Hotărâri 2015

Hotărâri Decembrie 2015

*   18.12.2015 / Hotararea nr.386   – privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amenajarea intersecției str. 1 Decembrie 1918 cu str. Gheorghe Petrașcu în Municipiul Tecuci, județul Galați” actualizate
*   18.12.2015 / Hotararea nr.385   – privind  modificarea Anexei 1, la HCL nr. 49/09.03.2015 privind aprobarea programului de activități culturale ale Municipiului Tecuci, aferent anului 2015, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 117/20.04.2015, H.C.L. nr. 245/30.07.2015, H.C.L. nr. 341/26.11.2015
*   18.12.2015 / Hotararea nr.384   – privind includerea în ”Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local” a proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și extinderea spațiilor publice urbane: străzi orășenești, trotuare, scuaruri, zone pietonale, parcări, str. 1 Decembrie 1918, str. Bradului, str. Al. Lăpușneanu, str. Aleea Cpt. Decuseară și str. Aleea Teilor- tronson aferent zonei de acțiune urbană Cod SMIS 7900
*   18.12.2015 / Hotararea nr.383   – privind modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grad profesional a personalului contractual al Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, aprobat prin HCL nr. 207/24.06.2015
*   18.12.2015 / Hotararea nr.382   – 2015 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei GROZAVU LAVINIA
*   18.12.2015 / Hotararea nr.381   – privind aprobarea facilității de anulare a majorărilor de întârziere în cotă de 73,3% aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 30.09.2015, inclusiv și a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv stinse până la această dată, datorate de contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Tecuci
*   18.12.2015 / Hotararea nr.380   – privind rectificarea bugetului centralizat și modificarea listei de investiții, pe anul 2015
*   18.12.2015 / Hotararea nr.379   – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, la Societatea ZONE VERZI TEC SRL Tecuci
*   18.12.2015 / Hotararea nr.378   – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, la Societatea ECOPREST TEC SRL Tecuci,
*   18.12.2015 / Hotararea nr.377   – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, la Societatea ECOGROUP TEC SRL Tecuci
*   18.12.2015 / Hotararea nr.376   -privind aprobarea Planului Local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci, în anul 2016
*   18.12.2015 / Hotararea nr.375   – privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în cursul anului 2016 în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
*   18.12.2015 / Hotararea nr.374   – 2015 privind scăderea din evidențele fiscale a taxei clădiri chirie pentru cabinete medicale care funcționează în strada 1 Decembrie 1918, nr.29 – POLICLINICĂ
*   18.12.2015 / Hotararea nr.373   – privind aprobarea prelungirii contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate în Municipiul Tecuci, încheiate la data de 11.02.2010, pe o perioadă de 3(trei) ani
*   18.12.2015 / Hotararea nr.372   – privind prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor și spațiilor cu altă destinație decât locuință, proprietatea U.A.T. Tecuci
*   18.12.2015 / Hotararea nr.371   – privind  trecerea unui teren din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia
*   18.12.2015 / Hotararea nr.370   – privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. Galați, pentru o suprafață de 90 mp de teren situat în Municipiul Tecuci, în zona intersecției str. 1 Decembrie 1918 cu str. Ghe. Petrașcu
*   18.12.2015 / Hotararea nr.369   – privind acordul Consiliului Local în vederea transmiterii în administrarea Grădiniței cu PP nr.14 a noului obiectiv de investiții situat pe Bulevardul Victoriei, nr. 28-30
*   18.12.2015 / Hotararea nr.368   – privind acordul Consiliului Local pentru demararea procedurilor de atribuire servicii pentru elaborare PUZ ”Zona Lukoil –Drum centură sud-vest”, în conformitate cu prevederile strategiei de dezvoltare a Municipiului Tecuci
*   18.12.2015 / Hotararea nr.367   – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, la Societatea Rampa Rateș S.R.L. Tecuci
*   18.12.2015 / Hotararea nr.366   – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, la Societatea PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci
*   18.12.2015 / Hotararea nr.365   – privind aprobarea intenţiei de achiziţionare a unor bunuri ce aparţin S.C. Pieţe Zone Verzi S.A
*   18.12.2015 / Hotararea nr.364   – privind modificarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Societatea ECOPREST TEC S.R.L. Tecuci
*   18.12.2015 / Hotararea nr.363   – privind aprobarea unor tarife aferente serviciilor prestate de către Societatea ZOOLAND TEC S.R.L Tecuci
*   18.12.2015 / Hotararea nr.362   – privind aprobarea tarifelor practicate de Societatea Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci pentru lucrări de administrarea și întreținerea spațiilor și zonelor verzi din Municipiul Tecuci pentru anul 2016
*   18.12.2015 / Hotararea nr.361   – privind aprobare taxe și tarife ce vor fi practicate populației și agenților economici de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci,
*   18.12.2015 / Hotararea nr.360   – privind stabilirea tarifului pentru utilizarea miniîncărcătorului frontal multifuncțional Komatsu tip SK 715 –S ce va fi practicat de Societatea Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci
*   18.12.2015 / Hotararea nr.359   – privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Tecuci – asociat majoritar la majorarea capitalului social al Societății ”ZOOLAND TEC” S.R.L. Tecuci
*   04.12.2015 / Hotararea  nr.358   – rectificarea bugetului centralizat si modificarea listei de investitii pe anul 2015

Hotărâri Noiembrie 2015

*  26.11.2015 / Hotarărea nr.357   – desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru managerii instituțiilor culturale, a conducătorilor serviciilor publice de interes local, a secretarului municipiului Tecuci și a personalului din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului local la nivelul anilor 2012; 2013;2014; 2015
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.356   – aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare fântână arteziană Parc Alexandru Ioan Cuza
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.355   – aprobarea caietului de sarcini și a concesionării directe a unui teren situat în Tecuci, str. Cocorăști, nr.2B, aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.354   – aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuințe convenabile în anul 2016
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.353   – aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuințe sociale în anul 2016
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.352   – modificarea H.C.L. nr. 154/2009 privind închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de teren situate în Municipiul Tecuci, str. Cuza Vodă, nr.90, aparținând domeniului privat al municipiului
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.351   – stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în Registrul Agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligația să efectueze declarații pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol pentru perioada 2015-2019
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.350   – aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în strada Gloriei, nr.15
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.349   – acordul Consiliului local în vederea scoaterii la licitație a unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci, aflat în administrarea unității de învățământ ”ION PETROVICI”
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.348   – trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.347   – rectificarea bugetului centralizat și modificarea  listei de investiții pe anul 2015
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.346   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, la Societatea ZONE VERZI TEC S.R.L. Tecuci
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.345   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea CIMITIRUL ETERNITATEA S.R.L. Tecuci
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.344   – stabilirea tarifului ce va fi practicat de Societatea Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci pentru ocuparea temporară a domeniului public pe teren concesionat pentru amplasare patinoar
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.343   – modificarea tarifelor prestate de către Societatea ZOOLAND TEC S.R.L. Tecuci
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.342   – modificarea unor tarife practicate de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci
 * 26.11.2015 / Hotarărea nr.341   – modificarea Anexei 1, Anexei 2 și a Anexei nr.3 la H.C.L. nr. 49/09.03.2015 privind aprobarea programului de activități culturale ale Municipiului Tecuci, aferent anului 2015, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 117/20.04.2015
 * 20.11.2015 / Hotarărea nr.340   – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016
 * 13.11.2015 / Hotarărea nr.339   – desemnarea în funcția de  administrator/director general  al Societății ECOGROUP TEC S.R.L. Tecuci a doamnei Machedon Mioara
 * 13.11.2015 / Hotarărea nr.338   – desemnarea în funcția de  administrator/director general  al Societății ECOPREST TEC S.R.L. Tecuci a domnului Hulea Angelu
 * 13.11.2015 / Hotarărea nr.337   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci, privind încetarea prin acordul părților al contractului de mandat al domnului Hulea Angelu – administrator/director general la Societatea ECOGROUP TEC S.R.L. Tecuci
 * 13.11.2015 / Hotarărea nr.336   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci, privind încetarea prin acordul părților al contractului de mandat al domnului Moiceanu Constantin – administrator/director general la Societatea ECOPREST TEC S.R.L. Tecuci
 * 13.11.2015 / Hotarărea nr.335    – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea ZOOLAND TEC S.R.L. Tecuci
 * 13.11.2015 / Hotarărea nr.334   – acordul Consiliului Local în vederea transmiterii în administrarea Liceului Tehnologic ” Elena Caragiani” a Școlii Gimnaziale ”Ilie C. Matei”
 * 13.11.2015 / Hotarărea nr.333    – aprobarea contului de execuție al bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe trimestrul III 2015
 * 13.11.2015 / Hotarărea nr.332   – adoptarea scrisorii de mulțumire publică adresată domnului Ghica Vasile, cetățean de onoare al Municipiului Tecuci, poet și profesor

Hotărâri Octombrie 2015

 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.331   – trecerea unui teren din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.330   – schimbarea destinației a două apartamente 12,13 – etaj 1 de la blocul CL situate în strada Bradului nr.5 din locuințe sociale în spații destinate învățământului preșcolar și transmiterea spațiilor în administrarea structurii financiare (PJ) Grădinița nr.17
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.329   – aprobarea repartizării unei locuințe destinată închirierii pentru tineri,
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.328   – aprobarea unui schimb de locuință
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.327   – atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci a suprafeței de 4590 mp
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.326   – aprobarea vânzării directa a apartamentului situat în strada Aleea Plopilor nr.1, bl.L, ap.35
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.325   – închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci, situata în Municipiul Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr.68
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.324   – închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T Municipiul Tecuci în anul 2016
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.323   – prelungirea unor contracte de închiriere a terenului arabil proprietatea Municipiului Tecuci
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.322   – modificarea H.C.L. nr. 66 din 28.04.2011, referitoare la concesionarea directă a terenului situat în Tecuci, str. Ștefan cel Mare nr.91, aparținând domeniului privat al Municipiului,
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.321   – acordul Consiliului Local în vederea închirierii unei săli de clasa aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci, aflat în administrarea unității de învățământ „ȘT. O. IOSIF
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.320   – acordul Consiliului Local în vederea închirierii unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci,aflat în administrarea unității de învățământ „ȘT. O. IOSIF”
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.319   – aprobarea PUD –CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE GPL – Strada 1 Decembrie 1918, nr.109, Municipiul Tecuci, județul Galați
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.318   – rectificarea bugetului centralizat și modificarea listelor de investiții, pe anul 2015
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.217   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea RAMPA RATEȘ S.R.L. Tecuci
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.316   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea ECOGROUP TEC S.R.L. Tecuci
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.315   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea ZOOLAND TEC S.R.L. Tecuci
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.314   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea ZONE VERZI TEC S.R.L. Tecuci
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.313   – stabilirea comisiei de evaluare și selecționare a programelor și proiectelor de interes public cu finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local conform H.C.L. nr.21/16.02.2015
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.312   – aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Tecuci și Societatea ECO WASHTEC 2015 S.R.L. pentru efectuarea unor lucrări de asfaltare
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.311   – aprobarea acordării obligațiilor de plată restante-sporul de 25% muncă prestată în timpul nopții în perioada martie 2013-aprilie 2014
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.310   – aprobarea tarifelor de închiriere a utilajelor de intervenție pentru sezonul rece 2015-2016
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.309   – aprobarea convenției-cadru pentru servicii de deszăpezire și închiriere utilaje, pentru situații de urgență pentru sezonul rece
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.308   – transformarea funcției contractuale vacantă de referent III, din Comp. Arhivă din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, în funcția contractuală vacantă de referent IA, din Comp. Arhiva, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.307   – transformarea funcției contractuale de execuție vacanta de paznic II din cadrul Compartimentului administrativ al Serviciului Public Local de Asistență Socială Tecuci în funcția contractuală de execuție de muncitor calificat I în cadrul Compartimentului ajutoare sociale al Serviciului Public Local de Asistență Socială Tecuci și transformarea funcției contractuale de execuție vacantă de șofer II din cadrul Compartimentului administrativ al Serviciului Public Local de Asistență Socială Tecuci în funcția contractuală de execuție vacantă de șofer I în cadrul compartimentului administrativ al Serviciului Public Local de Asistență Socială Tecuci,
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.306   – acordarea asistenței sociale elevilor CES (elevi cu cerințe educaționale speciale) pentru anul bugetar 2015, perioada septembrie-decembrie reprezentând alocație de hrană,
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.305   – modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 41/29.09.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Tecuci, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 138/2014, H.C.L. nr. 176/2014, H.C.L. nr. 213/2014, H.C.L. nr. 67/2015, H.C.L. nr. 260/2015 și H.C.L. nr. 275/2015
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.304   – completarea regulamentului de administrare și utilizare a căilor publice de comunicație din Municipiul Tecuci, aprobat prin H.C.L. nr. 184/22.12.2011
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.303   – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Asistență Socială Tecuci
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.302   – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ”Clubul Pensionarilor” din cadrul Centrului de zi pentru copii și persoane vârstnice
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.301   – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ”Clubul Pensionarilor” din cadrul Centrului de zi pentru copii și persoane vârstnice
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.300   – transmiterea în administrarea Serviciului Public Local de Asistență Socială Tecuci, a imobilului din Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr.58, bl.A2 parter
 * 29.10.2015 / Hotarărea nr.299   – trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia

Hotărâri Septembrie 2015

* 30.09.2015 / Hotarărea nr.298   – rectificarea bugetului local prin suplimentare de venituri si modificarea listei de investitii pe anul 2015
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.297   – numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci, în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Rampa Rateș S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.296   – numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci, în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.295   – numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci, în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Ecogroup Tec S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.294   – numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci, în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea ZOOLAND Tec S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.293   – numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci, în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.292   – numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci, în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Piețe – Prest Tec S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.291   – numirea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci, în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.290   – aprobarea revocării H.C.L. nr. 244/30.07.2015 privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul sau deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Croitoru Cezar în funcția de director executiv al Societății Rampa Rateș S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.289   – aprobarea constituirii Comisiei Mixte Tehnico-Economice de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții, ca organ consultativ la nivelul Municipiului Tecuci și aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al acesteia
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.288   – aprobarea modificării punctului 4 din anexa  nr.22/16.02.2015 privind aprobarea Planului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tecuci, pentru activitățile nonprofit de interes general, pe anul 2015
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.287   – atribuirea de denumire sălii de sport din cadrul Clubului Sportiv Școlar Municipiul Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.286   – aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Construire Alei Parc Regina Elisabeta – Municipiul Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.285   – acordul Consiliului Local în vederea închirierii unui spațiu pentru organizarea cursurilor educative aparținând domeniului public al U.A.T. – Municipiul Tecuci, aflat în administrarea unității de învățământ ”ION PETROVICI” Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.284   – aprobarea vânzării directe a apartamentului situat în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.135, bl. T1b, ap.6
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.283   – rectificarea bugetului centralizat și modificarea listei de investiții pe anul 2015
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.282   – aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere clădire Spital –CORP STAȚIE DISTRIBUȚIE OXIGEN”
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.281   – aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Extindere clădire Spital – CORP SECȚIA MEDICALĂ
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.280   – transformarea funcției contractuale vacantă de îngrijitor I A, din cadrul Compartiment Administrativ- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci, în funcția contractuală de îngrijitor din cadrul Compartiment Administrativ- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.279   – transformarea funcției contractuale vacantă de consilier juridic I A, în cadrul Cabinet Primar, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci în funcția contractuală vacantă de Inspector I A, în cadrul Cabinet Primar, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.278   – acordul Consiliului Local în vederea închirierii unui teren aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci, aflate în administrarea unității de învățământ Școala Gimnazială ”Anghel Rugină”
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.277   – actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al cimitirului uman, proprietatea publică a Municipiului Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.276   – aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Tecuci și Clubul Sportiv Școlar Tecuci pentru asigurarea condițiilor de desfășurare a unor activități în domeniul sportiv
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.275   – modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 41/ 29.09.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de Asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 138/ 2014, H.C.L. nr. 213/2014, H.C.L. nr. 67/2015 și H.C.L. nr. 260/2015
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.274   – modificarea art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci, aprobat prin H.C.L. Tecuci nr. 6/27.01.2005 privind înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.273   – constituirea unei comisii mixte de analiză a deficiențelor constatate de către Camera de Conturi Galați, prin Decizia nr. 24/2015, la Societatea ”ZOOLAND TEC” S.R.L. Tecuci,
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.272   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea ”PIEȚE- PREST TEC” S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.271   – modificarea anexei 1 la contractul de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”ZONE VERZI –TEC” S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.270   – modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 92 din 30.05.2013 și Contractul de concesiune nr.  16004/PJ/ 04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”PIEȚE- PREST TEC” S.R.L. Tecuci
* 24.09.2015 / Hotarărea nr.269   – adoptarea scrisorii de mulțumire publică adresată domnului Dionisie Duma, cetățean de onoare al Municipiului Tecuci, poet și profesor

Hotărâri august 2015

* 27.08.2015 / Hotarârea nr.268   – rectificarea bugetului centralizat și modificarea listelor de investiții pe anul 2015
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.267   – aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență  și reprezentare juridică
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.266   – modificarea anexei 1 la Contractul de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat Municipiul Tecuci și Societatea ”ZONE VERZI TEC” S.R.L. Tecuci
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.265   – aprobarea modificării anexei nr.1 la H.C.L. nr. 22/16.02.2015 privind aprobarea Planului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Tecuci, pentru activități nonprofit de interes general, pe anul 2015
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.264   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, la Societatea ZONE VERZI TEC SRL Tecuci
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.263   – completarea contractului de concesiune și modificarea anexei nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 1606/PJ/2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea Rampa Rateș S.R.L. Tecuci
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.262   – acordul Consiliului Local Tecuci privind trecerea din domeniul public și privat al județului Galați și administrarea Consiliului Județului Galați în domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea Consiliului Local Tecuci a unor spații medicale
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.261   – aprobarea creșterii salariale  pentru salariații aparatului de specialitate al Primarului, aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Tecuci, ai Muzeului de Istorie Teodor Cincu, ai Bibliotecii Municipale Ștefan Petică, ai Casei de Cultură Tecuci, ai Serviciului Public Local de Asistență Socială și ai Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.260   – modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 41/29.09.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Tecuci, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 138/2014, H.C.L. nr. 176/2014, H.C.L. nr. 213/2014 și H.C.L. nr. 67/2015
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.259   – modificarea art.9(2) al Capitolului III – Modalitatea concret de acordare – din Regulament de acordare a normei de hrană pentru personalul Poliției Local a Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr 215/2015
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.258   – aprobarea caietului de sarcini și a concesionării directe a unui teren situat în Tecuci, zonă Piața Centrală, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci
* 27.08.2015 / Hotarârea nr.257   – aprobarea contului de execuție al bugetului centralizat al UAT Municipiului Tecuci pe trimestrul II 2015
* 19.08.2015 / Hotărârea nr.256   – acordul de principu al Consiliului Local privind finantarea obiectivului „Reabilitare si extindere bazin de inot”
* 19.08.2015 / Hotărârea nr.255   – insusirea Raportului de activitate a echipamentului de iluminat arhitectural din Municipiul Tecuci
* 19.08.2015 / Hotărârea nr.254   – incadrearea pe perioada nedeterminata a doamnei Barbuta Adelina in fuctia contractuala de consilier I A in cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Tecuci
* 19.08.2015 / Hotărârea nr.253   – privind rectificarea bugetului local prin suplimentare de venituri pe anul 2015

Hotărâri iulie 2015

* 31.07.2015 / Hotararea nr.252   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea doamnei Sofronie Mirabela-Anca în funcția de director executiv al Societății Zooland Tec SRL Tecuci
* 31.07.2015 / Hotararea nr.251  – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Martin Dănuț în funcția de administrator/ director general al Societății Zooland Tec SRL Tecuci
* 31.07.2015 / Hotararea nr.250   – acordul Consiliului Local pentru demararea procedurilor de atribuire servicii pentru actualizare PUG în conformitate cu prevederile strategiei de dezvoltare a Municipiului Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.249   – aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj al Municipiului Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.248   – aprobarea caietului de sarcini privind atribuirea contractului de prestări servicii de întreținere a aleilor și spațiilor verzi adiacente acestora din Cimitirul Eternitatea Tecuci,
* 30.07.2015 / Hotararea nr.247   – aprobarea caietelor de sarcini pentru activități din cadrul serviciului public de salubrizare a Municipiului Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.246   – aprobarea încheierii actului adițional la contractul de delegare a gestiunii de administrare spații verzi nr. 1996/31.01.2012
* 30.07.2015 / Hotararea nr.245   – modificarea anexei nr.3 la H.C.L. nr. 49/09.03.2015 privind aprobarea programului de activități culturale ale Municipiului Tecuci, aferent anului 2015
* 30.07.2015 / Hotararea nr.244   – acordul asociatului-UAT Municipiul Tecuciprin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Croitoru Cezar, in functia de director executiv al Societatii Rampa Rates SRL Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.243   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Curteanu Traian în funcția de director executiv al Societății Zone Verzi Tec SRL Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.242   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind revocarea doamnei Sofronie Mirabela-Anca din funcția de director executiv al Societății Rampa Rateș SRL Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.241   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind revocarea domnului Martin Eugen din funcția de director executiv al Societății Zone Verzi Tec SRL Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.240   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind revocarea domnului Curteanu Traian din funcția de director executiv al Societății Zooland Tec SRL Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.239   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind revocarea domnului Croitoru Cezar din funcția de administrator/ director general al Societății Zooland Tec SRL Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.238   – aprobarea structurii organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal ”Anton Cincu” Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.237   – modificarea  Contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „ZONE VERZI TEC” S.R.L. Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.236   – modificarea  Contractului de concesiune nr. 1614/PJ/04.06.2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „ZOOLAND TEC” S.R.L. Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.235  – modificarea  Contractului de concesiune nr. 1612/PJ/2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „ Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.234   – modificarea Contractului de concesiune nr. 1610/PJ/04.06.2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „ECOPREST TEC” S.R.L. Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.233   – modificarea  Contractului de concesiune nr. 1608/PJ/04.06.2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „ECOGROUP TEC” S.R.L
* 30.07.2015 / Hotararea nr.232   – aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Amenajare zonă fitness Parc Regina Elisabeta
* 30.07.2015 / Hotararea nr.231   – aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Reparații generale și renovare sediu – strada Elena Doamna nr. 1 A, Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.230   – rectificarea bugetului centralizat și modificarea listelor de investiții  pe anul 2015
* 30.07.2015 / Hotararea nr.229   – aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului
* 30.07.2015 / Hotararea nr.228   – aprobarea scutirii SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuția Muntenia Nord SA – SDEE Galați de plata taxei locale speciale ”acord de ocuparea domeniului public” în vederea obținerii autorizației de construire în scopul execuției lucrărilor de ”Reparații LES 6kV stație 110/6kV ICM Tecuci –PA 3002 Tecuci(PA 57 Autogară), Municipiul Tecuci, județul Galați
* 30.07.2015 / Hotararea nr.227   – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități
* 30.07.2015 / Hotararea nr.226   – aprobarea înființării serviciului social fără personalitate juridică ”Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități”,
* 30.07.2015 / Hotararea nr.225   – aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de consiliere și informare destinate persoanelor adulte
* 30.07.2015 / Hotararea nr.224   – aprobarea înființării serviciului social fără personalitate juridică ”Serviciul de consiliere și informare destinate persoanelor adulte
* 30.07.2015 / Hotararea nr.223   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea ZONE VERZI TEC SRL TECUCI
* 30.07.2015 / Hotararea nr.222   – criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor convenabile, sociale și de serviciu din fondul locativ de stat sau proprietatea Municipiului Tecuci
* 30.07.2015 / Hotararea nr.221   – acordarea unui ajutor de urgență doamnei Dobre Georgeta
* 30.07.2015 / Hotararea nr.220   – trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia
* 30.07.2015 / Hotararea nr.219   – modificarea  H.C.L.  nr. 93 / 30.05.2013 și a Contractului de concesiune nr. 1606/PJ/2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”Rampa Rateș” S.R.L
* 30.07.2015 / Hotararea nr.218   – modificarea  H.C.L.  nr. 92 / 30.05.2013 și a Contractului de concesiune nr. 16004/PJ/04.06.2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”Piețe – Prest TEC” S.R.L.
* 30.07.2015 / Hotararea nr.217   – modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 97 din 30.05.2013 și a Contractului de concesiune nr. 1612/PJ/2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”Cimitirul Eternitatea” S.R.L.
Hotărâri iunie 2015
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.216   – organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale de consilier I, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.215   – aprobarea acordării normei de hrană personalului Poliției Locale a Municipiului Tecuci și a Regulamentului de acordare a normei de hrană
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.214   – aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Complex multifuncțional de recreere și agrement pentru copii” în Parcul Regina Elisabeta din municipiul Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.213   – trecerea pe cheltuieli a unor studii de fezabilitate/ proiecte tehnice/ alte studii, întocmite pentru obiective de investiții și care până în prezent nu sunt realizate
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.212   – modificarea și completarea H.C.L. nr.261/ 30.12.2013 privind aprobare taxe și tarife ce vor fi practicate populației și agenților economici de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.211   – privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 18,50mp, situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, zona bloc 42 (E4)
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.210   – aprobarea caietului de sarcini și a concesionării directe a unui teren situat în Tecuci, str. Pamfil Șeicaru, nr.3A, aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.209   – transmitere în folosință gratuită, pe termen limitat, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere – Organizația Județeană Galați a unui spațiu proprietatea municipiului Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.208   – aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Local de Asistență Socială  Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.207   – aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grad profesional a personalului contractual al Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.206   – aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății ECOPRE ST  TEC  S.R.L.  Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.205   – închirierea unui imobil cu destinația de sediu partid
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.204   – închirierea unui imobil cu destinația de sediu partid
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.203   – închirierea unui imobil cu destinația de sediu partid
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.202   – aprobarea repartizării unei locuințe de serviciu 
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.201   – aprobarea repartizării unei locuințe destinată închirierii pentru tineri
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.200   – modificarea anexei 1 la Contractul de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea Zone Verzi Tec S.R.L. Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.199   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.198   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, la Societatea Rampa Rateș S.R.L.  Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.197   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L. Tecuci
* 24.06.2015 / Hotărârea nr.196   – rectificarea bugetului centralizat și modificarea listei de investiții pe anul 2015
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.195   – completarea comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.194   – validarea mandatului de consilier local al d-lui Mircea Iulian
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.193   – diminuarea suprafeței concesionate Societății Zone Verzi Tec S.R.L., din Parcul Regina Elisabeta
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.192   – împuternicirea domnului Primar la Municipiului Tecuci de a semna angajamentul solicitat de către Operatorul Regional Apă Canal S.A. Galați în cadrul proiectului „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Galaţi în perioada 2014 – 2020
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.191   – îndreptare eroare materiala din H.C.L. nr. 139- 145 din 27.05.2015
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.190   – aprobarea acordării diplomei de excelenţă d-nei Cristovici Rodica pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.189   – aprobarea acordării diplomei de excelenţă d-lui Grecu Ion  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.188   – aprobarea acordării diplomei de excelenţă d-nei Pamfile Gabriela pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.187   – aprobarea acordării diplomei de excelenţă d-nei Olariu Eugenia  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.186   – aprobarea acordării diplomei de excelenţă d-nei Nicolau Doina pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci,
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.185   – aprobarea acordării diplomei de excelenţă d-nei Nica Maricica  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor la Şcoala  Gimnazială „Gheorghe Petraşcu” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.184   – aprobarea acordării diplomei de excelenţă d-nei Precupanu Monica pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.183   – aprobarea acordării diplomei  de excelenţă d-lui Tănase Cristian  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor la Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.182   – aprobarea acordării diplomei de excelenţă d-nei Martin Floare pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Naţional de Agricultură și Economie Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.181   – aprobarea acordării diplomei de excelenţă d-nei Mardare Liliana  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor la Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.180   – aprobarea acordării diplomei  de excelenţă d-nei Capmare Lavinia pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.179   – aprobarea  acordării diplomei  de excelenţă d-nei Avram Mihaela pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.178   – aprobarea acordării diplomei de excelenţă d-lui Poenasu Cătălin  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.177   – aprobarea acordării diplomei  de excelenţă d-nei Dumitriu Gina  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor la Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.176   – aprobarea  acordării diplomei  de excelenţă d-nei Dascălu Ionica pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor la Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.175   – aprobarea acordării diplomei de excelență d-nei Andronache Mihaela  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.174   – aprobarea acordării diplomei  de excelență d-lui Țopa Robert  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.173   – aprobarea acordării diplomei  de excelență d-nei Mihalachi  Monica  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.172   – aprobarea  acordării diplomei  de excelență d-nei Nicola Victoria  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.171   – aprobarea acordării diplomei  de excelență d-nei Petrica Ramona  pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.170   – aprobarea acordării diplomei  de excelență d-lui Ungan Cezar pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.169   – aprobareaacordării diplomei de excelență d-nei Movileanu Maricica pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Școala Gimnazială ”Dimitrie Sturdza” Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.168   – aprobarea acordării  diplomei  de excelență d-nei Mindru Cristina pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci.,  
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.167   –   aprobarea acordării diplomei  de excelență d-nei Gheorghe Oana pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci
* 04.06.2015 / Hotărârea nr.166   – aprobarea acordării diplomei  de excelență d-nei Ungan Veronica pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională ca profesor  la Colegiul Național ”Spiru Haret” Tecuci
Hotărâri mai 2015
* 27.05.2015 / Hotararea nr.165   – aprobarea studiului de oportunitate și a formei de gestiune ale Servicului public de salubrizare a Municipiului Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.164   – aprobarea modificării Regulamentului de Organizare Internă a Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.163   – aprobareaPlanului de ocupare a functiilor publice al Serviciului Public Local de Asistenta SocialaTecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.162   – aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Poliției Locale Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.161   – aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Serviciului Public Local de Evidența Persoanelor Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.160   – aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.159   – aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat pe ordonatorul principal de credite pe anul 2015
* 27.05.2015 / Hotararea nr.158   – acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind prelungirea, prin act adițional, a contractului de mandat al administratorului/ directorului executiv al Societății Zooland Tec SRL Tecuci, domnul Curteanu Traian Ștefan, până la data de 19.08.2016
* 27.05.2015 / Hotararea nr.157   – acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind prelungirea, prin act adițional, a contractului de mandat al administratorului/ directorului executiv al Societății Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci, domnul Naum Adrian, până la data de 19.08.2016
* 27.05.2015 / Hotararea nr.156   – acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind prelungirea, prin act adițional, a contractului de mandat al administratorului/ directorului general al Societății Piețe Prest Tec SRL Tecuci, domnul Grosu Daniel Virgil, până la data de 19.08.2016
* 27.05.2015 / Hotararea nr.155   – stabilirea remunerației reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci, în Adunarea Generală a Asociațiilor la societățile în care U.A.T. Municipiul Tecuci are calitatea de asociat
* 27.05.2015 / Hotararea nr.154   – aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare teren sport”- la Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie din Municipiul Tecuci”
* 27.05.2015 / Hotararea nr.153   – aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Amplasare totemuri intrare parcuri – municipiul Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.152   – aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea ZONE VERZI TEC S.R.L. Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.151   – acordarea unui ajutor de urgență domnului Mazilu Daniel
* 27.05.2015 / Hotararea nr.150   – rectificarea bugetului centralizat și modificarea listei de investiții pe anul 2015
* 27.05.2015 / Hotararea nr.149   – închirierea prin licitație publică a imobilului situate în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, pavilionul A1
* 27.05.2015 / Hotararea nr.148   – atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri
* 27.05.2015 / Hotararea nr.147   – schimbarea destinației unei ”locuințe convenabile” în ”locuință de serviciu”
* 27.05.2015 / Hotararea nr.146   – zonarea și parcelarea Cimitirului Eternitatea Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.145   – completarea contractului de concesiune nr. 103160/PJ/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ZONE VERZI TEC S.R.L. Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.144   – completarea contractului de concesiune nr. 1606/PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea RAMPA RATEȘ S.R.L. Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.143   – completarea contractului de concesiune nr. 1614/PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ZOOLAND TEC S.R.L. Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.142   – completarea contractului de concesiune nr. 1610/PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ECOPREST TEC S.R.L. Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.141   – completarea contractului de concesiune nr. 1612/PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea CIMITIRUL ETERNITATEA SRL Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.140   – completarea contractului de concesiune nr. 16008/PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ECOGROUP TEC S.R.L. Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.139   – completarea contractului de concesiune nr. 16004/PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.138   – trecerea unor terenuri din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia
* 27.05.2015 / Hotararea nr.137   – aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare al Municipiului Tecuci 
* 27.05.2015 / Hotararea nr.136   – acceptarea comunei Barcea prin Consiliul Local Barcea ca membru în cadrul ADI ECOSERV Galați 
* 27.05.2015 / Hotararea nr.135   – instituirea dreptului de superficie, uz și servitute de trecere subterană cu titlu gratuit pe toată durata de viață a capacităților energetice în favoarea FDEE Electrica Distribuție Nord – SDEE Galați
* 27.05.2015 / Hotararea nr.134   – aprobarea repartizării unor locuințe de serviciu 
* 27.05.2015 / Hotararea nr.133   – aprobarea unui schimb de locuințe
* 27.05.2015 / Hotararea nr.132   – aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci 
* 27.05.2015 / Hotararea nr.131   – modificarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii
* 27.05.2015 / Hotararea nr.130   – transmiterea în folosință gratuită, pe termen limitat, Asociației Liber Creștină Puterea Cuvântului a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului
* 27.05.2015 / Hotararea nr.129   – aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții- ”Consolidare și stabilizare teren, amenajări și scări acces, trotuare de protecție, terasamente” la Cimitirul Municipal Tecuci
* 27.05.2015 / Hotararea nr.128   – aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică
* 27.05.2015 / Hotararea nr.127   – aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe trimestrul I 2015 
Hotărâri aprilie 2015
* 10.04.2015 / Hotararea nr.126   – acordarea titlului de ”cetățean de onoare” al Municipiului Tecuci, d-lui Ionita Gheorghe Constantin
* 10.04.2015 / Hotararea nr.125   – acordarea titlului de ”cetățean de onoare” al Municipiului Tecuci, d-lui Necula Ionel
* 10.04.2015 / Hotararea nr.124   – acordarea titlului de ”cetățean de onoare” al Municipiului Tecuci, d-lui Ghica Vasile
* 10.04.2015 / Hotararea nr.123   – aprobarea modalităților de premiere a centenarilor care au împlinit 100 de ani
* 10.04.2015 / Hotararea nr.122   – schimbarea destinației unor locuințe din locuințe destinate vânzării către tineri în locuințe convenabile
* 10.04.2015 / Hotararea nr.121   – schimbarea destinației unor locuințe din locuințe convenabile în locuințe de serviciu
* 10.04.2015 / Hotararea nr.120   – acordul Consiliului Local în vederea organizării rețelei școlare a unităților de stat și particular preuniversitar din Municipiul Tecuci, pentru anul 2015-2016
* 10.04.2015 / Hotararea nr.119   – acordarea dreptului de superficie, uz de servitute de trecere supraterană și subterană asupra unui teren ce aparține domeniului privat al municipiului Tecuci, Societății SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SDEE Galați
* 10.04.2015 / Hotararea nr.118   – acordarea dreptului de superficie, uz de servitute de trecere supraterană și subterană asupra unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Tecuci, Societății SC FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SDEE Galați
* 10.04.2015 / Hotararea nr.117   – completarea anexelor nr.1,2,3 la H.C.L.nr. 49/09.03.2015 privind programul de activități culturale ale municipiului Tecuci, aferent anului 2015
* 10.04.2015 / Hotararea nr.116   – revocarea H.C.L. nr. 231/08.12.2014 privind aprobarea caietului de sarcini și a concesionării directe a unui teren situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.56 aparținând domeniului public al municipiului Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.115   – aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului
* 10.04.2015 / Hotararea nr.114   – aprobarea modificării statului de funcții al Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.113   – aprobarea modificării Regulamentului de Organizare Internă a Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.112   – însușirea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2014-2020
* 10.04.2015 / Hotararea nr.111   – aprobarea Protocolului privind implementarea unui sistem de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje de la populație în aria administrativ teritorială a Municipiului Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.110   – trecerea din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în strada 13 Septembrie, nr.5
* 10.04.2015 / Hotararea nr.109   – aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri ce aparțin Poliției Locale Tecuci către Municipiul Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.108   – transmiterea în administrarea Muzeului de Istorie ”Teodor Cincu” a unor bunuri aparținând domeniului public al municipiului Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.107   – aprobarea tarifului practicat de către Spitalul Municipal ”Anton Cincu”  pentru transportul cu ambulanța la cerere a pacienților în localitate și în afara localității
* 10.04.2015 / Hotararea nr.106   – modificarea anexei 1 la  Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 30.05.2013 și a contractului de concesiune nr.1606/PJ/2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”RAMPA RATEȘ”  SRL Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.105   – modificarea anexei 1 la HCL nr. 95 din 30.05.2013 și contractul de concesiune nr.1614/PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”ZOOLAND Tec”  SRL Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.104   – modificarea anexei 1 la HCL nr. 96 din 30.05.2013 și contractul de concesiune nr.1610/PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”ECOPREST Tec”SRL Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.103   – modificarea anexei 1 la Contractul de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”ZONE VERZI Tec” SRL Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.102   – aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de 18mp aparținând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat pe strada Vasile Alecsandri, zona cămin VITIMAS
* 10.04.2015 / Hotararea nr.101   – aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică
* 10.04.2015 / Hotararea nr.100   – aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Execuție sistem automatizat de irigații – Parc Al.I.Cuza
* 10.04.2015 / Hotararea nr.99   – Rectificarea bugetului centralizat și modificarea listei de investiții pe anul 2015
* 10.04.2015 / Hotararea nr.98   – aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii
* 10.04.2015 / Hotararea nr.97   – majorarea tarifului de distanță(pornire) maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, pe timp de zi și de noapte
* 10.04.2015 / Hotararea nr.96   – aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci
* 10.04.2015 / Hotararea nr.95   – aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii și ordinea de repartizare a locuințelor rămase vacante
Hotărâri martie 2015
* 09.03.2015 / Hotararea nr.94   – acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui  HULEA  ANGELU în funcția de administrator/Director general al Societății  „ECOGROUP TEC”  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.93   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui  URSU ȘTEFAN în funcția de administrator/Director general al Societății  „Rampa Rateș”  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.92   – acordul asociatului –U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei SOFRONIE MIRABELA ANCA, în funcția de director executiv al Societății Rampa Rateș  SRL. Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.91   – acordul asociatului – UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ  Consiliul Local Tecuci privind desemnarea  dlui Maftei Costel în funcția de director executiv al Societății  „ECOGROUP”Tec  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.90   – acordul asociatului  U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea dlui Croitoru Cezar în funcția de administrator/Director general al Societății  „ZOOLAND”Tec  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.89   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea dlui IONESCU GABRIEL  în funcția de administrator/Director general al Societății  „CIMITIRUL ETERNITATEA  SRL Tecuci”
* 09.03.2015 / Hotararea nr.88   – acordul asociatului  UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Bernevig Silviu Tudorel  în funcția de director executiv al Societății Pieţe Prest Tec SRL. Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.87   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea dlui Avram Virgil în funcția de director executiv al Societății  „ECOPREST”Tec  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.86   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea dlui MOICEANU  CONSTANTIN din funcția de director executiv al Societății  „ECOPREST” Tec  SRL Tecuci și desemnarea acestuia în funcția de administrator/director general al societății ECOPREST”Tec  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.85   – acordul asociatului unic U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea  dlui MARTIN EUGEN  în funcția de Director executiv al Societății  „ZONE VERZI”Tec Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.84   – acordul asociatului unic U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea  dlui LUPAȘCU MIRCEA în funcția de administrator/Director general al Societății  „ZONE VERZI” Tec Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.83   – aprobarea revocării H.C.L. nr.150 din 10.08.2014 privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Bernevig Silviu Tudorel în funcția de director executiv al Societății Piețe Prest Tec SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.82   – aprobarea revocării H.C.L. nr.149 din 10.08.2014 privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea doamnei Sofronie Mirabela Anca în funcția de director executiv al Societății Rampa Rateș   SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.81   – aprobarea revocării H.C.L. nr.148 din 10.08.2014 privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Maftei Costel în funcția de director executiv al Societății ECOGROUP TEC  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.80   – aprobarea revocării H.C.L. nr.147 din 10.08.2014 privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Ursu Ștefan în funcția de administrator/director general al Societății ECOGROUP TEC  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.79   – aprobarea revocării H.C.L. nr.146 din 10.08.2014 privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Croitoru Cezar în funcția de administrator/director general al Societății ZOOLAND TEC  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.78   – aprobarea revocării H.C.L. nr.145 din 10.08.2014 privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Avram Virgil în funcția de director executiv al Societății ECOPREST Tec  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.77   – acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind revocarea domnului Moiceanu Constantin din funcția de director executiv al Societății ECOPREST TEC SRL Tecuci și desemnarea acestuia în funcția de administrator/director general al Societății ECOPREST Tec  SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.76   – revocării H.C.L. nr.143 din 10.08.2014 privind acordul asociatului  U.A.T.Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Ionescu Gabriel în funcția de administrator/director general al Societății Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.75   – Revocării H.C.L. nr.142 din 10.08.2014 privind acordul asociatului unic U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Martin Eugen în funcția de director executiv al Societății Zone Verzi Tec SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.74   – Revocării H.C.L. nr.141 din 10.08.2014 privind acordul asociatului unic  U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind revocarea domnului Vasilache Badiu din funcția de director executiv al Societății Zone Verzi Tec SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.73   – Revocării H.C.L. nr.140/10.08.2014 privind acordul asociatului unic U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ- Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Lupașcu Mircea în funcția de administrator/director general al Societății Zone Verzi Tec SRL Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.72   – Alocării unui sprijin financiar  domnului Nacu Maricel
* 09.03.2015 / Hotararea nr.71   – Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Oprea Dumitra
* 09.03.2015 / Hotararea nr.70   – Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Calin Mirela – Mihaela
* 09.03.2015 / Hotararea nr.69   – Rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii pe anul 2015
* 09.03.2015 / Hotararea nr.68   – Modificarea H.C.L. nr.3/31.01.2013 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație la Spitalul municipal ”Anton Cincu” Tecuci, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 179/2014
* 09.03.2015 / Hotararea nr.67   – Modificarea anea nr.1 la H.C.L. nr.41/29.09.2012 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia  de asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Tecuci, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 138/2014, HCL nr. 176/2014 și HCL nr.213/2014
* 09.03.2015 / Hotararea nr.66   – restituirea fondului de rampa catre Rampa Rates SRL
* 09.03.2015 / Hotararea nr.65   – rectificare buget venituri si cheltuieli Cimitirul Eternitatea SRL pe 2015
* 09.03.2015 / Hotararea nr.64   – rectificare buget venituri si cheltuieli Rampa Rates SRL pe 2015
* 09.03.2015 / Hotararea nr.63   – rectificare buget venituri si cheltuieli Zone Verzi SRL pe 2015
* 09.03.2015 / Hotararea nr.62   –  executarea reparațiilor de către ZONE VERZI SRL la str. Elena Doamna, nr.1A
* 09.03.2015 / Hotararea nr.61   – modificare contract concesiune Municipiul Tecuci-Zooland SRL
* 09.03.2015 / Hotararea nr.60   – modificare contract concesiune Municipiul Tecuci-Cimitir Eternitatea
* 09.03.2015 / Hotararea nr.59   – modificare contract concesiune Municipiul Tecuci-Ecoprest SRL
* 09.03.2015 / Hotararea nr.58   – modificare contract concesiune Municipiul Tecuci-Ecogroup SRL
* 09.03.2015 / Hotararea nr.57   – modificare contract concesiune Municipiul Tecuci-Zone Verzi SRL
* 09.03.2015 / Hotararea nr.56   – modificare regulament organizare si functionare Biblioteca Stefan Petica
* 09.03.2015 / Hotararea nr.55   – aprobare regulament de organizare si functionare Cantina de Ajutor Social
* 09.03.2015 / Hotararea nr.54   – aprobarea Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de informare si consiliere
* 09.03.2015 / Hotararea nr.53   – completare anexe 1 si 2 privint taxe si impozite locale 2015
* 09.03.2015 / Hotararea nr.52   – inchiriere pasuni proprietatea UAT Municipiul Tecuci 2015
* 09.03.2015 / Hotararea nr.51   – aprobare repartizare locuinta sociala proprietatea UAT Municipiul Tecuci
* 09.03.2015 / Hotararea nr.50   – aprobare lista prioritati locuinte ANL 2015
* 09.03.2015 / Hotararea nr.49   – aprobare program activitati culturale pentru anul 2015
* 09.03.2015 / Hotararea nr.48   – modificare anexa 1 acordare asistenta sociala elevilor CES 2014-2015
* 09.03.2015 / Hotararea nr.47   – aprobare cont executie buget centralizat UAT Municipiul Tecuci trim.IV 2014
Hotărâri februarie 2015
* 16.02.2015 / Hotararea nr.46   – inchiriere imobil cu destinatie sediu partid
* 16.02.2015 / Hotararea nr.45   – inchiriere spatiu aflat in administrarea Casei de Cultura destinatie sediu cabinet parlamentar
* 16.02.2015 / Hotararea nr.44   – inchiriere imobil cu destinatie sediu cabinet parlamentar
* 16.02.2015 / Hotararea nr.43   – transmiterea in administrarea Casei de Cultura a unor imobile
* 16.02.2015 / Hotararea nr.42   – diminuare cota-parte tarif depozitare deseuri-RampaRates SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.41   – modificare contract concesiune Municipiul Tecuci-Piete Prest SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.40   – modificare anexa 1 contract concesiune Municipiul Tecuci-Piete Prest SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.39   – modificare anexa 1 contract concesiune Municipiul Tecuci-Rampa Rates SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.38   – Aprobare lista solicitanti liste locuinte pentru tineri
* 16.02.2015 / Hotararea nr.37   – Modificare contract concesiune  intre UAT Municipiul Tecuci si SC Zooland SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.36   – Modificare contract concesiune  intre UAT Municipiul Tecuci si SC Rampa Rates  SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.35   – Modificare contract concesiune  intre UAT Municipiul Tecuci si SC Cimitirul Eternitatea SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.34   – Modificare contract concesiune  intre UAT Municipiul Tecuci si SC Piete Prest SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.33   – Modificare contract concesiune  intre UAT Municipiul Tecuci si SC Ecoprest SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.32   – Modificare contract concesiune  intre UAT Municipiul Tecuci si SC Ecogroup SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.31   – Modificare contract concesiune  intre UAT Municipiul Tecuci si SC Zone Verzi SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.30   – Aprobare buget 2015 UAT Municipiul Tecuci si liste investitii
* 16.02.2015 / Hotararea nr.29   – Aprobare buget 2015 SC Ecogroup SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.28   – Aprobare buget 2015 SC Ecoprest SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.27   – Aprobare buget 2015 SC Cimitirul Eternitatea SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.26   – Aprobare buget 2015 SC Rampa Rates SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.25   – Aprobare buget 2015 SC Zooland SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.24   – Aprobare buget 2015 SC Piete Prest SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.23   – Aprobare buget 2015 SC Zone Verzi SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.22   – Abrobare plan anual finantari nerambursabile activitati nonprofit
* 16.02.2015 / Hotararea nr.21   – Aprobare regulament finantari nerambursabile activitati nonprofit
* 16.02.2015 / Hotararea nr.20   – Asocierea Municipiului Tecuci in cadrul Biroul European al Regiunii Sud-Est
* 16.02.2015 / Hotararea nr.19   – modernizari si investitii de catre Piete Zone Verzi SA asupra bunuri concesionate
* 16.02.2015 / Hotararea nr.18   – modificare contract concesiune intre Municipiul Tecuci si Rampa Rates SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.17   – anexa 1 contract concesiune Municipiul Tecuci-Zooland SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.16   – anexa 1 contract concesiune Municipiul Tecuci-Cimitirul Eternitatea
* 16.02.2015 / Hotararea nr.15   – anexa 1 contract concesiune Municipiul Tecuci-Ecoprest SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.14   – anexa 1 contract concesiune Municipiul Tecuci-Zone Verzi SRL
* 16.02.2015 / Hotararea nr.13   – vanzare teren domeniu privat str.Mircea Eliade
* 16.02.2015 / Hotararea nr.12   – apartenenta la domeniul public a unei suprafete teren str.Malureni
* 16.02.2015 / Hotararea nr.11   – aprobare organigrama Politia Locala Tecuci
Hotărâri ianuarie 2015
* 29.01.2015 / Hotărârea nr.10   – trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat
* 29.01.2015 / Hotărârea nr.09   – anexa 1 contract concesiune Municipiul Tecuci-Zone Verzi SRL
* 29.01.2015 / Hotărârea nr.08   – protocol sprinijinire Politia Municipiului Tecuci – patrulare
* 29.01.2015 / Hotărârea nr.07   – transmitere capacitati energetice catre Electrica Muntenia Nord
* 29.01.2015 / Hotărârea nr.06   – modificare tarife SC Zooland SRL
* 29.01.2015 / Hotărârea nr.05   – modificare tarife SC Ecoptrest SRL
* 29.01.2015 / Hotărârea nr.04   – modificare tarife SC Ecogroup SRL
* 29.01.2015 / Hotărârea nr.03   – modificare tarife SC Zone Verzi SRL
* 29.01.2015 / Hotărârea nr.02   – decontare cheltuieli efectuate de Cimitirul Eternitatea Tecuci
* 29.01.2015 / Hotărârea nr.01   – denumire parcuri Municipiul Tecuci