Hotarari ale C.L. 2019

Hotărâri din luna Octombrie  2019

 

 

11.10.2019 – Hotararea nr 109: Privind: Aprobare actualizare indicatori economici ai investitiei „Modernizare strazi in Municipiul Tecuci, judetul Galati, Etapa I”, dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pe surse de finantare . Vizualizati documentul AICI

11.10.2019 – Hotararea nr 108: Privind: Modificarea Art. 2 si Art. 3 din HCL nr. 131/03.07.2018 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3.1.11 . Vizualizati documentul AICI

11.10.2019 – Hotararea nr 107: Privind: Modificarea Art. 2 la HCL nr. 130/03.07.2018 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice — Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati” . Vizualizati documentul AICI

04.10.2019 – Hotararea nr 106:Privind : aprobarea modificarii Statului de functii al Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci , prin transformarea postului vacant de pedagog muzeal (S) grad profesional debutant in conservator (S) grad profesional IA . Vizualizati documentul AICI

04.10.2019 – Hotararea nr 105:Privind: aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Septembrie  2019

 

26.09.2019 – Hotararea nr 104:Privind: aprobarea listei de priorităti pentru locuințele ANL în municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

26.09.2019 – Hotararea nr 103:Privind: aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului, pentru susținerea obiectivului „Centru Social Pastoral pentru Tineret” . Vizualizati documentul AICI

26.09.2019 – Hotararea nr 102:Privind: modificarea H.C.L. nr.123/25.04.20 15 . Vizualizati documentul AICI

26.09.2019 – Hotararea nr 101: Privind: modificarea Anexei 1 si a Anexei 3 la H.C.L. nr. 55/13.05.2019 privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2019 .  Vizualizati documentul AICI

26.09.2019 – Hotararea nr 100: Privind :  aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI . Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna August  2019

 

29.08.2019 – Hotararea nr 99: Privind : alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (septembrie 2019 – noiembrie 2019) . Vizualizati documentul AICI

29.08.2019 – Hotararea nr 98: Privind: modificarea HCL nr.79/25.07.2019 privind trecerea suprafeței de teren de 25217 mp din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul public al judetului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați . Vizualizati documentul AICI

29.08.2019 – Hotararea nr 97: Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Tecuci , pe anul 2019. Vizualizati documentul AICI

29.08.2019 – Hotararea nr 96: Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor în bani, elevilor olimpici, care au obținut premii de excepție la Olimpiadele Școlare naționale și internaționale și a cadrelor didactice care i-au pregătit pe aceștia. Vizualizati documentul AICI

29.08.2019 – Hotararea nr 95: Privind: aprobarea reincadrarii D-nei Barbuță Adelina, ca urmare a promovării in grad profesional din funcția de consilier I  in funcția de consilier IA, în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului  Local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

29.08.2019 – Hotararea nr 94: Privind:aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public comunitar de Evidență a Persoanelor Tecuci . Vizualizati documentul AICI

29.08.2019 – Hotararea nr 93: Privind modificarea anexei nr 4  la HCL nr 38 din 28.02.2018 , stabilirea formei de gestiune , caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci SRL. Vizualizati documentul AICI

29.08.2019 – Hotararea nr 92: Privind : aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, pentru o suprafata de 136,44 mp de teren (amplasare stâlp si retea) situat in municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

29.08.2019 – Hotararea nr 91:Privind aprobarea dării in folosință gratuita și a dreptului de uz si servitute către Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati,
pentru o suprafata de 79 mp de teren situat in municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

29.08.2019 – Hotararea nr 90:Privind : aprobarea dării in folosință gratuita și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, prin SC ATRIA CONCEPT SRL pentru o suprafata de 31,44 mp de teren (amplasare stâlp si retea) situat in municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

29.08.2019 – Hotararea nr 89: Privind: Acord de principiu pentru forma preliminară a documentației Planului Urbanistic General al municipiului Tecuci care se va transmite spre avizare instituțiilor abilitate, conform Legii 350/2001 actualizata. Vizualizati documentul AICI

  • Memoriul de sinteza , Regulamentul si Documentatia tehnica ( planse ) pot fi consultate accesand pagina URBANISM

29.08.2019 – Hotararea nr 88:  Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI. Vizualizati documentul AICI

19.08.2019 – Hotararea nr 87: Privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în str. Plt. Stoicescu FN. Vizualizati documentul AICI

19.08.2019 – Hotararea nr 86: Privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra unei suprafețe de teren de 15 mp, în favoarea II Buhoci Sofia pentru amplasarea conductelor aferente proiectului – Extindere rețea apă și canalizare-branșament apă rece și canalizare. Vizualizati documentul AICI

19.08.2019 – Hotararea nr 85: privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip -,, Construire bază sportivă TIP 1, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 26 B, municipiul Tecuci, județul Galați. Vizualizati documentul AICI

19.08.2019 – Hotararea nr 84: Privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ,,Modernizare strada Ion Petrovici – str Cuza Vodă, intravilan DJ 251″ Municipiul Tecuci, județul Galați – tronson DJ 251, Tecuci-Matca, km 2+120 – 2+550, 4+130 – 4+393, str. Cuza Vodă km 1+531 – 1+554. Vizualizati documentul AICI

19.08.2019 – Hotararea nr 83: Privind îndreptare eroare materială din preambulul HCL nr. 75/08.07.2019 privind  aprobarea proiectului ,,Reabilitare clădire școala DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10.1.B . Vizualizati documentul AICI

19.08.2019 – Hotararea nr 82: Privind îndreptare eroare materială din preambulul HCL nr. 74/08.07.2019 privind modificarea HCL nr. 99/24.05.2018 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare clădire școala DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, județul Galați”. Vizualizati documentul AICI

19.08.2019 – Hotararea nr 81: Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019. Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Iulie  2019

 

25.07.2019 – Hotararea nr 80: Privind: aprobarea procedurii de vânzare prin licitatie publica a deseurilor de fier . Vizualizati documentul AICI

25.07.2019 – Hotararea nr 79: Privind: trecerea suprafetei de teren de 25217 mp din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati . Vizualizati documentul AICI

25.07.2019 – Hotararea nr 78: Privind: aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii, modificarea anexei nr. 5 la HCL nr.39/28.02.2018 si, respectiv, anexei nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a pietelor agroalimentare din Municipiul Tecuci nr. 769/28.03.2018, incheiat cu soc. Piete Prest Tec SRL. Vizualizati documentul AICI

25.07.2019 – Hotararea nr 77: Privind: aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Municipiului Tecuci, in vederea casarii si valorificarii. Vizualizati documentul AICI

25.07.2019 – Hotararea nr 76: privind: Aprobarea contului de executie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrut II 2019 . Vizualizati documentul AICI

08.07.2019 – Hotararea nr 75: privind: Aprobarea proiectului „Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judetul Galati” si a cheltuielilor legate de proiect , in vederea finantarii acestuia in cadrul Programulul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10.1.13.  Vizualizati documentul AICI

08.07.2019 – Hotararea nr 74: privind: Modificare HCL Nr.99/24.05.2018 de aprobare a documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judetul Galati” .  Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Iunie  2019

 

27.06.2019 – Hotararea nr 73: privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisia de examinare și respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea promovării în grad a doamnei Bărbuță Adelina – consilier I în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 72: privind trecerea din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aferente Stadionului Tineretului Municipal.Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 71: privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare ajustat pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Galați, în perioada 2014-2020.Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 70:  privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect inclus în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul”Complexuri sportive” pentru obiectivul de investiții ”Construire bază sportivă tip 1”, proiect finanțat de Compania Națională de Investiții. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 69: privind revocarea proceselor verbale de atribuire în folosință gratuită și respectiv retragerea dreptului de folosință a unor terenuri atribuite în baza  Legii nr 15/2003. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 68: privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor imobile (terenuri), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situate în Str. Cuza Vodă, nr. 90. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 67: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren CF nr. 111466 aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către doamna Antonescu Dana Nicoleta. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 66: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren CF nr. 111464 aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către doamna Antonescu Dana Nicoleta. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 65: privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către doamna Rarinca Zamfira. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 64: privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către domnul Tucaliuc Vasile. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 63: privind aprobarea modificării schiței anexă la Contractul de concesiune nr. 79531/12.10.2009. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 62: privind Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Tecuci în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 61: privind acordarea în anul școlar 2018-2019 a 9 burse de performanță și a 38 burse de ajutor social elevilor din învățământul preuniversitar al Municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 60: privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Reabilitare zona interblocuri strada Aleea Ștrandului”. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 59: privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Reabilitare strada Mircea Vodă, strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti, strada Siretului”. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 58: privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Sistematizare pe verticală incintă Spital Municipal Anton Cincu”. Vizualizati documentul AICI

27.06.2019 – Hotararea nr 57: privind aprobarea proiectului ”Eficiența instituțională prin investiții la nivel local”, cod SMIS 126419/ cod SIPOCA 561 și a cheltuielilor legate de proiect. Vizualizati documentul AICI

 

Hotărâri din luna Mai  2019

13.05.2019 – Hotararea nr 56: Privind:  alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iunie 2019 – august 2019) . Vizualizati documentul AICI

13.05.2019 – Hotararea nr 55: Privind:  aprobarea Programului de activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2019 . Vizualizati documentul AICI

13.05.2019 – Hotararea nr 54: Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI . Vizualizati documentul AICI

13.05.2019 – Hotararea nr 53: Privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL . Vizualizati documentul AICI

13.05.2019 – Hotararea nr 52: Privind:  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI SPATIILOR VERZI SRL TECUCI . Vizualizati documentul AICI

13.05.2019 – Hotararea nr 51: Privind: aprobarea Bugetului initial centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2019  . Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Aprilie  2019

25.04.2019 – Hotararea nr 50: Privind: aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun mobil – Dacia Loan , aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 49:  Privind : transmiterea în administrarea Direcţiei de Asistenta Sociala Tecuci a unui autoturism DACIA DOKER 15 75cp . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 48:  Privind: modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini si a indicatorilor de performanţă serviciului de salubrizare. Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 47: Privind: acordul Consiliului Local în vederea închirierii unui spatiu apartinând domeniului public al UAT – Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Spitalului Municipal ,,Anton Cincu” . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 46: Privind:  modificarea protocoalelor de predare-primire a locuintelor incheiate intre Municipiul Tecuci si Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 45: Privind: acceptarea ofertei de donatie a unui imobil facuta de Patrichi Roxana-Irina si inventarierea acestuia in domeniul public al UAT Municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 44: Privind: Actualizare PUZ aprobat cu HCL nr. 25412014- PUZ fosta U.M. 01589 – strada Gheorghe Petrascu, municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 43: Privind:   indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei . Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 42: Privind: aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat dupa incheierea exercitiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018; Vizualizati documentul AICI

25.04.2019 – Hotararea nr 41: Privind:Aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat aI U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2019. Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Martie  2019

 

25.03.2019 – Hotararea nr 40: Privind: transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei culturale ,,Cavaleria Galati „, a unui spatiu aparţinând domeniului public al municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 39: Privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare a performantelor profesionale pe anul 2018 , pentru personalul din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci şi in comisia de solutionare a contestatiilor. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 38: Privind: înlocuirea doamnei Diaconu Petronela Monica din Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 37: Privind: aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu doamna Rădulescu Anamaria din localitatea Condrea, jud. Galaţi având ca obiect lucrări de reparaţii, igienizare si dotare în cadrul Sectiei de Pediatrie a Spitalului municipal ,,Anton Cincu ” Tecuci. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 36: Privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituţiei publice de cultură Biblioteca Municipala Stefan Petica Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăsurată în perioada 15.01.2018-31.12.2018. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 35: Privind: închirierea unor spaţii cu destinaţie de sedii partide. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 34: Privind:constituirea unui drept de superfîcie cu titlu oneros . Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 33: Privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii prin licitaţie publică a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci, str. Transilvaniei, zona bl. T. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 32: Privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 31: Privind: modificarea HCL 274/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 30: Privind: completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 175 din 29.12.2016 privind punerea la dispoziţia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020- Aglomerarea Tecuci a terenului pentru reabilitarea şi construirea investiţiilor aferente acestuia . Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 29: Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” Construire spatii alimentaţie publică obor municipiul Tecuci”. Vizualizati documentul AICI

25.03.2019 – Hotararea nr 28: Privind: neasumarea responsabilităţilor organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Scoli al României si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Tecuci .Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Februarie  2019

26.02.2019 – Hotararea nr 27: Privind: modificarea H.C.L. nr. 30 din 26.02.2009 referitoare la asocierea Consiliului Local Tecuci cu A.C.S. ,, AKIKAI .,. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

26.02.2019 – Hotararea nr 26: Privind: stabilirea pretului inchirierii pajistilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2019. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 25: Privind:  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru o perioada  de trei luni (martie 2019-mai 2019). Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 24: Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Municipale Stefan Petica Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura –
Biblioteca Municipala Stefan Petica Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci .AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 23: Privind: atribuirea de denumire unei străzi din municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 22: Privind: trecerea imobilului din Tecuci ,str. Maior Genoiu nr.3b din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (U.M. 0527 Galaţi). Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 21: Privind: schimbarea destinatiei unui spatiu situat in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr 39. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 20: Privind: schimbarea destinatiei unui spatiu situat in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr 77. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 19: Privind: aprobarea listei de prioritati pentru locuintele ANL in Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 18: Privind: aprobarea repartizarii unor locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 17: Privind: modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modificările ulterioare prin HCL nr.219/29.11.2018, HCL nr. 44/10.03.2017 si HCL nr. 252/29.09.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tecuci în Consiliul de Administraţie şi Comisia de evaluare si asigurare a calităţii educaţiei din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 16: Privind: aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica . Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 15: Privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultură Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăsurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 14: Privind: acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind ,,Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritara 3 Obiectivul specific 3.2.” . Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 13: Privind:completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. Vizualizati documentul AICI

21.02.2019 – Hotararea nr 12: Privind: completarea Comisiei de specialitate nr. 5 ” Administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţenilor”  a Consiliului local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Ianuarie  2019

31.01.2019 – Hotararea nr 11: Privind: Aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu S.C.Furtuntec S.R.L. Tecuci având ca obiect lucrări de reparaţii, igienizare si dotare în cadrul Sec ţiei de Pediatrie a Spitalului municipal Anton Cincu Tecuci . Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 10: Privind: Modificarea Contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate in mun.Tecuci, incheiate la data de 1 1.02.2010.  Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 9 : Privind: transmiterea în administrarea Judecatoriei Tecuci a unui imobil. Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 8: Privind:  aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Galati. Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 7 : Privind: modificarea si completarea anexei nr. 1 din HCL 252/21. 12.2018 si anexei nr. 2 din H.C.L. nr.167/27.09.2018. cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilitati Publice S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 6 : Privind: modificarea si completarea anexelor nr. l. 2. 4 si 8 din H.C.L. nr. 66 /29.03.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea
Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L. Tecuci . Vizualizati documentul AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 5 : Privind: aprobarea revocării art. 2 si art. 3 din H.C.L.nr. 202 din 31.10.2018 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Tecuci în Adunarea Generală la Societatea CALORGAL S.A. Galati si în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităti publice pentru servicii de producere, transport, distribuţie si furnizare energie termică în sistem centralizat – Serviciul Reional de Termoficare Galaţi . Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 4 : Privind: Aprobarea contului de execu ţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2018. Vizualizati documentul  AICI

31.01.2019 – Hotararea nr 3 : Privind: validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Niculae. Hotarare cu caracter individual , contine date cu caracter personal , se supune Legii nr 677/2001 si Regulamentului UE nr.679/2016.

31.01.2019 – Hotararea nr 2 : Privind: constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al dlui. Buliga Bodan. Hotarare cu caracter individual , contine date cu caracter personal , se supune Legii nr 677/2001 si Regulamentului UE nr.679/2016.

07.01.2019 – Hotararea nr 1 : Privind:  acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2018 . Vizualizati documentul  AICI