Concursuri / Examene


CONCURSURI EXAMENE 2021

 

Concursuri examene 2021 | DECEMBRIE

 
28.12.2021 – Rezultatele finale la concursul/examenul de ocupare a funcției publice de execuție vacantă pe perioadă nedeterminată de consilier debutant – Birou Achiziți Publice și Administrare Rețele – Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI
27.12.2021 – Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de ocupare a unui post vacant – funcție publică de execuție vacantă de consilier debutant din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci jud. Galați. Descarcă documentul de AICI
27.12.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier debutant Birou Achiziții Publice și Administrare Rețele – Direcția Generală Economică , Investiții, Achiziții Publice , din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
20.12.2021 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul /examenul de ocupare a unui post vacant , organizat pentru functia publica de executie de consilier debutant in cadrul Biroului Achizitii Publice si Administrare Retele, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
08.12.2021 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Ghişeu Unic din cadrul Biroului Evidenţa Persoanei. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2021 | NOIEMBRIE

 
26.11.2021 – În baza prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, vă informăm că U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs de recrutare, pe durata nedeterminată, cu normă întreagă, pentru funcția publică de execuție vacanţa de:

Consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Biroului Achiziţii Publice şi Administrare Reţele – Direcţia Generală Economică, Investiţii Achiziţii Publice din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.

Concursul se va desfăşura după cum urmează: 

 •  Proba scrisă: 27.12.2021, ora 1000 la sediul instituţiei;
 •  Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior şi va avea loc la sediul instituţiei;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiții de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, art 468, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Pentru funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Biroului Achiziţii Publice şi Administrare Reţele – Direcţia Generală Economică, Investiţii Achiziţii Publice:

 •  Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor economice;
 •  Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul

Descarcă anuntul de AICI . Descarcă bibliografia de AICI . Descarcă fișa postului de AICI
24.11.2021 – Concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci organizat în data de 22.11.2021 (proba scrisă) s-a anulat. Menționăm că acesta va fi reprogramat la o dată ulterioară. Descarcă documentul de AICI
23.11.2021
– Rezultatul final la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de executie de Sofer- Birou Intretinere Reparatii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.11.2021
– Rezultatul probei interviu pentru ocuparea functiei contractuale de executie de Sofer- Birou Intretinere Reparatii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.11.2021
– Rezultatul probei scrise la concursul concursul/examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, pentru functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.11.2021
– Rezultatul probei scrise pentru ocuparea functiilor contractuale de executie de Sofer- Birou Intretinere Reparatii din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.11.2021
– Rezultatul final la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar General al UAT Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
18.11.2021
– Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea prin promovare a funcţiei publice de conducere vacante de Secretar General UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
18.11.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea prin promovare a funcției publice de conducere vacante de Secretar General al UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
18.11.2021 – Rezultat final la concursul de  ocupare a  postului vacant organizat pentru functia contractuala de  executie de Sofer  I – Compartiment Tehnic, Mecanizare din cadrul  Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
17.11.2021 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
16.11.2021 – Rezultatul probei interviu la concursul de  ocupare a  postului vacant organizat pentru functia contractuala de  executie de Sofer – Compartiment Tehnic, Mecanizare din cadrul  Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
15.11.2021 – Rezulatul probei scrise la  concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de executie de Sofer I – Compartiment Tehnic, Mecanizare din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
12.11.2021 – Rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea funcției contractuale de executie de Șofer- Birou Întreținere Reparații din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarc[ documentul de AICI
09.11.2021 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Secretar General al UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
05.11.2021 – Rezultatul  selecției dosarelor de înscriere la concursul de  ocupare a  postului vacant organizat pentru functia contractuala de  executie de Sofer – Compartiment Tehnic, Mecanizare din cadrul  Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2021 | OCTOMBRIE 

 
   28.10.2021 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in localitatea Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 286 /2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014,  pentru ocuparea postului contractual vacant de Sofer I – in cadrul Biroului Intretinere, Reparatii din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. 

Conditii generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 1.  are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2.  cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3.  are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4.  are capacitate deplina de exercitiu;
 5.  are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6.  indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7.  nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
  Vezi întreg anunțul AICI . Descarcă bibliografia de AICI . Descarcă fișa postului de AICI .

   22.10.2021 – Privind examenul de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.
   Având în vedere prevederilor Secţiunii a 2-a art. 126 1 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici şi art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, U.A.T Municipiul Tecuci organizează examen în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.
   Examenul consta în trei etape:

 1.   selecţia dosarelor, care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare, de la data încetării termenului de depunere a acestora (11.11.2021 – 17.11.2021).
 2.   proba scrisă: 22.11.2021, ora 10,00, la sediul Casei de Cultură a Municipiului Tecuci.
 3.   data și ora interviului vor fi comunicate ulterior şi va avea loc la sediul instituţiei.

  Condiții de participare:
Pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), c) şi d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare:

 1.   să aibă cel puţin 3 (trei) ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2.   să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3.   să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod;.

  Pentru concursul de promovare în funcțiile publice de execuție, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008:

 1.   copie carnet de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 2.   copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 (doi) ani de activitate;
 3.   adeverinţa eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiata;
 4.   formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G nr. 611/2008 actualizat.

   Copiile după actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
    Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul şi la avizierul Primăriei Municipiului Tecuci (perioada de depunere a dosarelor 22.10.2021- 10 .11.2021).
    Concursul/examenul de promovare va fi organizat în temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19.
    Relații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, Comp. Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă anunțul complet de AICI . Descarcă bibliografia de AICI .
   22.10.2021 – REZULTATE FINALE la concursul/examenul de ocupare a functiei contractuale de conducere vacanta pe perioada nedeterminata de Sef -formatie Birou Intretinere Reparatii — Directia Servicii Publice din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, jud. Galati. Descarcă documentul de AICI.
   21.10.2021
– Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de ocupare a  functiei contractuale  de conducere vacante de Sef Formatie Birou Intretinere Reparatii- Directia Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci  jud. Galati. Descarcă documentul de AICI

   21.10.2021 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in localitatea Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 286 /2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014,  pentru ocuparea postului contractual vacant de Șofer I – în cadrul Compartimentului Tehnic, Mecanizare din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.      

Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 1.  are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2.  cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3.  are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4.  are capacitate deplina de exercitiu;
 5.  are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6.  indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7.  nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS:

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1.  cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4.  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.  curriculum vitae;
  Descarcă anunțul integral de AICI . Descarcă bibliografia de AICI . Descarcă fișa post de AICI

   21.10.2021 – REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul/examenul organizat pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacanta de Sef – formatie Birou Intretinere Reparatii , din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   18.10.2021
– Rezultat final la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de  Șef Serviciu – Serviciul Totul Verde – Direcția de Servicii Publice, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   15.10.2021 – Având în vedere prevederile secțiunii a 2-a art. 21 alin. (1) din H.G. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, art. 618 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 – privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs/examen de promovare, pentru funcția publică de conducere vacantă de Secretar General al U.A.T. Municipiul Tecuci . Descarcă conținutul anunțului de AICI. Descarcă bibliografia de AICI. Descarcă fișa postului de AICI.
   14.10.2021 – Rezultat final pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere vacante de Șef formație birou întreținere zone verzi și Șef  formație Compartiment tehnic mecanizare și funcțiile contractuale de execuție de Șofer Compartiment tehnic mecanizare și șofer – Birou ecarisaj din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   13.10.2021
– Rezultatul probei interviu pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de Șef serviciu – Serviciul totul verde – Directia servicii publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   13.10.2021 – Rezultat proba interviu pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere vacante de Șef formatie birou întreținere zone verzi și Șef formație compartiment tehnic mecanizare și funcțiile contractuale de execuție de Șofer compartiment tehnic mecanizare și șofer, Birou ecarisaj din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
    13.10.2021 – Rezultatul probei scrise pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de Șef serviciu serviciul totul verde – Direcția servicii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   13.10.2021
– REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE la concursul /examenul de ocupare a unui post vacant , organizat pentru functia contractuala de conducere de Sef – formatie muncitori -Birou Intretinere Reparatii , din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI   
   12.10.2021
– Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de ocupare a funcției contractuale de conducere vacante de Șef Birou parcuri și locuri de joaca din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI
    11.10.2021 –  Rezultatul probei scrise pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere vacante de Șef Formație Birou Întreținere Zone Verzi și Șef  Formație Compartiment Tehnic Mecanizare și funcțiile contractuale de execuție de șofer – Compartiment Tehnic Mecanizare și șofer – Birou Ecarisaj  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
   07.10.2021 – Rezultat proba scrisă la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere vacante de Șef Birou Parcuri și Locuri de Joacă, Șef Birou Întreținere Zone Verzi , Sef Birou Ecarisaj, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI 
   07.10.2021
– ERATA privind anuntul de concurs publicat în data de 28.09.2021, În sensul ca, se va citi U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in localitatea Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 286 /2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, precum și conform prevederilor art. V din Ordonanta Guvernului nr. 17 din 30.08.2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative, pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Șef Formație – BIROU ÎNTREȚINERE, REPARATII din cadrul Directiei de Servicii Publice și nu Birou Gospodarire, așa cum din eroare materiala a fost tehnoredactat. 
    05.10.2021
– Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de  ocupare a  postului vacant organizat pentru funcția contractuală de conducere de Șef Serviciu – Serviciul Totul Verde din cadrul  Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI  
   01.10.2021 – Rezultat final la concursul de ocupare a posturilor vacante organizat pentru funcţiile contractuale de executie de Muncitor calificat I – Compartiment Tehnic, Mecanizare si Birou Ecarisaj precum si pentru funcţiile contractuale de executie de Muncitor necalificat – Birou Ecarisaj din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI .
   01.10.2021 – Rezultatul selectiei dosarelor pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante de Sef Formatie Birou Intretinere Zone Verzi si Sef  Formatie Compartiment Tehnic Mecanizare si Sofer- Compartiment Tehnic Mecanizare si Birou Ecarisaj din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI .

Concursuri examene 2021 | SEPTEMBRIE 

 
   30.09.2021 – Rezultatul privind contestația înregistrată la U.A.T. Municipiul Tecuci sub nr. 50939/29.09.2021 cu privire la punctajul primit la proba interviu a concursului de ocupare a postului vacant de muncitor necalificat în cadrul Biroului Ecarisaj Directia de Servicii Publice din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci
Comisia. Descarcă documentul de AICI .
   30.09.2021
– Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a 3 ( trei ) posturi vacante , organizat pentru functiile contractuale de conducere de Sef – Birou Parcuri si Locuri de Joaca, Sef – Birou Intretinere Zone Verzi, Sef – Birou Ecarisaj , din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI .
   28.09.2021– Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a posturilor vacante organizat pentru funcţiile contractuale de executie de Muncitor calificat I – Compartiment Tehnic, Mecanizare si Birou Ecarisaj precum si pentru funcţiile contractuale de executie de Muncitor necalificat – Birou Ecarisaj din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI .
   28.09.2021 – Rezultatul final la concursul de ocupare a functiilor contractuale de executie vacante de
muncitor calificat si necalificat-Birou Intretinere Zone Verzi-Serviciul Totul Verde din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI .
   28.09.2021
– Rezultatul probei practice la concursul de ocupare a posturilor vacante organizat pentru funcţiile contractuale de executie de Muncitor calificat I – Compartiment Tehnic, Mecanizare si Birou Ecarisaj precum si pentru funcţiile contractuale de executie de Muncitor necalificat – Birou Ecarisaj din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI .
   28.09.2021
– U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul în localitatea Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, precum şi conform prevederilor art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Șef Formație – Birou Gospodărire din cadrul Direcției de Servicii Publice.
Condiții generale:
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

Condiții specifice: 
   Pentru postul contractual vacant de conducere de Şef Formaţie (1 posturi) – Birou Gospodărire din cadrul  Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci:
     – Studii generale sau medii
      – Vechime în munca: 0 ani
   Concursul se va desfășura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, astfel:
   Proba scrisă – în data de 21.10.2021, ora 10ºº
   Proba interviu – data şi ora susținerii probei interviu va fi comunicată ulterior.
   Data limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la afișare la sediul instituției (11.10.2021). 
    Relații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr. 66, ţel. 0372.364.111, Comp. Resurse Umane. Bibliografia poate fi descărcată de AICI . Fișa de post poate fi descărcată de AICI .
   27.09.2021
–  Rezultatul probei interviu pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat și necalificat – Birou Întreținere Zone Verzi din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI.
   27.09.2021
–  Rezultatul final la concursul de ocupare a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat și necalificat – Birou Parcuri si Locuri de Joaca – Serviciul Totul Verde din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI.
   27.09.2021
–  Rezultatul probei practice pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat și necalificat – Birou Întreținere Zone Verzi din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI.
   27.09.2021 –  Conform prevederilor art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/30.08.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, vă informăm că U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs de recrutare, pe durata nedeterminată, cu normă întreagă, pentru funcția publică de execuție vacantă de :
   – consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului gestionarea relațiilor cu societatea civila și mass-media, Serviciul Comunicare din structura organizatorică a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.
Concursul se va desfășura după cum urmează:
   – proba scrisă : 28.10.2021 , ora 1000, la sediul instituției;
   – data și ora interviului vor fi comunicate ulterior și va avea loc la sediul instituției ;
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Condiții de participare:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, art. 468, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Pentru funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Gestionarea Relațiilor cu Societatea civila și mass-media, Serviciul Comunicare
   – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științelor comunicării – specializarea Comunicare și relații publice;
   – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 1 an
Dosarele de concurs se depun la sediul instituției publice organizatoare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului ( 27.09.2021-18.10.2021). Descarcă bibliografia de AICI . Descarcă fișa postului de AICI .
24.09.2021 – Rezultatul probei interviu pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat și necalificat-Birou Parcuri și Locuri de Joaca din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI 
  24.09.2021 – Rezultatul probei practice pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat și necalificat-Birou Parcuri și Locuri de Joacă din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  20.09.2021 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante organizat pentru funcțiile contractuale de execuție de muncitor calificat I – Compartiment tehnic, mecanizare si Birou ecarisaj precum si pentru funcțiile contractuale de execuție de Muncitor necalificat – Birou ecarisaj din cadrul Direcției de servicii publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  20.09.2021 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul în localitatea Tecuci str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, organizează concurs conform H.G. nr. 286 /2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014, precum și conform prevederilor art. V din Ordonanta Guvernului nr. 17 din 30.08.2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, precum si pentru modificarea unor acte normative, respectiv, pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de Șef Serviciu – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Detalii despre acest concurs poți descărca de AICI. Bibliografia poate fi descărcată de AICI . Fișa postului poate fi descărcată de AICI
   17.09.2021 – Rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat și necalificat – Birou întretinere zone verzi | Serviciul Totul Verde din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI .
   16.09.2021 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul în localitatea Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 286 /2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014, precum și conform prevederilor art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17 din 30.08.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante după cum urmează:

 

 •    2 posturi contractuale de conducere vacante de șef formație
          – 1 post vacant șef formație în cadrul biroului Întreținere zone verzi
          – 1 post vacant de șef formație în cadrul Compartimentului tehnic, Mecanizare din cadrul directiei de Servicii publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci;
 •   5 posturi contractuale de execuție vacante de șofer I – în cadrul Compartimentului tehnic, mecanizare;
    1 post contractual de execuție vacant de șofer I în cadrul Biroului ecarisaj din cadrul Directiei de servicii publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Pentru detalii descarcă documentul de AICI .
 • Bibliografia pentru șefi formație poate fi descărcată de AICI ;
 • Bibliografia pentru șoferi poate fi descărcată de AICI ;
 • Fișa pentru șofer poate fi descărcată de AICI ;
 • Fișa pentru șef formație compartiment tehnic, mecanizare poate fi descărcată de AICI ;
 • Fișa pentru șef birou întrținere zone verzi poate fi descărcată de AICI ;                

   16.09.2021 – Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de  execuție vacante de muncitor calificat si necalificat  la Birou Parcuri si Locuri de Joaca-Serviciul Totul Verde din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Mai multe detalii despre concurs descarcă de AICI.
    14.09.2021 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul în localitatea Tecuci str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, precum şi conform prevederilor art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17 din 30.08.2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de conducere de Șef Birou (3 posturi) – Birou Parcuri şi Locuri de joacă, Birou Întreținere Zone Verzi şi Birou Ecarisaj din cadrul Direcţiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.

 Condiții generale:

Poate ocupa un post vacant persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1.  are cetăţenia romana, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2.  cunoaşte limba romana, scris şi vorbit;
 3.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.  are capacitate deplină de exerciţiu;
 5.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6.  îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7.  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.       

  Condiții specifice : 

 Pentru posturile contractuale vacanţe de conducere de Şef birou (3 posturi) – Birou Parcuri şi locuri de joacă, Birou întreţinere zone verzi şi Birou Ecarisaj din cadrul Direcţiei de Servicii publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci:

 •  Studii medii sau studii de scurtă durată sau studii superioare
 •  Vechime în munca: 0 ani

Mai multe detalii despre concurs descarcă de AICI. Bibliografia necesară poate fi descărcată de AICI. Fișa post șef birou ecarisaj poate fi descărcată de AICI. Fișa post șef birou întreținere zone verzi poate fi descărcată de AICI . Fișa post șef birou parcuri și locuri de joacă poate fi descărcată de AICI.

03.09.2021
– U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in localitatea Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 286 /2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014,  respectiv, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitori calificați și muncitori necalificați din cadrul Compartimentului Tehnic, Mecanizare din cadrul Serviciului Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice si Biroului Ecarisaj din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, după cum urmează:

 •  5 posturi muncitori calificați -posturi vacante- Compartiment Tehnic,
  Mecanizare din cadrul Serviciului Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci perioadă nedeterminată;
 •  6 posturi muncitori calificați -posturi vacante- Birou Ecarisaj din cadrul Direcției
  de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci perioadă nedeterminată;
 •  8 posturi muncitori necalificați -posturi vacante- Birou Ecarisaj din cadrul
  Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci -perioadă nedeterminată. De

Detaliile concursului pot fi descărcate de AICI. Bibliografia poate fi descărcată de AICI.

02.09.2021 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul în localitatea Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, respectiv, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitori calificați şi muncitori necalificați din cadrul Biroului întreținere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, după cum urmează

 •  19 posturi muncitori calificați – posturi vacante – Birou întreținere Zone Verzi-Serviciul Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioadă nedeterminată;
 •  11 posturi muncitori necalificați – posturi vacante – Întreținere Zone Verzi-Serviciul Totul Verde din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioadă nedeterminată. Detaliile concursului pot fi descărcate de AICI. Bibliografia poate fi descărcată de AICI.

01.09.2021 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul în localitatea Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, respectiv, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitori calificaţi şi muncitori necalificaţi din cadrul Biroului Parcuri şi Locuri de joacă – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcţiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, după cum urmează
   – 5 posturi muncitori calificaţi – posturi vacante – Birou Parcuri şi Locuri de joacă – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcţiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioadă nedeterminată;
    – 11 posturi muncitori necalificaţi – posturi vacante – Birou Parcuri şi Locuri de joacă – Serviciul Totul Verde din cadrul Direcţiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioadă nedeterminată. Detaliile concursului pot fi descărcate de AICI. Bibliografia poate fi descărcată de AICI.

Concursuri examene 2021 | AUGUST 

 

30.08.2021 – Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv din cadrul Politiei Locale Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021
– Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv din cadrul Politia Locala Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021
– Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Director Executiv din cadrul Politiei Locale Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.08.2021 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director Executiv din cadrul Politiei Locale Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.08.2021
– Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Evidența Persoanelor din cadrul Biroului Evidența Persoanei. Descarcă documentul de AICI
20.08.2021
– Rezultat-interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Evidenţa Persoanelor din cadrul Biroului Evidenţa Persoanei. Descarcă documentul de AICI
19.08.2021
– Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Evidența
Persoanelor din cadrul Biroului Evidența Persoanei. Descarcă documentul de AICI
13.08.2021
– Rezultatul probei scrise pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de
Director – Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
12.08.2021
– Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Evidența Persoanelor din cadrul Biroului Evidența Persoanei. Descarcă documentul de AICI
12.08.2021 – Rezultatul probei interviu pentru ocuparea functiei contractuale de conducere vacante de Director – Directia Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
12.08.2021 – Rezultatul probei scrise pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de Director – Direcția Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
09.08.2021
– Rezultat final la examenul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI
09.08.2021
– Rezultat final la examenul pentru promovarea in clasa Compartiment Evidenta Persoanei. Descarca documentul de AICI
06.08.2021
– Rezultat proba interviu – examen promovare in clasa din data de 05.08.2021. Descarca documentul de AICI
05.08.2021
– Rezultat proba scrisa – examen pentru promovarea in clasa din data de 05.08.2021. Descarcă documentul de AICI
05.08.2021
– Rezultatul probei interviu la concursul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI
03.08.2021 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru funcția contractuala de conducere de Director – Directia Servicii Publice din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
03.08.2021
– Rezultatul FINAL al concursului de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultura Tecuci. Descarcă documentul de AICI
02.08.2021
– Rezultatul probei scrise la examenul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2021 | IULIE 

 

27.07.2021 – Rezultatul etapa II pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultură Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.07.2021
– Afișare rezultate ca urmare a selecției dosarelor pentru funcția de administratori condominii. Descarcă documentul de AICI
27.07.2021
– Rezultatul etapei I pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultură Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.07.2021
– Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, UAT Municipiul Tecuci organizeaza concurs de recrutare, pe durata nedeterminata, pentru funcția publica de conducere vacanta de:

 1. Director Executiv Politia Locala Tecuci , durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Desfasurarea concursului:

 • proba scrisa : 26.08.2021 , ora 10,00, la sediul institutiei;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la  sediul institutiei

Pentru funcția  publica de conducere de Director Executiv Politia Locala Tecuci candidații trebuie să indeplinească urmatoarele condiţii de participare:

      – Condițiile generale prevăzute de art. 465, art 468, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniile știintelor economice  sau administrative;
 • Studii de master absolvite în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se  depun la sediul instituției publice organizatoare în termen de 20 de    zile de la data publicării anunțului .( 26.07.2021-16.08.2021)

Pentru detalii descarcă documentul de AICI. Fișa postului poate fi descărcată de AICI. Bibliografia poate fi descărcată de AICI.
19.07.2021 – UAT Municipiul Tecuci , cu sediul în localitatea Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin HG nr. 286 /2011,modificat si completat de HG nr. 1027/2014, respectiv :
   – 1 post de Director, Direcția Servicii Publice – post vacant contractual, perioadă nedeterminată;
   Condiţii specifice de participare la concurs:

 •  studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, economice sau administrative;
 •  să aibă minim 7 ani vechime în muncă ;

   Pentru concursul de ocupare a postului contractual de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 6 , alin. (1), din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
   Copiile după actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta însoțite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
   Data, ora şi locul de desfășurare a concursului:

 •  proba scrisă în data de 12.08.2021 , ora 1000, la sediul instituției;
 •  data și ora interviului vor fi comunicate ulterior și va avea loc la sediul instituției;

 Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției. (30.07.2021).
   Relații suplimentare se pot obține de la sediul UAT Municipiul Tecuci, din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, tel. 0372.364.111, Compartiment Resurse Umane .
Detalii despre concurs poți descărca de AICI. Fișa postului poate fi descărcată de AICI.
12.07.2021 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizează examen în data de 02.08.2021, ora 0900 în vederea obținerii atestatului de administrator de condominii. Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de participare prevăzute de art. 1 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 167/28.12.2020 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea calității de administrator de condominii.
CONDITII DE PARTICIPARE: La examenul pentru obținerea atestatului care dovedește calitatea de administrator de condominii, persoanele fizice care solicită înscrierea, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1.  să aibă cel puțin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 2.  vârsta peste 18 ani;
 3.  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4.  să nu fi fost condamnată definitiv.

LOCUL DE DESFAȘURARE: Sediul UAT Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66. Pentru detalii descarcă documentul de AICI
01.07.2021
– Consiliul Local al Municipiului Tecuci, prin U.A.T. Municipiul Tecuci, organizează la sediul său din localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului – cadru de organizare şi desfășurare a evaluării managementului, a modelului – cadru al caietului de obiective, a modelului – cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului – cadru al contractului de management – concurs de Proiecte de management pentru Casa de Cultură Tecuci. Pentru detalii descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2021 | IUNIE 

 
14.06.2021 – Rezultatul final al evaluării anuale a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca municipală Ștefan Petică Tecuci (perioada 14.05.2020 – 14.05.2021). Descarcă documentul de  AICI
09.06.2021
– Rezultat etapa II-a | Susținerea raportului de activitate în cadrul unui interviu de către managerul instituției publice de cultură – Biblioteca municipală Ștefan Petică Tecuci
(perioada 14.05.2020 – 14.05.2021). Descarcă documentul de AICI
09.06.2021
– Rezultat etapa I | Analiza raportului de activitate la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură, Biblioteca municipală Ștefan Petică Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2021 | MAI

 
14.05.2021 – Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de  execuție vacante de consilier asistent din cadrul Birou Fonduri Europene, SSM  din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecucici. Descarcă documentul de AICI
12.05.2021
– Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de  execuție vacante de consilier asistent din cadrul Birou Fonduri Europene, SSM din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
10.05.2021
– Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de  execuție vacante de consilier asistent din cadrul Birou Fonduri Europene, SSM din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI.
07.05.2021
– Rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
06.05.2021
– Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de  execuție vacante de consilier asistent la Birou Fonduri Europene, SSM   din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2021 | APRILIE 

 
29.04.2021– Rezultat etapa II concurs proiecte de management Muzeu Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.04.2021
– Rezultat etapa I concurs proiecte de management pentru muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci. Descarcă documentul de AICI
09.04.2021
– Conform prevederilor art. II  din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, va informam ca UAT Municipiul Tecuci organizează concurs de recrutare, pe durata nedeterminata, pentru funcția publica de execuție vacanta de :

Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Fonduri Europene , SSM din  structura organizatorică  a aparatului de specialitate al primarului .
   Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza:          
 
  • proba scrisa :  10.05.2021 , ora 10,00, la sediul institutiei;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la  sediul institutiei ;
   Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
   Condiții de participare:
Candidații trebuie să indeplinească  condițiile generale prevăzute de art. 465, art. 468, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.
   Pentru funcțiiile publice de execuție de consilier, clasaI, grad profesional asistent din cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM 
 
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice sau  ingineresti sau administrative ;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice :minim 1 an
   Dosarele de concurs se  depun la sediul instituției publice organizatoare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului .( 09.04.2021-28.04.2021)
   Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 465 din OUG 57/2019 si  art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:
 
 1. copia actului de identitate ;
 2. formularul de înscriere , conform anexei nr. 3 la H.G.nr.611/2008, modificată;
 3. curriculum vitae, model comun european;
 4. copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări si perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă si după caz  a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice ;
 6. cazier judiciar; 
 7. copia adeverinței care  atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului respectiv evaluare psihologica organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii   
 8. declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia .
   Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insoțite  de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate .                  
   Selectarea dosarelor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.
   Relații suplimentare se pot obține de la dna Mihaela Virlan consilier superior in cadrul Comp. Resurse Umane din cadrul UAT Municipiul Tecuci, tel. 0372.364.111.  
 
 • Anunțul de concurs poate fi descărcat de AICI
 • Bibliografia pentru concurs poate fi descărcat de AICI
 • Fișa de post consilier asistent poate fi descărcat de AICI

01.04.2021 – Concurs de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci.
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, prin U.A.T. Municipiul Tecuci, organizeaza la sediul său din localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobata prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului – cadru al caietului de obiective, a modelului – cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului – cadru al contractului de management – concurs de Proiecte de management pentru Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci. Pentru detalii descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2021 | MARTIE

 
15.03.21021 – Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior la Comp. corpul de control al primarului, consilier debutant din cadrul Comp. administrare  rețele și Birou fonduri Europene din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI 
12.03.2021 – Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de  execuție vacante de consilier superior la Comp. Corpul de Control al Primarului, consilier debutant din cadrul Comp. Administrare Retele si Birou Fonduri Europene   din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI 
10.03.2021 – Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior la Compartimentul Corpul de Control al Primarului, consilier debutant din cadrul Compartimentului Administrare Rețele și Birou Fonduri Europene din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
01.03.2021
– Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de  execuție vacante de consilier superior la Comp. Corpul de Control al Primarului, consilier debutant din cadrul Comp. Administrare Retele si Birou Fonduri Europene   din cadrul U.A.T. – Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2021 | FEBRUARIE 

 
16.02.2021 – Rezultatul final al examenului pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI
11.02.2021
– Rezultatul probei interviu la examenul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI
08.02.2021
– Rezultatul probei scrise la examenul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI
05.02.2021
– Conform prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, vă informăm că UAT Municipiul Tecuci organizează concurs de recrutare, pe durata nedeterminată, pentru funcțiile publice de execuție vacante de:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Corpul de Control al Primarului
 2. consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM
 3. consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Administrare Reţele din cadrul Serviciului Buget Contabilitate

                din structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului.

Concursul se va desfăşura după cum urmează:

 • Proba scrisă: 10.03.2021, ora 1000, la sediul instituţiei;
 • Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior şi va avea loc la sediul instituţiei;

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiții de participare:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465, art 468, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.
     1. Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpul de Control al Primarului:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, inginereşti sau administrative;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani

   2. Pentru funcţiile publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Fonduri Europene, SSM şi Comp. Administrare Reţele din cadrul Serv. Buget Contabilitate

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, inginereşti sau administrative;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 0 ani

   Dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei publice organizatoare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului. (05.02.2021-24.02.2021)

   Dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 465 din OUG 57/2019 şi art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

 1.  Copia actului de identitate;
 2.  Formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G.nr. 611/2008, modificată;
 3.  Curriculum vitae, model comun european;
 4.  Copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5.  Copia carnetului de muncă şi după caz a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice;
 6.  Cazier judiciar;
 7.  Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii
 8.  Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

  Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
   Selectarea dosarelor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.
   Relații suplimentare se pot obține de la d-na Mihaela Vârlan consilier superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul UAT Municipiul Tecuci, ţel. 0372.364.111.

 • Bibliografie Consilier debutant | Compartiment Administrare Retele. Descarcă documentul de AICI
 • Bibliografie Consilier superior | Compartiment Corpul de Control al Primarului. Descarcă documentul de AICI
 • Bibliografie Consilier debutant | Birou Fonduri Europene, SSM. Descarcă documentul de AICI
 • Fișa postului pentru consilier debutant Administrare Retele. Descarcă documentul de AICI
 • Fișa postului pentru consilier debutant Biroul Fonduri Europene. Descarcă documentul de AICI
 • Fișa postului pentru consilier superior Corp Control al Primarului. Descarcă documentul de AICI

02.02.2021 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarca documentul de AICI

Concursuri examene 2021 | IANUARIE 

 
14.01.2021 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în data de 08.02.2021, ora 0900 în vederea obţinerii atestatului de administrator de condominii. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prevăzute de art. 1 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 167 din data de 28.12.2020 privind Regulamentul de organizare și desfăşurare a examenului pentru obţinerea calității de administrator de condominii.  Descarcă documentul detaliat de AICI


Total Page Visits: 7477 - Today Page Visits: 4

Comentariile sunt închise.