Autorizaţii de desfiinţare

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare

Listă acte necesare

 1. Certificatul de urbanism ;
 2. Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel ;
 3. Documentaţia tehnică – D.T ;
 4. Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism ;
 5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului ;
 6. Dovada privind achitarea taxelor legale ;
 7. Cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare.

DESCARCĂ CEREREA TIP

Observaţii

Pentru depunerea dosarului (documentatiei) necesar autorizarii se vor avea în vederea urmatoarele:

 • în situatia, în care, o data cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.)
 • piese scrise si desenate -, precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare);
 • se prezinta studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obtinute pentru acestea (doua exemplare).

 

Acte necesare pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire

Lista acte necesare

 1. Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii autorizatiei de construire ;
 2. Documentatia tehnica derivata din D.A.T.C. / D.A.T.D. ;
 3. Autorizatia de construire/desfiintare in original ;
 4. Cerere tip pentru prelungirea valbilitati autorizatiei de construire/desfiintare .
DESCARCĂ CEREREA TIP

 

Autorizaţii de desfiinţare