Ajutoare de încălzire a locuințelor pentru sezonul rece


         Directia de Asistenta Sociala Tecuci informeaza ca incepand cu data de 03.10.2022, la sediul institutiei din strada  Elena Doamna nr.2,  cetatenii municipiului Tecuci pot depune cererile si declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea ajutoarelor de incalzire a locuintei pentru sezonul rece 2022-2023.

           Pot beneficia de ajutor de incalzire a locuintei,  familiile cu venituri   lunare de pana la 1.386 lei pe fiecare membru si persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei.

         Familiile si persoanele singure ale caror venituri sunt de pana la 1386 lei pe membru de familie sau de 2053 lei pentru persoana singura, beneficiaza lunar inclusiv in perioada sezonului rece de un supliment pentru energie in suma fixa acordat in functie de sursele de furnizare a energiei utilizate in cuantum de:

 • 30 lei /luna pentru consumul de enrgie electrica:
 • 10 lei/luna pentru consumul de gaze naturale;
 • 20 lei/luna pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri;

Suplimentul pentru energie se acorda lunar, pe tot parcursul anului si se poate solicita o data cu ajutorul de incalzire.

    Cererea si declaratia pe propria raspundere vor fi insotite de urmatoarele documente:

 • Copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie si certificatele de nastere ale copiilor;
 • Copie a unei facturi recente de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale;
 • Copie dupa documentul care atesta regimul juridic al locuintei: contract vanzare-cumparare, contract de comodat, contract inchiriere, usufruct viager;
 • Copii ale documentelor care atesta veniturile realizate in luna precedenta depunerii cererii: adeverinta de salariat, cupon de pensie, somaj, indemnizatie, pensie alimentara;
 • Copie dupa talonul autoturismului/motocicleta, certificatului de inmatriculare pentru evidentierea vechimii, dupa caz;
 • Adeverinta de la asociatia de locatari din care sa rezulte numarul de persoane care sunt luate in calcul la plata intretinerii;
 • In situatia persoanelor singure/familie care declara ca nu au nici o sursa de venit vor anexa o declaratie pe propria raspundere privind sursa si cuantumul veniturilor din care se intretin.

Stabilirea dreptului de acordare a ajutorului se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20, începând cu luna următoare.

Orice modificare, privind numărul de membri sau veniturile realizate se comunică printr-o nouă cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială care va cuprinde în mod obligatoriu actele care dovedesc respectivele modificări.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă

Bunuri mobile*

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

Terenuri/animale şi/sau păsări

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Mențiuni referitoare la locuință:

 • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția edificată în condițiile legii**. O construcție edificată fără îndeplinirea formalităților legale nu există cu excepția celor construite într-o perioadă greu de definit dar care figurează în Registrul agricol și, mai mult decât atât, pentru care s-au plătit taxele și impozitele locale;
 • Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu și o cotă parte dintr-o altă clădire, exceptând anexele sau dependințele, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței indiferent de mărimea cotei;
 • Dacă în aceeași locuință/imobil locuiesc mai multe familii, fără contoare separate pentru energie termică, gaze naturale sau energie electrică la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței vor fi luate în considerare toate persoanele și veniturile realizate de acestea.

Descarcă comunicatul de AICI


Total Page Visits: 304 - Today Page Visits: 2

Comentariile sunt închise.