Anunturi Achiziții Publice


Banner achizitii publice Tecuci

ANUNȚURI ACHIZIȚII PUBLICE 2021 

 
   UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon 0372.364.177, fax 0236.816.054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenţionează să achiziţioneze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (1) litera a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii sociale prevăzute în Anexa 2:

 1.  Obiect principal: „Pachete alimentare în regim de catering”- pentru ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” TECUCI, conform OUG 91/2021– Cod CPV 55524000-9 Servicii de catering pentru şcoli (Rev.2),servicii incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016;
 2.  Sursa de finanţare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: buget local;
 3.  Valoarea estimată a contractului fără TVA: 198.227,89 lei. Contractul se va încheia cu un singur operator economic, pe o perioadă de 71 zile, respectiv 13 septembrie 2021- 22 decembrie 2021;
 4.  Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini;
 5.  Oferta depusă de către operatorul economic trebuie să cuprindă:
    – Documente de calificare (completate conform Documentaţiei de atribuire)
     – Propunerea tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
     – Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini;
 6.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 3 zile înaintea de termenul limită de depunere a ofertelor;
 7.  Limbă de redactare a ofertei: Limba romană;
 8.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii;
 9.  Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA;
 10.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestări servicii: “preţul cel mai scăzut”;
 11.  La oferta de bază: – NU se acceptă oferte alternative;
 12.  Termenul valabilitate al contractului: ianuarie 2022;
 13.  Plata preţului contractului se va face în maxim 30 zile de la data recepţionarii serviciilor şi emiterii facturii fiscale;
 14.  Documentele şi modul de transmitere a ofertei se regăsesc în Documentaţia de atribuire, pusă la dispoziţia ofertanţilor cu titlu gratuit, pe site-ul: primariatecuci.ro ;
 15.  Data limită pentru transmiterea ofertei: 20.09.2021 ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi;
 16.  Dată, oră, şi locul deschiderii ofertelor: 20.09.2021 ora 1100 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi.

Caietul de sarcini poate fi descărcat de AICI.  Anunțul de participare simplificat poate fi descărcat de AICI

Întocmit, Şef Birou Achiziţii Publice si Administrare Reţele
Dr. Ing. Hasan Valeriu Gabriel


Total Page Visits: 395 - Today Page Visits: 4

Comentariile sunt închise.