Concursuri / Examene 2024


CONCURSURI EXAMENE 2024

 

Concursuri examene 2024 | IULIE

17.07.2024 – Rezultatul final la Concursul de ocupare a postului vacant organizat  pentru functia publica de executie de Muncitor calificat I – Serviciul Totul Verde – Directia de servicii Publice, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

17.07.2024 – Rezultatul probei interviu la Concursul de ocupare a postului vacant organizat  pentru functia contractuala de executie Referent III – Serviciul Intretinere, Reparatii – Directia de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

15.07.2024 – Rezultatul probei interviu la Concursul de ocupare a postului vacant organizat  pentru functia contractuala de executie Muncitor calificat – Serviciul Totul Verde – Directia de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

15.07.2024 – Rezultatul probei practice la Concursul de ocupare a postului vacant organizat  pentru functia contractuala de executie Muncitor calificat – Serviciul Totul Verde – Directia de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

15.07.2024 – Rezultatul probei scrise la Concursul de ocupare a postului vacant organizat  pentru functia contractuala de executie Referent III – Serv. Intretinere, Reparatii – Directia de Servicii Publice, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

04.07.2024 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a  postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de   executie de Muncitor calificat I – Serviciul Totul Verde din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

04.07.2024 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de  ocupare a  postului vacant organizat pentru funcţia contractuala de   executie de Referent III – Serviciul Intretinere, Reparatii din cadrul Directiei de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă rezulatatul de AICI

Concursuri examene 2024 | IUNIE

17.06.2024 –  U.A.T. Municipiul Tecuci cu sediul in localitatea Tecuci str. 1 Decembrie 1918 nr. 66 organizează concurs conform H.G. nr. 1336/08.11.2022 si art. VII alin. 2 lit a) si lit. b), pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitor calificat și referent III din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, după cum urmează:          

1 post muncitor calificat – post vacant – Serviciul Totul Verde – din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioadă nedeterminată;

1 post referent III – post vacant – Serviciul Intretinere, Reparatii – din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci – perioadă nedeterminată

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. nr. 1336/2022:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei Tecuci str.1 Decembrie 1918 nr. 66 – Serviciul Relatii cu publicul.

 Relații suplimentare se pot obține de la Comp. Resurse Umane, SSM – persoană de contact Neacșu Aura-Felicia tel. 0773791658 e-mail aura.munteanu@primariatecuci.ro

Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1.  are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice

Pentru postul de muncitor calificat din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci:

studii medii/generale

vechime in munca 0 ani

Pentru postul de referent III din cadrul Direcției de Servicii Publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci:

– studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat

-vechime in munca minim 10 ani

Bibliografie şi tematică:

Pentru postul de muncitor calificat

 1. Constituția României – Statul roman; Teritoriul; Simboluri nationale si limba oficiala; Pluralismul si partidele politice
 2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare – Titlul II, Titlul III;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de  tratament între femei și bărbați, republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Principiile care stau la baza egalitatii de sanse; Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei
 4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificarile și completările ulterioare – Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități; Dreptul la demnitatea personală;
 5. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă cu modificările și completările ulterioare – Obligatiile lucratorilor; Accidente de munca

Pentru postul de referent III

 1. Constituția României – Statul roman; Teritoriul; Simboluri nationale si limba oficiala; Pluralismul si partidele politice
 2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare – Titlul II, Titlul III; Raspunderea disciplinara
 3. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date – Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; Drepturile persoanei vizate
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de  tratament între femei și bărbați, republicata cu modificarile si completarile ulterioare – Principiile care stau la baza egalitatii de sanse; Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificarile și completările ulterioare – Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri și facilități; Dreptul la demnitatea personală; Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
 6. Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă cu modificările și completările ulterioare – Obligatiile lucratorilor; Accidente de munca

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Pentru postul de muncitor calificat

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 02.07.2024, ora 16.00, la sediul instituției;

– selecția dosarelor: 03.07.2024-04.07.2024, la sediul instituției;

– proba practică în data de 15.07.2024, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică 15.07.2024 ora 16.00

– proba interviu în data de 17.07.2024, ora 10.00, la sediul instituției. 

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu 17.07.2024 ora 16.00

– afişarea rezultatelor finale: 19.07.2024

Pentru postul de referent III

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 02.07.2024, ora 16.00, la sediul instituției;

– selecția dosarelor: 03.07.2024-04.07.2024, la sediul instituției;

– proba scrisa în data de 15.07.2024, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisa 15.07.2024 ora 16.00

– proba interviu în data de 17.07.2024, ora 10.00, la sediul instituției. 

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu 17.07.2024 ora 16.00

– afişarea rezultatelor finale: 19.07.2024

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 24 de ore de la finalizarea fiecarei etape.

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă fișa postului pentru referent III de AICI

Descarcă fișa postului pentru muncitor de AICI

Concursuri examene 2024 | MAI

29.05.2024 – REZULTAT FINAL la examenul organizat în data de 27.05.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante pe durată nedeterminată cu norma întreagă de consilier clasa I grad profesional asistent – Serviciul Fonduri Externe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

28.05.2024 – REZULTAT FINAL la examenul organizat în data de 23.05.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante pe durata nedeterminată cu norma întreagă de referent clasa III grad profesional asistent-Compartiment Încasare Impozite și Taxe-Serviciul Venituri și Executare Silită-Direcția Generală Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

23.05.2024 – Rezultat – PROBA INTERVIU la examenul organizat in data de 23.05.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante pe durata nedeterminata cu norma intreaga de referent clasa III grad profesional asistent – Compartiment Incasare Impozite si Taxe — Serviciul Venituri si Executare Silita – Directia Generala Economica din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

23.05.2024 – REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul organizat in data de 23.05.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante pe durata nedeterminata cu norma intreaga de referent clasa III grad profesional asistent – Compartiment Incasare Impozite si Taxe — Serviciul Venituri si Executare Silita —
Directia Generala Economica din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

23.05.2024 – BAREM Varianta 1 – lucrare scrisa la concursul pentru recrutarea functiei publice de referent III asistent in cadrul Compartimentului Incasare Impozite si Taxe – Serviciul Venituri si Executare Silita din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

22.05.2024 – REZULTATUL  FINAL la analiza noului proiect de management depus de  managerul instituției  publice  de  cultură BIBLIOTECA MUNICIPALA “STEFAN PETICA” TECUCI. Descarcă documentul de AICI

22.05.2024 – REZULTATUL  FINAL la analiza noului proiect de management depus de  managerul instituției  publice  de  cultură MUZEUL DE ISTORIE “TEODOR CINCU”  TECUCI. Descarcă documentul de AICI

16.05.2024 – REZULTAT ETAPA II- susținerea în cadrul unui interviu a noului proiect de management depus de  managerul instituției  publice  de  cultură – Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci. Descarcă rezultatul de AICI

16.05.2024 – REZULTAT ETAPA I – analiza noului proiect de management depus de  managerul instituției  publice  de  cultură – Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci. Descarcă rezultatul de  AICI

16.05.2024 – REZULTAT ETAPA II – susținerea în cadrul unui interviu a noului proiect de management depus de  managerul instituției  publice  de  cultură – Biblioteca Municipală “Ștefan Petică” Tecuci. Descarcă rezultatul de AICI

16.05.2024 – REZULTAT ETAPA I – analiza noului proiect de management depus de managerul instituției  publice  de  cultură – Biblioteca Municipală “Ștefan Petică” Tecuci. Descarcă rezultatul de AICI

16.05.2024 – REZULTATUL verificării eligibilității candidaților la concursul/examenul de ocupare a unei funcții publice de execuție pe durată nedeterminată cu normă întreagă de consilier  clasa I grad profesional asistent- Serviciul Fonduri Externe din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă rezultatul de AICI

16.05.2024 – REZULTATUL verificării eligibilității candidaților la concursul/examenul de ocupare a unei funcții publice de execuție pe durată nedeterminată cu normă întreagă de referent clasa III grad profesional asistent Compartiment Încasare Impozite și Taxe – Serviciul Venituri și Executare Silită din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă rezultatul de AICI

Concursuri examene 2024 | APRILIE

24.04.2024 – Având în vedere prevederile Art. VII alin. (7)/XI/XII din O.U.G. nr. 121 /2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și pentru modificarea  art. III din O.U.G. nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , art. VII alin. (3) din O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, Primăria  Municipiului Tecuci  organizează concurs/examen de recrutare,  pentru funcția publică de execuție  vacantă  de consilier, clasa I , grad profesional asistent în cadrul Serviciului Fonduri Europene  din cadrul Aparatului de Specialitate al Municipiul Tecuci .

        Desfășurarea concursului/examenului :

          -Proba scrisă:  27.05.2024, ora. 12.00, la sediul instituției;

          -Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior și va avea loc  la sediul instituției;

        Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/saptămână, perioada nedeterminata.

        Pentru ocuparea  funcției publice de execuție  vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent,  candidații trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții de participare :

Condiții generale :

    – condițiile  prevazute de art. 465, art. 468 alin. (1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificarile și completările ulterioare ;

             Condiții specifice :

                – să îndeplinească condițiile de studii, precum și condițiile specifice necesare  ocupării funcției publice, respectiv studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

               – să îndeplinească condițiile minime de vechime în specialitate prevăzute la art. 468 alin.(1) lit. a), respectiv 1 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

               –  să aibă cunostințe operare pe calculator nivel mediu;

             Dată publicare concurs: 24.04.2024

             Dosarele de înscriere la concurs/examen se vor depune la sediul instituției publice organizatoare în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului respectiv  (24.04.2024 – 13.05.2024).

             Conform art. 465 și Anexa nr. 10- Art. 94 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, dosarul va cuprinde urmatoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere, prevăzut la art. 137 lit. b);
 2. b) copia cărții de identitate;
 3. c) copia actului doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naștere;
 4. d) copia carnetului de munca și/sau a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deținut, potrivit prevederilor din prezentul cod, dupa caz;
 5. e) copie ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări sau deținerea unor competențe specifice, dupa caz;
 6. f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecție de către medicul de familie al candidatului și a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere , sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica ;
 9. i) declaratia pe propria raspundere , prin completarea rublicii corespunzatoare din formularul de inscriere , privind faptul ca , in ultimii 3 ani , persoana nu a fost destituita sau nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare ;

        Copiile de pe actele depuse  la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de  catre secretarul comisiei de concurs, pana cel tarziu la data desfasurarii probei interviului , sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire in functia publica in cazul promovarii concursului.

        Selectarea dosarelor se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

        Bibliografia  si Tematica :

 1. Constitutia Romaniei , republicata ;

       Tematica : Constitutia Romaniei , republicata ;

 1. G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

        Tematica : O.G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati  republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

        Tematica : Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati  republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

 1. Partea I , titlul I si titlul II ale partii a II-a , titlul I al partii a IV-a , titlul I si  II ale partii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare  ;

        Tematica: Partea I , titlul I si titlul II ale partii a II-a , titlul I al partii a IV-a , titlul I si II ale partii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare   ;

 1. Programul Regional Sud- Est 2021-2027 ;

        Tematica: Continutul Programului Regional Sud- Est 2021-2027 ; Capitolul II – Prioritati din cuprinsul  Programului Regional Sud- Est 2021-2027 ;

 1. O.U.G. nr. 66/2021 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea fondurilor europene ;

        Tematica: Capitolul I – Dispozitii generale; Capitolul II – Activitatea de prevenire a neregulilor; Capitolul IV – Modalitati de stingere a creantelor rezultate din nereguli; Capitolul VIII – Abateri si sanctiuni ;

 1. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania ;

         Tematica: Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania; Regiunile de dezvoltare; Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regionala;

 1. Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul – cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

          Tematica:  Studiul de fezabilitate ; Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii ;  Proiectul pentru autorizarea / desfiintarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de executie ;

  Relatii suplimentare se pot obtine de la D-na cons. sup. Rodica Arhip – Compartiment Resurse Umane, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, tel. 0372/364111 sau 0743/577546.

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă fișa postului de AICI

22.04.2024 – Avand in vedere prevederile Art. VII alin. (7)/XI/XII din O.U.G. nr. 121 /2023 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , precum si pentru modificarea  art. III din O.U.G. nr. 191/2022 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  ,  Art. VII alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal- bugetare in domeniul cheltuielilor publice , pentru consolidare fiscala , combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative , precum si pentru prorogarea unor termene,  Primaria  Municipiului Tecuci  organizeaza concurs/examen de recrutare ,  pentru functia publica de executie  vacanta  de referent, clasa III , grad profesional asistent in cadrul Compartimentului  Incasare Impozite si Taxe – Serviciul Venituri si Executare Silita din cadrul Aparatului de Specialitate al Municipiul Tecuci .

Desfasurarea concursului/examenului :

Proba scrisa :  23.05.2024 , ora. 12.00 , la sediul institutiei;

Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior si va avea loc  la sediul institutiei ;

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore /zi , 40 ore/saptamana, perioada nedeterminata.

Pentru ocuparea  functiei publice de executie  vacanta de referent, clasa III, grad profesional asistent,  candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de participare :

Conditii generale :

 • – conditiile  prevazute de art. 465, art. 468 alin. (1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ  cu modificariele si completarile ulterioare ;

Conditii specifice :

 • – sa indeplineasca conditiile de studii, precum si conditiile specifice necesare  ocuparii functiei publice, respectiv studii liceale , respectiv studii medii liceale , finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • – sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitate prevazute la art.468 alin.(1) lit. a), respectiv 1 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • –  sa aiba cunostinte operare pe calculator nivel mediu  ;

Data publicare concurs : 22.04.2024

Dosarele de inscriere la concurs/examen se vor depune la sediul institutiei publice organizatoare in termen de 20 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului respectiv  (22.04. 2024 – 13.05.2024)

Conform art. 465 si Anexa nr.  10- Art. 94 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare , dosarul va cuprinde urmatoarele documente :

 • formularul de inscriere , prevazut la art. 137 lit. b) ;
 • copia cartii de identitate ;
 • copia actului doveditor emis de autoritatile competente , in cazul in care a intervenit schimbarea numelui consemnat in certificatul de nastere ;
 • copia carnetului de munca si/sau a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata , care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului detinut , potrivit prevederilor din prezentul cod , dupa caz ;
 • copie ale diplomelor de studii sau echivalente , certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari sau detinerea unor competente specifice , dupa caz ;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior demararii etapei de selectie de catre medicul de familie al candidatului si a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluari psihologice organizate prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii , valabil potrivit prevederilor legale ;
 • cazierul judiciar ;
 • declaratia pe propria raspundere , prin completarea rublicii corespunzatoare din formularul de inscriere , sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica ;
 • declaratia pe propria raspundere , prin completarea rublicii corespunzatoare din formularul de inscriere , privind faptul ca , in ultimii 3 ani , persoana nu a fost destituita sau nu i-a incetat contractual individual de munca pentru motive disciplinare ;

Copiile de pe actele depuse  la dosarul de concurs se vor prezenta insotite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de  catre secretarul comisiei de concurs, pana cel tarziu la data desfasurarii probei interviului , sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire in functia publica in cazul promovarii concursului.

Selectarea dosarelor se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data limita de depunere a dosarelor de concurs.

Bibliografia  si Tematica :

 1. Constitutia Romaniei , republicata ;

Tematica : Constitutia Romaniei , republicata ;

 1. G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Tematica : O.G.nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare , republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati  republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Tematica : Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati  republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

 1. Partea I , titlul I si titlul II ale partii a II-a , titlul I al partii a IV-a , titlul I si  II ale partii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare  ;

Tematica: Partea I , titlul I si titlul II ale partii a II-a , titlul I al partii a IV-a , titlul I si II ale partii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare   ;

 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;

Tematica: Art. 457 Calculul impozitului / taxei pe cladirile rezidentiale ; Ce semnificatie are expresia “cladire rezidentiala “ in intelesul Codului Fiscal ; Ce semnificatie are expresia “cladire – anexa “ in intelesul Codului Fiscal ;

 1. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala ;

Tematica: precizati conditiile de “Renuntare la stabilirea creantei fiscale “ prevazute in Codul de Procedura Fiscala ; Precizati conditiile de emitere a “Deciziei de impunere “ prevazute in Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala ;

Relatii suplimentare se pot obtine de la D-na cons. sup. Rodica Arhip – Compartiment Resurse Umane, SSM din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, tel. 0372/364111 sau 0743/577546.

Descarcă anunțul de AICI

Descarcă fișa postului de AICI

Concursuri examene 2024 | MARTIE

18.03.2024 – REZULTATUL FINAL al evaluării finale a managerului instituției publice de cultură – MUZEUL DE ISTORIE “TEODOR CINCU” TECUCI (Perioada 2021-2024). Descarcă documentul de AICI

13.03.2024 – REZULTAT ETAPA II – sustinerea raportului de activitate in cadrul unui interviu de catre managerul instituției publice de cultură – MUZEUL DE ISTORIE “TEODOR CINCU” TECUCI (Perioada 2021-2024). Descarcă documentul de AICI

13.03.2024 – REZULTAT ETAPA I – analiza raportului de activitate la evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură – MUZEUL DE ISTORIE “TEODOR CINCU” TECUCI. Descarcă documentul de AICI

01.03.2024 –  REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managerului instituției publice de cultură – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ȘTEFAN PETICĂ” TECUCI. Descarcă documentul de AICI

Concursuri examene 2024 | FEBRUARIE

22.02.2024 – REZULTAT ETAPA II – sustinerea raportului final de activitate in cadrul unui interviu de catre managerul instituției publice de cultură  – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ȘTEFAN PETICĂ” TECUCI. Descarcă documentul de AICI

22.02.2024 – REZULTAT ETAPA I – analiza raportului de activitate la evaluarea finală a managerului instituției  publice  de  cultură – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ȘTEFAN PETICĂ” TECUCI. Descarcă documentul de AICI


Total Page Visits: 1269 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.