Hotarari ale C.L. 2020

Hotărâri din luna mai  2020

22.05.2020 – Hotărârea nr. 51: privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul: ”MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2 – LOT 2” Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarca documentul de AICI
22.05.2020 – Hotărârea nr. 50: privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci în perioada de alertă la nivel național, pentru alocarea de sume necesare combaterii și prevenirii COVID-19. Descarca documentul de AICI
11.05.2020 – Hotărârea nr. 49: privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
11.05.2020 – Hotărârea nr. 48: privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci pe anul 2020 prin suplimentare de venituri. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna aprilie  2020

29.04.2020 – Hotărârea nr. 47: privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru contractarea unei finanțări (leasing sau credit bancar) în valoare de 800.000 lei, pe o perioadă cuprinsă între 2 și 6 ani, de către Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., în vederea achiziționării unor utilaje. Descarcă documentul de AICI
29.04.2020 – Hotărârea nr. 46: privind restrângerea temporară a activității Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., ca urmare a instituirii stării de urgență și de prelungire a acesteia. Descarcă documentul de AICI
29.04.2020 – Hotărârea nr. 45: privind restrângerea temporară a activității Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L., ca urmare a instituirii stării de urgență și de prelungire a acesteia. Descarcă documentul de AICI
29.04.2020 – Hotărârea nr. 44: privind reducerea cu 80% a tarifelor de închiriere, pe perioada 01.04 – 30.04.2020, pentru comercianții și agenții economici care comercializează produse agro – alimentare pe mesele din piața de zarzavat, tarife aprobate prin H.C.L. nr.170/28.07.2017 și suspendarea contractelor de închiriere spații, pe perioada stării de urgență, pentru comercianții care desfășoară activități comerciale care sunt suspendate conform Ordonanței militare nr. 2. Descarcă documentul de AICI
29.04.2020 – Hotărârea nr. 43: privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2020. Descarcă documentul de AICI

15.04.2020 – Hotărârea nr. 42: privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ”Modernizare străzi etapa 2 – Lot 1” Municipiul Tecuci, Județul Galați.” Descarcă documentul de AICI
15.04.2020 – Hotărârea nr. 41: privind suspendarea obligației de plată a chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Tecuci, a căror activitate este suspendată în baza Ordonanței militare nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. Descarcă documentul de AICI
15.04.2020 – Hotărârea nr. 40: privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini și a Contractului de concesiune aferent Serviciului de Administrare a Piețelor și Oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
15.04.2020 – Hotărârea nr. 39: privind  modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat –  Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
08.04.2020 – Hotărârea nr. 38 :  Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri pentru alocarea de sume necesare combaterii si prevenirii COVID-19; Descarca documentul de AICI

 

Hotărâri din luna martie  2020

 

 

31.03.2020 – Hotărârea nr. 37:  Privind: aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare si desfășurare a concursului de Proiecte de management, Anunțului privind condițiile de participare și a bibliogafiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipală “Ștefan Petică” Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 36: Privind : aprobarea vanzarii directe a unui imobil ( teren ), aparținand domeniului privat al municipiului Tecuci situat in str. Mihail Manoilescu, nr.37. Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 35:  Privind : aprobarea vanzarii directe a unui imobil ( teren ), aparținand domeniului privat al municipiului Tecuci situat in str. Regele Ferdinand I, nr.6 . Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 34:  Privind: aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții “EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA G-RAL D. PRAPORGESCU Municipiul Tecuci, judetul Galati” . Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 33:  Privind: aprobarea cofinanțării obiectivului de investitii “EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA DUMBRAVA ROSIE Municipiul Tecuci, judetul Galati” . Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 32:  Privind: aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții “EXTINDERE CONDUCTA DE GAZE NATURALE STRADA DUZILOR Municipiul Tecuci, judetul Galati” . Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 31:  Privind: aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, in vederea casării și valorificării. Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 30:  Privind: Modificarea art. 2 si art. 3 din HCL nr. 224/02.10.2017 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice in Municipiul Tecuci — Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, judetul Galati ” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3.1.B.  Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 29: Privind: Modificarea art. 2 la HCL nr. 192/29.09.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci — Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, judetul Galati” cu privire la indicatorii economici. Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 28: Privind: Completarea Art.1 la HCL nr.152 din 11.07.2017 privind aprobarea participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul “Sansa T — Masuri integrate in educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu — Tecuci . Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 27:  Privind : Aprobarea Situatiilor financiare(bilant) si a contului de executie a bugetului centralizat at U.A.T. Municipiul Tecuci , intocmite la 31.12.2019. Descarcă documentul de AICI

31.03.2020 – Hotărârea nr. 26: Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri proprii pentru alocarea de sume necesare combaterii si prevenirii COVID-19 .  Descarcă documentul de AICI

 

19.03.2020 – Hotărârea nr. 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”AMENAJARE AMPLASAMENT PIAȚA EN-GROS LEGUME-FRUCTE” Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
19.03.2020 – Hotărârea nr. 24: Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2020 prin suplimentare de venituri și alocarea de sume pentru combaterea și prevenirea COVID-19. Descarcă documentul de AICI
19.03.2020 – Hotărârea nr. 23: Privind alegerea Viceprimarului municipiului Tecuci, județul Galați în perioada exercitării mandatului de către Consiliul Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI
03.03.2020 – Hotărârea nr. 22: Privind acordul Consiliului Local privind revocarea din funcția de Administrator Public al U.A.T. Municipiul Tecuci al domnului Mircea Iulian. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020 – Hotărârea nr  21: Privind stabilirea prețului închirierii pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, în anul 2020. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  20: Privind aprobarea modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 125 din 2018. Descarcă documentul de  AICI
03.03.2020Hotărârea nr  19: Privind aprobarea trecerea unor bunuri situate în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  18: Privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 72 din 29.03.2018 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul ”Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile. Descarcă documentul de  AICI
03.03.2020Hotărârea nr  17: Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 125 din 01.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  16: Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Modernizare Corp clădire Secția Pediatrie” Spitalul ”Anton Cincu” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  15: Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții Spitalul Municipal ”Anton Cincu” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  14: Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Casei de Cultură Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  13: Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  12: Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  11: Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  10: Privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent trimestrelor II-IV ale anului 2020. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  9: Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000lei. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  8:  Privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna februarie  2020

25.02.2020Hotărârea nr 7: Privind alegerea Președintelui de sedință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (martie 2020 — mai 2020). Vizualizați documentul AICI
25.02.2020Hotărârea nr 6: Privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie ” Teodor Cincu” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfãsurată în perioada 01.01.2019-31.12.2019. Vizualizați documentul  AICI
25.02.2020Hotărârea nr 5: privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managementului instituțiilor publice de cultură – Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci –subordonată Consiliului Local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna ianuarie  2020

30.01.2020 – Hotărârea nr 4: Privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică. Vizualizati documentul AICI
30.01.2020 – Hotărârea nr 3: Privind închirierea, prin licitație publică, a terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2020. Vizualizati documentul AICI
30.01.2020 – Hotărârea nr 2: Privind modificarea și completarea art. 5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decat cele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 258/29.12.2014. Vizualizati documentul AICI
09.01.2020 – Hotărârea nr 1: Privind: acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019 . Vizualizati documentul AICI