si Regulamentului UE nr.679/2016.

31.01.2019 – Hotararea nr 2 : Privind: constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al dlui. Buliga Bodan. Hotarare cu caracter individual , contine date cu caracter personal , se supune Legii nr 677/2001 si Regulamentului UE nr.679/2016.

07.01.2019 – Hotararea nr 1 : Privind:  acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2018 . Vizualizati documentul  AICI