Ședință Ordinară a Consiliului Local în data de 23.12.2019, ora 16


Consiliul-local-Tecuci-decembrie-2019

    În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 23.12.2019,  ora 16.00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:                   

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2020. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de ”cetățean de onoare” al Municipiului Tecuci, domnului sublt. (p.m.) TOBOȘ SILVICĂ, Erou al Revoluției. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condițiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2020. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci pentru unele activități din Serviciul de salubrizare, începând cu data de 01.01.2020.  Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele contabile ale Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. a unor debitori, persoane fizice, declarați insolvabili de executorul judecătoresc. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe prin metoda indexării și înregistrarea rezultatelor în contabilitate. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de sprijinire a Școlii Gimnaziale Speciale ”Constantin Păunescu” Tecuci în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la școală, până la sfârșitul anului 2020. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență domnului Dantis George Emanuel. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate construirii de garaje, terenuri aparținând Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci a unor imobile cu destinația de locuințe de serviciu. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020. Descarcă documentul de AICI
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică. Descarcă documentul de AICI
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci –subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 22. Informări, interpelări, petiții.

 

PRIMAR, Ing. Cătălin Constantin HURDUBAE
AVIZAT, Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci  Jr. Valerica FOTACHE    


Total Page Visits: 850 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.

Comentariile nu sunt permise.