Ședință Ordinară a Consiliului Local în data de 29.08.2019, ora 16


Consiliul-local-Tecuci-august-2019

  În temeiul art. art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 29.08.2019, orele 1600, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de şedinţe a U.A.T. Municipiului Tecuci,   cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:  

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind acord de principiu pentru forma preliminară a documentației Planului Urbanistic General al Municipiului Tecuci care se va transmite spre avizare instituțiilor abilitate, conform Legii 350/2001 actualizată. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.  S.D.E.E. Galați, prin S.C. ATRIA CONCEPT S.R.L. pentru o suprafață de 31,44 mp de teren (amplasare stâlp și rețea) situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.  S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 79 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.  S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 136,44 mp de teren (amplasare stâlp și rețea) situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reîncadrării D-nei Bărbuță Adelina, ca urmare a promovării în grad profesional din funcția de consilier I în funcția de consilier I A, în cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor în bani, elevilor olimpici, care au obținut premii de excepție la Olimpiadele Școlare naționale și internaționale și cadrelor didactice care i-au pregătit pe aceștia. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (septembrie 2019-noiembrie 2019). Descarcă documentul de AICI
 11. Informări, interpelări, petiții
 • Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.86 din 25.07.2019 privind Decizia nr.17/22.07.2019 a Camerei de Conturi Galați.
 • Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.89 din 05.08.2019 a Camerei de Conturi Galați.
 • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.45094 din 01.08.2019 privind procesul – verbal de constatare nr.2078/28.06.2019 al Camerei de Conturi Galați.
 • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.46151/R/06.08.2019 privind Raportul de follow-up nr.40174/05.07.2019 a Camerei de Conturi Galați.
 • Punct de vedere al U.A.T. Municipiul Tecuci referitor la adresa nr.89/CL/05.08.2019 a Camerei de Conturi Galați.
 • Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.90/07.08.2019 privind îndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii a Serviciului Public de Salubrizare nr.35960/30.06.2017 aferenți trimestrului II, anul 2019 a Companiei de Utilități Publice Tecuci S.R.L.
 • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.47748/14.08.2019 privind situația economica a Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L.
 • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.46065/06.08.2019 a Ministerului Sănătății privind petiția doamnei Valerica Măstăcan.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 29.08.2019, orele 1600 , în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.79/25.07.2019 privind trecerea suprafeței de teren de 25217 mp din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Cătălin Constantin HURDUBAE 
AVIZAT, Secretar, U.A.T. Municipiul Tecuci jr. Valerica FOTACHE


Total Page Visits: 328 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.