Anunțuri 2019


 ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2019

 

DECEMBRIE 2019

24.12.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 74390. Vizualizați anunțul AICI

20.12.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 73699. Vizualizați anunțul AICI
19.12.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 73393. Vizualizați anunțul AICI
18.12.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 73062. Vizualizați anunțul AICI
18.12.2019– ANUNT PUBLICITAR – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenționează sa achiziționeze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 68 alin.(2), lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice următoarele servicii:   
Obiectul principal: Obiectul contractului îl reprezintă achiziția serviciilor de organizare seminarii în vederea implementării proiectului ”Școala Prietena Ta”  cod CPV 79952000-2- Servicii pentru evenimente, 79951000-5 – Servicii de organizare de seminarii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016, pentru programul ”Pro familia” cadrul proiectului ” Școala Prietena Ta”, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 și procedura proprie de achiziții a UAT municipiul Tecuci. 

 1. Sursa de finanțare a contractului de prestări servicii care urmează sa fie atribuit: Fonduri europene – Programul Operațional Capital Uman .
 2. Valoarea totală estimata a contractului, fără TVA :66.667,00 Lei

Contractul se va încheia cu operatorul economic câștigător, pe perioada specificată în documentația de achiziție.

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de către operatorul economic trebuie sa cuprindă:

-Documente de calificare (completate conform Documentației de atribuire)
-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte in totalitate cerințele prevăzute in Caietul de sarcini.
-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel încât aceasta sa respecte in totalitate cerințele prevăzute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 2 zile înaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile de la data limită de depunere a ofertelor
 4. Prețul va fi exprimat in lei, fără TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestări servicii: “ prețul cel mai scăzut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Plata prețului serviciilor prestate se va face in 30 zile de la data înregistrării facturii fiscale.
 8. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regăsesc in Documentația de atribuire, pusa la dispoziția ofertanților cu titlu gratuit.
 9. Data limita pentru transmiterea ofertei: 30.12.2019 ora 16:30 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați
 10. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 31.12.2019 ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul in 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați.

Documentația de atribuire a procedurii proprii simplificate privind “Servicii de organizare seminarii in cadrul proiectului Școala Prietena Ta”  se poate descarca de  AICI

17.12.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 72882. Vizualizați anunțul AICI
16.12.2019 – Avand in vedere adresa nr. 35038/11.12.2019 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana la un porc mistret apartinand Ocolului Silvic Galati-FV 19 Tepu, judetul Galati, conform buletinului de analiza nr. 15024/10.12.2019 emis de L.S.V.S.A. Bacau si adresele nr. 35121/12.12.2019, respectiv 35013/11.12.2019 privind suspiciunea si confirmarea unui focar de pesta porcina africana in marginea nordica a localitatii Tiganesti, judetul Galati conform buletinelor de analiza nr. 17631/11.12.2019 emis de I.D.S.A. Bucuresti si 15032-15036/10.12.2019 emise de L.S.V.S.A.Bacau, D.S.V.S.A.Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei, in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Vizualizați anunțul AICI
13.12.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 72084. Vizualizați anunțul AICI
11.12.2019 – Avand in vedere adresa nr. 34417/09.12.2019 cu privire la confirmarea unui focar de pesta porcina africana la porcii domestici intr-o exploatatie nonprofesionala situata la sudul localitatii Tulucesti, comuna Tulucesti, judetul Galati, conform buletinului de analiza nr. 17550/07.12.2019 emis de IDSA Bucuresti, DSVSA Galati, a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei, in caz de confirmare a unui focar de pesta porcina africana. Vizualizați anunțul AICI
10.12.2019 – Anunt Public – CONSILIUL JUDETEAN GALATI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Galati„, propus a fi amplasat in judeul Galati. Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni pâna joi, intre orele 8,00 – 16,00 si vineri intre orele 8,00-13,30, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.ro  . Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M.. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, pâna la 17.12.2019. Vizualizati anuntul AICI
10.12.2019 – Avand in vedere adresa nr. 34292/05.12.2019 cu privire la suspiciunea unui focar de pesta porcina africana la porcii domestici intr-o exploatatie nonprofesionala situata la sudul localitatii Tulucesti, comuna Tulucesti, judetul Galati, conform buletinului de analiza nr. 14933/05.12.2019 emis de L.S.V.S.A Bacau, D.S.V.S.A Galati , a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei, in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Vizualizați anunțul AICI
6.12.2019 – ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:   

 1. Obiect principal: “Servicii educatie parentala pentru scoala parintilor“, activitate derulată în cadrul proiectului – Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci” Contract de finanțare nr: POCU/20/4/2/103078
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: „Sansa T”- Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei.
 3. Valoarea estimata a contractului fara TVA : 195.513,45 Lei
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

– Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire).
– Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
– Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 6 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde la clarificari 3 zile pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: “Pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 8. Plata contractului: conform caietului de sarcini
 9. Data limita pentru transmiterea ofertei : 16.12.2019 ora 16:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 10. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 17.12.2019 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind “Servicii educatie parentala pentru scoala parintilor“, activitate derulată în cadrul proiectului  – Șansa T se gaseste publicata pe SEAP (anunt publicitate nr.  ADV1121864 din 05.12.2019). Documentele de atribuire pot fi descărcate de AICI

 • Raspuns la solicitari de clarificari. Vizualizați raspunsul AICI

Proces -verbal al sedintei de deschidere a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect achizitia de  “Servicii educatie parentala pentru scoala parintilor”. Vizualizati documentul AICI
04.12.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 69812. Vizualizați anunțul AICI

NOIEMBRIE 2019

 
27.11.2019 – Buletin de avertizare producatori agricoli , apartia si dezvoltarea daunatorilor la pomi fructiferi. Vizualizați anunțul AICI
26.11.2019 –  UAT Municipiul Tecuci, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina de Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, judetul Galati” propus a fi amplasat in municipiul Tecuci, strada Elena Doamna, nr. 2, titular UAT Municipiul Tecuci.  Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protecia mediului Agentiei pentru Protectia Mediului Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2, zilnic, de luni pâna joi, intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30 si la sediul titularului, UAT Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, Tecuci, zilnic, de luni pâna joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.  Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Galati, municipiul Galati, str. Regiment 11 Siret nr.2.
21.11.2019 – ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372.364.177, fax 0236.816.054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro  intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:

 1. Obiect principal: “Achizitie servicii educationale anteprescolari si prescolari – Servicii de integrare în învățământul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere socială”, activitate derulată în cadrul proiectului – Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci” Contract de finanțare nr: POCU/20/4/2/103078
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: „Sansa T”- Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei.
 3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA: 308.000,00Lei
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 6 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde la clarificari 3 zile pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: “Pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 8. Plata contractului: conform caietului de sarcini
 9. Data limita pentru transmiterea ofertei : 02.12.2019 ora 1600 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 10. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 03.12.2019 ora 1200 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind „Achizitie servicii educationaleanteprescolari si prescolari –  Servicii de integrare în învățământul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere socială” , activitate derulată în cadrul proiectului  – Șansa T se gaseste publicata pe SEAP (anunt publicitate nr. ADV1118561 din 20.11.2019).  Documentele de atribuire pot fi descărcate de AICI 

Proces -verbal al sedintei de deschidere a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect: “Achizitie servicii educationale anteprescolari si prescolari – Servicii de integrare în învățământul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere socială”. Vizualizati documentul AICI
21.11.2019 – Avand in vedere adresa nr. 42067/14.11.2019 a Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Galati , Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati adopta HOTARAREA nr. 69/19.11.2019 prin care se aproba stingerea oficiala a 8 focare de Pesta porcina Africana care au evoluat in localitatile Schela, Smardan, Galati, Serbestii Vechi, Traian și Branistea din judetul Galati. Vizualizați anunțul AICI
20.11.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 66440. Vizualizați anunțul AICI
14.11.2019 – Buletin de avertizare Autoritatea National Fitosanitara combatere daunatori. Vizualizati anuntul AICI
13.11.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 65363. Vizualizați anunțul AICI
13.11.2019 – RALYCOM SRL cu sediul social : Sat Matca, Com. Matca, Nr. 3165 A, jud. Galati,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatie de mediu, in scopul desfasurarii activitatilor : Demontarea (dezmembrarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor- cod CAEN 3831, Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3.5 tone)- cod CAEN 4511, desfasurata pe amplasamentul din Municipiul Tecuci, Extravilan Tarlaua 17, Parcela 55/ 67, jud. Galati.
Informatiile privind impactul asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30 – 13.30, la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALATI, str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galati, judetul Galati. Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul A.P.M. Galati. Vizualizati anuntul AICI
13.11.2019 – OUAI TECUCI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul <Reabilitarea, modernizarea si automatizarea infrastructurii de irigatii aferente plotului Spp11, OUAI Tecuci, Judeul Galati>> propus a fi amplasat in Tecuci, Judetul Galati . Vizualizati anuntul AICI
13.11.2019 – OUAI TECUCI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de  mediu pentru proiectul <<Reabilitarea, modernizarea si automatizarea infrastructurii de irigatii aferente plotului  Sppl0, OUAI Tecuci, Judeul Galati>> propus a fi amplasat in Tecuci, Judetul Galati . Vizualizati anuntul AICI
13.11.2019 – OUAI TECUCI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul <<Reabilitarea, modernizarea si automatizarea infrastructurii de irigatii aferente plotului Spp9, OUAI Tecuci, Judetul Galati>> propus a fi amplasat in Tecuci, Judetul Galati . Vizualizati anuntul AICI
08.11.2019 – S.C. COSTRUZONI TOTO PARK S.R.L, anunta, publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,CONSTRUIRE SEDIU FIRMA” propus a fi amplasat in Tecuci, strada Tecuciul Nou, nr. 125, judetul Galati. Informatiile privind proiectele propuse pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2 si la sediul S.C. COSTRUZIONI TOTO PARK S.R.L, strada Tecuciul Nou, nr. 125, Tecuci, jud. Galati in zilele de luni-joi, intre orele 8.30-16 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, APM Galati. Etapa de incadrare a proiectului din cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului se va derula dupa depunerea completarilor solicitate prin Decizia mai sus mentionata, a anuntului public de depunere a solicitarii si a dovezii inregistrarii cererii in format electronic in portalul S1M. Precizam ca, pentru inregistrarea cererii in format electronic, este necesar ss va inregistrati in portalul SIM la adresa http://raportare.anpm.ro , sectiunea ,,inregistrare”, conform instructiunilor din Ghidul de utilizare postat pe site-ul A.N.P.M. respectiv A.P.M. Galati. Descarca documentul de  AICI
07.11.2019 – SANDU SORIN-GEORGE si SANDU ELENA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Construire hala depozitare anvelope si copertina pentru C1″, propus a fi realizat pe amplasament situat in intravilanul mun. Tecuci, 1 decembrie 1918, nr 140. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galati si la domiciliul benefieiarului, din mun. Tecuci, str. Gheorghe Sincai, nr. 12, jud. Galati, in ziele de luni pana joi intre orele 8.30- 16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primese zilnic la sediul A.P.M. Galati din- str.Reginient 11 Siret, nr. 2, Galati. Descarca documentul de AICI
07.11.2019 –  ALIONTE ADINA-MIRELA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere acordului de mediu pentru proiectul „Construire locuinta colectiva conform P.U.D. 97 din 6.2005 ‘, propus a fi realizat pe amplasament situat in intravilanul municipiului Tecuci strada Victoriei, nr.25D, judetul Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, str. Regiment Siret, nr. 2, Galati si la domiciliul beneficiarului, in mun. Tecuci, str. Constitutiei, nr. 4,jud. Galati, in zilele de luni pana joi intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.
Observatiile publicuiui se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galati . Descarca documentul de  AICI
05.11.2019 – Anunț  atribuire contract Servicii de Catering în cadrul proiectului ,,Școala Prietena Ta”. Descarca documentul de AICI
05.11.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 6366. Vizualizați anunțul AICI

OCTOMBRIE 2019

 
19.10.2019 ANUNȚ 2 – Primăria municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Tecuci, cod: 805300, titular al documentației  Reactualizare Plan Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, in vederea obținerii avizului de mediu.
Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr.2 si la sediul titularului, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Tecuci, zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, in termen de 15 zile calendaristice de la data apariției anunțului.
16.10.2019 –  ANUNȚ 1 – Primăria municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Tecuci, cod: 805300, titular al documentației  Reactualizare Plan Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galați, in vederea obținerii avizului de mediu.
Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret nr.2 si la sediul titularului, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.66, Tecuci, zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Galați, in termen de 18 zile calendaristice de la data apariției anunțului.
14.10.2019 -Anunț  atribuire contract ,,Servicii de organizare tabere în cadrul programului ProFamilia”. Descarca documentul de AICI
03.10.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 02.10.2019 ;

Parcare seria ANL locurile 1, 2, 4, 7-13, 16-40, 45, 47-50, 55-66, 69-74, 79, 81-86, 90-98, 100-107

Descarca anuntul de AICI

10.10.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 58379. Vizualizați anunțul AICI
03.10.2019 – Buletin de avertizare producatori agricoli , apartia si dezvoltarea daunatorilor. Vizualizați anunțul AICI
02.10.2019 – Avand in vedere H.G.705/17.09.2019 in M.O nr.774/24.09.2019 cu privire la, Ajutor de minimis pentru Compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie-mai 2019 asupra sectorulul APICOL, toti crescatorii de albine inregistrati la OARZ Sendreni pana la 1 martie 2019 sunt asteptati la sediul D.A.J Galati pentru a beneficia de subventia de 20 lei/familie de albine . Vizualizați anunțul  AICI
02.10.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 56965. Vizualizați anunțul AICI
01.10.2019 Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Construire locuinte cuplate P+2E+3ER „. Initiator: S.C. Edinvest S.R.L. Tecuci, Elaborator: S.C. Urban Plan Concept0 S.R.L. Sediu: Calea Dudesti 188, bl. C, et7, ap. 98 sector 3, Bucuresti Obiective si argumente:  Prin prezentul Plan urbanistic de detaliu se propune proiectul – „Construire locuinte cuplate P+2E+3ER ” din strada Mr. Gh. Sontu nr. 10, cu functiunea Locuinte colective.
   Suprafata terenului pe care se doreste realizarea documentatiei de urbanism este de 1784 mp.
Publicul este rugat sã transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a planului urbanistic de detaliu in perioada 01.10.2019-25.10.2019 .
Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc zilnic, in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, la sediul Primariei Municipiului Tecuci. Publicul interesat va putea consulta observatiile, sugestiile si propunerile, precum si raspunsurile din partea initiatorului, la sediul Primariei Municipiului Tecuci, judetul Galati sau pe pagina de internet a primariei Tecuci, http://primariatecuci.ro/urbanism/plan-urbanistic-de-detaliu/ . Descarca anuntul de AICI

SEPTEMBRIE 2019

30.09.2019 –  UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail  achizitii@municipiultecuci.ro  intentioneaza  sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin(2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
 Obiect principal: Servicii de catering pentru urmatoarele activitati/programe: „Educatie timpurie”, „Step by step”, „Scoala dupa Scoala” si „Cercul de capacitate” — Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 Si HG nr.395/2016 , in cadrul proiectului „Școala Prietena Ta”.

  • Anunț publicitar. Descarca anunțul de AICI
  • Caietul de sarcini se descarcă de AICI
  • Fisa de date a achiziției se descarcă de AICI
  • Modelul de contract se descarcă de AICI
  • Formulare achiziție se descarcă de AICI

30.09.2019 – Anunț de atribuire ,,Servicii de consiliere parentala si servicii de catering în cadrul proiectului Școala Prietena Ta” . Vizualizați anunțul AICI
26.09.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 55046. Vizualizați anunțul AICI
25.09.2019 – Avand in vedere adresa 25691/23.09.2019 cu privire la suspicionarea unui focar de pesta porcina africana la porci domestici intr-o exploatatie nonprofesionala aflata in localitatea Smardan ,judetul Galati si conform Buletinelor de analiza nr.13790-13791/21.09.2019, emis de L.S.V.S.A. Bacau, D.S.V.S.A Galati a intreprins toate masurile ce se impun, conform legislatiei, in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Vizualizati anuntul AICI
24.09.2019 –  Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364177,  fax. 0236.816054, reprezentat legal prin  dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar,  în calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data  23.10.2019, ora 10 în vederea vânzării unor bunuri situate în municipiul Tecuci. Vizualizati anuntul AICI
19.09.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 54070. Vizualizați anunțul AICI
16.09.2019 – Anunț de atribuire a contractului: ,,Servicii de tabere și orientare în carieră în cadrul programului „Școala de Vară”. Vizualizați anunțul AICI
16.09.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 02.10.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizati anuntul AICI
04.09.2019 – Avand in vedere adresa 23777/03.09.2019 cu privire la identificarea genomului virusului pestei porcine africane in mediul silvatic la un porc mistret apartinand AJVPS-Fond de vanatoare 37 Vladesti ,judetul Galati si conform Buletinului de analiza nr. 15179/02.09.2019, emis de IDSA Bucuresti, D.S.V.S.A Galati a intreprins toate masurile ce se impun , conform legislatiei, in caz de suspiciune a unui focar de pesta porcina africana. Vizualizați anunțul  AICI
04.09.2019 – Buletine de avertizare fitosanitara in atentia producatorilor agricoli ( combatere daunatori). Vizualizați anunțul AICI
03.09.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 50958. Vizualizați anunțul AICI
 

AUGUST 2019

30.08.2019 – Anunt de atribuire – privind: Contract de  prestari servicii ce are ca obiect achizitionarea  serviciilor de remediere comportamentala si  aptitudinala , socializare, pentru copii si tineri in cadrul scolii de vara  SA 1.5″, ACTIVITATE DERULATA IN CADRUL PROIECTULUI – SANSA T – MASURI INTEGRATE DE EDUCATIE, FORMARE PROFESIONALA, OCUPARIE, ASISTENTA SOCIALA CONTINUA SI LOCUIRE, IN CARTIERUL N. BALCESCU – TECUCI” CONTRACT DE FINANTARE NR: POCUI20/4121103078 . Descarca documentul de AICI

29.08.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul  Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii: 

 Obiect principal: Achizitie servicii de consiliere parentala si servicii de catering, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, Cod CPV 85312310-5 (servicii de orientare). CPV suplimentar 55520000-1 (servicii de catering). Descarca documentul de AICI

29.08.2019 – DSVSA Galați – Informare privind identificarea genomului  virusului pestei porcine africane, în mediul silvatic, la un porc mistreț aparținând Fondul de vânătoare 21 Buciumeni. Vizualizați anunțul AICI
28.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 49870. Vizualizați anunțul AICI
27.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 49403. Vizualizați anunțul AICI
27.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 49189. Vizualizați anunțul AICI
26.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 49187. Vizualizați anunțul AICI
26.08.2019 – UAT MUNICIPIUL TECUCI  prin Trifan Dan, titular al proiectului  ˵Sistematizare pe verticală  incintă Spital Anton Cincu Tecuci  ˮ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ˵Sistematizare pe verticală  incintă Spital Anton Cincu Tecuci  ˮ, propus a fi  amplasat în ˸ str.Costachi Conachi, nr.35 ,municipiul Tecuci , județul Galați . Vizualizati anuntul AICI
26.08.2019 – DSVSA Galați – Informări confirmare pesta porcină africană -Frumușița , Țepu. Vizualizați anunțul  AICI
22.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 48963. Vizualizați anunțul AICI
22.08.2019 – UAT MUNICIPIUL TECUCI  prin Trifan Dan, titular al proiectului  „Reabilitare strada Mircea Vodă , strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti și strada Siretului”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ˵ Reabilitare strada Mircea Vodă , strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti și strada Siretului ˮ, propus a fi  amplasat în: strada Mircea Vodă, strada Alecu Russo , strada Ioniță Hrisanti și strada Siretului municipiul Tecuci , județul Galați. Vizualizati anuntul AICI
22.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 48858. Vizualizați anunțul AICI
22.08.2019 – UAT MUNICIPIUL TECUCI  prin Trifan Dan,titular al proiectului  „Reabilitare zonă interblocuri  strada Aleea Ștrandului”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ˵Reabilitare zonă interblocuri strada Aleea Ștrandului”, propus a fi amplasat în str. Aleea Ștrandului ,municipiul Tecuci , județul Galați. Vizualizati anuntul AICI
20.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 48276. Vizualizați anunțul AICI
19.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 48190. Vizualizați anunțul AICI
19.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 48047. Vizualizați anunțul AICI
19.08.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 11.09.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați documentul AICI 
14.08.2019 – Proces verbal al ședinței de deschidere a ofertelor – încheiat astăzi, 14.08.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line in vederea atribuirii contractului de achizitie publică de servicii având ca obiect „Achiziționarea serviciilor de remediere comportamentală și aptitudinală, socializare pentru copii și tineri in cadrul scolii de vara SA1.5 -activitate derulata in cadrul proiectului – Sansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională , ocupare , asistență socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae  Bălcescu Tecuci”. Vizualizati documentul AICI
13.08.2019 – Proces verbal al ședinței de deschidere a ofertelor încheiat astăzi, 13.08.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect „Achiziționarea serviciilor de formare profesională – Curs competențe antreprenoriale, activitate derulată în cadrul proiectului Șansa T. Vizualizați documentul AICI
13.08.2019 – Anunț colectiv nr 47172 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
12.08.2019- Anunț privind măsurile adoptate cu privire la zonele afectate de pesta porcină, în cadrul CJ pentru Situații de Urgență Galați. Vizualizați documentul AICI
07.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 46394. Vizualizați anunțul AICI
07.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 46249. Vizualizați anunțul AICI
06.08.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, tetefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea. nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
 – Obiect principal: Achizitionarea serviciilor de formare profesionala a adultilor (calificare) din grupul tinta”, in cadrul proiectului Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierut Nicolae Balcescu – Tecuci” -contract de finanare nr : POCU/20/4/2/103078.

 • Anuntul poate fi descarcat de AICI
 • Documentatia de atribuire se poate descarca de AICI
 • Caietul de sarcini se poate descarca de AICI
 • Raspuns la solicitarea de clarificari. Vizualizați raspunsul AICI
 • Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor. Vizualizati documentul AICI

05.08.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 31.07.2019 ;

Parcare seria ANL locurile 1-5, 8-13, 16-40, 45-50, 55-66, 68-74, 78, 79, 81-87, 89-98, 100-108

Descarca anuntul de AICI
05.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 45567. Vizualizați anunțul AICI
02.08.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 45477. Vizualizați anunțul AICI
02.08.2019 –   Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364177,  fax. 0236.816054, reprezentat legal prin  dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar,  în calitate de proprietar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data  29.08.2019, ora 10.00  în vederea vânzării unor bunuri situate în municipiul Tecuci. Descarca anuntul de AICI
02.08.2019 – UAT Municipiul Tecuci cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati. telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii @municipiul tecuci .ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie in conformitate  cu prevederile art 101 alin (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atritbuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea in 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
  – Obiect principal: „Achizitionarea serviciilor de remediere comportamentala si aptitudinala, socializare , pentru copii si tineri in cadrul scolii de vara SA 1.5”, activitate derulata in cadrul protectului – Sansa T— Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire , in cartierul  N. Balcescu Tecuci . Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078 . Descarca documentul de AICI

 • Documentatia de atribuire – se poate descarca de AICI

01.08.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 aim. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
 – Object principal: „Achizitionarea serviciilor de formare profesionala. Curs competente antreprenoriale, activitate derulata in cadrul proiectului – Sansa T – Masuri integrate de educatie. formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu Tecuci” Contract de finantare nr: POCU /20 /4 /2 /103078. Descarca anuntul de AICI

 • Strategia de contractare – descarca de  AICI
 • Documentatia de atribuire – descarca de  AICI
 • Raspuns la solicitari de clarificare. Vizualizați raspunsurile AICI

01.08.2019 –  UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail  achizitii@municipiultecuci.ro  intentioneaza  sa achizitioneze prin procedura proprie, in conformitate cu prevederile art. 68 alin.(2), lit. b) din Legea nr.98 /2016 privind achizitiile  publice urmatoarele servicii:
 – Obiectul principal: Programul „Pro Familia” propune organizarea unei tabere cu activitati de consiliere pentru  parinti si copii. Descarca anuntul de  AICI

 • Caietul de sarcini se descarca de AICI
 • Fisa de date a achizitiei se descarca de AICI
 • Modelul de contract se descarca de  AICI
 • Formulare achizitie se descarca de AICI

IULIE 2019

 
31.07.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 44902. Vizualizați anunțul AICI
31.07.2019 – PROCES-VERBAL al sedintei de deschidere a ofertelor – Incheiat astazi, 30.07.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii având ca obiect „Achizitionarea serviciilor pentru organizare tabere copii in cadrul Scolii de vara S.A. 1.5 – activitate derulata in cadrul proiectului – Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu – Tecuci”. Vizualizati documentul AICI
31.07.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 44718. Vizualizați anunțul AICI

30.07.2019 – Avertizari fitosanitare  culturile pomi fructiferi, castraveti , tomate, vita de vie  . Vizualizați anunțul AICI  

30.07.2019 – DSVSA Galați – Informări confirmare pesta porcină africană – Negrilesti , Tălpici, Tg.Bujor . Vizualizați anunțul  AICI

29.07.2019 –  UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str.,1 decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii @municipiultecuci .ro  intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 68 alin.(2), lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
 –  Obiectul principal: Servicii tabere si orientare in cariera in cadrul programului „Scoala de vara” in vederea implementarii proiectului” Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii  parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare  participativa la educatie a comunitatii  si inclusiva a grupurilor vulnerabile.”, Activitatea A 1.6 Programul ,,Scoala de Vara”, Subactivitatea 1 .5-Scoala de Vara – Cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii, 85312310-5— Servicii de orientare, servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016.

 • Vizualizati anuntul de achizitie AICI
 • Caietul de sarcini AICI
 • Fisa de date a achizitiei  AICI
 • Model contract AICI
 • Formulare  AICI
 • 06.08.2019 – Clarificari la procedura de achizitie. Vizualizati documentul AICI

24.07.2019 – DSVSA Galați – Informări confirmare pesta porcină africană – Independența, Șerbeștii Vechi, Frumușița, Tălpici. Vizualizați anunțul  AICI
24.07.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 43556. Vizualizați anunțul AICI
24.07.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 43535. Vizualizați anunțul AICI
22.07.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 43123. Vizualizați anunțul AICI
18.07.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 42764. Vizualizați anunțul AICI
17.07.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 42543. Vizualizați anunțul AICI
17.07.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 42541. Vizualizați anunțul AICI
17.07.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 42433. Vizualizați anunțul AICI
16.07.2019 – Buletin de avertizare fitosanitara – in atentia producatorilor agricoli – conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor/bolii la culturile mar, prun, cires-visin, vinete. Informații detaliate AICI
16.07.2019 – Prin prezenta vă informam despre confirmarea a doua cazuri de Pesta porcina Africana la mistreț, pe fondul de vânătoare nr. 44 Tu1ucești, conform B.A. nr. 13622/10.072019, emis de catre IDSA Bucuresti.  D.S.V.S.A Galati a intreprins toate măsurile ce se impun, conform 1egislatiei, in caz de suspiciune a unui focar de  pestă  porcina africana. Vizualizați documentele AICI
16.07.2019 – Anunt colectiv comunicare prin publicitate nr. 42158. Vizualizțti anunțul AICI
16.07.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 aim. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
– Object principal: „Achizitionarea serviciilor de remediere comportamentala si aptitudinala, socializare, pentru copii si tineri in cadrul scolii de vara SA 1.5″, activitate derulata in cadrul proiectului – Sansa T — Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, In cartierul N. Balcescu —Tecuci” Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078 . Vizualizati anuntul AICI

 • – Documentatie de atribuire. Descarcă documentul de AICI

16.07.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice urmatoarele servicii:
 Obiect principal: Achizitionarea serviciilor pentru organizare tabara copii in cadrul scolii de vara
S.A. 1.5 – activitate derulata in cadrul proiectului – Sansa T — Masuri integrate de educatie, formare
profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu — Tecuci” Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078. Vizualizați anunțul AICI

 • – Documentatie de atribuire. Descarcă documentul de AICI

15.07.2019 – Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 41984. Vizualizați anunțul  AICI
11.07.2019 – Buletin de avertizare fitosanitara – in atentia producatorilor agricoli – conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor/bolii la cultura de cartof. Informatii in detaliu AICI
11.07.2019 –   Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 31.07.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizati anuntul AICI
11.07.2019 – Proces verbal al sedinței de deschidere a ofertelor încheiat astăzi, 10.07.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect  „Achiziționarea serviciilor de formare profesională a adulților (calificare) din grupul țintă”, în cadrul proiectului Sansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continua și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci”, Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078 . Vizualizati documentul AICI
10.07.2019 – Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 41237. Vizualizați anunțul AICI
10.07.2019 – Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 41239. Vizualizați anunțul AICI
09.07.2019 – UAT Municipiul Tecuci prin Trifan Dan, titular al proiectuiui „Construire spații alimentație publică Obor Municipiul Tecuci”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Galați, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire spații alimentație publică Obor Municipiul Tecuci „, propus a fi amplasat in: str.Cuza Vodă, nr.104A , municipiul Tecuci ,județul Galati. Vizualizati anuntul AICI
08.07.2019 – Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 40524 . Vizualizați anunțul AICI
08.07.2019 – Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 40522 . Vizualizați anunțul AICI
08.07.2019 – Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 40410 . Vizualizați anunțul AICI
08.07.2019 –  UAT MUNICIPIUL TECUCI prin Trifan Dan, titular al proiectului „Modernizare strada Ion Petrovici – strada Cuza Vodă , intravilan DJ 251 „, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare strada Ion Petrovici – strada CuzaVodă , intravilan DJ 251, propus a fi amplasat în : strada Ion Petrovici – Cuza Vodă, intravilan DJ251 ,municipiul Tecuci , judetul Galati. Vizualizati anuntul AICI
05.07.2019 – Buletin de avertizare fitosanitara – in atentia producatorilor agricoli – conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor/bolii la cultura de vitei de vie. Informatii in detaliu AICI
04.07.2019 – Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 39876 . Vizualizați anunțul AICI
02.07.2019 – Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 39403 . Vizualizați anunțul AICI

IUNIE 2019

 
01.07.2019 – Achiziționarea serviciilor de formare profesionala a adulților (calificare) din grupul țintă”, în cadrul proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu din Tecuci” Contract de finanțare nr: POCU/20/4/2/103078 – Raspuns la solicitari de clarificari. Vizualizați raspunsurile AICI
28.06.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 38738. Vizualizați anunțul AICI
24.06.2019 – Achiziționarea serviciilor de formare profesionala a adulților (calificare) din grupul țintă”, în cadrul proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu din Tecuci” Contract de finanțare nr: POCU/20/4/2/103078 – Raspuns la solicitare de clarificari. Vizualizați raspunsul AICI
21.06.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 36900 . Vizualizați anunțul AICI
21.06.2019 – Buletine de avertizare fitosanitara – in atentia producatorilor agricoli – conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor la mai multe culturi. Informatii in detaliu descarcati de AICI
21.06.2019 – Buletin de avertizare fitosanitara daunatori floarea soarelui. Descarca anuntul de AICI
19.06.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 36333 . Vizualizați anunțul AICI 
13.06.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați, telefon 0372.364.177, fax 0236.816.054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenționează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice următoarele servicii:
 Object principal:

Achiziționarea serviciilor de formare profesionala a adulților (calificare) din grupul țintă”, în cadrul proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu din Tecuci” Contract de finanțare nr: POCU/20/4/2/103078.

 • Descarcă anunțul de  AICI
 • Documentația de atribuire poate fi descărcată de AICI si AICI

11.06.2019 – Informare privind procedura de aplicare a produselor de protecția plantelor prin pulverizare aeriana  CĂTRE

Toți agenții economici autorizați să utilizeze și să presteze servicii cu produse de protecție a plantelor, toți agenții economici de profil agricol, asociații de producători agricoli, Primăriile județului Galați.

Descarcă documentul de  AICI

11.06.2019Buletine de avertizare – in atentia producatorilor agricoli – conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor la mai multe culturi. Informatii in detaliu descarcati de AICI

10.06.2019  Anunț colectiv nr. 34670 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale. Vizualizați anunțul AICI
07.06.2019 – Avand in vedere H.G. 107/2019 cu privire la Programul de sustinere a produsului tomate in spatii  protejate 2019-ciclul 1, toti producatorii agricoli inscrisi in acest program, sunt rugati sa depuna pana la data de 15 iunie 2019, documentele doveditoare privind comercializarea tomatelor, la Directia pentru Agricultura Judeteana Galati. Descarca documentul de AICI
07.06.2019 – Buletine de avertizare a producătorilor agricoli (dăunatori cultura mar,  prun ). Vizualizați documentul AICI
06.06.2019 – Decizie de anulare a procedurii de atribuire ce are ca obiect: „Achizitionarea serviciilor privind organizarea si livrarea serviciilor de formare profesionala a adultilor (calificare) din grupul tinta, in cadrul proiectului Sansa T – Mäsuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala  continua si locuire, in cartierul N.Balcescu – Tecuci”- Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078. Pentru detalii descarca documentul de AICI
03.06.2019 – În atenția Primăriilor, Cabinetelor Medicale Medicina de Familie – În contextul fenomenelor meteorologice deosebite cu care s-a confruntat județul Galați, și care au dus la inundarea  fântânilor cu compromitere calității apei potabile, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu Ordinul MS 994/2018 – Norme de igienă și recomandări privind mediul de viață al populației  – „dezinfecția fântânii se face cu substanțe clorigene sau orice altă substanță dezinfectantă care are aviz sanitar de folosire în acest scop. Pentru mai multe detalii consultați documentul de AICI
03.06.2019 – Anunț colectiv nr. 33361 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale. Vizualizați anunțul AICI
03.06.2019 – Anunț colectiv nr. 33251 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul AICI
03.06.2019 – Anunț colectiv nr. 33220 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul AICI
03.06.2019 – Anunț colectiv nr. 33178 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul AICI

MAI 2019

 
28.05.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați, telefon 0372.364.177, fax 0236.816.054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentionează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art.101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice următoarele servicii:
1. Obiect principal: „Achiziționarea serviciilor de formare profesională a adulților (calificare) din grupul țintă”, în cadrul proiectului Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu-Tecuci” Contract de finanțare nr: POCU/20/4/2/103078. Descarcă anunțul de AICI

 • Documentația de atribuire poate fi descarcată de AICI
 • 06.06.2019 Decizie de anulare a procedurii de atribuire ce are ca obiect: „Achizitionarea serviciilor privind organizarea si livrarea serviciilor de formare profesionala a adultilor (calificare) din grupul tinta, in cadrul proiectului Sansa T – Mäsuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala  continua si locuire, in cartierul N.Balcescu – Tecuci”- Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078. Pentru detalii descarca documentul de AICI

24.05.2019 – Anunț de participare SIMPLIFICAT – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați, telefon 0372.364.177, fax 0236.816.054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenționează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice următoarele servicii:

 1.  Object principal: Achiziție servicii de consiliere parentala si servicii de catering, incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016, Cod CPV 85312310-5 (servicii de orientare). CPV suplimentar 55520000-1 (servicii de catering).
 2.  Sursa de finanțare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul: „Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativa la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile”.
 3.  Valoarea estimată a acordului-cadru: 150.000,00 lei (fără TVA) . Vizualizați anunțul integral AICI

23.05.2019 – Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.177, fax. 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data 26.06.2019, ora 1000 în vederea închirierii , concesionării și vânzării unor bunuri situate în municipiul Tecuci. Descarcă anunțul de AICI
22.05.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 22.05.2019 ;

Parcare seria 1D115 locurile 7-9
Parcare seria 1D123 locurile 30, 33, 34, 37-39, 41, 45-47, 61, 62, 66, 67, 70-72, 74, 91, 97, 102, 106-109, 125, 126, 129, 135
Parcare seria 1D127 locurile 1, 3-5, 7, 10, 11, 14, 15, 22, 24, 29-32, 34-37, 39-43, 45-60, 62, 63, 65-80

Descarca anuntul de AICI
21.05.2019 – Anunț colectiv nr. 31091 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul  AICI
20.05.2019 – Anunț colectiv nr. 30591 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul  AICI
17.05.2019 – Prelungirea termenului de valorificare a producției pentru beneficiarii Programului de tomate, până la data de 15 iunie 2019. Vizualizați anunțul AICI
17.05.2019 – Buletin de avertizare fitosanitara, în atenția producătorilor agricoli – mana viței de vie. Vizualizați anunțul AICI 
17.05.2019 – Anunț colectiv nr. 30435 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul  AICI
16.05.2019 – Anunț colectiv nr. 30244 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul  AICI
16.05.2019 – Anunț colectiv nr. 30020 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale . Vizualizați anunțul  AICI
16.05.2019 – În data de 17.05.2019, ora 11:30, la Sala Studio – a Casei de Cultura Tecuci , Primăria Municipiului Tecuci organizează conferința ”FONDURILE  EUROPENE – O șansă pentru Tecuci”.
   Scopul acestei conferințe este de a informa și familiariza publicul tecucean cu domeniul fondurilor europene, cu pașii de parcurs pentru accesarea banilor europeni, cu etapele de viață a unui proiect și, desigur, cu activitatea Primăriei Municipiului Tecuci.
   Evenimentul va fi structurat în 3 (trei) părți:prezentarea proiectelor Primăriei,prezentarea modului de accesare a banilor europenisesiune de întrebări și răspunsuriÎn prezent, Primăria Municipiului Tecuci este solicitant în 13 proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, implementate sau în curs de implementare, aferente mai multor programe operaționale (POR, POCU, POCA).
   În cadrul evenimentului vor fi prezentate toate aceste proiecte eurepene, cu scopul informării publicului.În a doua parte a conferinței se vor explicita pașii prin care se pot accesa banii europeni, trecându-se prin toate etapele duratei de viață a unui proiect: din momentul în care a apărut ideea proiectului, izvorâtă dintr-o nevoie reală, și până la finalizarea acestuia.
   La final, va exista o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care cei interesați vor putea să adreseze întrebări legate de tot ceea ce înseamnă fondurile europene. Vă invităm să participați și dumneavoastră!
09.05.2019 – Anunț colectiv nr. 28737 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice. Vizualizați anunțul  AICI
09.05.2019 – Buletine de avertizare a producătorilor agricoli (dăunatori cultura cais, piersic, prun, cireș-vișin, porumb, floarea soarelui, sfecla, lucernă). Vizualizați documentul  AICI
06.05.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 22.05.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Descarcă anunțul de AICI

APRILIE 2019

 
25.04.2019 – Anunț colectiv nr. 26776 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice. Vizualizați anunțul  AICI
24.04.2019 – Buletin de avertizare fitosanitară – dăunători făinarea viței de vie. Vizualizați anunțul  AICI
23.04.2019 – Proces verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor:  Încheiat astăzi, 19.04.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect „Achiziționare servicii de catering pentru copiii care participă la cercurile de meditații pentru bacalaureat în cadrul proiectului Șansa T”:

 •  Procedura aplicată : Procedura proprie Anexa 2
 •  Obiectul contractului: obiect Achiziționare servicii de catering pentru copiii care participă la cercurile de meditații pentru bacalaureat în cadrul proiectului „Șansa T”
 •  Cod CPV 55520000-1- Servicii de catering
 •  Nr. invitație/anunț de participare: ADV1072107
 •  Valoarea totală estimată este de 6.192,67 lei (fără TVA)
 •  Sursa de finanțare: POCU . 

Vizualizati documentul AICI
22.04.2019 – Anunț colectiv nr. 26145 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice. Vizualizați anunțul  AICI
18.04.2019 – Anunț colectiv nr. 25604 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice. Vizualizați anunțul  AICI
18.04.2019 – Anunț colectiv nr. 25453 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane juridice. Vizualizați anunțul  AICI
17.04.2019 – Anunț colectiv nr. 25145 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale pentru contribuabili persoane fizice. Vizualizați anunțul  AICI
17.04.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 17.04.2019 ;

PARCAREALOCURILE
Parcare seria GP111-4, 8-12, 15 , 17-20,  22, 24-27, 30
Parcare seria AP013, 5, 6, 8
Parcare seria GP092 , 4 , 7-9
Parcare seria AP041 , 5 , 6, 9-12, 16, 20, 24, 26-29
Parcare seria VA041-8, 10,  11 , 14-18
Parcare seria 1D96D2-4, 8-13, 19
Parcare seria 1D96E1, 4, 5, 8, 9, 12-15, 17,  19, 21-25 , 27, 29, 32, 33 , 37
Parcare seria 1D1271-8, 10, 11 , 14, 15, 22, 24, 29-37, 39-43, 45-63, 65-80

Descarcă documentul de AICI

16.04.2019 – Buletin de avertizare fitosanitară – daunători cultură MAR. Vizualizați anunțul  AICI
15.04.2019 – Buletin de avertizare producători agricoli TOMATE, ARDEI, CASTRAVEȚI. Vizualizați anunțul AICI
11.04.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 10.04.2019;

PARCAREALOCURILE
Parcare seria VA05A1-3, 6, 9-12, 15-18, 20, 22, 24, 25, 30-35
Parcare seria GP159, 10
Parcare seria GP132-16
Parcare seria VA015, 13-20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 41-46, 48, 49
Parcare seria Va039, 10,  13 , 15-34, 37
Parcare seria 1D1157-9
Parcare seria 1D12316, 17, 25, 30, 33, 34, 37-39, 41, 43, 45-48, 59-62, 66, 67, 70-72
Parcare seria 1D12374-76, 90-97, 102, 105-111, 123-127, 129, 135

Descarcă documentul de AICI

11.04.2019 – Anunț colectiv nr. 23726 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
11.04.2019 – Anunț colectiv nr. 23582 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
11.04.2019 – Anunț de participare simplificat – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați, telefon 0372.364.177, fax 0236.816.054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenționează să achiziționeze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art.101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice următoarele servicii:

 1.  Obiect principal: Servicii de catering pentru copiii care participa la cercurile de meditații pentru bacalaureat în cadrul proiectului Șansa T
 2.  Sursa de finanțare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul: „Șansa T – Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială și combaterea sărăciei.
 3.  Valoarea estimată a acordului-cadru fără TVA: 6.192,67 Lei
 4.  Cantitatea de servicii care trebuie prestată: conform Caietului de sarcini

  Anunțul de participare se poate descărca de AICI
   Documentația de atribuire se poate descărca de AICI
10.04.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 03.04.2019 ;

Parcare seria GP05 locurile 1-10, 12-14
Parcare seria AP05 locurile 1-5 , 7, 12
Parcare seria AC01 locurile 1-7

Descarcă documentul de AICI
10.04.2019 – Buletine de avertizare fitosanitară, în atenția producătorilor agricoli (rapița, grâu, orz, orzoaica, lucerna). Vizualizați anunțul AICI
10.04.2019 – Anunț colectiv nr. 23380 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
10.04.2019 – Anunț colectiv nr. 23383 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
10.04.2019 – Anunț colectiv nr. 23199 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
08.04.2019Combatere buruiana ambrozia: Toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, a căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi a bazinelor piscicole, de pe raza Municipiului Tecuci care au infestate terenurile cu buruiana ambrozia, au obligaţia luării măsurilor ce se impun pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea acesteia , în conformitate cu prevederile menţionate mai sus. Metodele recomandate în rândul populaţiei pentru prevenirea, combaterea şi distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată manual sau mecanic, în funcţie de locul şi suprafaţa infestată, masuri culturale prin smulgere în cazuri izolate, lucrări mecanice de arat , discuit sau erbicidat, după caz. Vizualizati anuntul integral AICI
08.04.2019 – PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor – Încheiat astăzi, 02.04.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractului de achizitie publică de servicii având ca obiect Achiziții servicii medicale stomatologice în cadrul proiectului Șansa T.
Date generale:
1.1.Referinţe:
– Procedura aplicată : Procedura proprie Anexa 2
– Obiectul contractului: Achiziții servicii medicale stomatologice în cadrul proiectului Șansa T
– Cod CPV 85130000-9
– Nr. invitaţie/anunţ de participare: ADV1065395
– Valoarea totală estimată este de 276.500,00 RON (fără TVA)
– Sursa de finanţare: POCU .Vizualizați anunțul AICI
08.04.2019 – PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor – Încheiat astăzi, 02.04.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect Achiziționarea serviciilor de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat în cadrul proiectului  Șansa T
Date generale:
1.1.Referinţe:
– Procedura aplicată : Procedura proprie Anexa 2
– Obiectul contractului: Achiziționarea serviciilor de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat în cadrul proiectului Șansa T
– Cod CPV 80410000-1 Servicii școlare diverse
– Nr. invitaţie/anunţ de participare: ADV1068016
– Valoarea totală estimată este de 112.250,00 lei (fără TVA)
– Sursa de finanţare: POCU. Vizualizați anunțul AICI
08.04.2019 – Antoche Marius-Adrian anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Sediu Firma si Magazin propus a fi amplasat in Tecuci, Str. Gloriei, nr. 25, jud. Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2 Galaţi si la domiciliul d-nului Antoche Marius-Adrian din Tecuci, str. Crișana, nr. 3, jud. Galaţi în zilele de luni-joi, între orele 08.30 – 16.00 și vineri între orele 08:30-13:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Municipiul Galaţi. Vizualizaţi anunţul  AICI
02.04.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 20.03.2019 si 22.03.2019;

Parcare seria GP11 locurile 1-5, 8-12, 15, 17-22, 24-27, 30
Parcare seria AP01 locurile 3, 5, 6, 8
Parcare seria GP09 locurile 2, 4, 6-9
Parcare seria AP04 locurile 1, 5, 6, 9-12, 16, 18, 20, 22, 24,  26-29
Parcare seria Va04 locurile 1-8, 10, 11, 14-18
Parcare seria 1D96D locurile 2-4, 8-13, 15, 19
Parcare seria 1D96E locurile 1, 4, 5, 8, 9, 12-15, 17, 19, 21-25, 27, 29-33, 37
Parcare seria 1D127 locurile 1-11, 14, 15, 20, 22-24, 29-37, 39-43, 45-63, 65-80

Descarcă documentul de AICI 
03.04.2019 – Anunț colectiv nr. 21425 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
03.04.2019 – MADR – Autoritatea Nationala Fitosanitara – Buletine avertizare producători agricoli (mana castraveților, mana tomatelor). Vizualizați documentul AICI
02.04.2019 – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă General Eremia Grigorescu al judeţului Galaţi, cu sediul în localitatea Galaţi, str. Mihai Bravu, numărul 36, judeţul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul Demolare şi reconstruire sediu secţie de pompieri Tecuci, judeţul Galaţi, propus a fi amplasat în municipiul Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, numărul 27A, judeţul Galaţi. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, strada Regiment 11 Siret, numărul. 2 şi la sediul titularului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă General Eremia Grigorescu al judeţului Galaţi, cu sediu în localitatea Galaţi, str. Mihai Bravu, numărul 36, judeţul Galaţi, în zilele de luni – joi între orele 08.00- 16.00 , vineri între orele 08.00-14.00 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi. Vizualizati anuntul AICI
02.04.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 17.04.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
01.04.2019 – Anunț colectiv nr. 20831 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
01.04.2019 – Societatea Administrarea Cimitirelor si a Spatiilor Verzi SRL, cu sediul în str. 1DECEMBRIE 1918, nr. 146 C, TECUCI, jud. GALAŢI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu în scopul desfăşurării activităţilor:

 • 8130 : Activitităţi de întreţinere peisagistică,
 • 0119: Cultivarea altor plante din culturi nepermanente,
 • 0129: Cultivarea altor plante permanente,
 • 0130 : Cultivarea plantelor pentru înmulţire,
 • 4312 : Lucrări de pregătire a terenului, pe amplasamentul din str. 1 Decembrie 1918 nr. 146C. Tecuci, jud. Galaţi;
 • 8130 : Activitităţi de întreţinere peisagistică,
 • 2361 : Fabricarea produselor din beton pentru construcţii,
 • 2369 : Fabricarea altor produse din beton, ciment şi ipsos,
 • 2370 : Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei, pe amplasamentul din str. Liniştei nr. 5, Tecuci, judetul  Galaţi (Cimitirul Municipal Eternitatea Tecuci).
 •   Informaţiile/ observaţiile privind impactul asupra mediului pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic,de luni până joi, între orele 8,30- 16,00 şi vineri între orele 8,30- 13,30, la sediul AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI, str. Regiment 11 Siret nr.2 Galaţi. Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul A.P.M Galaţi. Vizualizati anuntul integral AICI

01.04.2019 – Anunţ de participare simplificat – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro , intenţionează să achiziţioneze prin procedura simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:1. Obiect principal: Servicii tabere în cadrul programului PROFAMILIA în vederea implementării proiectului Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoala, precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusiva a grupurilor vulnerabile., Activitatea A1.7 Programul, PROFAMILIA – Cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii, servicii incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016. Vizualizaţi anunţul integral AICI

MARTIE 2019

 
29.03.2019 – Anunț colectiv nr. 20204, comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI 
26.03.2019 – Anunţ de participare simplificat – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon: 0372.364.177, fax: 0236.816.054, e-mail: achizitii@municipiultecuci.ro intenţionează să achiziţioneze prin procedură simplificata proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:

 • Servicii tabere şi orientare în carieră în cadrul programului „Şcoala de vară” în vederea implementării proiectului ” Şcoala Prietena Ta – parteneriat pentru susţinerea educaţiei în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a şcolii şi pentru reîntoarcerea în sistemul de educaţie şi formare a tinerilor şi adulţilor care au abandonat şcoala, precum şi pentru implementarea de măsuri integrate pentru 0 abordare participativă la educaţie a comunităţii şi inclusiv a a grupurilor vulnerabile.”, Activitatea A 1.6 Programul „Şcoala de Vară”, Subactivitatea 1.5-Scoala de Vară – Cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii, 85312310 -5 – Servicii de orientare, 3752100 -8 – Jocuri educative, servicii incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016.
 • Documentaţia de atribuire a procedurii proprie simplificate privind „Servicii tabere şi orientare în carieră în cadrul programului „Şcoala de vară” în vederea implementării proiectului ” Şcoala Prietena Ta” se găseşte publicată pe SICAP (anunţ publicitate nr. ADV 1068695 din 26.03.2019). Vizualizați anunțul integral AICI

26.03.2019 – SC NETACCESS SRL Satu Mare anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul, Construire reţea subterană de fibră optică interurbană pentru furnizare servicii de comunicaţii electronice, judeţul Galaţi propus a fi amplasat în mun. Tecuci, com. Bălăşeşti, Ghidigeni, Cerţeşti, Corod, Munteni, Matca, Drăgăneşti, Barcea, Umbrăreşti, Iveşti, Lieşti, judeţul Gătaţi.” Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi str. Regiment 11 Şiret, nr.2, Galaţi şi la sediul SC NETACCESS SRL Satu Mare, P-ta 25 Octombrie, bloc 10, parter în zilele de luni-joi, între orele 8,30-16.00 şi vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi din str Regiment 11 Şiret, nr.2, Municipiul Galaţi.
26.03.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 10.04.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizati anuntul AICI
25.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 20.03.2019 si 22.03.2019;

Parcare seria A05A locurile 13, 6, 9-12, 15-20, 22, 24, 25, 30-35
Parcare seria GP15 locurile 9, 10
Parcare seria GP13 locurile 2-16
Parcare seria VA01 locurile 5, 7, 13-20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 37, 41-46, 48, 49
Parcare seria Va03 locurile 9-10, 13, 15-34, 37
Parcare seria 1D115 locurile 2, 7-9
Parcare seria 1D123 locurile 2, 15-17, 19, 25, 28, 30, 32-34, 37-39, 41, 43-49, 51, 53, 59-62, 65-67, 70-72, 74-76, 78, 81, 83, 89-98, 102 , 105-115, 117, 123-129, 132, 135

Descarca documentul de AICI
25.03.2019 – Anunț colectiv nr. 18922 – comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
25.03.2019 – Anunț  atribuire contract Servicii consiliere prescolari  în cadrul proiectului ,,Școala Prietena Ta”. Descarca documentul de AICI
22.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon: 0372.364.177, fax. 0236.816.054, e-mail: achizitii@municipiultecuci.ro intenţionează să achiziţioneze prin procedura simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:

 1. Obiect principal: Achiziţie servicii medicale stomatologice, incluse în Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016, Cod CPV: 85130000-9 servicii de practică dentară şi servicii conexe, 85131000-6 – Servicii de practică dentară, 85131110-0 Servicii de chirurgie ortodontică.
 2. Sursa de finanţare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul: „Şansa T”- Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială şi combaterea sărăciei.
 3.  Valoarea estimată a acordului-cadru fără TVA : 276.500 lei
 4.  Cantitatea de servicii care trebuie prestată : conform Caietului de sarcini
 5. Oferta depusă de către operatorul economic trebuie să cuprindă:
  – Documente de calificare (completate conform Documentației de atribuire)
  – Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
  – Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 6 zile înaintea de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări 3 zile până la data stabilită pentru depunerea ofertelor
 7.  Limba de redactare a ofertei: Limba română
 8.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 9.  Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA
 10.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: „Prețul cel mai scăzut
 11.  La oferta de bază:  NU se acceptă oferte alternative
 12.  Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 13.  Plata contractului: conform caietului de sarcini
 14.  Data limită pentru transmiterea ofertei : 01.04.2019 ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați
 15.  Data, ora, și locul deschiderii ofertelor: 02.04.2019 ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați.
  Documentația de atribuire a procedurii proprii simplificate privind „Achiziție servicii medicale stomatologice” se găsește publicată pe SEAP (anunț publicitate nr. ADV1065395 din 21.03.2019).
 • Documentația de atribuire a achiziției se poate descărca de AICI

22.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galaţi, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intenţionează să achiziţioneze prin procedura simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice următoarele servicii:

 1.  Obiect principal: Achiziție servicii de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat în cadrul proiectului „Sansa T”
 2.  Sursa de finanţare a contractului de prestări servicii care urmează să fie atribuit: Proiectul: „Şansă T”- Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziune socială şi combaterea sărăciei.
 3.  Valoarea estimată a acordului-cadru fără TVA: 112.250 lei
 4.  Cantitatea de servicii care trebuie prestată: conform caietului de sarcini
 5.  Oferta depusă de către operatorul economic trebuie să cuprindă:
     – Documente de calificare (completate conform Documentaţiei de atribuire)
     – Propunerea tehnică – ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
     – Propunerea financiară – ofertantul va elabora oferta financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini.
 6.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 6 zile înaintea de termenul limită de depunere a ofertelor. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări 3 zile până la data stabilită pentru depunerea ofertelor
 7.  Limba de redactare a ofertei: Limba română
 8.  Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 9.  Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA
 10.  Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestări servicii: „Prețul cel mai scăzut”
 11.  La oferta de bază: NU se acceptă oferte alternative
 12.  Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
 13.  Plata contractului: conform caietului de sarcini
 14.  Data limită pentru transmiterea ofertei : 01.04.2019 ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați
 15.  Data, ora, și locul deschiderii ofertelor: 02.04.2019 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați.
  Documentația de atribuire a procedurii proprii simplificate privind ” Achiziție servicii de pregătire pentru susținerea examenului de bacalaureat” se găsește publicată pe SEAP (anunt publicitate nr. ADV1068016 din 21.03.2019). 
 • Documentația de atribuire a achiziției se poate descărca de AICI

21.03.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr. 17626, emitere acte administrativ fiscale contribuabili. Vizualizați anunțul  AICI
20.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 13.03.2019 si 15.03.2019;

Parcare seria GP05 locurile 1-10, 12-14
Parcare seria AP05 locurile 1-5, 7, 8, 12
Parcare seria AC01 locurile 5-7
Parcare seria CR01 locurile 2-8, 10-12
Parcare seria CR03 locurile 1, 4-6
Parcare seria 1D62 locurile 1-9, 12, 14

19.03.2019 – În atenția cetățenilor din Municipiul Tecuci:  S.C. Compania de Utilitați Publice Tecuci S.R.L. vă informează că facturile emise pentru prestarea serviciilor de salubrizare (gunoi menajer) pot fi achitate momentan la sediul societății din Strada 1 Decembrie 1918 Nr. 146D și la BRD Tecuci. Începând cu data de 22 martie 2019 facturile vor putea fi achitate și la toate punctele Pay Point.
19.03.2019 –  Societatea Administrarea Cimitirelor și a spațiilor Verzi SRL , cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 C, Tecuci, jud. Galati, titular al Activităţii de întreţinere peisagistică, ce se desfăşoară în Municipiul Tecuci anunţă publicul interesat asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate, pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Agenției pentru protecția mediului Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, judeţul Galaţi, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Vizualizați anunțul AICI
18.03.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 03.04.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați documentul AICI
14.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci prin Trifan Dan anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare zonă interblocuri strada Aleea Ștrandului“ propus a fi amplasat în strada zona interblocuri Aleea Ștrandului în Tecuci,  județul  Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele     08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galațiˮ.
14.03.2019 – UAT Municipiul  Tecuci prin CĂTĂLIN CONSTANTIN- HURDUBAE anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare strada Mircea Vodă, strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti și strada Siretului ̋  propus a fi amplasat în Tecuci, str. Mircea Vodă, strada Alecu Russo, strada Ioniță Hrisanti și Siretului ̋  , județul Galați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2 Galați și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele   08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Galați, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galațiˮ .
14.03.2019 – UAT Municipiul Tecuci prin Trifan Dan anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Sistematizare pe verticală incintă Spital Anton Cincu  Tecuci“ propus a fi amplasat în Tecuci, strada Costachi Conachi , nr.35, județul Galați.  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorițății competente pentru protecția mediului A.P.M. Galați , str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați și la sediul Primariei Tecuci din Tecuci, județul Galați, în zilele de luni – joi, între orele     08 : 30- 16:00 și vineri între orele 08: 30 – 13 : 30. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galați, din str. Regiment 11 Siret nr. 2, municipiul Galațiˮ.
14.03.2019 –  Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului interesat prin intermediul site-ului www.roaep.ro , începerea campaniei de recrutare a Experţilor electorali şi a Operatorilor de calculator în secţiile de votare. Admiterea în Corpul experţilor electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca presedinte al biroului electoral al secţiei de  votare sau locţiitor al acestuia sau pe bază de examen. Informaţii utile se găsesc aici: www.roaep.ro
12.03.2019 – În atenția fermierilor – Începând cu data de 01.03.2019 – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), a demarat compania de depunere a cererilor de plată pentru anul 2019. Producătorii agricoli înregistraţi în Registrul Agricol al Municipiului Tecuci, sunt aşteptaţi la Biroul Agricol pentru solicitarea adeverinţei necesare a fi ataşată la cererea depusă la APIA. Campania de primire a cererilor de plată la APIA se va încheia obligatoriu la 15 mai 2019.
12.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 06.03.2019 si 08.03.2019;

Parcare seria 1D42B locurile 2, 4, 5, 9
Parcare seria 1D52B locurile 3, 6
Parcare seria 1D52B-1 locurile 2, 3
Parcare seria AE01 locurile 6, 7, 12-14, 24-25, 27-29
Parcare seria GP03 locurile 4-6, 8, 10-23, 25-31, 35, 37-42
Parcare seria AT01 locurile 2, 3, 5-21, 24-31, 33-49, 51

11.03.2019 – Buletine de avertizare – în atenţia producătorilor agricoli – cultura piersic, pomi sâmburoşi (prun, cireş, vişin, cais), pomi sămânţoşi (măr, păr, gutui). Vizualizaţi documentul AICI
08.03.2019 – Buletin de avertizare MADR – Rasaduri de Legume . Vizualizati documentul AICI
07.03.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 29.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
07.03.2019 – ANUNȚ –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 27.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
06.03.2019 – Anunt colectiv nr 13743 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
05.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 27.02.2019 si 01.03.2019 : 

Parcare seria AP04 locurile 1, 5-7, 9-12, 15, 16, 18, 20, 22-24, 26-29
Parcare seria GP09 locurile 2, 4, 6-9
Parcare seria AP01 locurile 2, 3, 5, 6, 8
Parcare seria GP11 locurile 1-5, 7-12, 15, 17-22, 24-27, 30
Parcare seria VA04 locurile 1-11, 14-18
Parcare seria 1D96E locurile 1, 2, 4-6, 8, 9, 12-15, 17, 19, 21-27, 29-33, 37, 39
Parcare seria 1D96E locurile 2-4, 8-13, 15, 19

Vizualizați documentul AICI
01.03.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 20.02.2019 si 22.02.2019 : 

Parcare seria VA05A locurile 1-3, 6, 7, 9-12, 15-20, 22-25, 29-35
Parcare seria GP15 locurile 6, 9, 10
Parcare seria GP13 locurile 2-16
Parcare seria VA01-1 locurile 11
Parcare seria VA01 locurile 1, 3-5, 7-9, 11-20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 37, 39, 41-46, 48, 49
Parcare seria Va03 locurile 8-10, 13, 15-35, 37

Vizualizați documentul AICI

FEBRUARIE 2019

 
28.02.2019 – Anunț colectiv nr. 12160 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
27.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 22.03.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
27.02.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 20.03.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
25.02.2019 – Anunț colectiv nr 11216 comunicare prin publicitate. Vizualizați documentul AICI
25.02.2019 – Anunț ONRC – Având în vedere : – dispozțiile art. 11. alin. (1) din Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, oficiul registrului comerțului radiază din oficiu, în termen de 60 de zile de la împlinirea a 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de clase de activități prevăzute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de actul normativ menţionat – cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN pentru PFA şi cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN pentru întreprinderea individuală . Mai multe informații puteți citi AICI
25.02.2019–  Conform adresei nr.3819/18.02.2019 transmisă de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii- Rurale, înregistrată la instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi sub nr.1417/19.02.2019, se aduce la cunostinţă faptul că în intervalul 1 martie – 15 mai 2019, Agenţia de Plăţi si Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.), instituţie subordonată Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, va derula campania de depunere a cererilor de plată pentru anul 2019. Vizualizați documentul AICI
22.02.2019 – U.A.T. municipiul Tecuci anunţă publicul interesat asupra deciziei APM Galaţi de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal – SISTEMATIZARE ZONA UM 01589, cu amplasamentul în municipiul Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr. 64 – 66.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 • în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu şi asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat,
 • planul nu intră sub incidenţa art. 28. din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Draftul etapei de încadrare se află postat pe site-ul APM Galaţi http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări – Avizul de mediu – Decizii etapă de încadrare”.
20.02.2019 – Anunt MADR – privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii” . Vizualizati anuntul AICI
20.02.2019 – Anunț colectiv nr 10676 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
19.02.2019 – Judecătoria Tecuci – comunicare încheiere Dosar nr 293/324/2019. Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Judecătoria Tecuci – comunicare încheiere Dosar nr 274/324/2019. Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Locurile libere în parcările de reședință: În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședință aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 13.02.2019 si 15.02.2019 : 

Parcare seria CR01 locurile 2-8, 10-12
Parcare seria CR03 locurile 1, 4-6
Parcare seria 1D62 locurile 1-9, 12-14
Parcare seria AP05 locurile 1-5, 7, 8, 12
Parcare seria Gp05 locurile 1-10, 12-14
Parcare seria Ac01 locurile 1-8

Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Buletin de avertizare producători agricoli și fermieri – dăunători: Focul bacterian al rozaceelor, specii pomicole semințoase. Vizualizați documentul  AICI
19.02.2019 – Ioan Tudorel-Adrian, Ioan Constanta-Cristina, Pirvu Sorin-Adrian, Pirvu Mihaela, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire anexa gospodăreasca propus a fi amplasat în Tecuci, strada Tecuciul Nou, nr.30, judetul Galaţi. Vizualizați anunțul AICI
19.02.2019 – Podtec srl sediul în Tecuci, str. Cuza Voda, nr. 9, județul Galați, anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice privind documentatia de solicitare a autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata la punctul de lucru din Tecuci, str. Cuza Voda, nr. 28, judetul Galati . Vizualizați documentul AICI
19.02.2019 – Anunt colectiv nr. 10304 comunicare prin publicitate emitere acte administrativ fiscale contribuabili. Vizualizați anunțul AICI
19.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 15.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați documentul AICI
18.02.2019 –   Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 13.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați documentul AICI
15.02.2019 – Buletin de avertizare – în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor – TUTA ABSOLUTA – pentru culturile de TOMATE. Vizualizați documentul AICI
13.02.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 08.03.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.Vizualizați anunțul AICI
12.02.2019 – Anunț colectiv nr. 8285, comunicare prin publicitate.Vizualizați anunțul AICI
12.02.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 06.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
11.02.2019– LOCURI LIBERE ÎN PARCĂRILE DE REȘEDINȚĂ : În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire și folosire a locurilor de parcare în parcările de reședintă aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afișăm mai jos situația locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitației din data de 06.02.2019 si 08.02.2019 : 

Parcare seria AT01 locurile 2, 3, 5-21, 24-31, 33-49, 51
Parcare seria GP03 locurile 4-6, 8, 10-23, 25-31, 35, 37-42
Parcare seria VA14 locurile 6, 8, 10
Parcare seria 1D42B locurile 1, 2, 4, 5, 9
Parcare seria 1D52B locurile 3, 6
Parcare seria 1D52b-1 locurile 2, 3
Parcare seria AE01 locurile 1, 6, 7, 12-15, 19, 24-29

Vizualizati documentul AICI

07.02.2019 –  Municipiul TECUCI, cu sediul în Tecuci, strada  1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.177,  fax. 0236.816.054, reprezentat legal prin  dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂla data  07.03.2019, ora 1000 în vederea  închirierii, concesionării și vânzării unor bunuri situate în municipiul Tecuci. Vizualizați documentul AICI
06.02.2019 – LOCURI LIBERE IN PARCARILE DE RESEDINTA : În conformitate cu prevederile regulamentului de atribuire si folosire a locurilor de parcare în parcările de resedintă aprobat prin HCL 274/27.12.2017, afisam mai jos situaţia locurilor de parcare neatribuite ca urmare a licitaţiei din data de 31.01.2019 si a locurilor retrase ca urmare a neachitării contravalorii acestora pânlă la data de 31.01.2019:

Parcare seria GP58 locurile 6-11, 15-23 , 25, 26, 29-38, 44, 50, 52-54, 56-58, 61, 65, 67, 70-73
  locurile nr. 39 și 78 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria GP50 locurile 10, 12, 13, 16-19, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45-52, 55, 56, 59-69
  locurile nr. 7 și 23 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria GP46 locurile 2, 5-11, 13
Parcare seria GP42 locurile 2, 5-7, 12-15, 17, 18, 2-22
  locurile nr. 1 – rezervat persoanelor cu handicap
Parcare seria ETO1 locurile 4, 12, 16, 17
  locurile nr. 1 și 21 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria GP03 locurile 4-6, 8-23, 25-31, 35, 37-42
  locurile nr. 1 și 32 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria ATOl  locurile 2, 3, 5-21, 23-31, 33-49, 51
  locurile nr. 1 și 52 – rezervate persoanelor cu handicap
Parcare seria 1D42B locurile 1, 2, 4, 5, 7, 9
  locurile nr. 10 – rezervat persoanelor cu handicap

Vizualizati documentul AICI
06.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 01.03.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.. Vizualizati anuntul AICI
04.02.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 27.02.2019, ora 1000 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
01.02.2019 – Anunț colectiv nr 6049 comunicare prin publicitate -emitere acte administrativ fiscale contribuabili persoane fizice. Vizualizați documentul AICI
01.02.2019 – Buletin de avertizare ( în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor ) – cultura PIERSIC. Vizualizați documentul AICI 

IANUARIE  2019

 
31.01.2019 – Anunț colectiv comunicare prin publicitate nr 5953. Vizualizați anunțul  AICI
31.01.2019 – U.A.T. municipiul Tecuci anunță publicul interesat asupra deciziei APM Galați de încadrare fără evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal – SISTEMATIZARE ZONA UM 01589, cu amplasamentul în municipiul Tecuci, strada Gheorghe Petrașcu nr. 64 – 66.
Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:

 – În conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, implementarea obiectivelor planului modificat nu prezintă efecte probabile asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat;
 – Planul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 19/2011, întrucât amplasamentul este situat în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul APM Galați, str. Regiment 11 Siret  nr.2, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.Vizualizați anunțul AICI
30.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 22.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț colectiv nr 5310 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț colectiv nr 5294 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț colectiv nr 5233 pentru comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 – Anunț public la procedura de autorizare . S.C. Saver Alumen, cu sediul in București str. Biharia, nr. 26, et. 4 cam. 23,sector 1, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a autorizaţiei de mediu, in scopul desfasurarii activitatilor :
     – cod CAEN 2453 – turnarea metalelor neferoase ușoare si
     – cod CAEN 2790 – fabricarea echipamentelor electrice 
pe amplasamentul din Tecuci str. Liniștei nr. 1, judetul Galaţi. Informaţii privind impactul asupra mediului al aclivităţii pentru care se solicita obtinerea autorizaţiei de mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30 – 13.30, la sediul Agentiei pentru protecția Mediului Galați  str. Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi. Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul A.P. M. Galaţi. Vizualizați anunțul AICI
29.01.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 20.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul integral AICI
23.01.2019 – Anunțul privind încheierea procedurii de informareși consultare a publicului pentru documentația de urbanism: Actualizare PUZ aprobat cu HCL nr. 254/2014 (PUZ fosta UM 1589).
Ulterior finalizării Etapei a – III – a de consultare a publicului în etapa aprobării PUZ, conform Legii nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publica , cu completările ulterioare, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare si având în vedere faptul ca la finalizarea acestei etape de consultare a publicului nu s-a mai primit nici o observaţie sau sesizare care să necesite revizuirea acestei documentaţii urbanistice se poate publica prezentul – Anunţ privind încheierea procedurii de informare şi consultare a publicului prin afişare la sediul Primăriei municipiului Tecuci după data şi pe site-ul wvw.primăriatecuci.ro. În condiţiile în care Documentaţia urbanistica mai sus menţionata are avizele prevăzute prin Certificatul de urbanism nr. 146/27.03.2018 favorabile si necondiţionate, nu mai este necesara parcurgerea unei etape de revizuire a acestei documentaţii. Ulterior verificării Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului aceasta se va putea supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Tecuci. Vizualizați anunțul  AICI
23.01.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 15.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
22.01.2019 – Anunț colectiv nr 4227 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
21.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 13.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
17.01.2019 – Anunț colectiv nr 3218 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul  AICI
17.01.2019 – Anunț colectiv nr 3438 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
16.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 08.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
14.01.2019 –  Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364111, fax 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 06.02.2019, ora 10:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință.Vizualizați anunțul AICI
14.01.2019 – Anunț colectiv nr 2404 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
09.01.2019 – Anunț colectiv nr 1347 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
09.01.2019 – Anunț colectiv nr 1210 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
09.01.2019 – Municipiului Tecuci cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918 nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax 0236.816.054, reprezentat legal prin dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcția de primar, în calitate de proprietar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la data de 31.01.2019, ora 13:00 în vederea atribuirii parcărilor de reședință. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 – Anunț colectiv nr 1050 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 – Anunț colectiv nr 761 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 – Anunț colectiv nr 717 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
08.01.2019 –  Programul audientelor consilierilor județeni, grupați pe comisii de specialitate, pentru anul 2019 – Consiliul Județean Galați. Vizualizați anunțul AICI
04.01.2019 – Anunț colectiv nr 218 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
03.01.2019 – Anunț colectiv nr 217 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
03.01.2019 – Anunț colectiv nr 112 comunicare prin publicitate. Vizualizați anunțul AICI
 
 
 
Anunturi-publice-Tecuci-2018


Total Page Visits: 5436 - Today Page Visits: 5

Comentariile sunt închise.