Concursuri / Examene


CONCURSURI ȘI EXAMENE DIN 2021

 

APRILIE 2021

 
09.04.2021 – Conform prevederilor art. II  din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, va informam ca UAT Municipiul Tecuci organizează concurs de recrutare, pe durata nedeterminata, pentru funcția publica de execuție vacanta de :

Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Fonduri Europene , SSM din  structura organizatorică  a aparatului de specialitate al primarului .
   Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza:          
 
  • proba scrisa :  10.05.2021 , ora 10,00, la sediul institutiei;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la  sediul institutiei ;
   Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
   Condiții de participare:
Candidații trebuie să indeplinească  condițiile generale prevăzute de art. 465, art. 468, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.
   Pentru funcțiiile publice de execuție de consilier, clasaI, grad profesional asistent din cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM 
 
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice sau  ingineresti sau administrative ;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice :minim 1 an
   Dosarele de concurs se  depun la sediul instituției publice organizatoare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului .( 09.04.2021-28.04.2021)
   Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 465 din OUG 57/2019 si  art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
 
 1. copia actului de identitate ;
 2. formularul de înscriere , conform anexei nr. 3 la H.G.nr.611/2008, modificată;
 3. curriculum vitae, model comun european;
 4. copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări si perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă si după caz  a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice ;
 6. cazier judiciar; 
 7. copia adeverinței care  atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului respectiv evaluare psihologica organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii   
 8. declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia .
   Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insoțite  de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate .                  
   Selectarea dosarelor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.
   Relații suplimentare se pot obține de la dna Mihaela Virlan consilier superior in cadrul Comp. Resurse Umane din cadrul UAT Municipiul Tecuci, tel. 0372.364.111.  
 
 • Anunțul de concurs poate fi descărcat de AICI
 • Bibliografia pentru concurs poate fi descărcat de AICI
 • Fișa de post consilier asistent poate fi descărcat de AICI

01.04.2021 – Concurs de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci.
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, prin U.A.T. Municipiul Tecuci, organizeaza la sediul său din localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobata prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului – cadru al caietului de obiective, a modelului – cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului – cadru al contractului de management – concurs de Proiecte de management pentru Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci. Pentru detalii descarcă documentul de AICI

MARTIE 2021

 
15.03.21021 – Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior la Comp. corpul de control al primarului, consilier debutant din cadrul Comp. administrare  rețele și Birou fonduri Europene din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI 
12.03.2021 – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de  execuție vacante de consilier superior la Comp. Corpul de Control al Primarului, consilier debutant din cadrul Comp. Administrare Retele si Birou Fonduri Europene   din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI 
10.03.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior la Compartimentul Corpul de Control al Primarului, consilier debutant din cadrul Compartimentului Administrare Rețele și Birou Fonduri Europene din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
01.03.2021
– Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de  execuție vacante de consilier superior la Comp. Corpul de Control al Primarului, consilier debutant din cadrul Comp. Administrare Retele si Birou Fonduri Europene   din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

FEBRUARIE 2021

 
16.02.2021 – Rezultatul final al examenului pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI
11.02.2021
– Rezultatul probei interviu la examenul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI
08.02.2021
– Rezultatul probei scrise la examenul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI
05.02.2021
– Conform prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă informăm că UAT Municipiul Tecuci organizează concurs de recrutare, pe durata nedeterminată, pentru funcțiile publice de execuție vacante de:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Corpul de Control al Primarului
 2. consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM
 3. consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Administrare Reţele din cadrul Serviciului Buget Contabilitate

                din structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului.

Concursul se va desfăşura după cum urmează:

 • Proba scrisă: 10.03.2021, ora 1000, la sediul instituţiei;
 • Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior şi va avea loc la sediul instituţiei;

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiții de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, art 468, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.
     1. Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpul de Control al Primarului:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, inginereşti sau administrative;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani

   2. Pentru funcţiile publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM şi Comp. Administrare Reţele din cadrul Serv. Buget Contabilitate

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, inginereşti sau administrative;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 0 ani

   Dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei publice organizatoare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului. (05.02.2021-24.02.2021)

   Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 465 din OUG 57/2019 şi art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1.  Copia actului de identitate;
 2.  Formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, modificată;
 3.  Curriculum vitae, model comun european;
 4.  Copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5.  Copia carnetului de muncă şi după caz a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice;
 6.  Cazier judiciar;
 7.  Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii
 8.  Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

  Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
   Selectarea dosarelor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.
   Relații suplimentare se pot obține de la d-na Mihaela Vârlan consilier superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Municipiul Tecuci, ţel. 0372.364.111.

 • Bibliografie Consilier debutant | Compartiment Administrare Retele. Descarcă documentul de AICI
 • Bibliografie Consilier superior | Compartiment Corpul de Control al Primarului. Descarcă documentul de AICI
 • Bibliografie Consilier debutant | Birou Fonduri Europene, SSM. Descarcă documentul de AICI
 • Fișa postului pentru consilier debutant Administrare Retele. Descarcă documentul de AICI
 • Fișa postului pentru consilier debutant Biroul Fonduri Europene. Descarcă documentul de AICI
 • Fișa postului pentru consilier superior Corp Control al Primarului. Descarcă documentul de AICI

02.02.2021 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarca documentul de AICI

IANUARIE 2021

 
14.01.2021 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în data de 08.02.2021, ora 0900 în vederea obţinerii atestatului de administrator de condominii. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prevăzute de art. 1 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 167 din data de 28.12.2020 privind Regulamentul de organizare și desfăşurare a examenului pentru obţinerea calității de administrator de condominii.  Descarcă documentul detaliat de AICI


Total Page Visits: 885 - Today Page Visits: 7

Comentariile sunt închise.