Hotărâri ale C.L. 2018

Hotărâri din luna Septembrie 2018

 

17.09.2018 – Hotararea nr 163 :  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul MODERNIZARE  STRADA TECUCEL MUNICIPIULUI TECUCI , JUDEŢUL GALAŢI” . Vizualizati documentul AICI

17.09.2018 – Hotararea nr 162 :  privind aprobarea indic.atorilor tehnico-economici pentru obiectivul „MODERNIZARE STRADA UNIRII SI TRAIAN, IN MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI” . Vizualizati documentul AICI

17.09.2018 – Hotararea nr 161 :  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru oblectivul „REFACERE STRAT UZURA TROTUARE STRADA ELENA DOAMNA – TRONSON :1 DECEMBRIE 1918- TUDOR PAMFILE IN MUN TECUCI , JUD GALATI” . Vizualizati documentul AICI

17.09.2018 – Hotararea nr 160 :  privind modificarea si completarea HCL 81/2008 de aprobare a Regulamentului de organizare si desfasurare a serviciului de transport public local in regim de taxi si in regim de inchiriere in municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

 

 

Hotărâri din luna August 2018

 

29.08.2018 – Hotararea nr 159 : Privind: numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci in adunarea generală a asociaţilor, la societatea PIETE PREST Tec SRL . Vizualizati documentul AICI

29.08.2018 – Hotararea nr 158 :  Privind: : Acordul asociatului unic UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Virlănută Constantin in funcţia de director administrativ al societatii Compania de Utilităţi Publice SRL Tecuci . Vizualizati documentul AICI

29.08.2018 – Hotararea nr 157 : Privind:  Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Cambanache Liliana in functia de director executiv al Societătii Piete Prest Tec SRL Tecuci .  Vizualizati documentul  AICI

29.08.2018 – Hotararea nr 156 : Privind : aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor imobile (terenuri) , aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situate în municipiul Tecuci, str. Ferdinand I.  Vizualizati documentul AICI

29.08.2018 – Hotararea nr 155 :  Privind : aprobarea listei de prioritati pentru locuintele ANL in municipiul Tecuci . Vizualizati documentul AICI

29.08.2018 – Hotararea nr 154 :  Privind: aprobarea repartizarii unei locuinte convenabile proprietatea UAT Tecuci . Vizualizati documentul AICI

29.08.2018 – Hotararea nr 153 : Privind: completarea HCL nr.7/15.01.2018 – stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T.  MUNICIPIUL TECUCI. Vizualizati documentul AICI

29.08.2018 – Hotararea nr 152 : Privind: modificarea anexelor la HCL nr. 58/22.03.2018 privind aprobarea Programului de activităti culturale al municipiului Tecuci , aferent anului 2018. Vizualizati documentul AICI

29.08.2018 – Hotararea nr 151 : Privind: aprobarea finantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al Municipiului Tecuci pe Trimestrul III si IV al anului 2018, de la bugetul local, din alte venituri bugetare. Vizualizati documentul AICI

29.08.2018 – Hotararea nr 150 : Privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

13.08.2018 – Hotararea nr 149 : Privind:Aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de parteneriat, ,,CONSTRUCŢII SCOLI ” cod Mysmis 125158, Axa prioritară 10 – Imbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de Investitii 10.1 Investiţiile în educaţie, si formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe si  învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie si formare . Vizualizati documentul AICI

02.08.2018 – Hotararea nr 148 :  privind: utilizarea fondului de rezervă la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Tecuci pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale. Vizualizati documentul AICI

 

Hotărâri din luna Iulie 2018

 

26.07.2018 – Hotararea nr 147 : privind: Acordul de principiu al Consiliului Local cu privire la realizarea investitiei ” Montarea corpurilor de iluminat LED prin inlocuirea celor existente si utilizarea surselor regenerabile de energie(panouri fotovoltaice) in mun.Tecuci, jud Galati, prin finantarea prin Programul Operational Regional, AP 3, PI 3.1, operatiunea C. Vizualizati documentul AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 146 : privind: Acordul de principiu al Consiliului Local cu privire la realizarea investitiei Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriu de specialitate (policlinica) Spitalul Municipal Anton Cincu, mun. Tecuci, jud. Galati, prin finantare prin Programul Operational Regional, AP 8, PI 8.1, operatiunea A. Vizualizati documentul AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 145 :  privind : constituirea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unui teren in suprafata de 88,38 mp si acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si
servitute ,catre Societatea de Distributie a Eneriei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, pentru o suprafata de 800 mp de teren situat in municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 144: privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : Extindere iluminat public zona blocuri ANL str. 1 Decembrie 1918 nr 135, Municipiul Tecuci, jud. Galati . Vizualizati documentul  AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 143: privind : aprobarea proiectului ” Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci —Scoala Gimnaziala nr.10 Dimitrie Sturdza str. 1 Decembrie 1918, nr 26, localitatea Tecuci, judetul Galati si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară
3.1.B . Vizualizati documentul AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 142: privind: aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci către domnul Mihai Iulian. Vizualizati documentul AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 141: privind: aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci către domnul Arhire Felix Corneliu. Vizualizati documentul AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 140: privind: Aprobarea Actului aditional nr. 3 (Anexa nr. 1) la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului
Tecuci nr. 35960/30.06.2017 , incheiat cu societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL,  cu privire la modificarea suprafetelor de teren din domeniul public si privat ale U.A.T. Municipiul Tecuci pe care se efectueaza lucrari de salubrizare manuala si mecanizata si aprobarea Anexei nr. 2 la prezenta hotarare cu privire modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 35960/30.06.2017, in vederea incheierii Contractului de prestari servicii publice pentru activitatile de salubrizare. Vizualizati documentul AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 139: privind: completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat din Municipiul Tecuci nr. 509/28.03.2018 . Vizualizati  documentul AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 138:Privind: scutirea de la plata tarifelor de inchiriere practicate comerciantilor si agentilor economici de catre Societatea PIETE PREST TEC SRL Tecuci, pe perioada in care acestia isi inceteaza activitatea economica datorita lucrarilor de reabilitare a acoperisului din Piata Centrala. Vizualizati  documentul AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 137: privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli aI U.A.T.Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii si surse de finanţare aI U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018 . Vizualizati  documentul AICI

26.07.2018 – Hotararea nr 136: Privind : Aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2018. Vizualizati  documentul AICI

17.07.2018 – Hotararea nr 135 : privind  aprobarea vânzării prin licitatie publică a unui bun imobil , aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci, str. Gheorhe Petrascu, nr.64-66, pavilion K . Vizualizati  documentul  AICI

17.07.2018 – Hotararea nr 134 : privind  modificarea anexi 1 Ia HCL 123/2018 privind trecerea unui imobil situat in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. . Vizualizati  documentul  AICI

17.07.2018 – Hotararea nr 133 : privind  aprobarea documentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitarea Cladirii Colegiului Naţional Calistrat Hogaş Tecuci ,Judeţul Galaţi. Vizualizati  documentul  AICI

17.07.2018 – Hotararea nr 132 : privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de  investi ţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018. Vizualizati  documentul  AICI

03.07.2018 – Hotararea nr 131 : privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati” si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarä 3.1.B. Vizualizati  documentul  AICI

03.07.2018 – Hotararea nr 130 : privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice – Sediul Primariei Tecuci, judetul Galati”. Vizualizati  documentul  AICI

Hotărâri din luna Iunie 2018

28.06.2018 – Hotararea nr 129 : privind aprobarea unui schimb imobiliar. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 128 : privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de soc. Compania de Utiiitäti Publice Tecuci srl pentru unele activităti din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci si aprobarea tarifului pentru activitatea de stropit stradal. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 127 : privind aprobarea Normelor de cheltuieli aferente consumului lunar de carburanti pentru autoturismele, motoscuterele ce deservesc parcul auto al Politiei Locale Tecuci. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 126 : privind aprobarea vânzării prin licitatie publica a unor bunuri imobile, aparinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situate In municipiul Tecuci, str. Stefan eel Mare, nr. 180, etaj 1. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 125 : privind modificarea HCL 119 din 26.08.20 10 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 124 : privind completarea anexei 4 la HCL 38 din 28.02.2018 privind stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini, si contractului de concesiune, aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 123 : privind trecerea unui imobil situat in str. Gheorghe Petrascu 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci, in domeniul privat al acestuia. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 122 : privind atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Municipiul Tecuci a suprafetei de 30.652 mp. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 121 : privind atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Municipiul Tecuci a suprafetei de 18 mp – CF10518. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 120 : privind acordarea cu titlu gratuit a dreptu!ui de UZ si servitute, catre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, pentru o suprafata de 269,55 mp de teren situat in municipiul Tecuci, in zona strazilor Fdt. Mihai Eminescu – Vasile Lupu – Focsa. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 119 : privind aprobarea modificării statului de functii pentru societatea PIETE PREST TEC SRL Tecuci. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 118 : privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 117 : privind acordarea in anul scolar 2017-2018 a 9 burse de performanta şi a 54 burse de ajutor social elevior din învâtământul preuniversitar al municipiului Tecuci. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 116 : privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 115 : privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuielipe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor si a spatiilor verzi srl Tecuci. Vizualizati  documentul  AICI

28.06.2018 – Hotararea nr 114 : pivind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018. Vizualizati  documentul  AICI

19.06.2018 – Hotararea nr 113 : privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ,, Trotuare pietonale strada Bobalna, Municipiul Tecuci „, Jud Galati . Vizualizati  documentul  AICI

19.06.2018 – Hotararea nr 112 : Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” REABILITARE FUNDĂTURA ECATERINA TEODOROIU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI  ” . Vizualizati documentul AICI

19.06.2018 – Hotararea nr 111 :  privind: acordarea unui ajutor financiar domnului Mazilu Daniel prin Asociatia Clubul Sportiv Tsunami Bucuresti. Vizualizati documentul AICI

19.06.2018 – Hotararea nr 110 : privind  modificare HCL Nr.197/29.09.2017 de aprobare a documentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Scoala Generala Nr.10 Dimitrie Sturdza-corp ateliere , str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, judetul Galati si modificarea HCL Nr.198/29.09.2017 de aprobare a documentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Scoala Generala Nr.10 Dimitrie Sturdza-corp sala sport, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, judetul Galati „, cu privire la indicatorii economici. Vizualizati documentul AICI

19.06.2018 – Hotararea nr 109 :   privind  modificare HCL Nr.196/29.09.2017 de aprobarea documentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci—Cladire Sala Popular , str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, judetul Galati „, cu privire la indicatorii economici. Vizualizati documentul AICI

19.06.2018 – Hotararea nr 108 : privind modificare HCL Nr.193/29.09.2017 de aprobare a documentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci-Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr.20 bis, Localitatea Tecuci, judetul Galati”, cu privire la indicatorii economici. Vizualizati documentul AICI

19.06.2018 – Hotararea nr 107 : privind  modificare HCL Nr.191/29.09.2017 de aprobarea documentaţiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci—Serviciul Administrativ, str. Elena Doainna, nr. 1, Localitatea Tecuci, judetul Galati”, cu privire la indicatorii economici.  Vizualizati documentul AICI

07.06.2018 – Hotararea nr 106 : privind  aprobarea înfiinţării Unităţii de implementare a ,, Proiectului Scoala Prietena Ta-parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii si pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie si formare a tinerilor si adulţilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii inclusiv a grupurilor vulnerabile cod SMIS 106238″. Vizualizati documentul AICI

07.06.2018 – Hotararea nr 105 : privind  asocierea municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, din judeţul Galaţi cu Unitatea Administrativ Teritorială comuna Matca din judejul Galati, prin Consiliul Local Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi. Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Mai 2018

 

24.05.2018 – Hotararea nr. 104: privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 65/29.03.2018 privind tariful ce va fi practicat de Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activități din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

24.05.2018 – Hotararea nr. 103: privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei Bostan Daniela Carleta în funcţia de director executiv al Societăţii Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

24.05.2018 – Hotararea nr. 102: privind transmiterea în administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Tecuci a unor bunuri. Vizualizati documentul AICI

24.05.2018 – Hotararea nr. 101: privind aprobarea tarifului de închiriere teren parcuri ce va fi practicat de Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

24.05.2018 – Hotararea nr. 100: privind aprobarea proiectului ” Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza monument istoric, Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10.1.B. Vizualizati documentul AICI

24.05.2018 – Hotararea nr. 99: privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza monument istoric, Tecuci, Județul Galați”. Vizualizati documentul AICI

24.05.2018 – Hotararea nr. 98: privind aprobarea încheierii unui contract de reprezentare în calitate de consilier expert (expert parte) și de a participa la efectuarea expertizei contabile judiciare în dosarul nr. 38380/3/2015 – Romlux Lighting Company S.A. Vizualizati documentul AICI

24.05.2018 – Hotararea nr. 97: privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

24.05.2018 – Hotararea nr. 96: privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

24.05.2018 – Hotararea nr. 95: privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

24.05.2018 – Hotararea nr. 94: privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2018.. Vizualizati documentul AICI

10.05.2018 – Hotararea nr. 93: privind modificarea H.C.L. nr. 192/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Cantina de Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Vizualizati documentul AICI 

10.05.2018 – Hotararea nr. 92: privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Sediul Primăriei Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Vizualizati documentul AICI 

10.05.2018 – Hotararea nr. 91: privind modificarea H.C.L. nr. 189/29.09.2017 de aprobare a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci, județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Vizualizati documentul AICI

 

Hotărâri din luna Aprilie 2018

 

26.04.2018 – Hotararea nr. 90: Privind: aprobarea modificarii denumirii Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci in Directia de Asistenta Sociala Tecuci, a Organigramei si a Statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Tecuci. Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 89: Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Reabilitare acoperis piaţa centrală Tecuci ” . Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 88: Privind: Propunerea de schimbare de destinatie a imobilului (cladire si teren aferent) situat in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918,  nr. 73, in care a functionat Gradinita cu Program Prelungit Nr.14 Tecuci in Muzeul Cartii si includerea proiectului  ” Înfiintarea Muzeului Cartii in vederea dezvoltării econoinice a turismului cultural si cresterii competitivitătii  Minicipiului Tecuci in Programul Operaţional Regional (2014 – 2020), Axa prioritara 5- imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural .  Prioritatea de investitii  5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural. Vizualizati  documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 87:  Privind: aprobarea tarifului pentru lucrări executate cu utilajul UNIMOG ce va fi practicat de soc. Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi srl Tecuci ( fosta Rampa Rates SRL Tecuci ) . Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 86: Privind: aprobarea unor tarife de inchiriere prestari servicii pentru un vehicul cu utilizare speciala – UNIMOG, tarife ce vor fi practicate de soc. Compania de Utilităti Publice Tecuci srl . Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 85: Privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci . Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 84: Privind: modificarea art. 10 (pct.2)  din Regulamentul de organizare si functionare al SPCLEP Tecuci jud. Galati aprobat prin HCL nr.6/27.01.2005 privind infiintarea  Serviciului public  comunitar local de evidenta a persoanelor si aprobarea Regulamentului de oranizare si functionare al acestuia. Vizualizati documentul AICI

26.04.2018 – Hotararea nr. 83: Privind: desemnarea domnului Săndică Marian, ca reprezentant al municipiului Tecuci in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECOSERV Galaţi . Vizualizati documentul AICI

16.04.2018 – Hotararea nr. 82: Privind:  acordarea titlului de ,,cetăţean de onoare al municipiului Tecuci, domnului Emil Coseru – Profesor universitar doctor al Universităţii de Arte George Enescu Iasi, Societar al Teatrului Naţional Iasi. Vizualizati documentul AICI

16.04.2018 – Hotararea nr. 81: Privind:  numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generala a Asociatilor la socieatea Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor verzi SRL Tecuci. Vizualizati documentul AICI

16.04.2018 – Hotararea nr. 80: Privind: modificarea Contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011  încheiat între Municipiul Tecuci şi Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. Vizualizati documentul AICI

16.04.2018 – Hotararea nr. 79: Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE STRADA ION TAU, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI . Vizualizati documentul AICI

Hotărâri din luna Martie 2018

 

29.03.2018 – Hotararea nr. 78: Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui GROSU DANIEL VIRGIL în functia de administrator/director general al Societătii  ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 77: Privind: Acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui IONITĂ FLORIAN în functia de administrator/ director general al Societătii  PIETE PREST TEC SRL. Vizualizati documentul  AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 76: Privind: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui VOINEA IONUT în functia de administrator/director general al Societătii  COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL. Vizualizati documentul  AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 75: Privind: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci  prin organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de vointă al părţilor, a contractului de mandat al domnului GROSU DANIEL VIRGIL administrator/director general la Societatea PIEŢE PREST TEC SRL . Vizualizati documentul  AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 74:  Privind: acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de vointă al părtilor,a contractului de mandat al domnului IONITĂ FLORIAN-administrator/director general la Societatea Compania de Utilităti Publice Tecuci SRL. Vizualizati documentul  AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 73: Privind:  acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind încetarea, prin acordul de vointă al părtilor,a contractului de mandat al domnului VOINEA IONUT- adininistrator/director general la Societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI .  Vizualizati anuntul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 72: Privind: Aprobarea participarii Municipiului Tecuci, in calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 106238, cu titlul Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala , precum si pentru  implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a coamunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile. Vizualizati documentul  AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 71: Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,, Canalizare menajera si pluvială in str. Decebal, Rodnei si Drago Vodă . Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 70: Privind: Aprobarea Actului aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960 /30.06.2017 ,  aprobat prin H.C.L. nr. 96/15.05.2017, incheiat cu societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 69: Privind Modificarea HCL 81/2008 privind organizarea si desfasurarea transportului de persoane în regim de taxi si in regim de inchiriere in municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 68: Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul MODERNIZARE STRADA STEFAN CEL MARE . Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 67: Privind: aprobarea modificarii grilei de salarizare a personalului societatii  ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL TECUCI. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 66 : Privind: aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de soc. Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi srl Tecuci . Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 65: Privind: modificarca tarifelor ce vor fi practicate de  Societatea Compania de Utilităti Publice SRL  Tecuci pentru serviciile de salubrizare .  Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 64:  Privind: aprobarea tarifelor prestate populatiei si agentilor economici în Obor de către Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 63: Privind: trecerea unor bunuri aferente infrastructurii serviciului public de salubrizare din administrarea soc. Compania de Utilitati Publice la U.A.T.
Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 62:  Privind: trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 61 : Privind: transmiterea în administrarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Galati a unui imobil din Tecuci strada Gheorghe Petrascu 64-66. Vizualizati documentul AICI

29.03.2018 – Hotararea nr. 60 : Privind: aprobarea rectifcării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea Cimitirelor si a Spațiilor Verzi SRL (RAMPA RATES SRL) TECUCI.  Vizualizati documentul AICI

 22.03.2018 – Hotararea nr. 59 : Privind apobarea modificării Actului  Constitutiv al Societatii Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi Tecuci . Vizualizati documentul AICI

22.03.2018 – Hotararea nr. 58 : Privind : aprobarea Proramului de activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2018 . Vizualizati documentul AICI

22.03.2018 – Hotararea nr. 57 :  Privind : actualizarea HCL 1 30/27. 1 0.20 1 6 privind Organizarea structurii de interventie in situatii de urgenta cu echipe din cadrul Primariei municipiului Tecuci si echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

12.03.2018 – Hotararea nr. 56 :  Privind: abrogarea H.C.L. nr.22012014 . Vizualizati documentul AICI

12.03.2018 – Hotararea nr. 55 :  privind : aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2018 . Vizualizati documentul AICI

12.03.2018 – Hotararea nr. 54 :  privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ” MODERNIZARE STRADA ANA IPÂTESCU” . Vizualizati documentul AICI

12.03.2018 – Hotararea nr. 53 : privind: modificarea HCL nr.91/27.04.2017 ,  aprobarea cofinantarii  ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020 ”  . Vizualizati documentul AICI

   Hotărâri din luna Februarie 2018   

 

28.02.2018 – Hotararea nr. 52 : privind: aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Casei de Cultura Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura – Casa de Cultura Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci .  Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 51 : privind: modificarea HCL 238/2017 . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 50 : privind : aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun mobil – Dacia Logan , aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci.  Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 49 :  privind: inchirierea pajistilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2018. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 48 :  privind Aprobarea proiectului ” Calitate si performanta in administratia publica – Primaria Municipiului Tecuci „, cod SIPOCA 69 si a cheltuielilor legate de proiect . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 47 :  privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituţiei publice de cultură Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfăurată în perioada 01.01.2017-31.12.2017 . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 46 :  privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru S.C. Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi S.R.L. Tecuci . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 45 :  privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru societatea PIETE PREST TEC SRL Tecuci. Vizualizati documntul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 44 :  privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 43 : privind: aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tecuci. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 42 :  privind: Aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci nr. 35960/30.06.2017, aprobat prin HCL nr. 96/15.05.2017, incheiat cu societaea Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci si de completare a caietului de sarcini si a regulamentului de salubrizare. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 41 :  privind: aprobarea statutului si a unor obligatii ce revin Consiliului Local Tecuci in legatura cu Asociatia SMURD Galati . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 40 :  privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societătii Piete Prest Tec Srl TECUCI. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 39 : privind: stabilirea formei de gestiune, aprobare a regulamentului, caietului de sarcini si a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a pietelor si oborului Municipiului Tecuci.  Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 38 :  privind: stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini, si contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public si privat . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 37 : privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii RAMPA RATES SRL TECUCI. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 36 : privind: aprobarea modificării Actului Constitutiv al COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI SRL . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 35 : privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL. Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 34 :  privind  aprobarea bugelului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 33 :  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI . Vizualizati documentul AICI

28.02.2018 – Hotararea nr. 32 :  privind : aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2017. Vizualizati documentul AICI

 

   Hotărâri din luna ianuarie 2018   

 

30.01.2018 – Hotararea nr. 31 : privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în comisia de evaluare a performantelor profesionale şi a comisiei de solutionare a contestatiilor  a personalului din Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci la nivelul anului 2016 , 2017.  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 30 : privind : aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Municipale ,,Stefan Petica Tecuci. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 29 : privind: modificarea tarifelor ce vor fi practicate de soc. Compania de Utilităti Publice Tecuci SRL pentru unele activităti din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 28 : privind aprobarea protocolului de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale ,Constantin Paunescu, Tecuci în vederea trasportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la şcoală, puna la sfarsitul anului  2018.  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 27 :  privind: atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Municipiul Tecuci a imobilelor situate in Tecuci str. Victorie nr.28 si 1 Decembrie 1918 nr.26c . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 26 : privind: amplasarea unei aeronave apartinand ARPIA Tecuci pe domeniul public din strada Gh. Petrascu nr.64-66 . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 25 : privind:modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat , locuinte sociale , convenabile ,  de necesitate, de serviciu precum si a celor construite prin ANL , aprobată prin HCL nr. 1 8/27.07.201 6, cu modificările si completările ulterioare. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 24 : privind: aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii .  Vizualizati documentul  AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 23 : privind: aprobarea retelei scolare a unitatilor  de învăţămant preuniversitar de stat si particular din Minicipiul Tecuci, pentru anul scolar 2018- 2019 .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 22 : privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 21 : privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 20 : privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  ” REABILITARE STRADA LIBERTATII, MUNICIPIUL TECUCI, JUD GALATI” . Vizualizati  documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 19 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Galeriile de Arta ” Gheorghe Petrascu”  – Municipiul Tecuci , judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 3.1-,,Sprjinirea eficientei energetice , a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice , inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor  – Operatiunea B. Cladiri publice – SUERD ( Strategia UE pentru Regiunea Dunarii )”  .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 18 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Casa Casatoriilor – Municipiul Tecuci , judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 3.1-,,Sprjinirea eficientei energetice , a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice , inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor  – Operatiunea B. Cladiri publice – SUERD ( Strategia UE pentru Regiunea Dunarii )”  .  Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 17 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Camera de comert , monument istoric  , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 16 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cladire – Biblioteca Municipala Stefan Petica, monument istoric  , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 15 : privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,, Reabilitare Cinematograful Arta , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 14 :  privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,,Modernizarea Parcului Oltea Doamna , Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 13 :  privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea  de catre Municipiul Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ,,Modernizarea Parcului Carol I, Tecuci, judetul Galati, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13-,,Sprjinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii” , Prioritatea de investitii 9b-,,Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica , economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale ” , Obiectivul specific 13.1-,,Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania” . Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 12 :  privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci  referitor la depunerea de către  Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind ,,Reabilitarea cladirii  Colegiului National Calistrat Hogas „,  prin  Programul Operational  Regional  2014 – 2020 Axa prioritara 3.1 Sprijinirea eficientei energetice , a gestionării inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile  publice , inclusiv în clădirile publice şi in sectorul locuintelor – Operatiunea  B. Cladiri publice. Vizualizati documentul AICI

30.01.2018 – Hotararea nr. 11 :  privind aprobarea poiectului  „Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA – monument istoric, Tecuci, jud. Galati, in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1 . Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 10 :  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al   Companiei de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L.  Vizualizati documentul AICI 

15.01.2018 – Hotararea nr. 9 :  privind aprobarea listei de priorităţi pentru locuinţele A.N.L. pe anul 2018, în Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 8 :  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, precum şi desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituţiei publice  de cultură – Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 7 :  privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 6 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe Ordonatorul Principal de Credite pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 5 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Poliţiei Locale Tecuci. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 4 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci pentru 2018. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 3 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Serviciului Public Local de Evidenţa  Persoanelor Tecuci pentru 2018. Vizualizati documentul AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 2 :  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci pe anul 2018. Vizualizati documentul  AICI

15.01.2018 – Hotararea nr. 1 :  privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

 


Hotarari ale Consiliului Local Tecuci 2018

Hotarari ale Consiliului Local Tecuci 2018