Anunturi Achiziții Publice


Banner achizitii publice Tecuci

ANUNȚURI ACHIZIȚII PUBLICE 2024

05.03.2024 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati, telefon 0372364177, fax. 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 111 alin.(1) litera a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii sociale prevazute in Anexa 2:

 1. Obiect principal: Pachete alimentare in regim de catering-pentru unitati de invatamant din Municipiul Tecuci, judetul Galati conform HG 24/2024 privind instituirea Programului National Masa Sanatoasa – Cod CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2), servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr.395/2016
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: buget local
 3. Valoarea estimata a contractului fara TVA: 2.012.771,52 Lei respectiv:

Lot 1 „ Pachete alimentare in regim de catering-pentru SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU” din Municipiul Tecuci, judetul Galati conform HG 24/2024 privind instituirea Programului National Masa Sanatoasa” – 515.669,76 lei fara TVA

Lot 2 „ Pachete alimentare in regim de catering-pentru SCOALA GIMNAZIALA „ION PETROVICI” din Municipiul Tecuci, judetul Galati conform HG 24/2024 privind instituirea Programului National Masa Sanatoasa” – 949.632,64 lei fara TVA

Lot 3 „ Pachete alimentare in regim de catering-pentru SCOALA GIMNAZIALA „ ANGHEL RUGINA” din Municipiul Tecuci, judetul Galati conform HG 24/2024 privind instituirea Programului National Masa Sanatoasa” – 547.469,12 lei fara TVA

Contractul se va incheia pe perioada martie 2024 – decembrie 2024

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform documentatiei de atribuire
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

-Documente de calificare  (completate conform Documentatiei de atribuire)

-Propunerea tehnica – (completate conform Documentatiei de atribuire).

-Propunerea financiara – (completate conform Documentatiei de atribuire)

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 4 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 20.12.2024
 8. Plata pretului contractului se va face in maxim 30 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale.
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dipozitia ofertantilor cu titlul gratuit, pe site-ul: primariatecuci.ro si pe SICAP (Anunt de publicitate ADV1410771/05.03.2024
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 13.03.2024 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati
 11. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 13.03.2024 ora 14:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati

Descarcă caietul de sarcini de AICI

Descarcă contractul cadru de AICI

Descarcă fișa de date de AICI

Descarcă modelele de formulare de AICI

Descarcă strategia de contractare AICI

Descarcă răspuns consolidat clarificări AICI

05.02.2024 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) din H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii urmatoarele servicii:   

 1. Obiect principal: Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Tecuci, incluse in Anexa 3, in conformitate cu Legea nr. 100/2016 si HG nr. 867/2016, Cod CPV 85200000-1 Servicii veterinare (Rev.2).
 2. Sursa de finantare a contractului de delegare prin concesiune care urmeaza sa fie atribuit: Buget local.
 3. Valoarea estimata a contractului cu TVA: 1.200.000,00 Lei fara TVA

Contractul de delegare prin concesiune supus procedurii de achizitie se va finaliza prin incheierea unui singur contract de delegare pentru intreaga localitate pentru o durata de 3 ani.

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea Contractul de delegare prin concesiune: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul valabilitate al contractului: 36 de luni de la semnare.
 8. Contravaloarea prestatiei va fi achitata pe baza facturii, a situatiei de lucrari lunare, si a procesului verbal intocmit de concesionar impreuna cu delegatul concedentului si aprobat de acesta, din bugetul local. Plata contravalorii facturii se efectueaza in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia, la registratura Municipiului ‘Tecuci.
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 12.02.2024 ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 11. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 12.02.2024 ora 13:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind “Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Tecuci” se gaseste publicata pe site-ul: www.primariatecuci.ro.

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă caietul de sarcini de AICI

Descarcă contractul cadru de AICI

Descarcă fișa de date de AICI

Descarcă Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Tecuci de AICI

Descarcă Regulamentul de Funcționare de AICI

Descarcă modelele de formulare de AICI

ANUNȚURI ACHIZIȚII PUBLICE 2023

16.10.2023 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) din H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii urmatoarele servicii:           

 1. Obiect principal: Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Tecuci, incluse in Anexa 3, in conformitate cu Legea nr. 100/2016 si HG nr. 867/2016, Cod CPV 85200000-1 Servicii veterinare (Rev.2).
 2. Sursa de finantare a contractului de delegare prin concesiune care urmeaza sa fie atribuit: Buget local.
 3. Valoarea estimata a contractului: 1.200.000,00 Lei fara TVA

Contractul de delegare prin concesiune supus procedurii de achizitie se va finaliza prin incheierea unui singur contract de delegare pentru intreaga localitate pentru o durata de 3 ani.

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea Contractul de delegare prin concesiune: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul valabilitate al contractului: 36 de luni de la semnare.
 8. Contravaloarea prestatiei va fi achitata pe baza facturii, a situatiei de lucrari lunare, si a procesului verbal intocmit de concesionar impreuna cu delegatul concedentului si aprobat de acesta, din bugetul local. Plata contravalorii facturii se efectueaza in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia, la registratura Municipiului ‘Tecuci..
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 23.10.2023 ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 11. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 23.10.2023 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind “Delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Tecuci” se gaseste publicata pe site-ul: www.primariatecuci.ro.

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă caietul de sarcini de AICI

Descarcă contractul cadru de AICI

Descarcă fișa de date de AICI

Descarcă Hotărârea de Consiliu Local al Municipiului Tecuci de AICI

Descarcă Regulamentul de Funcționare de AICI

Descarcă modelele de formulare de AICI

23.08.2023 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:     

 1. Obiect principal: Achizitie servicii prezentare Gala Excelentei Tecucene, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, Cod CPV 92312000-1 Servicii artistice (Rev.2).
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Buget local.
 3. Valoarea estimata a contractului cu TVA: 23.000,00 Lei

Contrtactul se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii contractului si data de 24.09.2023

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul valabilitate al contractului: pana la 24.09.2023.
 8. Plata pretului contractului se va face in maxim 30 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale..
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 28.08.2023 ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 11. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 28.08.2019 ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind “Achizitie servicii prezentare Gala Excelentei Tecucene” se gaseste publicata pe site-ul: www.primariatecuci.ro.

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă documentația de atribuire de AICI

23.08.2023 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:     

 1. Obiect principal: Achizitie servicii prestatie artistica Elena Gheorghe, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, Cod CPV 92312000-1 Servicii artistice (Rev.2).
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Buget local.
 3. Valoarea estimata a contractului cu TVA: 44.000,00 Lei

Contractul se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii contractului si data de 17.09.2023

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul valabilitate al contractului: pana la 17.09.2023.
 8. Plata pretului contractului se va face in maxim 30 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale..
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 28.08.2023 ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 11. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 28.08.2019 ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind “Achizitie servicii prestatie artistica Elena Gheorghe” se gaseste publicata pe site-ul: www.primariatecuci.ro.

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă documentația de atribuire de AICI

23.08.2023 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:     

 1. Obiect principal: Servicii prestatie artistica Provincialii, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, Cod CPV 92312000-1 Servicii artistice (Rev.2).
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Buget local.
 3. Valoarea estimata a contractului cu TVA: 33.000,00 Lei

Contrtactul se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii contractului si data de 17.09.2023

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul valabilitate al contractului: pana la 17.09.2023.
 8. Plata pretului contractului se va face in maxim 30 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale..
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 28.08.2023 ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 11. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 28.08.2019 ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind “pServicii prestatie artistica Provincialii” se gaseste publicata pe site-ul: www.primariatecuci.ro.

Descarcă documentul de AICI

Descarcă documentația de atribuire de AICI

23.08.2023 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:     

 1. Obiect principal: Achizitie servicii prestatie artistica Damian Brothers & Band, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, Cod CPV 92312000-1 Servicii artistice (Rev.2).
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Buget local.
 3. Valoarea estimata a contractului cu TVA: 70.000,00 Lei

Contractul se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii contractului si data de 17.09.2023

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul valabilitate al contractului: pana la 17.09.2023.
 8. Plata pretului contractului se va face in maxim 30 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale..
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 28.08.2023 ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 11. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 28.08.2019 ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind “Achizitie servicii prestatie artistica Damian Brothers & Band” se gaseste publicata pe site-ul: www.primariatecuci.ro.

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă documentația de atribuire de AICI

20.02.2023 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati, telefon 0372364177, fax. 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 111 alin.(1) litera a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii sociale prevazute in Anexa 2:

 1. Obiect principal: “Pachete alimentare in regim de catering” – pentru Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu” Tecuci, conform OUG nr.105/30.06.2022 – Cod CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2), servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr.395/2016
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: buget local
 3. Valoarea estimate a contractului fara TVA: 238.598,40 Lei

          Contractul se va incheia cu un singur operator, pe o perioada 27.02.2023 – 15.06.2023

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:
 • Documente de calificare  (completate conform Documentatiei de atribuire)
 • Propunerea tehnica – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “cel mai bun raport calitate-pret”
 6. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 15.06.2023
 8. Plata pretului contractului se va face in maxim 30 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale.
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dipozitia ofertantilor cu titlul gratuit, pe site-ul: primariatecuci.ro si pe SICAP (Anunt de publicitate ADV1345899/20.02.2023
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 27.02.2023 ora 08:30 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati
 11. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 27.02.2023 ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati

Sef Biroul Achizitii Publice si Administrare Retele

Dr. Ing. Hasan Valeriu Gabriel

Descarcă anunțul de AICIDescarcă documentația de AICI

ANUNȚURI ACHIZIȚII PUBLICE 2022

13.12.2022 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati, telefon 0372364177, fax. 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 111 alin.(1) litera a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii sociale prevazute in Anexa 2:

 1. Obiect principal: “SPECTACOL ARTISTIC DIN CADRUL EVENIMENTULUI – “TARGUL SARBATORILOR DE IARNA” – Cod CPV 79952000-2 – Servicii pentru evenimente (Rev.2), servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr.395/2016
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: buget local
 3. Valoarea estimate a contractului fara TVA: 226.890,75 Lei
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:
 • Documente de calificare  (completate conform Documentatiei de atribuire)
 • Propunerea tehnica – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “cel mai bun raport calitate/preț”
 6. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2022
 8. Plata pretului contractului se va face in maxim 30 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale.
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dipozitia ofertantilor cu titlul gratuit, pe site-ul: primariatecuci.ro si pe SICAP (Anunt de publicitate ADV1336170/13.12.2022
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 20.12.2022 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati
 11. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 20.12.2022 ora 13:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati.

Descarcă documentele de atribuire de AICI

26.09.2022 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati, telefon 0372364177, fax. 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 111 alin.(1) litera a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii sociale prevazute in Anexa 2:

 1. Obiect principal: “Pachete alimentare in regim de catering” – pentru Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu” Tecuci, conform OUG nr.105/30.06.2022 – Cod CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2), servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr.395/2016
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: buget local
 3. Valoarea estimate a contractului fara TVA: 169.936,00 Lei
 • Contractul se va incheia cu un singur operator, pe o perioada 03 octombrie 2022 – 22 decembrie  2023
 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:
 • Documente de calificare  (completate conform Documentatiei de atribuire)
 • Propunerea tehnica – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “cel mai bun raport calitate-pret”
 6. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2022
 8. Plata pretului contractului se va face in maxim 30 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale.
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dipozitia ofertantilor cu titlul gratuit, pe site-ul: primariatecuci.ro si pe SICAP (Anunt de publicitate ADV1317314/26.09.2022
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 10.2022 ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati
 11. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 03.10.2022 ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati

Descarcă anunțul de AICI . Descarcă Caietul de Sarcini de AICI

23.09.2022 –  Anunțul de publicitate nr. ADV1181818 se anulează întrucât normele de aplicare pentru OUG 105/2022 nu au fost publicate.

19.09.2022 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati, telefon 0372364177, fax. 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 111 alin.(1) litera a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii sociale prevazute in Anexa 2:

 1. Obiect principal: “Pachete alimentare in regim de catering” – pentru Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu” Tecuci, conform OUG nr.105/30.06.2022 – Cod CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2), servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr.98/2016 si HG nr.395/2016
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: buget local
 3. Valoarea estimate a contractului fara TVA: 237.910,40 Lei
 • Contractul se va incheia cu un singur operator, pe o perioada de 70 zile, respectiv 05 septembrie 2022 – 22 decembrie  2023
 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:
 • Documente de calificare  (completate conform Documentatiei de atribuire)
 • Propunerea tehnica – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara  – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 22.12.2022
 8. Plata pretului contractului se va face in maxim 30 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale.
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dipozitia ofertantilor cu titlul gratuit, pe site-ul: primariatecuci.ro
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei: 26.09.2022    ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati
 11. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 26.09.2022 ora 11:00  la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr.66, jud. Galati

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind “Pachete alimentare in regim de catering” – pentru Scoala Gimnaziala Nicolae Balcescu” Tecuci,” se gaseste publicata pe SICAP (anunt publicitate nr.     ADV1181818  din 19.09.2022). Descarcă anunțul de AICI. Descarcă Caietul de Sarcini de AICI.

26.08.2022 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:     

 1. Obiect principal: organizare schimb de experienta în alta municipalitate pentru circa 15 persoane in cadrul proiectului “Eficienta institutionala prin investitii la nivel local” cod SIPOCA 561/cod MYSMIS 126419”– Cod CPV 79952000-2 – Servicii pentru evenimente, servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: ”Eficiența institutională prin investiții la nivel local, SIPOCA 561/cod MYSMIS 126419”
 3. Valoarea estimata a contractului fara TVA: 20.000,00 Lei

Contractul se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada de 10 zile.

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul valabilitate al contractului: 10 zile.
 8. Plata pretului contractului se va face in maxim 60 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale..
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa

la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro

 1. Data limita pentru transmiterea ofertei : 05.09.2022 ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 2. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 05.09.2022 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind “Gestionarea grupului țintă, desfăsurarea sesiunilor de formare și certificarea personalui din cadrul instituției” se gaseste publicata pe SICAP (anunt publicitate nr.  ADV1311399 din 26.08.2022).

Caietul de sarcini poate fi descărcat de AICI. Descarcă anunțul de AICI

12.07.2022 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 aim. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:

 1. Obiect principal: Gestionarea grupului tinta, desfasurarea sesiunilor de formare si certificarea
  personalui din cadrul institutiei> in vederea implementarii proiectului ” Eficienta institutionala
  prin investitii la nivel local, SIPOCA 561/cod MYSMIS 126419″— Cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesionala, servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul:
  „Eficienta institutionala prin investitii la nivel local, SIPOCA 561/cod MYSMIS 126419”
 3. Valoarea estimata a contractului fara TVA : 70.000,00 Lei
  Contractul se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada de 30 zile.
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:
  -Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)
  -Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
  -Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel meat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
 6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a
  ofertelor
 7. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 9. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „cel mai bun raport calitate-pret”
 11. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 12. Termenul valabilitate al contractului: 30 zile.
 13. Plata pretului contractului se va face in maxim 60 zile de la data receptionarii serviciilor si
  emiterii facturii fiscale.
 14. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro
 15. Data limita pentru transmiterea ofertei : 20.07.2022 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati
 16. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 20.07.2022 ora 15:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati.
  Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind „Gestionarea grupului tinta, desfasurarea sesiunilor de formare si certificarea personalui din cadrul institutiei” se gaseste publicata pe SICAP (anunt publicitate nr. ADV1303414 din 12.07.2022).

Caietul de sarcini poate fi descărcat de AICI.  Anunțul de participare simplificat poate fi descărcat de AICI

 

 

ANUNȚURI ACHIZIȚII PUBLICE 2021 

 
   UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon 0372.364.177, fax 0236.816.054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenţionează să achiziţioneze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii sociale prevăzute în Anexa 2:

 1.  Obiect principal: „Pachete alimentare în regim de catering”- pentru ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” TECUCI, conform OUG 91/2021– Cod CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli (Rev.2),servicii incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016;
 2.  Sursa de finanţare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: buget local;
 3.  Valoarea estimată a contractului fără TVA: 198.227,89 lei. Contractul se va încheia cu un singur operator economic, pe o perioadă de 71 zile, respectiv 13 septembrie 2021- 22 decembrie 2021;
 4.  Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini;
 5.  Oferta depusă de către operatorul economic trebuie să cuprindă:
    – Documente de calificare (completate conform Documentaţiei de atribuire)
     – Propunerea tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
     – Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini;
 6.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 3 zile înaintea de termenul limită de depunere a ofertelor;
 7.  Limbă de redactare a ofertei: Limba romană;
 8.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii;
 9.  Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA;
 10.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestări servicii: “preţul cel mai scăzut”;
 11.  La oferta de bază: – NU se acceptă oferte alternative;
 12.  Termenul valabilitate al contractului: ianuarie 2022;
 13.  Plata preţului contractului se va face în maxim 30 zile de la data recepţionarii serviciilor şi emiterii facturii fiscale;
 14.  Documentele şi modul de transmitere a ofertei se regăsesc în Documentaţia de atribuire, pusă la dispoziţia ofertanţilor cu titlu gratuit, pe site-ul: primariatecuci.ro ;
 15.  Data limită pentru transmiterea ofertei: 20.09.2021 ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi;
 16.  Dată, oră, şi locul deschiderii ofertelor: 20.09.2021 ora 1100 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi.

Caietul de sarcini poate fi descărcat de AICI.  Anunțul de participare simplificat poate fi descărcat de AICI

Întocmit, Şef Birou Achiziţii Publice si Administrare Reţele
Dr. Ing. Hasan Valeriu Gabriel


Total Page Visits: 3670 - Today Page Visits: 6

Comentariile sunt închise.