CONCURS DE RECRUTARE | Sef Birou – Birou Juridic/Legalitatea Documentelor si Arhiva


Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum si in baza prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacanta de:

– Sef Birou – Birou Juridic/Legalitatea Documentelor si Arhiva

– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Desfasurarea concursului:

 • proba scrisa : 18.04.2022, ora 1000 la sediul institutiei;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei

Condiții de participare:

Pentru funcția publica de conducere de Sef Birou – Birou Juridic/Legalitatea Documentelor si Arhiva:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • sa fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Dosarele de concurs se depun la sediul institutiei publice organizatoare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului ( 18.03.2022-06.04.2022).

Data publicarii anuntului : 18.03.2022

Pentru concursul de recrutare, funcție publica de conducere, dosarul va cuprinde documentele conform prevederilor art. 465 raportat la art. 613 din O.U.G nr. 57/2019 si ale art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • copia actului de identitate ;
 • formularul de însciere , conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări si perfectionari;
 • copia carnetului de muncă si dupa caz a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitatea studiilor necesara ocuparii functiei publice ;
 • cazier judiciar;
 • copia adeverintei care  atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului respectiv evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia .

Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

Selectarea dosarelor se va face in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

            Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Tematica va cuprinde bibliografia integral.

Persoana de contact este dna Neacsu Aura-Felicia, consilier clasa I grad profesional asistent in cadrul Comp. Resurse Umane tel – 0372364111, e-mail resurseumane@municipiultecuci.ro.

Descarcă anuntul de AICI. Descarcă bibliografia de AICI. Descarcă fișa postului de AICI.

 


Total Page Visits: 4324 - Today Page Visits: 6

Comentariile sunt închise.