Hotarari ale C.L. 2020

Hotărâri din luna martie  2020

19.03.2020 – Hotărârea nr. 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”AMENAJARE AMPLASAMENT PIAȚA EN-GROS LEGUME-FRUCTE” Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
19.03.2020 – Hotărârea nr. 24: Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2020 prin suplimentare de venituri și alocarea de sume pentru combaterea și prevenirea COVID-19. Descarcă documentul de AICI
19.03.2020 – Hotărârea nr. 23: Privind alegerea Viceprimarului municipiului Tecuci, județul Galați în perioada exercitării mandatului de către Consiliul Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul AICI
03.03.2020 – Hotărârea nr. 22: Privind acordul Consiliului Local privind revocarea din funcția de Administrator Public al U.A.T. Municipiul Tecuci al domnului Mircea Iulian. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020 – Hotărârea nr  21: Privind stabilirea prețului închirierii pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, în anul 2020. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  20: Privind aprobarea modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 125 din 2018. Descarcă documentul de  AICI
03.03.2020Hotărârea nr  19: Privind aprobarea trecerea unor bunuri situate în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  18: Privind completarea art. 1 la H.C.L. nr. 72 din 29.03.2018 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul ”Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile. Descarcă documentul de  AICI
03.03.2020Hotărârea nr  17: Privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 125 din 01.11.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  16: Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Modernizare Corp clădire Secția Pediatrie” Spitalul ”Anton Cincu” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  15: Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții Spitalul Municipal ”Anton Cincu” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  14: Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Casei de Cultură Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  13: Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  12: Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  11: Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  10: Privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent trimestrelor II-IV ale anului 2020. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  9: Privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000lei. Descarcă documentul de AICI
03.03.2020Hotărârea nr  8:  Privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna februarie  2020

25.02.2020Hotărârea nr 7: Privind alegerea Președintelui de sedință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (martie 2020 — mai 2020). Vizualizați documentul AICI
25.02.2020Hotărârea nr 6: Privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie ” Teodor Cincu” Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfãsurată în perioada 01.01.2019-31.12.2019. Vizualizați documentul  AICI
25.02.2020Hotărârea nr 5: privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managementului instituțiilor publice de cultură – Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci –subordonată Consiliului Local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna ianuarie  2020

30.01.2020 – Hotărârea nr 4: Privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică. Vizualizati documentul AICI
30.01.2020 – Hotărârea nr 3: Privind închirierea, prin licitație publică, a terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2020. Vizualizati documentul AICI
30.01.2020 – Hotărârea nr 2: Privind modificarea și completarea art. 5, Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decat cele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 258/29.12.2014. Vizualizati documentul AICI
09.01.2020 – Hotărârea nr 1: Privind: acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2019 . Vizualizati documentul AICI