Concursuri / Examene 2023


CONCURSURI EXAMENE 2023

 

Concursuri examene 2023 | OCTOMBRIE

11.10.2023 – Rezultate finale ale examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut  pentru un număr de 26 functionari publici de execuție  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

09.10.2023 – Rezultatul probei interviu la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru un numar de 24 functionari publici de executie , din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

04.10.2023 – Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru un numar de 25 functionari publici de executie , din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2023 | SEPTEMBRIE

22.09.2023 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut pentru un numar de 26 functionari publici de executie , din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

01.09.2023 –  In conformitate cu  prevederilor art. 618 alin.(22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 125  din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, U.A.T Municipiul Tecuci oganizează examen în vederea promovarii in grad profesional imediat superior celui detinut pentru functionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.

Data Publicare Concurs:  01.09.2023

Examenul consta in trei etape:

 1. Selectia dosarelor, care va avea loc in termen de maximum 5 zile lucratoare, de la data expirarii termenului de depunere a acestora (21.09.2023-27.09.2023).
 2. Proba scrisă : 03.10.2023, incepand cu ora 10,00, la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci.
 3. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei.

 

Condiții de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare in grad  profesional imediat superior celui detinut, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevazute de art. 479 alin. (1) lit. a) ,c),d) , alin.(2) din O.UG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) sa aiba cel putin 3 (trei) ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 2. b) sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea performanțelor individuale in ultimii 2 ani de activitate ;
 3. c) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentului cod ;

Pentru concursul de promovare in funcțiile publice de execuție, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,  cu modificarile și completarile ulterioare :

 1. a) adeverinta eliberata de Compartimentul Resurse Umane, in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care promoveaza;
 2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 (doi) ani de activitate ;
 3. c) adeverinţa eliberată de Compartimentul de Resurse Umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
 4. d) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3 din H.G nr. 611/2008 actualizat.

Copiile dupa actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile calendaristice de la data afisarii anunțului pe site-ul si la avizierul Primariei Municipiului Tecuci (perioada de depunere a dosarelor 01.09. 2023-20.09.2023).

Alaturat, atasam Bibliografia , Tematica si Fisele de post .

Relații suplimentare se pot obține de la D-na Arhip Rodica – Compartiment Resurse Umane   din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.

Descarcă anunțul de AICI                

Descarcă bibliografia și tematica de AICI      

Descarcă fișe de post de AICI                                               

Concursuri examene 2023 | AUGUST

18.08.2023 – REZULTAT FINAL – la evaluarea anuală a managerului instituției  publice  de  cultură – CASA DE CULTURĂ TECUCI. Descarcă documentul de AICI

17.08.2023 – Rezultatul final la examenul organizat în data de pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacante pe durata nedeterminata cu norma intreaga de auditor clasa I grad profesional superior – Compartiment Audit Public Intern. Descarcă documentul de AICI

16.08.2023 – Rezultatul probei interviu la examenul organizat în data de pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacante pe durata nedeterminata cu norma intreaga de auditor clasa I grad profesional superior – Compartiment Audit Public Intern. Descarcă documentul de AICI

16.08.2023 – Rezultatul probei scrise la examenul organizat în data de 16.08.2023, pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacante pe durata nedeterminata cu norma intreaga de auditor clasa I grad profesional superior – Compartiment Audit Public Intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

11.08.2023 – REZULTAT ETAPA II – sustinerea raportului de activitate la evaluarea anuală a managerului instituției  publice  de  cultură – CASA DE CULTURĂ TECUCI. Descarcă documentul de AICI

11.08.2023 – REZULTAT ETAPA I – analiza raportului de activitate la evaluarea anuală a managerului instituției  publice  de  cultură – CASA DE CULTURĂ TECUCI. Descarcă documentul de AICI

04.08.2023 – Rezultatul final la concursul/examenul de ocupare a doua functiile  publice  de executie vacante pe durata nedeterminata cu norma intraga, de :

 • 1 – consilier  clasa I grad  profesional superior – Compartiment Monitorul Oficial Local  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci ;
 •  1 – consilier  clasa I grad profesional asistent – Compartiment Protectia Mediului – Serviciul  Monotorizarea Serviciilor Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.
Descarcă documentul de AICI

03.08.2023 – Rezultatul selecției dosarelor la concursul/examenul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Municipiul Tecuci .

Descarcă documentul de AICI

02.08.2023 – Rezultatul probei interviu la concursul/examenul de ocupare a doua functiile  publice  de executie vacante pe durata nedeterminata cu norma intraga, de :

 • 1 – consilier  clasa I grad  profesional superior – Compartiment Monitorul Oficial Local  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci ;
 •  1 – consilier  clasa I grad profesional asistent – Compartiment Protectia Mediului – Serviciul  Monotorizarea Serviciilor Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.
Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2023 | IULIE

31.07.2023 – Rezultatul probei scrise la concursul/examenul de ocupare a doua  functiile  publice  de executie vacante pe durata nedeterminata cu norma intraga, de :

 • 1 – consilier  clasa I grad  profesional superior – Compartiment Monitorul Oficial Local  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci ;
 •  1 – consilier  clasa I grad profesional asistent – Compartiment Protectia Mediului – Serviciul  Monotorizarea Serviciilor Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.
Descarcă documentul de AICI

20.07.2023 – Rezultatul selecției dosarelor la concursul/examenul de ocupare a doua  functiile  publice  de executie vacante pe durata nedeterminata cu norma intraga, de :

 • 1 – consilier  clasa I grad  profesional superior – Compartiment Monitorul Oficial Local  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci ;
 •  1 – consilier  clasa I grad profesional asistent – Compartiment Protectia Mediului – Serviciul  Monotorizarea Serviciilor Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.
Descarcă documentul de AICI

14.07.2023 –  Avand in vedere prevederile Sectiunii a 2-a art.21 alin.(1) din H.G. 611/2008 – pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, art.618  alin. (3) din O.U.G. 57/2019 – privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare , alin.(2) lit. a) din O.U.G. nr. 34//2023 privind unele masuri  fiscal-bugetare , prorogarea unor termene , precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative ,U.A.T.  Municipiul Tecuci  organizeaza concurs/examen de recrutare ,  pentru functia publica de executie  vacanta  de auditor, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Municipiul Tecuci .

Desfasurarea concursului/examenului :

-Proba scrisa :  16.08.2023 , ora. 10.00 , la sediul institutiei;

-Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc  la sediul institutiei ;

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi , 40 ore/saptamana, perioada nedeterminata.

Pentru ocuparea  functiei publice de executie  vacanta de auditor clasa I, grad profesional superior,  candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de participare :

Conditii generale :

 • conditiile  prevazute de art. 465, art. 468 alin. (1) lit.c) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificariele si completarile ulterioare ;

Conditii specifice :

 • sa indeplineasca conditiile de studii, precum si conditiile specifice necesare  ocuparii functiei publice, respectiv studii universitare de licenta  absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice / stiintelor economice ;
 • sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitate prevazute la art.468 alin.(1) lit. c) respectiv 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • sa aiba cunostinte operare pe calculator nivel mediu  ;

Data publicare concurs : 14.07.2023

Dosarele de inscriere la concurs/examen se vor depune la sediul institutiei publice organizatoare in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului respectiv  (14.07. 2023 – 02.08.2023)

Conform art. 465 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si Sectiunea a 2-a art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , dosarul va cuprinde urmatoarele documente :

a) formularul de inscriere , conform anexei nr. 3 la H.G. 611/2008 , modificata ;

b) curriculum vitae modelul comun european ;

c) copia actului de identitate ;

d) copii ale diplomelor de studii , certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari ;

e) copie a diplomei de master in domeniul administatiei publice , ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice , dupa caz, in situatia in care diploma de absolvire sau de licenta a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitate , conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;

f)copia carnetului de munca si a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei ;

g)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului  ;

h)cazierul judiciar ;

j)declaratia pe propria raspundere , prin completarea rublicii corespunzatoare din formularul de inscriere , sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica ;

Copiile de pe actele depuse  la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de  catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

Selectarea dosarelor se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

        Tematica si  bibliografia

 1. Constitutia Romaniei , republicata ;Tematica : – Cap.III. Guvernul , Capitolul V. Administratia publica ;
 2. Titlurile I si II ale partii a VI -a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ; Tematica: – Titlul II-Cap.I- Prerogative de putere publica ; Partea a VI -a Titlul II Cap. VIII – Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici ;
 3. G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; Tematica : – Cap.II Sectiunea I – Egalitatea in activitatea economica si in materie de angajare si profesie ;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati  republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; Tematica : – Principiile privind egalitatea de sanse (art.3.1) ;Egalitatea de sanse intre femei si barbati privind participarea la luarea deciziilor ( cap. IV- art. 21-22) ;
 5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;Tematica-Cap.III- Desfasurarea auditului public intern;Cap. IV- Auditorii interni ; Cap. V- Contraventii si sanctiuni ;
 6. Hotararea Guvernului nr. 1086 /2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern ; Tematica: -Partea I Cap. II 4.4. Planificarea şi realizarea misiunii de audit public intern; ANEXA Nr. 23
  la norme – Carta Auditului Intern – structura minimala7. Reguli de conduita ;
 7. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice ; Tematica- Cap.III Sectiunea 1 Paragraful 10 – Procedura simplificata ;
 8. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; Tematica – Responsabilităţile ordonatorilor de credite; Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern şi controlul ulterior ; CAP.II Sectiunea a3-a Art.23 – Art.24
 9. Legea 82/1991- Legea contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; Tematica – Contraventii si infractiuni VI ;
 10. Ordin nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;Tematica -Cap.II Principii fundamentale ;
 11. Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatii publice ANEXA; Tematica – Lista standardelor de control intern managerial la entităţile publice ;
 12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ;Tematica Cap.II – Sectiunea a 2-a-Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public ;

Relatii suplimentare se pot obtine de la D-na cons. sup. Rodica Arhip – Compartiment Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, tel. 0372/364111 sau 0743/577546.

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă fișa postului de AICI

Concursuri examene 2023 | IUNIE

28.06.2023 – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI, județul GALAŢI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, in baza art. IV alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare , prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si a art. 618 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ;.                                                                                                                        

 Data de publicare a anunțului: 28.06.2023

 Funcțiile publice scoase la concurs:

 • 1 functie publica – Consilier clasa I, grad profesional superior – Compartiment Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci ;
 • 1 functie publica – Consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Protectia Mediului – Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice  din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci   ;                                                                                             

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 28.07.2023 ora 10 00, sediul Casei de Cultura Tecuci  

Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul Casei de Cultura Tecuci  Perioada de depunere a dosarelor 28.06.2023-17.07.2023

Dosarele de concurs se  depun la sediul institutiei publice organizatoare  

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente, conform art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 49 din H.G. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare:

-copia actului de identitate

-formularul de inscriere, conform Anexei nr. 3 la H.G.  nr. 611/2008, modificata ;

-curriculum vitae, model comun europen;

-copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari ;

-copia carnetului de munca si dupa caz a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

-cazier judiciar;

-adeverinta care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

-declaratie  pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia

Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele  originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

Condiții de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 465, art. 468 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

Condiții specifice pentru ocupare: 1 functie publica de executie vacanta pe durata nedeterminata de consilier  clasa I, grad profesional superior – Compartiment Monitorul Oficial Local :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

Vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică :

 1. 1.Constitutia Romaniei republicată cu tematica – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Autoritățile publice;
 2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica -Capitolul V – Drepturi și îndatoriri; Capitolul VIII – Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici; Anexa nr. 1 PROCEDURA de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic;
 3. Regulamentul GDPR UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cu tematica -Capitolul I – Dispoziții generale; Capitolul II – Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica- Principiile privind egalitatea de șanse (art. 3.1); -Egalitatea de șanse între femei și bărbați privind participarea la luarea deciziilor (cap. IV-art.21-22);
 5. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica – Hărțuirea la locul de muncă (art. 2 alin 5.1-5.7); – Domeniile în care constituie contravenție discriminarea unei persoane (art. 7-8-9);
 6. Cărţi de specialitate, articole de specialitate sau orice altă sursă de informare pentru operare pe calculator Ms Office cu tematica – Documentație Microsoft Office.

Conditii specifice pentru ocupare : 1 functie publica de executie vacanta, pe durata nedeterminata  de consilier clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Protectia Mediului – Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice :

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in Stiinte ingineresti;

Vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 ani ;

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna ;

Bibliografie și tematică :

 1. Constitutia Romaniei, republicatacu tematica Drepturile , libertatile si indatoririle fundamentale ; Autoritatile publice ;
 2. Titlurile I si II ale partii a VI-a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica Cap.V – Drepturi si Indatori; Cap.VIII- Sanctiuni disciplinare si raspunderea functionarilor publici ;
 3. G nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,cu tematica-Hartuirea la locul de munca (art. 2 alin.5.1-5.7);Domeniile in care constituie contraventie discriminarea unei personae (art. 7-8-9);
 4. Legea nr.202/2022 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbate, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare , cu tematica Principiile privind egalitatea de sanse (art.3.1); Egalitatea de sanse intre femei si barbati , privind participarea la luarea deciziilor (Cap.IV- art.21-22);
 5. O.U.G nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica- CAP. XII Protecţia aşezărilor umane,( art.70- 73) ;CAP. XIV Atribuţii şi răspunderi; SECŢIUNEA a 2-a  Atribuţii şi răspunderi ale altor autorităţi centrale şi locale ,(art. 90);
 6. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor cu modificarile si completarile ulterioare cu     tematica- CAP. III .Gestionarea deşeurilor,(art. 23- 33);
 7. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificarile si completarile ulterioarecu tematica -CAP. II   Regimul ariilor naturale protejate,SECŢIUNEA a 2-a ;Declararea zonelor naturale şi instituirea regimului de arie naturală protejată,( art.6-8) ;
 8. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu tematica – Obligatii privind protecţia şi conservarea spaţiilor verzi,(art. 5-18);

 Persoana de contact:

 Rodica Arhip – consilier superior, 0743/577546 , rodica.arhip@primariatecuci.ro

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă fișa postului pentru funcția de consilier superior (M.O.L) de AICI

Descarcă fișa postului pentru funcția de consilier asistent (C.P.M) de AICI

27.06.2023 – Rezultatul final pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat  pentru functia publica de executie de Referent III asistent – Compartiment Gestionarea Relatiilor cu Societatea Civila si Mass-media – Serviciul Comunicare – din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

23.06.2023 – Rezultatul probei interviu pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat  pentru functia publica de executie de Referent III asistent – Compartiment Gestionarea Relatiilor cu Societatea Civila si Mass-media – Serviciul Comunicare – din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

23.06.2023 – Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie de Referent III asistent – Compartiment Gestionarea Relatiilor cu Societatea Civila si Mass-media – Serviciul Comunicare, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

20.06.2023 – Rezultatul  final al evaluării anuale a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci (Perioada 24.05.2022-24.05.2023). Descarcă documentul de AICI

20.06.2023 – Rezultatul  final al evaluării anuale a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală “Ștefan Petică” Tecuci (Perioada 13.05.2022-13.05.2023). Descarcă documentul de AICI

14.06.2023 – Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie de Referent III asistent – Compartiment Gestionarea Relatiilor cu Societatea Civila si Mass-media – Serviciul Comunicare, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

13.06.2023 – REZULTAT ETAPA II – susținerea raportului de activitate în cadrul unui interviu de către managerul instituției  publice  de  cultură – MUZEUL DE ISTORIE “TEODOR CINCU” TECUCI. Descarcă documentul de AICI

13.06.2023 – REZULTAT ETAPA II – susținerea raportului de activitate în cadrul unui interviu de către managerul instituției  publice  de  cultură – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ȘTEFAN PETICĂ” TECUCI. Descarcă documentul de AICI

13.06.2023 – REZULTAT ETAPA I – analiza raportului de activitate la evaluarea anuală a managerului instituției  publice  de  cultură – MUZEUL DE ISTORIE “TEODOR CINCU” TECUCI. Descarcă documentul de AICI

13.06.2023 – REZULTAT ETAPA I – analiza raportului de activitate la evaluarea anuală a managerului instituției  publice  de  cultură – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ȘTEFAN PETICĂ” TECUCI. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2023 | MAI

22.05.2023 – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI, județul GALAŢI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacanta, în baza O.U.G. nr. 34/2023 art.IV alin.(2) lit. a) si b). 

 Data de publicare a anunțului: 22.05.2023

 Funcțiile  publice scoase la concurs:

1 functie publica  de executie vacanta de – referent, clasa III, grad profesional asistent, Compartiment Gestionarea Relatiilor cu Societatea Civila si Mass Media – Serviciul Comunicare ;

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 23.06.2023 10:00, Primaria Municipiului Tecuci  

Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei

Perioada de depunere a dosarelor 22.05.2023 – 12.06.2023

Dosarele de concurs se  depun la sediul institutiei publice organizatoare 

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente , conform art.465 din O.U.G. nr. 57/2019 si art. 49 din H.G. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare:

 • copia actului de identitate
 • formularul de inscriere, conform anexei nr.3 la H.G.  nr. 611/2008, modificata
 • curriculum vitae, model comun europen
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari
 • copia carnetului de munca si dupa caz a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
 • cazier judiciar
 • adeverinta care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului
 • declaratie  pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia

Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele  originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

Condiții de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.465, art. 468, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare .

Condiții specifice pentru ocupare: 1 functie publica de executie vacanta  de referent , clasa III, grad profesional  asistent, Compartiment Gestionarea Relatiilor cu Societatea Civila si Mass Media – Serviciul Comunicare ;

 • studii medii ;

Vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică :

 1. Constituția României, republicată cu tematica – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Autoritățile publice;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica – Hărțuirea la locul de muncă (art. 2 alin 5.1-5.7); – Domeniile în care constituie contravenție discriminarea unei persoane (art. 7-8-9);
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica- Principiile privind egalitatea de șanse (art. 3.1); -Egalitatea de șanse între femei și bărbați privind participarea la luarea deciziilor (cap. IV-art.21-22);
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica -Capitolul V – Drepturi și îndatoriri; Capitolul VIII – Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;
 5. Ordonanta de Urgenta nr. 57 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ;  cu tematica – Articolul 528 , Dispozitii comune privind actele administrative ;
 6. H.G nr.430//2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor  ; cu tematica  Principii Directoare ;
 7. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica-Sectiunea a 4-a , Concedierea pentru motive  care  nu tin de persoana salariatului ;

Persoana de contact:

 Rodica Arhip – consilier superior, 0743.577.546 , rodica.arhip@primariatecuci.ro

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă fișa postului de AICI

18.05.2023 –  Avand in vedere prevederile art. IV alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 34/15.05.2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene , precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,  incepand cu data intratii in vigoare a prezentei ordonante   , PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI, județul GALAŢI, suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante  inceand cu data de 15.05.2023 .

 In consecinta ,concursul /examenul  organizat pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în baza art. 618 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare , publicat pe site-ul primariei si la avizier pentru data de 13.06.2023  in vederea recrutarii a doi functionari publici , respectiv :  

1 functie publica – Consilier, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Investitii ;

1 functie publica – Consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Investitii se suspenda  cu data prezentei .

Persoana de contact:

Rodica Arhip – consilier superior, 0743/577546 , rodica.arhip@primariatecuci.ro

Descarcă documentul de AICI

10.05.2023 – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI, județul GALAŢI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în baza art. 618 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare .                                                                     

 Data de publicare a anunțului: 10.05.2023

 Funcțiile  publice scoase la concurs:

1 functie publica – Consilier, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Investitii ;

1 functie publica – Consilier, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Investitii  ;                  

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 13.06.2023 10:00, Primaria Municipiului Tecuci  

Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei

Perioada de depunere a dosarelor 10.05.2023 – 29.05.2023

Dosarele de concurs se  depun la sediul institutiei publice organizatoare 

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente , conform art.465 din O.U.G. nr. 57/2019 si art. 49 din H.G. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare   :

 • copia actului de identitate
 • formularul de inscriere, conform anexei nr.3 la H.G.  nr. 611/2008, modificata
 • curriculum vitae, model comun europen
 • copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari
 • copia carnetului de munca si dupa caz a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice
 • cazier judiciar
 • adeverinta care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului
 • declaratie  pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia

Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele  originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

Condiții de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.465, art. 468, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare .

Condiții specifice pentru ocupare: 1 functie publica de executie vacanta  de consilier , clasa I, grad profesional  asistent, Serviciul Investitii : – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

Vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică :

 1. Constituția României, republicată cu tematica – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Autoritățile publice;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica – Hărțuirea la locul de muncă (art. 2 alin 5.1-5.7); – Domeniile în care constituie contravenție discriminarea unei persoane (art. 7-8-9);
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica- Principiile privind egalitatea de șanse (art. 3.1); -Egalitatea de șanse între femei și bărbați privind participarea la luarea deciziilor (cap. IV-art.21-22); 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica -Capitolul V – Drepturi și îndatoriri; Capitolul VIII – Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;
 4. Legea nr.10/1995 actualizata privind calitatea in constructii cu tematica – Capitolul II- Sistemul calitatii in constructii ;
 5. H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico economice eferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,actualizata cu tematica – Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor noi de investitii in domeniul constructiilor , a lucrarilor de interventii la constructii extistente si a altor lucrari de investitii  ;
 6. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica-Cap. III – Concediile ;
 7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu tematica- Autorizarea execitarii lucrarilor de constructii ;

Conditii specifice pentru ocupare : 1 functie publica de executie vacanta de consilier, clasa I, grad profesional  superior, Serviciul Investitii :- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

Vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani ;

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna ;

Bibliografie și tematică :

 1. Constituția României, republicată cu tematica – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Autoritățile publice;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica – Hărțuirea la locul de muncă (art. 2 alin 5.1-5.7); – Domeniile în care constituie contravenție discriminarea unei persoane (art. 7-8-9);
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica- Principiile privind egalitatea de șanse (art. 3.1); -Egalitatea de șanse între femei și bărbați privind participarea la luarea deciziilor (cap. IV-art.21-22);
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Capitolul V- Drepturi si Indatoriri ; Capitolul VIII- Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici ; Anexa nr. 1 Procedura de organizare si publicare a monitoarelor oficiale ale unitatilor /subdiviziunilor administrative-teritoriale , in format electronic ;
 5. Legea nr.10/1995 actualizata privind calitatea in constructii cu tematica – Obligatiile  si raspunderile Inspectoratului de Stat in Constructii ( ISC ) ;
 6. H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico economice eferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,actualizata cu tematica – Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri    publice ;
 7. Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare , cu tematica  -Titlul II – Contractul Individual de Munca ;
 8. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu tematica- Certificatul de Urbanism ; Cap.I – Autorizarea executarii lucrarilor de constructii ;

Persoana de contact:

 Rodica Arhip – consilier superior, 0743/577546 , rodica.arhip@primariatecuci.ro

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă fișa postului pentru funcția de Consilier Superior de AICI

Descarcă fișa postului pentru funcția de Consilier Asistent de AICI

Concursuri examene 2023 | MARTIE

24.03.2023 – Rezultatul final la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie de Consilier asistent – Compartiment Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

24.03.2023 – Rezultatul final la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie de Consilier debutant – Compartiment Administrare Baza de Date – Directia Generala Economica, Investitii, Achizitii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

22.03.2023 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie de Consilier asistent – Compartiment Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

22.03.2023 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie de Consilier debutant – Compartiment Administrare Baza de Date – Directia Generala Economica, Investitii, Achizitii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

20.03.2023 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie de Consilier asistent – Compartiment Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

20.03.2023 – Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie de Consilier debutant – Compartiment Administrare Baza de Date – Directia Generala Economica, Investitii, Achizitii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

10.03.2023 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie de Consilier asistent – Compartiment Monitorul Oficial Local din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

10.03.2023 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia publica de executie de Consilier debutant – Compartiment Administrare Baza de Date – Directia Generala Economica, Investitii, Achizitii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2023 | FEBRUARIE

20.02.2023 – Rezultatul final la concursul pentru obtinerea calitatii de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI

16.02.2023 – Rezultatul probei interviu la concursul pentru obtinerea calitatii de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI

15.02.2023 –  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI, județul GALAŢI, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în baza art. 618 alin. (1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare .      

 Data de publicare a anunțului: 15.02.2023

 Funcțiile  publice scoase la concurs:

1 functie publica- Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Administrare Baza de Date  

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 20.03.2023 10:00, Primaria Municipiului Tecuci  

Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei

Perioada de depunere a dosarelor 15.02.2023 – 06.03.2023

Dosarele de concurs se  depun la sediul institutiei publice organizatoare  .

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente , conform art.465 din O.U.G. nr. 57/2019 si art. 49 din H.G. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare   :

-copia actului de identitate

-formularul de inscriere, conform anexei nr.3 la H.G.  nr. 611/2008, modificata

-curriculum vitae, model comun europen

-copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari

-copia carnetului de munca si dupa caz a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

-cazier judiciar

-adeverina care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului, respectiv evaluare  psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii

-declaratie  pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia

Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele  originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

Condiții de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.465, art. 468, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

Condiții specifice pentru ocuparea postului de consilier , clasa I, grad profesional  debutant, Compartiment Administrare Baza de Date : – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniu de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental)

Vechime minimă în specialitatea studiilor -0 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică :

 1. Constituția României, republicată cu tematica – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Autoritățile publice;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica – Hărțuirea la locul de muncă (art. 2 alin 5.1-5.7); – Domeniile în care constituie contravenție discriminarea unei persoane (art. 7-8-9);
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica- Principiile privind egalitatea de șanse (art. 3.1); -Egalitatea de șanse între femei și bărbați privind participarea la luarea deciziilor (cap. IV-art.21-22); 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica -Capitolul V – Drepturi și îndatoriri; Capitolul VIII – Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;
 4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare cu tematica :Titlurile- I – Dispozitii generale; II- Dispozitiile generale privind raportul sarcinii fiscale ; V Stabilirea creantelor fiscale ; VII – Colectarea creantelor fiscale 7 ;
 5. Ordinul nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili persoane fizice in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale cu tematica Reglementari procedurale stabilite de Codul de procedura fiscala ;
 6. Ordinul nr. 1613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale cu tematica Stingerea creantelor fiscale prin plata , compensare si restituire ;

1 functie publica- Consilier, clasa I, grad profesional  asistent, Compartiment Monitorul Oficial Local

Data, ora și locul desfășurării probei scrise 20.03.2023 10:00, Primaria Municipiului Tecuci  

Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc la sediul institutiei

Perioada de depunere a dosarelor 15.02.2023 – 06.03.2023

Dosarele de concurs se  depun la sediul institutiei publice organizatoare  .

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Dosarul va cuprinde urmatoarele documente , conform art.465 din O.U.G. nr. 57/2019 si art. 49 din H.G. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare   :

-copia actului de identitate

-formularul de inscriere, conform anexei nr.3 la H.G.  nr. 611/2008, modificata

-curriculum vitae, model comun europen

-copiile diplomelor de studii, certificatelor si altor acte care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari

-copia carnetului de munca si dupa caz a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice

-cazier judiciar

-adeverinta care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului, respectiv evaluare  psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii

-declaratie  pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia

Copiile de pe actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele  originale care vor fi certificate pentru conformitate de catre secretarul comisiei de concurs sau in copii legalizate .

Condiții de participare:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.465, art. 468, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

Condiții specifice pentru ocuparea postului de consilier , clasa I, grad profesional  asistent, Compartiment Monitorul Oficial Local : – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniu de studiu: Ştiinţe sociale (Domeniul fundamental)

Vechime minimă în specialitatea studiilor -1 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică :

 1. Constituția României, republicată cu tematica – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; Autoritățile publice;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica – Hărțuirea la locul de muncă (art. 2 alin 5.1-5.7); – Domeniile în care constituie contravenție discriminarea unei persoane (art. 7-8-9);
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica- Principiile privind egalitatea de șanse (art. 3.1); -Egalitatea de șanse între femei și bărbați privind participarea la luarea deciziilor (cap. IV-art.21-22);
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Capitolul V- Drepturi si Indatoriri ; Capitolul VIII- Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici ; Anexa nr. 1 Procedura de organizare si publicare a monitoarelor oficiale ale unitatilor /subdiviziunilor administrative-teritoriale , in format electronic ;
 5. Regulamentul GDPR UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cu tematica -Capitolul I – Dispoziții generale; Capitolul II – Principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 6. Carti de specialitate , articole de specialitate sau orice alta sursa de informare pentru operare pe calculator Ms Office cu tematica Documentatie Microsoft Office ;

Persoane de contact:

Neacsu Aura Felicia – consilier asistent, 0773/791658 , aura.munteanu@primariatecuci.ro

Descarcă documentul de AICI

13.02.2023 – Rezultatul probei scrise la examenul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI.

10.02.2023 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru obținerea calității de administrator de condominii. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2023 | IANUARIE

26.01.2023 –  Rezultatul final la concursul/examenul organizat pentru ocupare a funcției publice de executie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional superior, Birou Fonduri Europene, SSM  din cadrul Aparatului de Specialitate al Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
20.01.2023 –  Rezultatul probei interviu la concursul/examenul organizat pentru ocupare a funcției publice de executie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional superior, Birou Fonduri Europene, SSM  din cadrul Aparatului de Specialitate al Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
20.01.2023 –  Rezultatul probei scrise la concursul/examenul organizat pentru ocupare a funcției publice de executie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional superior, Birou Fonduri Europene, SSM  din cadrul Aparatului de Specialitate al Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
12.01.2023 – Rezultatul selecției dosarelor de ocupare a funcției publice de executie vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional superior, Birou Fonduri Europene, SSM  din cadrul Aparatului de Specialitate al Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

 


Total Page Visits: 3604 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.