Acces la informația publică – legea 544/2001


Acces la informația publică - legea 544/2001


Acces la informația publică – legea 544/2001
Persoana responsabilă 

 

Nume și prenume Codău Cătălina-Florentina 
E-mail registratura@municipiultecuci.ro
Telefon 0725.802.072
Program de funcţionare: Luni, Marți, Joi: 0800 – 1630
Program de funcţionare: Miercuri: 0800 – 1830
Program de funcționare: Vineri: 0800 – 1400

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

în anul 2022

Elaborat de responsabilul cu informaţiile de interes public Cătălina Florentina CODĂU.

Descarcă-l de AICI

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

în anul 2021

Elaborat de responsabilul cu informaţiile de interes public Cătălina Florentina CODĂU.

Descarcă-l de AICI


Formular-tip cerere de informații de interes public

Descarcă-l de AICI

Utilizarea formularelor-tip este facultativă. Nu poate constitui motiv de refuz al accesului la informaţiile publice dacă solicitarea este redactată într-o altă formă decât modelul prevăzut mai sus.


Modalități de contestare și formulare reclamație

 

Formular de reclamație administrativa model 1. Descarcă-l de AICI

Formular de reclamație administrativa model 2. Descarcă-l de AICI

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu  reclamație administrativă, conform modelelor de mai sus, conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, după caz, va menționa măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcționarului public, în condițiile legii.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului.

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.

Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției public.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se considera în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în Legea nr.544/2001


Acces la informația publică – legea 544/2001 | Buletin informativ

Conform art. 5, alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care cuprinde următoarele informații de interes public din oficiu:

 1. actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 2. structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de audiențe, programul de funcționare;
 3. numele și prenumele persoanelor din conducerea instițutiei publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 4. coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;
 5. audiențe
 6. sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 7. programele și strategiile proprii;
 8.  lista cuprinzând documentele de interes public;
 9.  lista informațiilor cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate;
 10. modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Buletinul informativ publicat pe acest site este actualizat in mod constant cu ultimele informații disponibile.


Cererile de solicitare a informațiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, se înregistrează de îndată, la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes public.

După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au obligația să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data şi numărul de înregistrare a cererii. Pentru cererile transmise prin poștă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea.

În situația în care informația solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informația solicitată poate fi găsită.

La solicitarea expresă a persoanei interesate, informațiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate şi în scris, pe suport electronic sau hârtie.

În cazul în care informația solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităților şi instituțiilor publice, care dețin informațiile solicitate, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

 1.  10 zile pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
 2.  10 zile pentru anunțarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
 3.  30 de zile pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
 4.  5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate şi a motivării refuzului.

Termenele specificate se calculează de la data înregistrării solicitării; nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.

Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poștal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Contul în care se va efectua plata este: ROXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prin costul serviciului de copiere se înțelege costul direct al operațiunii tehnice de copiere a informației solicitate pe suport hârtie.

Conform HCL nr. xxxxx privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, taxa de multiplicare s-a stabilit după cum urmează:

– Format A4 (alb-negru) – xxx lei/pag;
– Format A4 (color) – xxx lei/pag;
– Format A3 (alb-negru) – xxx lei/pag;
– Format A3 (color) – xxx lei/pag;
– Format A2 (alb-negru) – xxx lei/pag;
– Format A2 (color) – xxx lei/pag;
– Format A1 (alb-negru) – xxx lei/pag;
– Format A1 (color) – xxx lei/pag;
– Format A0 (alb-negru) – xxx lei/pag;
– Format A0 (color) – xxx lei/pag.


Total Page Visits: 1686 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.