Concursuri / Examene din 2020


CONCURSURI ȘI EXAMENE DIN 2020

 

SEPTEMBRIE 2020

 
23.09.2020 – Rezultat final la concursul de ocupare a funcției vacante de Profesor de Limba și Literatura Română din cadrul Unității de Implementare a proiectului „Școala Prietena Ta -parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile”. Descarcă rezultatul de AICI
23.09.2020 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a funcției vacante de Profesor de Limba și Literatura Română din cadrul Unității de Implementare a proiectului „Școala Prietena Ta -parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile”. Descarcă rezultatul de AICI
21.09.2020 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcției vacante de Profesor de Limba și Literatura Română din cadrul Unității de Implementare a proiectului „Școala Prietena Ta -parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile”. Descarcă rezultatul de AICI
15.09.2020 – U.A.T.  Municipiul Tecuci organizează  concurs în data de 21.09.2020, ora 1000, în vederea ocupării postului vacant pe perioadă determinată (cu timp parțial – 10 ore/luna) de profesor de Limba și Literatura Română din cadrul Unității de Implementare a Proiectului ,,Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci, în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile” cod SMIS 106238.
Poate participa la concursul de ocupare a posturilor vacante menționate anterior, orice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale:

 1.  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparținând  Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2.  cunoaște limba română, scris si vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată  de prevederile  legale;
 4.  are capacitate deplină de exercițiu;
 5.  are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul  de familie  sau de unitățile  sanitare  abilitate;
 6. îndeplinește  condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice  potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a  fost  condamnată definitiv pentru  săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții  specifice:
   a. studii superioare  de scurtă durată -3 ani
   b.  experiență  generală în muncă -5 ani
   c.  experiență specifică de predare în învățământ – 2 ani
Componența dosarului de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține urmatoarele documente:

 1.  cerere de înscriere la concurs;
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condițiilor specifice ale postului  solicitat;
 4.  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  cazierul judiciar sau o declarație pe propria  răspundere că nu are antecedente  penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare  abilitate;
 7.  curriculum vitae

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele  emitentului și calitatea  acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul  Sănătății.
În  cazul  documentului prevazut la alin. 1 lit.(e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria  răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei etape a concursului.
Actele prevazute la alin.1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea  verificării conformității copiilor cu acestea.
Concursul se va desfășura la sediul U.A.T.  Municipiul  Tecuci din  str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, va consta  în 2 (doua) probe astfel  :
Selecția dosarelor – 21.09.2020, ora  1000
Proba   interviu – 23.09.2020, ora 1000
Dosarele  de concurs  se vor depune  în perioada  15.09.2020-17.09.2020, până  la ora 1600 la sediul U.A.T. Municipiul  Tecuci. Relații suplimentare se pot obține de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, Comp. Resurse Umane, persoană de contact  –  consilier  superior  Mihaela  Vîrlan,  tel.  0372364111. Vizualizați anunțul AICI

IUNIE 2020

 
22.06.2020 – ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ŞI A SPAŢIILOR VERZI TECUCI SRL, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.146 C, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/17/382/29.03.2013 CUI 31434042, organizează concurs pentru ocuparea postului de şef-serviciu economic şi resurse umane,  vacant în cadrul societăţii.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
Concursul va avea loc la sediul societăţii, după cum urmează:
Concursul va avea loc în data de  01.07.2020 ora 10,00 şi va consta în:

 • probă scrisă
 • interviu

         La concurs pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

 • Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea postului pentru care candidează;
 • Sunt cetăţeni români;
 • Au capacitate deplină de exerciţiu;
 • Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de medicina muncii sau de la medicul de familie;
 • Nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Criteriile de selecţie pentru ocuparea funcției de  şef- serviciu economic şi resurse umane    

 •  studii superioare în specialitate economic;
 •  vechime în specialitate peste 5 ani.
 •  dosarul de concurs se va depune la secretariatul societăţii,  până la data 26.06.2020, ora 12:00 şi va conţine următoarele documentele :
 • Cerere de înscriere;
 • Copia actului de identitate (Cartea de identitate , certificatul de nastere, certificatul de casatorie – dupa caz);
 • Copie dupa diploma de studii;
 • Copie după carnetul de muncă si/sau adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă, după caz;
 • Cazierul judiciar;
 • Adeverinţă de la medicul de familie medicală din care să rezulte că este apt medical.

            Selecţia dosarelor va avea loc în data de 29.06.2020, ora12:30 .
            Bibliografia de concurs este afişată la sediul societăţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul societăţii  – tel. 0372.959.393 .

MAI 2020

 
07.05.2020 –  Rezultat final al Concursului de proiecte de  management organizat pentru Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci . Descarca documentul de AICI
05.05.2020 –  Rezultat Etapa II – Proba Interviu – pentru Concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Municipala „Stefan Petica ” Tecuci. Descarca documentul de  AICI
04.05.2020 –  Rezultat Etapa I – pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Biblioteca Municipala „Stefan Petica ” Tecuci. Descarca documentul de AICI

APRILIE 2020

 
06.04.2020 – Rezultatul final la examenul/concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de executie de SOFER – Compartiment Parc Auto-Serv. Investitii (doua posturi) din cadrul UAT Municipiul Tecuci . Descarca documentul AICI
06.04.2020 – Concurs de proiecte de management pentru Biblioteca ” Ștefan Petică” Tecuci :
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, prin U.A.T. Municipiul Tecuci, organizeaza la sediul său din localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 66, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură aprobată prin Legea 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si desfașurare a concursului  de proiecte de management  , a Regulamentului – cadru de organizare si desfășurare  a evaluarii managementului , a modelului — cadru al caietului de obiective, a modelului – cadru al raportului de activitate, precum si a modelului  – cadru al contractului de management – concurs de Proiecte de management pentru Biblioteca Municipală „Stefan Petică” Tecuci.  Descarca documentul cu detalii de AICI
06.04.2020 – U.A.T. Municipiul Tecuci, cu sediul in localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, avand in vedere prevederile Decretului prezidențial nr. 195 din 16 martie 2020  privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei pană la data de 16.04.2020, cu posibilitatea de prelungire:
   ANUNTA : –  renunțarea la organizarea concursului din data de 27.04.2020 privind ocuparea posturilor vacante de execuție de consilier debutant — Serv. Buget-Contabilitate , consilier asistent — Birou Agricol și consilier superior — Serv. A.D.P.P. pană la o data ulterioară cand se va relua procedura de organizare a concursului . Descarca documentul de  AICI 
02.04.2020 – Rezultatul probei interviu la examenul/concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de executie de SOFER — Comp. Parc Auto-Serv. Investitii din cadrul UAT Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
01.04.2020– Rezultat – privind contestatia inregistrată la UAT Municipiul Tecuci sub nr 29337/ 31.03.2020 referitor la proba practică a concursului de ocupare a postului vacant de SOFER – Comp.Parc Auto- Serviciul Investitii. Comisia de solutionare a contestatiilor, numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Tecuci
nr. 181/05.03.2020, intrunita in data de 01.04.2020, respinge contestația, conform art. 34 alin. 1 lit.(c) din OUG 286/2011. Descarca documentul de AICI 

MARTIE 2020

 
30.03.2020 –  Rezultatul probei practice la examenul/concursul de ocupare a postului vacant organizat pentru functia contractuala de executie de SOFER — Comp. Parc Auto-Serv. Investitii din cadrul UAT Municipiul Tecuci.  Descarca rezultatul de AICI
25.03.2020 – UAT Municipiul Tecuci organizează concurs în data de 27.04.2020 ora 10,00 în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din structura organizatorică a UAT Tecuci, respectiv:

 •  1 funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional superior din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat – Comp. Învățământ, Cultură, Culte, Sănătate;
 •  1 funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Biroului Agricol;
 •  1 funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional debutant din cadrul Serviciului Buget Contabilitate.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevazute de art. 465 din O.U.G. 57/2019 – privind Codul Administrativ.  Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (25.03.2020-03.04.2020). Concursul/examenul se va desfășura în trei etape, dupa cum urmează: 

 1.  Selecția dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data limită de la depunere a dosarelor de concurs.
 2.  Proba scrisă : 27.04.2020, ora 10,00-la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci.
 3.  Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior și va avea loc la sediul instituției.

Vizualizați anunțul AICI
23.03.2020 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a posturilor vacante organizat pentru funcțiile contractuale de execuție de șofer I – Comp. Parc Auto din cadrul Serviciului Investiții din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
09.03.2020 –  Administrația Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci srl, cu sediul în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.146 C, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J/17/382/29.03.2013 CUI 31434042, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
– şef serviciu economic şi resurse umane – 1post
– şef formaţie mecanizare – 1post
– îngrijitor spaţii verzi – 1post
– muncitor necalificat zidărie, plăci mozaic – 1post
– gropar – 1post . Descarca documentul de AICI
06.03.2020 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs conform HG nr 286/2011 modificata si completata de HG 1027/2014 si OUG 57/2019 pentru 2 posturi sofer – posturi vacante perioada nedeterminata la Serviciul Investitii -Compartiment Parc Auto , în data de 30.03.2020, ora 10.00,- proba practica . Vizualizați anuntul AICI

FEBRUARIE 2020

 
25.02.2020 – Rezultatul final la concursul de ocupare a funcției vacante de Profesor Matematica din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului „Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației in Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reintoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile” COD SMIS 106238.Vizualizati rezultatul  AICI
24.02.2020 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a funcției vacante de Profesor Matematica din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului „Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației in Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reintoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile” COD SMIS 106238.Vizualizati rezultatul  AICI
21.02.2020 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcției vacante de Profesor Matematica din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului „Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației in Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reintoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile” COD SMIS 106238.Vizualizati rezultatul AICI
18.02.2020 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs în data de 21.02.2020, ora 10.00, în vederea ocupării postului vacant pe perioada determinată (cu timp parțial- 10 ore/luna) de profesor matematica din cadrul Unității de Implementare a Proiectului „Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile” cod SMIS 106238. Vizualizați anuntul AICI 
12.02.2020 -Rezultatul final la concursul de ocupare a funcției vacante de expert învățămant din  cadrul Unității de Implementare a proiectului „Școala -Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile”. Vizualizați rezultatul AICI
11.02.2020 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a funcției vacante de expert învățămant din  cadrul Unității de Implementare a proiectului „Școala -Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile”. Vizualizați rezultatul  AICI
07.02.2020 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcției vacante de expert învățământ din cadrul Unității de Implementare a proiectului „Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile”. Vizualizați rezultatul AICI
03.02.2020 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs în data de 07.02.2020, ora 10.00, în vederea ocupării postului vacant pe perioadă determinată (cu timp parțial) din cadrul Unității de Implementare a Proiectului „Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru irnplementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativa la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile” cod SMIS 106238, respectiv: 1 post expert învățământ. Vizualizați anunțul AICI

IANUARIE 2020

 
30.01.2020 – Rezultat final al concursului de ocupare a functiei vacante de Profesor Limba Engleza din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului „Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci, in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile”. Vizualizati rezultatul AICI
29.01.2020 – Rezultatul probei interviu la concursul de ocupare a functiei vacante de Profesor Limba Engleza din cadrul Unitatii de Implementare a proiectului „Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci, in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile”. Vizualizati rezultatul AICI
27.01.2020 – Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcției vacante de Profesor Limba Engleză din cadrul Unității de Implementare a proiectului ,,Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reintoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusiv a grupurilor vulnerabile” .COD SMIS 106238 . Vizualizati rezultatul AICI
27.01.2020 – Rezultat final al evaluarii anuale a managerului institutiei publice de cultura – Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci (Perioada 01.01.2019-31.12.2019). Vizualizati rezultatul AICI
21.01.2020 – Rezultat etapa II – Sustinerea raportului de activitate in cadrul unui interviu de catre managerul instututiei publice de cultura – Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu” Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
21.01.2020 – Rezultat etapa I – Analiza raportului de activitate la evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura – Muzeul de Istorie ,,Teodor Cincu” Tecuci. Vizualizati rezultatul AICI
21.01.2020 – U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 27.01.2020 ora 10.00, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata determinata- cu timp partial (10 ore/luna), din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului „ Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiv a grupurilor vulnerabile” cod SMIS 106238, respectiv : 1 post profesor Lb. Engleza si 1 post profesor Matematica. Vizualizati anuntul AICI
20.01.2020 – ANUNT RECRUTARE EXPERTI „Scoala Gimnaziala Nicolae Balcesu, Tecuci (partener) recruteaza in baza art.16 alin.10 din Legea 153/2011 completata, in vederea implementarii proiectului „Sansa -T”-Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si de locuire, axa prioritara 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul Specific (O.S.) 4.2, Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate in cartierul Nicolae  Balcescu-Tecuci, cod SMIS 103078 din cadrul POCU 2014-2020″, urmatoarele tipuri de experti, conform cererii de finantare, pentru subactivitatile:
A.1.3. „Scoala dupa Scoala”- Initierea dezvoltarea si implementarea programului Scoala dupa Scoala (SDS);
Consilier psihologic 2 : 1 post (A.1.3.). Vizualizati anuntul AICI
16.01.2020 – Rezultatul Final la concursul/examenul de ocupare a unor functii publice de executie vacante pe  perioada nedeterminata de consilier superior,consilier principal si consilier debutant din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, jud. Galati. Descarca documentul de  AICI
14.01.2020 – Rezultat – PROBA INTERVIU la concursul/examenul de ocupare a unor  posturi vacante – functii publice de executie de consilier superior, consilier principal si consilier debutant din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
09.01.2020 –  Rezultat – PROBA SCRISA la concursul/examenul de ocupare a unor posturi vacante – functii publice de executie de consilier superior, consilier principal si consilier debutant din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci jud. Galati . Descarca documentul de AICI
06.01.2020 – Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de ocupare a unor posturi vacante , organizat pentru functiile publice de executie de consilier superior in cadrul Serviciului Comunicare, consilier principal in cadrul Biroului Achizitii Publice , consilier debutant in cadrul Biroului Agricol din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci . Descarca documentul de AICI
06.01.2020 – Rezultatul Final la examenul de ocupare a unor functii publice de executie vacante pe perioada nedeterminata de consilieri superiori din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI


Total Page Visits: 7794 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.