Hotărâri ale C.L. 2018

Hotărâri din luna Aprilie 2018

 

10.05.2018 – Hotararea nr. 93: privind modificarea H.C.L. nr. 192/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Cantina de Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Vizualizati documentul AICI 

10.05.2018 – Hotararea nr. 92: privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Sediul Primăriei Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Vizualizati documentul AICI 

10.05.2018 – Hotararea nr. 91: privind modificarea H.C.L. nr. 189/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci, județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 90: Privind: aprobarea modificarii denumirii Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci in Directia de Asistenta Sociala Tecuci, a Organigramei si a Statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 89: Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Reabilitare acoperis piaţa centrală Tecuci ” . Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 88: Privind: Propunerea de schimbare de destinatie a imobilului (cladire si teren aferent) situat in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918,  nr. 73, in care a functionat Gradinita cu Program Prelungit Nr.14 Tecuci in Muzeul Cartii si includerea proiectului  ” Înfiintarea Muzeului Cartii in vederea dezvoltării econoinice a turismului cultural si cresterii competitivitătii  Minicipiului Tecuci in Programul Operaţional Regional (2014 – 2020), Axa prioritara 5- imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural .  Prioritatea de investitii  5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural. Vizualizati  documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 87:  Privind: aprobarea tarifului pentru lucrări executate cu utilajul UNIMOG ce va fi practicat de soc. Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi srl Tecuci ( fosta Rampa Rates SRL Tecuci ) . Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 86: Privind: aprobarea unor tarife de inchiriere prestari servicii pentru un vehicul cu utilizare speciala – UNIMOG, tarife ce vor fi practicate de soc. Compania de Utilităti Publice Tecuci srl . Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 85: Privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci . Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 84: Privind: modificarea art. 10 (pct.2)  din Regulamentul de organizare si functionare al SPCLEP Tecuci jud. Galati aprobat prin HCL nr.6/27.01.2005 privind infiintarea  Serviciului public  comunitar local de evidenta a persoanelor si aprobarea Regulamentului de oranizare si functionare al acestuia. Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 83: Privind: desemnarea domnului Săndică Marian, ca reprezentant al municipiului Tecuci in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECOSERV Galaţi . Vizualizati documentul AICI

16.04.2018 – Hotararea nr. 82: Privind:  acordarea titlului de ,,cetăţean de onoare al municipiului Tecuci, domnului Emil Coseru – Profesor universitar doctor al Universităţii de Arte George Enescu Iasi, Societar al Teatrului Naţional Iasi. Vizualizati documentul AICI

16.04.2018 – Hotararea nr. 81: Privind:  numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generala a Asociatilor la socieatea Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor verzi SRL Tecuci. Vizualizati documentul AICI

16.04.2018 – Hotararea nr. 80: Privind: modificarea Contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011  încheiat între Municipiul Tecuci şi Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. Vizualizati documentul AICI

16.04.2018 – Hotararea nr. 79: Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE STRADA ION TAU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI . Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Martie 2018

 

29.03.2018 – Hotararea nr. 78: Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui GROSU DANIEL VIRGIL în functia de administrator/director general al Societătii  ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 77: Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui IONITĂ FLORIAN în functia de administrator/ director general al Societătii  PIETE PREST TEC SRL. Vizualizati documentul  AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 76: Privind: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui VOINEA IONUT în functia de administrator/director general al Societătii  COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL. Vizualizati documentul  AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 75: Privind: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci  prin organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de vointă al părţilor, a contractului de mandat al domnului GROSU DANIEL VIRGIL administrator/director general la Societatea PIEŢE PREST TEC SRL . Vizualizati documentul  AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 74:  Privind: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de vointă al părtilor,a contractului de mandat al domnului IONITĂ FLORIAN-administrator/director general la Societatea Compania de Utilităti Publice Tecuci SRL. Vizualizati documentul  AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 73: Privind:  acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de vointă al părtilor,a contractului de mandat al domnului VOINEA IONUT- adininistrator/director general la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI .  Vizualizati anuntul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 72: Privind: Aprobarea participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala , precum si pentru  implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a coamunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile. Vizualizati documentul  AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 71: Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Canalizare menajera si pluvială in str. Decebal, Rodnei si Drago Vodă . Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 70: Privind: Aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960 /30.06.2017 ,  aprobat prin H.C.L. nr. 96/15.05.2017, incheiat cu societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 69: Privind Modificarea HCL 81/2008 privind organizarea si desfasurarea transportului de persoane în regim de taxi si in regim de inchiriere in municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 68: Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul MODERNIZARE STRADA STEFAN CEL MARE . Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 67: Privind: aprobarea modificarii grilei de salarizare a personalului societatii  ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 66 : Privind: aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de soc. Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi srl Tecuci . Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 65: Privind: modificarca tarifelor ce vor fi practicate de  Societatea Compania de Utilităti Publice SRL  Tecuci pentru serviciile de salubrizare .  Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 64:  Privind: aprobarea tarifelor prestate populatiei si agentilor economici în Obor de către Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 63: Privind: trecerea unor bunuri aferente infrastructurii serviciului public de salubrizare din administrarea soc. Compania de Utilitati Publice la U.A.T.
Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 62:  Privind: trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 61 : Privind: transmiterea în administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Galati a unui imobil din Tecuci strada Gheorghe Petrascu 64-66. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 60 : Privind: aprobarea rectifcării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea Cimitirelor si a Spațiilor Verzi SRL (RAMPA RATES SRL) TECUCI.  Vizualizati documentul AICI

 22.03.2018 – Hotararea nr. 59 : Privind apobarea modificării Actului  Constitutiv al Societatii Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi Tecuci . Vizualizati documentul AICI

22.03.2018 – Hotararea nr. 58 : Privind : aprobarea Proramului de activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2018 . Vizualizati documentul AICI

22.03.2018 – Hotararea nr. 57 :  Privind : actualizarea HCL 1 30/27. 1 0.20 1 6 privind Organizarea structurii de interventie in situatii de urgenta cu echipe din cadrul Primariei municipiului Tecuci si echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

12.03.2018 – Hotararea nr. 56 :  Privind: abrogarea H.C.L. nr.22012014 . Vizualizati documentul AICI

12.03.2018 – Hotararea nr. 55 :  privind : aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018 . Vizualizati documentul AICI

12.03.2018 – Hotararea nr. 54 :  privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” MODERNIZARE STRADA ANA IPÂTESCU” . Vizualizati documentul AICI

12.03.2018 – Hotararea nr. 53 : privind: modificarea HCL nr.91/27.04.2017 ,  aprobarea cofinantarii  ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020 ”  . Vizualizati documentul AICI

 

 

   Hotărâri din luna Februarie 2018   

 

28.02.2018 – Hotararea nr. 52 : privind: aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Casei de Cultura Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura – Casa de Cultura Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci .  Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 51 : privind: modificarea HCL 238/2017 . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 50 : privind : aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun mobil – Dacia Logan , aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci.  Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 49 :  privind: inchirierea pajistilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2018. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 48 :  privind Aprobarea proiectului ” Calitate si performanta in administratia publica – Primaria Municipiului Tecuci „, cod SIPOCA 69 si a cheltuielilor legate de proiect . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 47 :  privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituţiei publice de cultură Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăurată în perioada 01.01.2017-31.12.2017 . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 46 :  privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru S.C. Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L. Tecuci . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 45 :  privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru societatea PIETE PREST TEC SRL Tecuci. Vizualizati documntul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 44 :  privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 43 : privind: aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 42 :  privind: Aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960/30.06.2017, aprobat prin HCL nr. 96/15.05.2017, incheiat cu societaea Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci si de completare a caietului de sarcini si a regulamentului de salubrizare. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 41 :  privind: aprobarea statutului si a unor obligatii ce revin Consiliului Local Tecuci in legatura cu Asociatia SMURD Galati . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 40 :  privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societătii Piete Prest Tec Srl TECUCI. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 39 : privind: stabilirea formei de gestiune, aprobare a regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a pietelor si oborului Municipiului Tecuci.  Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 38 :  privind: stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini, si contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 37 : privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii RAMPA RATES SRL TECUCI. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 36 : privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 35 : privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 34 :  privind  aprobarea bugelului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 33 :  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 32 :  privind : aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2017. Vizualizati documentul AICI

 

   Hotărâri din luna ianuarie 2018   

 

30.01.2018 – Hotararea nr. 31 : privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în comisia de evaluare a performantelor profesionale şi a comisiei de solutionare a contestatiilor  a personalului din Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci la nivelul anului 2016 , 2017.  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 30 : privind : aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Municipale ,,Stefan Petica Tecuci. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 29 : privind: modificarea tarifelor ce vor fi practicate de soc. Compania de Utilităti Publice Tecuci SRL pentru unele activităti din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 28 : privind aprobarea protocolului de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale ,Constantin Paunescu, Tecuci în vederea trasportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la şcoală, puna la sfarsitul anului  2018.  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 27 :  privind: atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Municipiul Tecuci a imobilelor situate in Tecuci str. Victorie nr.28 si 1 Decembrie 1918 nr.26c . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 26 : privind: amplasarea unei aeronave apartinand ARPIA Tecuci pe domeniul public din strada Gh. Petrascu nr.64-66 . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 25 : privind:modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat , locuinte sociale , convenabile ,  de necesitate, de serviciu precum si a celor construite prin ANL , aprobată prin HCL nr. 1 8/27.07.201 6, cu modificările si completările ulterioare. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 24 : privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii .  Vizualizati documentul  AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 23 : privind: aprobarea retelei scolare a unitatilor  de învăţămant preuniversitar de stat si particular din Minicipiul Tecuci, pentru anul scolar 2018- 2019 .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 22 : privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 21 : privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 20 : privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ” REABILITARE STRADA LIBERTATII, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI” . Vizualizati  documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 19 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Galeriile de Arta ” Gheorghe Petrascu”  – Municipiul Tecuci , judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 3.1-,,Sprjinirea eficientei energetice , a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice , inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor  – Operatiunea B. Cladiri publice – SUERD ( Strategia UE pentru Regiunea Dunarii )”  .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 18 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Casa Casatoriilor – Municipiul Tecuci , judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 3.1-,,Sprjinirea eficientei energetice , a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice , inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor  – Operatiunea B. Cladiri publice – SUERD ( Strategia UE pentru Regiunea Dunarii )”  .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 17 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Camera de comert , monument istoric  , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 16 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Biblioteca Municipala Stefan Petica, monument istoric  , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 15 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cinematograful Arta , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 14 :  privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,,Modernizarea Parcului Oltea Doamna , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 13 :  privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,,Modernizarea Parcului Carol I, Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 12 :  privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci  referitor la depunerea de către  Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind ,,Reabilitarea cladirii  Colegiului National Calistrat Hogas „,  prin  Programul Operational  Regional  2014 – 2020 Axa prioritara 3.1 Sprijinirea eficientei energetice , a gestionării inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile  publice , inclusiv în clădirile publice şi in sectorul locuintelor – Operatiunea  B. Cladiri publice. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 11 :  privind aprobarea poiectului  „Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA – monument istoric, Tecuci, jud. Galati, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1 . Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 10 :  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al   Companiei de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.  Vizualizati documentul AICI 

15.01.2018 – Hotararea nr. 9 :  privind aprobarea listei de priorităţi pentru locuinţele A.N.L. pe anul 2018, în Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 8 :  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, precum şi desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituţiei publice  de cultură – Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 7 :  privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 6 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe Ordonatorul Principal de Credite pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 5 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale Tecuci. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 4 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci pentru 2018. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 3 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Local de Evidenţa  Persoanelor Tecuci pentru 2018. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 2 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2018. Vizualizati documentul  AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 1 :  privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

 


Hotarari ale Consiliului Local Tecuci 2018

Hotarari ale Consiliului Local Tecuci 2018