Anunțuri


 ANUNŢURI PUBLICATE ÎN 2021

 

APRILIE 2021

 
19.04.2021 – Buletin de avertizare, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Descarcă documentul de AICI
16.04.2021
– Buletin de avertizare, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Descarcă documentul de AICI
16.04.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 22484 din 14.04.2021. Descarcă documentul de AICI
16.04.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 22256 din 13.04.2021. Descarcă documentul de AICI
14.04.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 22322 din 13.04.2021. Descarcă documentul de AICI
14.04.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 21709 din 09.04.2021. Descarcă documentul de AICI
12.04.2021
– Buletin de avertizare, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Descarcă documentul de AICI
12.04.2021
– U.A.T. JUDEŢUL GALAŢI prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în mun. Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, titular al Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi, cu amplasamentul în judeţul Galaţi, anunţă publicul interesat asupra definitivării Raportului de Mediu şi organizarea dezbaterii publice a acestuia în ziua de 27 mai 2021, la ora 1430 ,la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, Sala Mare de Şedinţe, str. Eroilor, nr. 7, municipiul Galaţi. Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi şi Raportul de Mediu pot fi consultate pe site-ul APM Galaţi la următoarele adrese de internet: documentații procedură și respectiv raport de mediu.
Observaţiile şi sugestiile publicului interesat pot fi transmise în scris la sediul A.P.M. Galaţi, la numărul de fax 0236 471 009 şi pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro, în termen de 45 zile calendaristice de la data publicării ultimului anunţ.
08.04.2021 – Mun. TECUCI, jud. Galații, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITATIE PUBLICA DESCHISA la 06.05.2021, ora 1000 în vederea vânzării unor bunuri – aparținând domeniului privat al Mun. Tecuci, conf. art. 363, 334-336, 314 și art. 333, 335 din OUG 57/2019 precum si HCL privitoare la bunuri.
Persoane contact:

 • Lucian Gradea 0725.802.009
 • Baraș Cezar 0725.802.100

Obiectul vânzării:

 1. Imobil teren 10.286 mp, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, CF 102429.
     Preț pornire 428.104 euro+TVA
     Taxă caiet sarcini 50 lei
     Taxă participare 1.500 lei
 2. Imobil construcție 1.247 mp + teren 6.479 mp str. Gheorghe Petrașcu nr. 64-66 pavilion K10
     Preț pornire 346.236 euro + TVA
     Taxă caiet sarcini 50 lei
     Taxă participare 1.500 lei
 3. Imobil teren 6.250 mp str. Gheorghe Petrașcu nr. 64-66
     Preț pornire 260.125 euro + TVA
     Taxă caiet sarcini 50 lei
     Taxă participare 1.500 lei
 4. Imobil teren 6.397 mp str. Gheorghe Petrașcu nr. 64-66
     Preț pornire 266.243 euro + TVA
     Taxă caiet sarcini 50 lei
     Taxă participare 1.500 lei

Nu participa la licitație ofertanții care:

 • au debite față de bugetul de stat și/sau al Mun. Tecuci, se află în stare de insolvabilitate, nu se încadrează in condițiile impuse in documentația de atribuire.
 • au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
 • nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare. (daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

  Data limită pentru clarificări 26.04.2021. Documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci, serviciul ADPP tel. 0372.364.111 int. 60, după achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.
   Locul şi data limită pentru primirea ofertelor Primăria Tecuci, registratura, 06.05.2021, orele 900.
   Locul şi data desfăşurării licitaţiei Primăria Tecuci, data de 06.05.2021, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar.
   Contestaţiile pot fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a Mun. Tecuci. Data transmiterii anunţului de licitaţie 08.04.2021.
   La licitație vor participa doar ofertanții care au prezentat documentele conform CAIET SARCINI şi DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE.
   Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii ofertelor. Informaţii suplimentare: luni – vineri , orele 1000 -1200 , serviciul ADPP – Primăria Tecuci. Pentru detalii suplimentare descarcă documentul de AICI
01.04.2021 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 19910 din 1.04.2021. Descarcă documentul de AICI
01.04.2021
– Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului nr.3168/30.03.2021 cu privire la implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014- 2020, prin care se acordă plaţi compensatorii fermierilor care furnizează societăţii servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul

 • Măsură 10-Agro-mediu si clima
 • Măsură 11-Agricultura ecologica
 • Măsură 13-Plati pentru zone care se confrunta cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Materialele informative referitoare la masurile de mediu si clima sunt publicate pe site-ul MADR. Vezi detalii AICI
01.04.2021 – Municipiul TECUCI, județul Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, ţel. 0372.364.111, reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ la 27.04.2021, ora 1000 în vederea închirierii unor pajiști permanente – aparținând Municipiul Tecuci, conform art. 333,335 din OUG 57/2019, HCL 36/30.03.2021 privitoare la bunuri.
Persoane contact

 • Lucian Gradea – 0725.802.009
 • Baraș Cezar – 0725.802.100

Obiectul închirierii:
  1. Pajiști permanente proprietatea UAT Tecuci situate în T47-1,85 ha; T72-41,28 ha; T74-31,94 ha; T106-10,72 ha; T135-21 ha;
  Preț pornire 150 lei/ha/an
  Taxă caiet sarcini 50 lei
  Taxă participare 100 lei
  Nu participa la licitație ofertanții care:

 •  Au debite și/sau litigii față de Municipiul Tecuci;
 •  Au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Municipiul Tecuci.
 •  Nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare. (dacă valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).

  Data limită pentru clarificări 20.04.2021 documentația de atribuire poate fi ridicată de la Primăria Tecuci, serviciul ADPP, tel. 0372.364.111 int. 60, după achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.
   Locul şi data limită pentru primirea ofertelor: Primăria Tecuci, registratura, 27.04.2021, orele 900.
  Locul şi data desfăşurării licitaţiei: Primăria Tecuci, data de 27.04.2021, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar.
   Închirierea pajiștilor se face numai pentru crescătorii de animale, membri ai colectivității locale, suprafețele neatribuite urmând a fi licitație și pentru alți crescători.
   Contestaţiile pot fi depuse în termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a Municipiul Tecuci.
   Data transmiterii anunţului de licitaţie 01.04.2021.
   La licitație vor participa doar ofertanții care au prezentat documentele conform CAIET SARCINI şi
DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE.
   Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii ofertelor. Informaţii suplimentare: luni – vineri, orele 1000 – 1200, serviciul ADPP – Primăria Tecuci. Descarcă documentul de AICI

MARTIE 2021

 
30.03.2021 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 19103 din 30.03.2021. Descarcă documentul de AICI
29.03.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 19061 din 29.03.2021. Descarcă documentul de AICI
29.03.2021
– Buletin de avertizare, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Descarcă documentul de AICI
29.03.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 18398 din 25.03.2021. Descarcă documentul de AICI
29.03.2021
– În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galați privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate şi complementare – CARIC”, SMIS 126291.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ şi instrumentele de motivare ale acestuia pot fi consultate:
 
 •  pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: cjgalati.ro:
 •  la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
 •  la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.
   Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de
cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şifuncţionare ATOP.
Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de 4 aprilie 2021.
Acestea se pot transmite prin:
 
 • e-mail: informatii@cjgalati.ro
 • poştal, pe adresa Consiliului JudeţeanGalaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
 • depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şifuncţionare ATOP.
   Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Teodor Laura, coordonate de contact: tel. 0236.302.513, fax 0236.460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro. Descarcă documentul de AICI
25.03.2021 – Municipiul TECUCI, județul Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ la 21.04.2021, ora 1000 în vederea închirierii unor bunuri – aparținând Municipiului Tecuci, conf. art. 333-335 din OUG 57/2019, HCL 23/25.02.2021 și HCL 2011/24.06.2015 privitoare la bunuri.
   Persoane contact:
   – Lucian Gradea, telefon 0725.802.009
   – Baraș Cezar, telefon 0725.802.100
   Obiectul închirierii:
   1. Spațiu comercial situat pe str. Gheorghe Petrașcu, nr. 60, bl. A1, parter, în suprafață de 47,04 mp
   Preț pornire 18,5 lei mp util/lună.
   Taxă caiet sarcini 50 lei
   Taxă participare 100 lei
   2. Teren situat pe str. Gheorghe Petrașcu, zona bloc nr. 42, bl. E4, în suprafață de 18,5 mp.
   Preț pornire 15,16 lei/mp/lună.
   Taxă caiet sarcini 50 lei
   Taxă participare 100 lei
   Nu participa la licitație ofertanții care:
– au debite și/sau litigii față de Mun. Tecuci;
– au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Municipiul Tecuci.
– nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare. (dacă valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).
   Data limită pentru clarificări 13.04.2021, documentația de atribuire poate fi ridicată de la Primăria Tecuci, serviciul ADPP ţel. 0372.364.111 int. 60, după achitarea taxei de 100 lei la casieria unității.
   Locul şi data limită pentru primirea ofertelor: Primăria Tecuci, registratura, 21.04.2021, orele 900.
   Locul şi data desfăşurării licitaţiei: Primăria Tecuci, data de 21.04.2021, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar.
   Contestaţiile pot fi depuse în termen de 48 ore la registratură primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a Municipiului Tecuci.
   Data transmiterii anunţului de licitaţie 25.03.2021.
   La licitație vor participa doar ofertanții care au prezentat documentele conform caietului de sarcini şi documentației de atribuire.
   Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii ofertelor.
   Informaţii suplimentare: luni – vineri, orele 1000 – 1200, serviciul ADPP – Primăria Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.03.2021
– Buletin de avertizare, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Descarcă documentul de AICI
23.03.2021
– În vederea prevenirii situațiilor de abuz și diminuarea riscurilor la care se expun cetățenii români care intenționează să muncească în străinătate, inclusiv ca lucrători sezonieri , Inspecția Muncii derulează acțiuni de informare în vederea conștientizării acestora cu privirela drepturile, obligațiile și riscurile la care se pot expune în acest demers. Descarcă documentul de AICI
22.03.2021– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 16441 din 17.03.2021. Descarcă documentul de AICI
16.03.2021
– Institutul Național de Statistică, informare privind efectuarea recensământului populației și locuințelor de probă în perioada 10-31 martie 2021. Descarcă documentul de AICI
05.03.2021 – Buletin de avertizare, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Descarcă documentul de AICI
03.03.2021
– Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii în parteneriat cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă implementează proiectul „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi” , Cod MySMIS2014+ :130164, proiect cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul specific 3.1. Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani) persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie. În cadrul proiectului, în baza unui voucher, persoanele cu dizabilităţi pot achiziţiona tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate , în valoare de aproximativ 5000 de euro.  Descarcă documentul de AICI

FEBRUARIE 2021

 
23.02.2021 – Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole/animale în anul 2021. În anul 2021 începe perioada de tranziție către noua politică agricolă comunitară (PAC) 2021-2027, respectiv tranziția către implementarea unui Plan Național Strategic care, în prezent, se elaborează la nivelul MADR, pe baza pachetului legislativ al UE aflat în curs de negociere cu statele membre la nivelul Comisiei Europene. Beneficiarii plăților compensatorii sunt:

 • fermierii care utilizează terenuri agricole în cazul pachetelor aplicate pe suprafață (P1-P7 şi P9-P11) ale măsurii de agro-mediu și climă (M.10),
 • fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură din rasele locale în pericol de abandon, în cazul pachetului aplicat pe UVM (P8) al măsurii de agro-mediu și climă (M.10)
 • fermierii activi care utilizează terenuri agricole, în cazul măsurii de agricultură ecologică (M.11) și a măsurii care vizează zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13).  
  Pentru o mai bună documentare, descarcă următoarele documente de AICI , AICI, AICI și AICI

22.02.2021 – Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 10496 din 19.02.2021. Descarcă documentul de AICI
16.02.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 9556 din 16.02.2021. Descarcă documentul de AICI
09.02.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 8314 din 09.02.2021. Descarcă documentul de AICI
09.02.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 8268 din 09.02.2021. Descarcă documentul de AICI
04.02.2021
– Buletin de avertizare, in atentia producatorilor agricoli si a fermierilor. Descarcă documentul de AICI

IANUARIE 2021

 
29.01.2021 – Licitatie închiriere teren arabil | Mun. TECUCI, jud. Galații, str.1 Decembrie 1918, nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, reprezentat de Lucian-Grigore Costin, primar, organizează LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ la 25.02.2021, ora 1000 în vederea închirierii unor bunuri – aparținând Mun. Tecuci, conf. art. 333 și 335 din OUG 57/2019 precum si HCL 165/28.12.2020 privitoare la bunuri.
Persoane contact
– Lucian Gradea 0725.802.009
– Baraș Cezar 0725.802.100
Obiectul închirierii: Teren arabil
T25,p95-2,70ha; T44,p146-0,15ha; T44,p146/1-0,35ha; T47-1,43ha; T50,p185/1/1-1,25ha; T50,p185/2/1-1,05ha; T52/1,p191/1/-1,12ha; T52/2,p193/15–1,00ha; T52/2,p192/2/13/2-2,06ha; T54p201-,00ha; T54/2p201/1-,77ha; T54/3p200/22/2,70ha; T56/2,p185/1/0,99ha; T70,p257/11-1,00ha; T87p420/1/38-0,55ha; T98/,p463/1/43-0.50ha; T132,p673/1/34-1,15ha; T160/1-0,67ha; T160/2-0.83ha; T160/3-0,21 ha, aparținând domeniului privat.
Preț pornire 700 lei /ha/ an.
Taxă participare 100 lei. Taxă caiet sarcini 50 lei.
Nu participa la licitație ofertanții care:
– au debite și/sau litigii față de Mun. Tecuci;
– au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Mun. Tecuci.
– nu fac dovada achitării contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare şi a garanţiei de participare. (daca valoarea acestora nu se regăseşte la casierie sau în conturile primăriei acestea nu se considera achitate).
Data limită pentru clarificări17.02.2021 documentația de atribuire poate fi ridicata de la Primăria Tecuci, serviciul ADPP tel. 0372.364.111 int. 60, după achitarea taxei de 50 lei la casieria unității.
  Locul şi data limită pentru primirea ofertelor : Primăria Tecuci, registratura, 25.02.2021, orele 900.
  Locul şi data desfăşurării licitaţiei: Primăria Tecuci, data de 25.02.2021, orele 1000. Fiecare ofertă trebuie depusă într-un exemplar.
  Contestaţiile pot fi depuse in termen de 48 ore la registratura primăriei și vor fi soluţionate de Comisia de soluţionarea contestaţiilor a Mun. Tecuci.
  Data transmiterii anunţului de licitaţie 29.01.2021.
  La licitație vor participa doar ofertanții care au prezentat documentele conform CAIET SARCINI şi DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE.
  Ofertanţii rămân angajaţi prin termenii ofertelor pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii ofertelor.
  Informaţii suplimentare: luni – vineri , orele 1000 -1200 , serviciul ADPP – Primăria Tecuci. Descarca documentul de AICI
29.01.2021
– Buletin de avertizare, in atentia producatorilor agricoli si a fermierilor. Descarcă documentul de AICI
19.01.2021
– Buletin de avertizare, in atentia producatorilor agricoli si a fermierilor. Descarcă documentul de AICI
12.01.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 1892 din 12.01.2021. Descarcă documentul de AICI
12.01.2021
– Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr. 1815 din 12.01.2021. Descarcă documentul de  AICI


Total Page Visits: 724 - Today Page Visits: 7

Comentariile sunt închise.