Concursuri / Examene 2022


CONCURSURI EXAMENE 2022

 

Concursuri examene 2022 | DECEMBRIE

19.12.2022 – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI, județul GALAŢI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, în baza Art. unic din OUG 80/2022 – alin. (4).
 Data de publicare a anunțului: 19.12.2022
 Funcția publică scoasă la concurs: – Consilier, clasa I, grad profesional superior, Birou Fonduri Europene, SSM   
Data, ora și locul desfășurării probei scrise 20.01.2023 10:00, Primaria Municipiului Tecuci  
Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei
Perioada de depunere a dosarelor 19.12.2022 – 09.01.2023
Dosarele de concurs se  depun la sediul institutiei publice organizatoare  .
Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente , conform art.465 din O.U.G. nr. 57/2019 si art. 49 din H.G. nr. 611/2008 :

 • copia actului de identitate
 • formularul de inscriere, conform anexei nr.3 la H.G.  nr. 611/2008, modificata
 • curriculum vitae, model comun europen
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari
 • copia carnetului de munca si dupa caz a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
 • cazier judiciar
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului, respectiv evaluare  psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii
 • declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia

Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele  originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate.

Condiții de participare:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.465, art. 468, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
Condiții specifice pentru ocuparea postului de consilier , clasa I, grad profesional  superior, Birou Fonduri Europene, SSM : – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Domeniu de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental)
Vechime minimă în specialitatea studiilor -7 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna
Bibliografie și tematică :

 1. Constituția României, republicată cu tematica – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Autoritățile publice;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica – Hărțuirea la locul de muncă (art. 2 alin 5.1-5.7); – Domeniile în care constituie contravenție discriminarea unei persoane (art. 7-8-9);
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica- Principiile privind egalitatea de șanse (art. 3.1); -Egalitatea de șanse între femei și bărbați privind participarea la luarea deciziilor (cap. IV-art.21-22);
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica -Capitolul V – Drepturi și îndatoriri; Capitolul VIII – Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;
 5. Programul Regional Sud-Est 2021-2027 cu tematica Conținutul Programului Reginal Sud-Est 2021-2027; Capitolul II – Priorități din cuprinsul Programului Regional Sud-Est 2021-2027;
 6. Regulamentul GDPR UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cu tematica -Capitolul I – Dispoziții generale; Capitolul II – Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 7. OUG nr. 66/2021 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea Fondurilor Europene cu tematica – Capitolul I – Dispoziții generale; Capitolul II – Activitatea de prevenire a neregulilor Capitolul IV – Modalități de stingere a creanțelor rezultate din nereguli; Capitolul VIII – Abateri și sancțiuni;
 1. Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu tematica Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România; Regiunile de dezvoltare; Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regională;
 2. Hotărârea 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu tematica -Studiul de fezabilitate; -Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții; -Proiectul pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție;

 Persoane de contact: Arhip, Rodica, consilier superior, 0743577546, 0236816054, rodica.arhip@primariatecuci.ro. Descarcă anunțul de AICIDescarcă Fișa Postului de AICI

Concursuri examene 2022 | SEPTEMBRIE

02.09.2022 – Rezultatul final la concursul de ocupare a postului temporar vacant de Responsabilul tehnic IT privind ”Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2022 | AUGUST

31.08.2022 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului temporar vacant de Responsabilul tehnic IT privind ”Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”. Descarcă documentul de AICI

26.08.2022 – Rezultatul selecției dosarelor de ocupare a postului temporar vacant de Responsabilul tehnic IT privind ”Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”. Descarcă documentul de AICI

23.08.2022 – REZULTAT FINAL – analiza raportului de activitate la evaluarea anuală a managerului instituției  publice  de  cultură – CASA DE CULTURĂ TECUCI. Descarcă documentul de AICI

22.08.2022ANUNȚ privind scoaterea la concurs a postului temporar vacant de Responsabilul tehnic IT privind ”Masuri pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni”
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Durata contractului este determinată de 12 luni, timp de muncă 4 ore/zi.

Condițiile specifice de participare:

 • minimum 3 ani experiență în instalarea / monitorizarea / administrarea / depanarea rețelelor de calculatoare şi a sistemelor Windows;
 • cunoștințe de instalare, configurare și operare a sistemelor Windows server;
 • administrarea rețelelor de calculatoare si a bazelor de date;
 • funcționarea si securizarea rețelelor;
 • configurarea hard si soft a calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
 • sisteme de operare Windows 8, Windows 10,
 • Întreținere Server Windows: setari drepturi de acces pentru useri, configurari conturi email (MS Exchange, Windows Server), întreținere Active Directory (drepturi, etc)

Constituie avantaje:

 • cunoașterea    principiilor,   arhitecturilor   şi    tehnologiilor    utilizate    în    rețele   de calculatoare: VMware, Microsoft Acces, SQL Server.
 • experiență în monitorizare de servere și rețele.

Descrierea activităţilor conform cererii de finanțare:

Obiectivul general consta în simplificarea procedurilor administrative, îmbunataþirea calitatii si eficientei serviciilor publice gestionate partajat de catre UAT Municipiul Tecuci, judetul Galati, din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Est, prin extinderea unei platforme integrate reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activitaþilor operative si asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate partajat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Implementarea unei platforme informatice integrate prin introducerea unor module aplicative noi si integrarea cu cele existente, din perspectiva front-office, dar si back-office ce sustine simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetatenii Municipiului Tecuci pentru serviciile furnizate partajat de catre UAT.
 • Imbunatatirea competentelor profesionale a unui numar de circa 50 persoane din cadrul serviciilor furnizate partajat de catre UAT Municipiul Tecuci, în ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului.

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: Responsabilul tehnic IT va furniza informatii privind sistemul informatic existent în vederea extinderii coordonate a acestuia cu noile solutii introduse prin proiect; valideaza livrabilele IT din proiect; asigura asistenta de specialitate IT echipei de proiect, atât pe perioada de implementare, cât si pe perioada de monitorizare a proiectului; se implica in derularea procedurilor de achizitie, etc.

 • instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare periferice si rezolvarea eventualelor incidente tehnice;
 • menținerea in bună funcționare a stațiilor de lucru: devirusări, rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (înlocuire componente);
 • avizarea achizițiilor de echipamente şi programe realizate în cadrul proiectului;
 • participarea la activitățile stabilite de echipa de implementare a proiectului;
 • participarea la corespondența dintre experți și alți membri ai proiectului;
 • întocmirea documentelor aferente activităților implementate conform ghidului POCA.

Dosarul de înscriere la concurs

În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul la H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor/funcției, după caz;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum

Actele prevăzute la pct. 2), 3) și 4) se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIA – post Responsabilul tehnic IT:

 1. Ghidul beneficiarului
 2. Legea nr.506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările
 3. Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional;
 5. Documentație Sisteme de Operare Microsoft Windows
 6. Documentație Microsoft SQL SERVER
 7. Documentație Microsoft ACCESS
 8. Documentație JAVA SCRIPT

Calendarul de desfășurare al concursului:

Dosarele cu actele solicitate vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al UAT Municipiul Tecuci cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, Judetul Galati până la data de 25 august 2022 inclusiv, orele 1600.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

 1. selecția dosarelor: 26 august 2022, ora 10:00;
 2. interviul: 31 august 2022, ora 10:00.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul UAT Municipiul Tecuci, precum și pe pagina de internet, www.primariatecuci.ro, imediat după soluționarea contestațiilor.

În conformitate cu art. 32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 • În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul UAT Municipiul Tecuci, precum și pe pagina de internet a acestuia (www.primariatecuci.ro), în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0372.364.111

Afișat astăzi 22 august 2022, la sediul UAT Municipiul Tecuci cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, Judetul Galati.

Descarcă anunțul și bliobrafia de AICI. Descarcă Fișa Postului de AICI

22.08.2022 – Rezultatul final la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției publice de  conducere de șef birou – Birou Administrare – Serviciului Investitii, Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

22.08.2022 – Rezultatul final la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției publice de  conducere de șef birou – Birou Fonduri Europene, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

19.08.2022 – REZULTAT ETAPA II – analiza raportului de activitate la evaluarea anuală a managerului instituției  publice  de  cultură – CASA DE CULTURĂ TECUCI. Descarcă documentul de AICI

19.08.2022 – REZULTAT ETAPA I – analiza raportului de activitate la evaluarea anuală a managerului instituției  publice  de  cultură – CASA DE CULTURĂ TECUCI. Descarcă documentul de AICI

19.08.2022 – Rezultatul probei interviu la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției publice de  conducere de șef birou – Birou Administrare – Serviciului Investitii, Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

19.08.2022 – Rezultatul probei interviu la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției publice de  conducere de șef birou – Birou Fonduri Europene, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

18.08.2022 – Rezultatul probei scrise la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției publice de  conducere de șef birou – Birou Administrare – Serviciului Investitii, Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

18.08.2022 – Rezultatul probei scrise la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției publice de  conducere de șef birou – Birou Fonduri Europene, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

16.08.2022 – Rezultatul selecției dosarelor de ocupare a funcției publice de executie vacanta de auditor, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

10.08.2022 – Rezultatul selecției dosarelor de ocupare a funcției publice de conducere de șef birou – Birou Administrare – Serviciului Investitii, Direcția Generală Economică, Investiții, Achiziții Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
10.08.2022 – Rezultatul selecției dosarelor de ocupare a funcției publice de conducere de șef birou – Birou Fonduri Europene, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
05.08.2022 – Având în vedere ca la Serviciul Registratura al Primariei Municipiului Tecuci nu s-a depus nici un dosar in perioada de depunere a dosarelor in vederea inscrierii la concursul/examenul de ocupare a functiei contractuale vacante pe perioada determinata de Responsabil tehnic IT in cadrul proiectului „Masuri pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni” cod SMIS 155078/ cod SIPOCA 1203 din cadrul Unitatii de implementare a proiectului, acesta nu va mai avea loc si se vor relua procedurile la o data stabilita ulterior. Descarcă anunțul de AICI
01.08.2022ANUNȚ privind scoaterea la concurs a postului temporar vacant de Responsabilul tehnic IT privind ”Masuri pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni”
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Durata contractului este determinată de 12 luni, timp de muncă 4 ore/zi.

Condițiile specifice de participare:

 • minimum 3 ani experiență în instalarea / monitorizarea / administrarea / depanarea rețelelor de calculatoare şi a sistemelor Windows;
 • cunoștințe de instalare, configurare și operare a sistemelor Windows server;
 • administrarea rețelelor de calculatoare si a bazelor de date;
 • funcționarea si securizarea rețelelor;
 • configurarea hard si soft a calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
 • sisteme de operare Windows 8, Windows 10,
 • Întreținere Server Windows: setari drepturi de acces pentru useri, configurari conturi email (MS Exchange, Windows Server), întreținere Active Directory (drepturi, etc)

Constituie avantaje:

 • cunoașterea    principiilor,   arhitecturilor   şi    tehnologiilor    utilizate    în    rețele   de calculatoare: VMware, Microsoft Acces, SQL Server.
 • experiență în monitorizare de servere și rețele.

Descrierea activităţilor conform cererii de finanțare:

Obiectivul general consta în simplificarea procedurilor administrative, îmbunataþirea calitatii si eficientei serviciilor publice gestionate partajat de catre UAT Municipiul Tecuci, judetul Galati, din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Est, prin extinderea unei platforme integrate reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activitaþilor operative si asigurarea accesului online la serviciile publice gestionate partajat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Implementarea unei platforme informatice integrate prin introducerea unor module aplicative noi si integrarea cu cele existente, din perspectiva front-office, dar si back-office ce sustine simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetatenii Municipiului Tecuci pentru serviciile furnizate partajat de catre UAT.
 • Imbunatatirea competentelor profesionale a unui numar de circa 50 persoane din cadrul serviciilor furnizate partajat de catre UAT Municipiul Tecuci, în ceea ce priveste utilizarea solutiilor informatice implementate in cadrul proiectului.

Descrierea sarcinilor/atribuţiilor: Responsabilul tehnic IT va furniza informatii privind sistemul informatic existent în vederea extinderii coordonate a acestuia cu noile solutii introduse prin proiect; valideaza livrabilele IT din proiect; asigura asistenta de specialitate IT echipei de proiect, atât pe perioada de implementare, cât si pe perioada de monitorizare a proiectului; se implica in derularea procedurilor de achizitie, etc.

 • instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare periferice si rezolvarea eventualelor incidente tehnice;
 • menținerea in bună funcționare a stațiilor de lucru: devirusări, rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (înlocuire componente);
 • avizarea achizițiilor de echipamente şi programe realizate în cadrul proiectului;
 • participarea la activitățile stabilite de echipa de implementare a proiectului;
 • participarea la corespondența dintre experți și alți membri ai proiectului;
 • întocmirea documentelor aferente activităților implementate conform ghidului POCA.

Dosarul de înscriere la concurs

În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul la H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor/funcției, după caz;
 5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum

Actele prevăzute la pct. 2), 3) și 4) se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Bibliografie

BIBLIOGRAFIA – post Responsabilul tehnic IT:

 1. Ghidul beneficiarului
 2. Legea nr.506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările
 3. Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional;
 5. Documentație Sisteme de Operare Microsoft Windows
 6. Documentație Microsoft SQL SERVER
 7. Documentație Microsoft ACCESS
 8. Documentație JAVA SCRIPT

Calendarul de desfășurare al concursului:

Dosarele cu actele solicitate vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane al UAT Municipiul Tecuci cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, Judetul Galati până la data de 04 august 2022 inclusiv, orele 1500.

Concursul constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

 1. selecția dosarelor: 05 august 2022, ora 10:00;
 2. interviul: 10 august 2022, ora 10:00.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul UAT Municipiul Tecuci, precum și pe pagina de internet, www.primariatecuci.ro, imediat după soluționarea contestațiilor.

În conformitate cu art. 32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 • În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afișează la sediul UAT Municipiul Tecuci, precum și pe pagina de internet a acestuia (www.primariatecuci.ro), în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii “admis” sau “respins”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0372.364.111

Afișat astăzi 01 august 2022, la sediul UAT Municipiul Tecuci cu sediul în Str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, Judetul Galati.

Descarcă anunțul și bliobrafia de AICI. Descarcă Fișa Postului de AICI

Concursuri examene 2022 | IULIE

28.07.2022 –  Rezultatul final la concursul/examenul de ocupare a posturilor contractuale vacante de muncitori calificati si muncitori necalificati din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

26.07.2022 –  Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de ocupare a posturilor contractuale vacante de muncitori calificati si muncitori necalificati din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

25.07.2022 –  Rezultatul probei practice la concursul/examenul de ocupare a posturilor contractuale vacante de muncitori calificati si muncitori necalificati din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

21.07.2022 – Avand in vedere prevederile Sectiunii a 2-a art.21 alin.(1) din H.G. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, art.618  alin. (2) din O.U.G. 57/2019 – privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare , U.A.T.  Municipiul Tecuci  organizeaza concurs/examen de recrutare ,  pentru functia publica de executie  vacanta  de auditor, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Municipiul Tecuci .

        Desfasurarea concursului/examenului :

 • Proba scrisa :  22.08.2022 , ora. 10.00 , la sediul institutiei;
 • Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc  la sediul institutiei ;

        Durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi , 40 ore/saptamana, perioada nedeterminata.

        Pentru ocuparea  functiei publice de executie  vacanta de auditor clasa I, grad profesional superior, , candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de participare :

Conditii generale :

 • conditiile  prevazute de art. 465, art. 468 alin. (1) lit.c) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificariele si completarile ulterioare ;

Conditii specifice :

 • sa indeplineasca conditiile de studii, precum si conditiile specifice necesare  ocuparii functiei publice, respectiv studii universitare de licenta  absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta in domeniul stiintelor economice ;
 • sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitate prevazute la art.468 alin.(1) lit. c) respectiv 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • sa aiba cunostinte operare pe calculator nivel mediu – dovedite prin documente oficiale care sa ateste detinerea competentelor  ;
 • perfectionari (specializari) in domeniul auditului public intern dovedite cu documente ;
 • in cazul candidatului admis pe functia publica de auditor , clasa I, grad profesional superior, la numirea in functie acesta va prezenta avizul de la UCAAPI ;

Data publicare concurs : 21.07.2022.

Dosarele de inscriere la concurs/examen se vor depune la sediul institutiei publice organizatoare in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului respectiv. (21.07. 2022 – 09.08.2022)

             Conform art. 465 din O.U.G. 57/2019 -privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si Sectiunea a 2-a art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , dosarul va cuprinde urmatoarele documente :

 • a) formularul de inscriere , conform anexei nr. 3 la H.G. 611/2008 , modificata ;
 • b) curriculum vitae modelul comun european ;
 • c) copia actului de identitate ;
 • d)copii ale diplomelor de studii , certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari ;
 • e)copie a diplomei de master in domeniul administatiei publice , ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice , dupa caz, in situatia in care diploma de absolvire sau de licenta a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in
 • specialitate , conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • f)copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei ;
 • g)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului  ;
 • h)cazierul judiciar ;
 • j)declaratia pe propria raspundere , prin completarea rublicii corespunzatoare din formularul de inscriere , sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica ;

        Copiile de pe actele depuse  la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de  catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

        Selectarea dosarelor se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

        Tematica va cuprinde bibliografia integral.

        Relatii suplimentare se pot obtine de la d-na Rodica Arhip consilier superior -Compartiment Resurse Umane din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, tel. 0372/364111 sau 0743/577546. 

Descarcă anunțul de AICI. Descarcă bibliografia de AICI. Descarcă Fișa Postului de AICI.

18.07.2022 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de ocupare a posturilor contractuale vacante de muncitori calificati si muncitori necalificati din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

18.07.2022 – Avand in vedere prevederile Sectiunii a 2-a art.21 alin.(1) din H.G. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, art.618  alin. (2) din O.U.G. 57/2019 – privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare , U.A.T.  Municipiul Tecuci  organizeaza concurs/examen de promovare ,  pentru functia publica de conducere vacanta  de Sef Birou grad II al Biroului Administrare- Serviciul Investitii – Directia Generala Economica , Investitii,, Achizitii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului  Municipiul Tecuci .

        Desfasurarea concursului/examenului :

 • Proba scrisa :  18.08.2022 , ora. 10.00 , la sediul institutiei;
 • Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc  la sediul institutiei ;

        Pentru ocuparea  functiei publice de conducere specifice de Secretar General al U.A.T. Mun. Tecuci, , candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de participare :

 • Conditiile generale prevazute de art. 468 alin. (2) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificariele si completarile ulterioare ;
 • Conditiile prevazute de art.482 ,art. 483 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare:
 • sa fie numiti numiti intr-o functie publica din clasa I ;
 • sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitate prevazute la art.468 alin.(2) lit. a) respectiv 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • sa indeplineasca conditiile de studii, precum si conditiile specifice necesare  ocuparii functiei publice, respectiv studii universitare de licenta  absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta in domeniul – Stiinte ingineresti   ;
 • sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice , management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatie nr. 1/2011,cu  modificarile si completarile ulterioare , conform art. 465 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificarile  si completarile ulterioare  ;
 • sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod ;                           

               Dosarele de inscriere la concurs/examen se vor depune la sediul institutiei publice organizatoare in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului respectiv. (18.07.2022 – 08.08.2022)

              Data publicare concurs: 18.07.2022

             Conform art. 465 din O.U.G. 57/2019 -privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si Sectiunea a 2-a art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , dosarul va cuprinde urmatoarele documente :

 • a) formularul de inscriere , conform anexei nr. 3 la H.G. 611/2008 , modificata ;
 • b) curriculum vitae modelul comun european ;
 • c) copia actului de identitate ;
 • d)copii ale diplomelor de studii , certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari ;
 • e)copie a diplomei de master in domeniul administatiei publice , ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice , dupa caz, in situatia in care diploma de absolvire sau de licenta a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate , conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • f)copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei ;
 • g)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului  
 • h)cazierul judiciar ;
 • j)declaratia pe propria raspundere , prin completarea rublicii corespunzatoare din formularul de inscriere , sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica ;

        Copiile de pe actele depuse  la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de  catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

        Selectarea dosarelor se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

        Tematica va cuprinde bibliografia integral .

        Relatii suplimentare se pot obtine de la d-na Rodica Arhip consilier superior -Compartiment Resurse Umane din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, tel. 0372/364111.

Descarcă anunțul de AICI. Descarcă Fisa Postului de AICI. Descarcă Bibliografia de AICI

18.07.2022 – Avand in vedere prevederile Sectiunii a 2-a art.21 alin.(1) din H.G. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, art.618  alin. (2) din O.U.G. 57/2019 – privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare , U.A.T.  Municipiul Tecuci  organizeaza concurs/examen de promovare ,  pentru functia publica de conducere vacanta  de Sef Birou grad II al Biroului Fonduri Europene, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului  Municipiul Tecuci .

        Desfasurarea concursului/examenului :

 • Proba scrisa :  18.08.2022 , ora. 10.00 , la sediul institutiei;
 • Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc  la sediul institutiei;

        Pentru ocuparea  functiei publice de conducere specifice de Secretar General al U.A.T. Mun. Tecuci, , candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de participare :

 • Conditiile generale prevazute de art. 468 alin. (2) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificariele si completarile ulterioare ;
 • Conditiile prevazute de art.482 ,art. 483 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare:
 • sa fie numiti numiti intr-o functie publica din clasa I ;
 • sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitate prevazute la art.468 alin.(2) lit. a) respectiv 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • sa indeplineasca conditiile de studii, precum si conditiile specifice necesare  ocuparii functiei publice, respectiv studii universitare de licenta  absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta in domeniul – stiintelor economice sau stiintelor ingineresti ;
 • sa fie absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice , management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatie nr. 1/2011,cu  modificarile si completarile ulterioare , conform art. 465 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificarile  si completarile ulterioare  ;
 • sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod ;                           

              Dosarele de inscriere la concurs/examen se vor depune la sediul institutiei publice organizatoare in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului respectiv. (18.07.2022– 08.08.2022)

             Data publicare anunt concurs: 18.07.2022

             Conform art. 465 din O.U.G. 57/2019 -privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si Sectiunea a 2-a art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , dosarul va cuprinde urmatoarele documente :

 • a)formularul de inscriere , conform anexei nr. 3 la H.G. 611/2008 , modificata ;
 • b)curriculum vitae modelul comun european ;
 • c)copia actului de identitate ;
 • d)copii ale diplomelor de studii , certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari ;
 • e)copie a diplomei de master in domeniul administatiei publice , ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice , dupa caz, in situatia in care diploma de absolvire sau de licenta a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate , conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • f)copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei ;
 • g)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului  
 • h)cazierul judiciar ;
 • j)declaratia pe propria raspundere , prin completarea rublicii corespunzatoare din formularul de inscriere , sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica ;

        Copiile de pe actele depuse  la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de  catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

        Selectarea dosarelor se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

        Tematica va cuprinde bibliografia integral .

        Relatii suplimentare se pot obtine de la d-na Rodica Arhip consilier superior -Compartiment Resurse Umane din cadrul U.A.T. Municipiul Tecuci, tel. 0372/364111.

Descarcă anunțul de AICI. Descarcă Bibliografia de AICI. Descarcă Fișa Postului de AICI.

Concursuri examene 2022 | IUNIE

30.06.2022 – U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in localitatea Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 286 /2011, modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014, respectiv, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitori calificati si muncitori necalificati din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, dupa cum urmeaza          

 •  3 posturi muncitori calificati – posturi vacante – Birou Intretinere, Reparatii – din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioada nedeterminata;
 • 1 post muncitor calificat – post vacant – Birou Gospodarire din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioada nedeterminata
 • 1 post muncitor calificat si 1 post muncitor necalificat – posturi vacante – Birou Parcuri si Locuri de Joaca – Serviciul Totul Verde – din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioada nedeterminata
 • 1 post muncitor necalificat – post vacant – Birou Intretinere Zone Verzi – Serviciul Totul Verde – din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioada nedeterminata
 • 1 post muncitor calificat– post vacant – Compartiment Tehnic Mecanizare – Serviciul Totul Verde – din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioada nedeterminata

Conditii generale:

Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2.   b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

           Condiții specifice

Pentru posturile de muncitori calificati din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci:

 • studii medii/generale
 • vechime in munca 0 ani

Pentru posturile de muncitori necalificati din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci:

 • studii medii/generale
 • vechime in munca 0 ani

DOSARUL DE CONCURS:

               Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

            Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.  

Concursul se va desfășura la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, astfel:

Proba practica –  în data de 25.07.2022, ora 10ºº

Proba interviu – in data de 28.07.2022  ora 10ºº      

Data limita pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare de la afișare la sediul instituţiei ( 13.07.2022) .

 Relații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, din Tecuci, str.1 Decembrie 1918 nr. 66, tel. 0725802109, Comp. Resurse Umane. Descarcă anunțul de AICI. Descarcă bibliografia de AICI

16.06.2022 – REZULTAT FINAL – susținerea raportului de activitate de către managerul instituției  publice  de  cultură – MUZEUL DE ISTORIE “TEODOR CINCU”  TECUCI (perioada 24.05.2021-24.05.2022). Descarcă documentul de AICI

16.06.2022 – REZULTAT FINAL – susținerea raportului de activitate de către managerul instituției  publice  de  cultură – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ȘTEFAN PETICĂ” TECUCI (perioada 13.05.2021-13.05.2022). Descarcă documentul de AICI

10.06.2022 – REZULTAT ETAPA II – susținerea raportului de activitate în cadrul unui interviu de către managerul instituției  publice  de  cultură – MUZEUL DE ISTORIE “TEODOR CINCU”  TECUCI (perioada 24.05.2021-24.05.2022). Descarcă documentul de AICI

10.06.2022 – REZULTAT ETAPA I – analiza raportului de activitate la evaluarea anuală a managerului instituției  publice  de  cultură – MUZEUL DE ISTORIE “TEODOR CINCU” TECUCI. Descarcă documentul de AICI

09.06.2022 – REZULTAT ETAPA II – susținerea raportului de activitate în cadrul unui interviu de către managerul instituției  publice  de  cultură – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ȘTEFAN PETICĂ” TECUCI (perioada 13.05.2021-13.05.2022). Descarcă documentul de AICI

09.06.2022 – REZULTAT ETAPA I – analiza raportului de activitate la evaluarea anuală a managerului instituției  publice  de  cultură – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ȘTEFAN PETICĂ” TECUCI. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2022 | APRILIE

21.04.2022– Rezultatele finale la concursul/examenul de ocupare a funcției publice de conducere de Sef Birou – Birou Juridic/Legalitatea Documentelor si Arhiva din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, jud. Galați. Descarcă documentul de AICI

18.04.2022 – Rezultatul probei interviu la Concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de conducere de Sef Birou – Birou Juridic/Legalitatea Documentelor si Arhiva, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

18.04.2022– Rezultatul probei scrise la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcției publice de  conducere de Sef Birou in cadrul Biroului Juridic/Legalitatea Documentelor si Arhiva din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

07.04.2022 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul/examenul de ocupare a unui post vacant , organizat pentru functia publica de conducere de Sef Birou in cadrul Biroului Juridic/Legalitatea Documentelor si Arhiva din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2022 | MARTIE

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum si in baza prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacanta de:

– Sef Birou – Birou Juridic/Legalitatea Documentelor si Arhiva

– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Desfasurarea concursului:

 • proba scrisa : 18.04.2022, ora 1000 la sediul institutiei;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei

Condiții de participare:

Pentru funcția publica de conducere de Sef Birou – Birou Juridic/Legalitatea Documentelor si Arhiva:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
 • sa fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Dosarele de concurs se depun la sediul institutiei publice organizatoare în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului ( 18.03.2022-06.04.2022).

Data publicarii anuntului : 18.03.2022

Pentru concursul de recrutare, funcție publica de conducere, dosarul va cuprinde documentele conform prevederilor art. 465 raportat la art. 613 din O.U.G nr. 57/2019 si ale art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • copia actului de identitate ;
 • formularul de însciere , conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări si perfectionari;
 • copia carnetului de muncă si dupa caz a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitatea studiilor necesara ocuparii functiei publice ;
 • cazier judiciar;
 • copia adeverintei care  atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului respectiv evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia .

Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

Selectarea dosarelor se va face in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

            Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Tematica va cuprinde bibliografia integral.

Persoana de contact este dna Neacsu Aura-Felicia, consilier clasa I grad profesional asistent in cadrul Comp. Resurse Umane tel – 0372364111, e-mail resurseumane@municipiultecuci.ro.

Descarcă anuntul de AICI. Descarcă bibliografia de AICI. Descarcă fișa postului de AICI.

 


Total Page Visits: 4486 - Today Page Visits: 4

Comentariile sunt închise.