Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 29.08.2023, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 29.08.2023, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 10.08.2023.
 2. Proiect de hotărâre nr. 158/22.08.2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioada de trei luni (septembrie – noiembrie 2023). Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 159/22.08.2023 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea Societății Distribuție Energie Electrica România SA, pentru o suprafață de 25 m2 de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 160/22.08.2023 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea Societății Distribuție Energie Electrica România SA, pentru o suprafață de 200,28 m2 de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 161/22.08.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 162/22.08.2023 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate construirii de garaje și spații comerciale, terenuri aparținând Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 163/22.08.2023 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 76/18.06.2022, aprobarea actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Tecuci încheiat cu COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 164/22.08.2023 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituției publice de cultură Casa de Cultura Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 05.08.2022-05.08.2023. Descarcă documentul de AICI
 9. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 29.08.2023, ora 16 00, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 168/25.08.2023 privind rectifiarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 166/25.08.2023 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 34/ 28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei: aprilie-decembrie 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr.79/27.04.2023, H.C.L. nr.90 / 29.05.2023 și H.C.L. nr.143 /25.07.2023. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 165/25.08.2023 privind completarea Anexei 1 la HCL nr. 151/ 25.07.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare a Galei Excelenței Tecucene. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 167/25.08.2023 privind aprobarea constituirii Structurii parteneriale locale la nivelul Municipiului Tecuci pentru monitorizarea procesului de implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Tecuci 2021-2027. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 169/25.08.2023 privind aprobarea acordării de facilități la transportul public local pe mijloacele de transport în comun, efectuat de către operatorul Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. și aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități pentru anumite categorii de pensionari cu domiciliul stabil în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 170/25.08.2023 privind abrogarea H.C.L. nr. 46/20.04.202 privind retragerea U.A.T. Municipiul Tecuci din calitatea de membru fondator al Asociației ,, Grupul de Acțiune Locală (GAL) Anton Cincu Tecuci.” Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 171/25.08.2023 privind aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu S.C. Romlux Lightning Company S.A. în dosarul nr.24410/3/2017*. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan