Certificate de Urbanism

Acte necesare pentru obtinerea certificatului de urbanism

Lista acte necesare

 • planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului şi a vecinătăţilor– teren şi/sau construcţii – la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz, vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial sau extras din planul cadastral al localităţii eliberat la cerere de autoritatea administraţiei publice locale, numai dacă lucrările de cadastru imobiliar edilitar au fost realizate în baza Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în două exemplare;
 • Documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie
 • Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism Cererea se completeaza tinand cont de urmatoarele precizari:
  1.  elementele de identificare a solicitantului;
  2.  elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  3.  elementele care definesc scopul solicitării.
DESCARCĂ CEREREA TIP

 

Acte necesare pentru prelungire valabilitate CU

Lista acte necesare

 • Certificat de urbanism in original
 • Document privind achitarea taxei
 • Cerere tip pentru prelungirea valbilitati certificatului de urbanism
DESCARCĂ CEREREA TIP

 

Obtinere-Certificat-de-Urbanism