Hotărâri 2023

Hotărâri din luna decembrie 2023

19.12.2023 – Hotărârea nr. 253 privind majorarea cu 5% a cuantumului brut al salariilor de bază de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Apararului de Specialitate al Primarului, serviciilor publice și instituților de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 252 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 251 privind aprobarea Planului local de acțiune și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social și contravenienții cărora li se transformă debitul cu prestarea de muncă în folosul comunității. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 250 privind acordarea normei de hrană în anul 2024 pentru personalul Poliției Locale a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 249 privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 28535/24.05.2021  pentru obiectu investiție ”Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza, monument istoric, Tecuci, Județul Galați”, cod SMIS 122380. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 248 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului Societății Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 247 privind aprobarea modificării Organigramei și al Statului de Funcții ale Societății Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 246 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului  Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 245 privind aprobarea modificării Organigramei, al Statului de Funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 244 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 210/26.10.2023 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 243 privind aprobarea majorării cu până la 500% a impozitului pe clădiri și teren neîngrijite situate în intravilanul municipiului Tecuci, jud. Galați, începând cu 2024. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 242 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2024 – 2025. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 241 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 240 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 239 privind aprobarea taxelor și tarifelor ce vor fi practicate de Societatea PIEȚE PREST TEC SRL Tecuci pentru serviciile prestate și practicate populației și agenților economici începând cu data de 01.01.2024. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 238 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, Str. Cpt. Gheorghe Decuseară nr. 14, bloc ANL1, sc. 4, etaj1, ap. 54, către I V-N. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 237 privind închirierea unui teren în suprafață de 18,5, situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, zona bloc nr.42 (E4). Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 236 privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 235 privind trecerea unui imobil Sală de lupte și vestiare, situat în Tecuci, strada Elena Doamna nr.1 B din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 234 privind preluarea în administrarea UAT Tecuci a imobilului Sală de lupte și vestiare, situat în Tecuci, strada Elena Doamna nr.1 B. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 233 privind atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 232 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2024. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 231 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
19.12.2023 – Hotărârea nr. 230 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul IV 2023 a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci la data de 29 noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI
06.12.2023 – Hotărârea nr. 229 privind aprobarea depunerii proiectului: ”Antreprenoriatul Social: Motorul Sustenabilității Locale” și a cheltuielilor aferente proiectului, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027 ( PEO), numit în continuare Program, Prioritatea 4. Antreprenoriat și economie socială Obiectiv specific: ESO 4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE +), Acțiunea 4.a.2 – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului, Cod SMIS 2021+: 313942. Descarcă documentul de AICI
06.12.2023 – Hotărârea nr. 228 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205 din 22.12.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE DE COLECTARE A APELOR UZATE ÎN MUNICIPIUL TECUCI” propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C1 – Managementul Apei. Descarcă documentul de AICI
06.12.2023 – Hotărârea nr. 227 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici și participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în cladirile publice “ pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a Gradiniței nr.16, Tecuci,  Judetul Galați”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
06.12.2023 – Hotărârea nr. 226 privind suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 29252/31.03.2020 pentru obiectivul de investiți ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul primariei Tecuci”, cod SMIS 117348. Descarcă documentul de AICI
06.12.2023 – Hotărârea nr. 225 privind privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice – sediul primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna noiembrie 2023

23.11.2023 – Hotărârea nr. 224 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONTINUARE LUCRĂRI CU MODIFICAREA TEMEI INIŢIALE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUIRE HOTEL, judeţul Galaţi, municipiui Tecuci strada Republicii, nr. 1. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 223 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) aI Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 222 privind atestarea apartenenţei unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 221 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptăţiti să primească locuinţă sociala în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 220 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţă convenabilă în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 219 privind închirierea unui spaţiu cu destinaţie de sediu partid. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 218 privind transmiterea în administrarea Muzeului de istorie Teodor Cincu Tecuci a unor bunuri apartinând domeniului public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 217 privind transmiterea fară plată, în vederea gestionarii, a unui Sistem de supraveghere video pe raza Municipiului Tecuci aparţinând domeniului privat, către Poliţia Locală a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 216 privind modificarea Anexei 1 şi a Anexei 2 la H.C.L. nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Proramului de activităti culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie- decembrie a anului 2023 astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr.79/27.04.2023, H.C.L. nr. 90/29.05.2023 H.C.L. nr.143/25.07.2023, H.C.L. nr.164/29.08.2023 şi H.C.L. nr. 193/27.09.2023. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 215 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Galeriile de Artă Gheorghe Petrașcu”. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 214 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare, consolidare, demolare parţială, extindere si reconversie funcţională a Grădiniţei nr. 14 în Muzeu de Artă Contemporană în cadrul Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 213 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Construcţie centrală electrică fotovoltaică UAT Municipiul Tecuci în cadrul programului ,,Fondul de modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei ,,Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi publice, precum si a cheltuieiilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 212 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CONSTRUCŢIE CENTRALA ELECTRICĂ FOTOVOLTAICA UAT MUNICIPIUL TECUCI în cadrul Programului Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei ,,Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entităţi publice, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
23.11.2023 – Hotărârea nr. 211 privind alegerea Preşedintelui de şedintă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni ( decembrie 2023 – februarie 2024). Descarcă documentul de AICI

 

Hotărâri din luna octombrie 2023

 

26.10.2023 – Hotărârea nr. 210 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor la societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 209 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Realizare staţii de încărcare pentru vehicule electrice în municiplul Tecuci, judeţul Galaţi, în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 208 privind suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuţie lucrări nr. 28535/24.05.2021, pentru obiectul investiţie Reabilitare clădire şcoala Dimitrie Sturdza, monument istoric, Tecuci, judetul Galati, cod SMIS 122380. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 207 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T.Munieipiul Tecuci pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 206 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, 64. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 205 privind darea în administrarea Casei de Cultura a Municipiului Tecuci a unor imobile. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 204 privind atestarea apartenenței unui imobil — (teren) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 203 privind atestarea apartenentei unui imobil — (teren) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 202 privind aprobarea repartizării unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 201 privind aprobarea repartizării unei locuinte ANL. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 200 privind aprobarea proiectului ,,MULTICARE: Multi-hazard low-carbon resilient technologies and multi-scale digital services for a future-proof, sustainable & usercentred built environment nr. 101123467 în cadrul programului ,,Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) apelul de proiecte ,,Efricient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2022-D4-02), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
26.10.2023 – Hotărârea nr. 199 privind aprobarea contului de executie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2023. Descarcă documentul de AICI
06.10.2023 – Hotărârea nr. 198 privind atestarea apartenenței unor imobile – (terenuri) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
06.10.2023 – Hotărârea nr. 197 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna septembrie 2023

27.09.2023 – Hotărârea nr. 196 privind autorizarea functionarii spatiilor de joacă situate pe domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 195 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.141 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 194 privind aprobarea documentaţiei și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiul Tecuci, cod AFM VEL001202221800055 în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 193 privind modificarea Anexei 3 la HCL nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie – decembrie 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 79/27.04.2023, H.C.L. nr. 90/29.05.2023, H.C.L. nr.143/25.07.2023 si H.C.L. nr. 164/29.08.2023. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 192 privind aprobarea vânzării directe a imobilului (constructie şi teren) situat în strada Ștefan cel Mare, nr.21. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 191 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Ministerul Muncii și Solidaritatii Sociale ( MMSS) si UAT Tecuci , judetul Galați , referitor la colaborarea instituționala în cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS , Cod MySmis 130963. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 190 privind aprobarea delegarii prin concesiune a gestiunii Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 189 privind atestarea apartenenței unui imobil (teren) la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 188 privind atestarea apartenentei unui imobil — teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 187 privind atestarea apartenentei unui imobil — teren la domeniul privat al Municipiului. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 186 privind prelungirea unor contracte de închiriere a pajiştilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 185 privind aprobarea extinderii unei suprafete locative sociale proprietatea UAT Tecuci, atribuite doamnei C E. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 184 privind aprobarea unui schimb de locuintă convenabilă. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 183 privind aprobarea repartizării unei locuinte ANL. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 182 privind asocierea Municipiului Tecuci, prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci, în calitate de membru fondator, cu Consiliul Local al Comunei Drăgăneti, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Metropolitan Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 181 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de învațământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie, Componenta 15-Educatie, Apelul de proiecte: Dotarea cu mobilier, materiale didactice echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar și a unităţilor conexe, precum și a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
27.09.2023 – Hotărârea nr. 180 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 32 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului „4.Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci — Gradinița Prichindel și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finantarii acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Reziliență, Axa 2 — Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Descarcă documentul de AICI
18.09.2023 – Hotărârea nr. 179 privind aprobarea finanţării cheltuielilor necesare asigurării mentenanţei obiectivului din cadrul proiectului tip de investiţii „Bazin de inot didactic şi de agrement str. Gheorghe Petraşcu nr. 64-66, Lot2, municipiul Tecuci, jud. Galaţi”. Descarcă documentul de AICI
18.09.2023 – Hotărârea nr. 178 privind aprobarea participarii UAT Municipiul Tecuci la implementarea proiectului „Eficienta Energetica pentru Cladirile Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” finanșat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local Energy Assistance -Asistenta locala Europeana pentru Energie)- Program Orizont 2020. Descarcă documentul de AICI
18.09.2023 – Hotărârea nr. 177 privind modificare Art.2 din HCL nr. 67/30.03.2023 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci” — COD proiect C10 — 1.1.4 – 1056 în cadrul Planului Naţional de Redresare i Rezilienţă, Componenta 10 — Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.4 – „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
18.09.2023 – Hotărârea nr. 176 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea
de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci – COD proiect C10 – 1.1.4 – 1056 în cadrul Planului Naţional de Redresare si Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.4 – ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
18.09.2023 – Hotărârea nr. 175 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2-LOT2” Municipiul Tecuci, jud Galaţi. Descarcă documentul de AICI
18.09.2023 – Hotărârea nr. 174 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul din strada 1 Decembrie 1918, nr.55. Descarcă documentul de AICI
04.09.2023 – Hotărârea nr. 173 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 69 din 10.04.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT4 – Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
04.09.2023 – Hotărârea nr. 172 privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul şcolar 2023-2024. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna august 2023

29.08.2023 – Hotărârea nr. 171 privind acordul dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi și Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al Municipiului Tecuci având ca obiect folosinţa şi exploatarea investiţiei ,,Închidere depozit neconform Tecuci,,. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 170 privind modificarea H.C.L. nr.3 din 31.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 169 privind aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu S.C. Romlux Lightning Company S.A. în dosarul nr.24410/3/2017*. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 168 privind abrogarea HCL nr. 46/20.04.2022 privind retragerea UAT Municipiul Tecuci din calitatea de membru fondator al Asociaţiei ,,Grupul de Acţiune Locală (GAL) Anton Cincu Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 167 privind aprobarea acordării de facilități la transportul public local pe mijloacele de transport în comun, efectuat de către operatorul Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. și aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități pentru anumite categorii de pensionari cu domiciliul stabil în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 166 privind aprobarea constituirii Structurii parteneriale locale la nivelul Municipiului Tecuci pentru monitorizarea procesului de implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Tecuci 2021-2027. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 165 privind completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 151/25.07.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare a Galei Excelentei Tecucene. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 164 privind modificarea Anexei 1 Ia HCL nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Pro2ramului de activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie – decembrie 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 79/27.04.2023, H.C.L. nr. 90/29.05.2023 si H.C.L. nr.143/25.07.2023. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 163 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 162 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituţiei publice de cultură Casa de Cultura Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 05.08.2022-05.08.2023. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 161 privind modificarea  Anexei NR. 2 la HCL nr. 76/18.06.2022, aprobarea actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului TECUCI, încheiat cu COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 160 privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pentru terenurile destinate construirii de garaje și spaţii comerciale, terenuri aparţinând Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 159 privind aprobarea repartizării unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 158 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere in favoarea Societăţii Distribuţie Energie Electrică Romania SA, pentru o suprafaţă de 200,28 m2 de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 157 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere în favoarea Societăţii Distribuţie Energie Electrică Romania SA, pentru o suprafaţă de 25 m2 de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.08.2023 – Hotărârea nr. 156 privind alegerea Preşedintelui de şedintă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (septembrie – noiembrie 2023). Descarcă documentul de AICI
10.08.2023 – Hotărârea nr. 155 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciciete la nivelul Municipiul Tecuci în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul AICI
10.08.2023 – Hotărârea nr. 154 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe-ANL, a terenului situat în Tecuci, str. Gheorghe Petracu, nr.64-66, în suprafaţă de 4000 mp., identificat conform CF nr.116249. Descarcă documentul de AICI
10.08.2023 – Hotărârea nr. 153 privind trecerea unui imobil – teren din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
10.08.2023 – Hotărârea nr. 152 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 69 din 10.04.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii MODERNIZARE STRĂZI ETAPA ll-LOT4 – Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna iulie 2023

25.07.2023 – Hotărârea nr. 151 privind aprobarea Regulamentului de organizare a Galei Excelenței Tecucene. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 150 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituției publice de cultură Casa de Cultura Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Casa de Cultură Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 149 privind darea în folosintă gratuită a unor mijloace fixe către instituțiile subordonate Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 148 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 31 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului. 5.Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci — Școala Generală nr. 10 Dimitrie Sturdza-Corp C7 și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică și rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 147 privind aprobarea depunerii proiectului privind Protocolul de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Tecuci , județul Galați referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS SII MMSS , Cod MySmis 130963. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 146 privind aprobarea componenţei Grupului de Lucru Local şi a Planului Local de Acţiune pentru incluziunea comunităţilor de romi, conform Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027 aprobata prin H.G. nr. 560/2022. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 145 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul Reabilitare sală multifuncţională sediu primăria Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 144 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2-LOT2 Municipiul Tecuci, jud Galaţi. Descarcă documentul de  AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 143 privind modificarea Anexelor Ia HCL nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie – decembrie 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 79/27.04.2023 și H.C.L. nr. 90/29.05.2023. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 142 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli aI U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 141 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituţiei publice de cultură Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 24.05.2022-24.05.2023. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 140 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituţiei publice de cultură Biblioteca Municipala Ștefan Petică Tecuci, subordonată Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 13.05.2022-13.05.2023. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 139 privind atestarea apartenenţei unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 138 privind darea în administrare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor a unui teren în suprafaţă de 15 mp, identifîcat conform anexei la prezenta hotărâre. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 137 privind aprobarea rectficării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea PIEȚE PREST TEC SRL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
25.07.2023 – Hotărârea nr. 136 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2023. Descarcă documentul de AICI
18.07.2023 – Hotărârea nr. 135 privind: completarea HCL nr.118/19.06.2023 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire in vederea ȋnfiinţarii unui centru de zi pentru persoane vârstnice,  ȋn Municipiul Tecuci, Judetul Galati” prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C13-Reforme Sociale, Investiția I4 – „Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice”, precum si a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
11.07.2023 – Hotărârea nr. 134 privind aprobarea depunerii proiectului Dezvoltare rețea de unități de învâțământ sustenabil la nivelul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 15 – Educaţie, Investitia 10 ,,Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
11.07.2023 – Hotărârea nr. 133 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabililare termică și energetică Liceul Tehnologic ,, Ovid Caledoniu Municipiul Tecuci, judelul Galați, în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 15 – Educație, Investiţia 10 ,,Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
11.07.2023 – Hotărârea nr. 132 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire unitate școlară nouă în Municipiul Tecuci, str. Ana Ipatescu, nr.35 în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 15 – Educație, Investiția 10 ,,Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna iunie 2023

28.06.2023 – Hotărârea nr. 131 privind aprobarea studiului de fundamentare a oportunității și a modalității de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 130 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, modernizare și consolidare a Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci în cadrul Programului Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 129 privind aprobarea îndreptarii erorii materiale din cuprinsul HCL nr.117/08.06.2023 privind modificarea Art.2 din HCL nr.04/31.01.2023 privind aprobarea proiectului ,,Renovare integrată a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrașcu nr.54, bl. G1, Str. Cpt. Ghe. Decuseară, nr. 12, bl. E2A în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 128 privind modificarea art. 1 si art. 2 din HCL nr. 111 din 08.06.2023 privind aprobarea proiectului 5. ,,Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni si a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă
energetică și rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice”. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 127 privind modificarea art. 1 si art. 2 din HCL nr. 110 din 08.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 5.,, Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică și rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice” precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 126 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: ,,RENOVARE ENERGETICĂ CLĂDIRI PUBLICE DIN MUNICIPIULTECUCI, GRĂDINIŢA ,,PRICHINDEL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 125 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului ,,Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci, Școala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza-Corp C7″, în cadrul PNNR ,Componenta 5-Valul Renovării. Descarcă documentul de HCL 125 din 28.06.2023
28.06.2023 – Hotărârea nr. 124 privind modificarea Art.2 din HCL 05/31.01.2023 privind aprobarea proiectului ,,Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiţia 1.2 ,,Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învăţământ, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 123 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiţia 1.2 ,,Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învăţământ, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 122 privind aprobarea procedurii de autorizare și funcţionare a spaţiilor de joacă situate pe domeniul public și privat al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 121 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE CORP NOU SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI, judeţul Galaţi municipiul Tecuci strada Costache Conachi, nr. 35. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 120 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului Construire locuinţe pentru tineri ANL, municipiul Tecuci,judeţul Galaţi”. Descarcă documentul de AICI
28.06.2023 – Hotărârea nr. 119 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026. Descarcă Documentul de AICI
19.06.2023 – Hotărârea  nr. 118 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire în vederea înfiinţării unui centru de zi pentru persoane vârstnice, în Municipiul Tecuci, Județul Galați prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13-Reforme Sociale, Investiţia 14 – ,,Crearea unei reţele de centre de zi de asistenţă și recuperare pentru persoane vârstnice, precum și a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 117 privind modificarea Art.2 din HCL nr.04/31.01.2023 privind aprobarea proiectului Renovare integrată a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrascu nr. 54, bl. G1, Str. Cpt. Ghe. Decuseara, nr. 12, bl. E2A” în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 116 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovare integrată a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrascu nr.54, bl. G1, Str. Cpt. Ghe. Decuseara, nr. 12, bl. E2A” în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 115 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 27 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare termică Școala Elena Doamna, Tecuci” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică și rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 114 privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare termică Scoala Elena Doamna Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică si rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 113 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 28 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare termică Grădiniţa Ion Creangă, Tecuci” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – ValuI Renovării, Operaţiunea B.2- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice-Autorităţi locale. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 112 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termică Grădiniţa Ion Creangă”, Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – Autorităţi locale. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 111 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 30 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ,,5. Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Descarcă  documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 110 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 5. Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică și rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 109 privind modificare art. 1 HCL nr. 8/28.01.2021 de aprobare a documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creşterea eficientei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Şcoala Generală Nr. 10 ,,Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi cod SMIS 118527. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 108 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 107 privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de, execuţie lucrări nr.28535/24.05.2021 pentru obiectu investiţie ,,Reabilitare clădire şcoala DIMITRIE STURDZA, monument istoric, Tecuci, judeţul Galaţi, cod SMIS 122380″. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 106 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul ,,Reabilitare conductă de apă str. Transilvaniei, str. Tudor Pamfile și str. Nicorești – Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 105 privind modificarea HCL nr. 89/27.04.2017 privind modificarea HCL nr. 114/27.10.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi. Descarcă documentul AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 104 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul ,,Reabilitare canalizare pluviala și menajera str.Transilvaniei, str.Tudor Pamfile și str. Nicoresti – Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
08.06.2023 – Hotărârea nr. 103 aprobarea parteneriatului între UAT Municipiul Tecuci, UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi UAT-urile partenere din judeţul Galaţi, în vederea depunerii spre finanţare si implementării proiectului Facilitarea accesului la educaţie a elevilor din judetul Galați prin achiziţia de microbuze electrice în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna mai 2023

29.05.2023 – Hotărârea nr. 102 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluarii anuale a managementului Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură — Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci — subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 101 privind închirierea urior terenuri situate în parcul Regina Elisabeta, în vederea amplasării unor căsuţe de lemn cu destinaţia comerţ. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 100 privind închirierea unor terenuri pentru amplasare panouri publicitare. Descarcă documetul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 99 privind închirierea unui imobil situat în strada Gheorghe Petraşcu nr.60, bl. A1 parter, în suprafaţă utilă de 47,04 mp. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 98 privind aprobarea repartizării unei locuinte ANL. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 97 privind aprobarea unui schimb de locuinţă socială. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 96 privind aprobarea repartizării unei locuinţe sociale proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 95 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra unei suprafeţe de teren de 44 mp, în favoarea numiţilor Condrache Dana-Georgiana şi Bolmadîr Tiberius Adrian pentru branşamente la utilităţi publice (apa, canalizare, energie electrică). Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 94 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, judeţulGalaţi” în cadrul Planului Naţional de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orșe/comune Sub-investiţia I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 93 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 29/ 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ,,Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi” în cadrul Planului Naţional de Redresare si Rezilienţă, Componenta C3 – Managementul Deşeurilor, Investitia I1. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraşe/comune Sub-investiţia I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum și a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 92 privind Modificarea art.2 Ia HCL nr.51/30.03.2023 Aprobarea proiectului ,,Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C3- Managementul Deșeurilor, Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I1.B ,,Construirea de insule ecologice digitalizate” precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 91 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Cantinei de Ajutor Social Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 90 privind modificarea Anexei 1 si a Anexei 2 Ia H.C.L. nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie- decembrie a anului 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr.79/27.04.2023. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 89 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
29.05.2023 – Hotărârea nr. 88 privind alegerea Preşedintelui de şedintă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (iunie – august 2023). Descarcă documentul de AICI
09.05.2023 – Hotărârea nr. 87 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii ,,Reabilitare reţele de alimentare cu apa, reţele de canalizare menajeră şi reţele de canalizare pluvială pe străzile Transilvaniei, Tudor Pamfile şi Nicoreşti, în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi” prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul de AICI
09.05.2023 – Hotărârea nr. 86 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii ,,Extindere şi modernizare reţele de alimentare cu apa, extindere şi modernizare reţele de canalizare menajeră şi extindere reţele de canalizare pluvială şi refacere sistem rutier afectat de lucrări, în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi” prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna aprilie 2023

27.04.2023 – Hotărârea nr. 85 privind stabilirea salariilor de baza brute pentru funcțiile publice de conducere de Secretar General U.A.T. ,Director General și Arhitect – Șef din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 84 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluarii anuale a managementului Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală Ștefan Petică Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 83 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului Construire Iocuinte pentru tineri ANL, municipiul Tecuci, judeţul Galați AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 82 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismul – cu număr de identificare KMHLN41EAPU482403, categoria AUTOTURISM M1, marca HYUNDAI ELANTRA, tipul CN7, caroserie AA BERLINA : 1 buc., ce deservește parcul auto al Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 81 privind completarea HCL nr.201/22.12.2022 – stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T.
MUNICIPIUL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 80 privind modificarea H.C.L. nr. 97/28.07.2022 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 53/23.04.2020 privind constituirea Comisiei de Ordine Publica de la nivelul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 79 privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie- decembrie a anului 2023. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 78 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli aI U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 77 privind modificarea Anexei nr.2 la H.C.L. nr. 76/18.06.2022, aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de salubrizare al Municipiului Tecuci încheiat cu Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 76 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 75 privind participarea Municipiului Tecuci în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 74 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 26756 din 12.05.2022, încheiat între U.A.T. Municipiul Tecuci – lider de parteneriat și U.A.T. Comuna Drăgănești – partener, în vederea implementării în comun a proiectului „Modernizarea transportului public local prin achiziția de autobuze la nivelul zonei periurbane Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 73 privind privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2023. Descarcă documentul de AICI
27.04.2023 – Hotărârea nr. 72 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 5 ”Administrația publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor”. Descarcă documentul de AICI
10.04.2023 – Hotărârea nr. 71 privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI”. Descarcă documentul de AICI
10.04.2023 – Hotărârea nr. 70 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare străzi în municipiul Tecuci (str. Ștefan Puțanu, str. Malului, b-dul Carol)”. Descarcă documentul de AICI
10.04.2023 – Hotărârea nr. 69 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economci actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT 4 — Municipiul Tecuci, județul Galați”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea oblectivului. Descarcă documentul AICI

Hotărâri din luna martie 2023

30.03.2023 – Hotărârea nr. 68 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. TECUCI. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 67 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiul Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.4 – ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitari, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 66 privind  aprobarea Grilei de salarizare a personalului Societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 65 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 64 privind indexarea tarifului de distanță (pornire) maximal pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi, pe timp de zi și de noapte. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 63 privind încetarea prin demisie a reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. TECUCI. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 62 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Poliției Locale a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 61 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 60 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în data de 13.02.2023 și eliberarea atestatelor. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 59 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 141 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 58 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 61 din 29.03.2018. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 57 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 182 din 31.08.2017. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 56 privind atestarea apartenenței unui imobil –  teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 55 privind atestarea apartenenței unui imobil (teren) la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 54 privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, str.Cocorăști, nr. 1. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 53  privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele ANL în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 52 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Lotizare teren pentru construire locuințe+funcțiuni conexe (servicii, comerț, depozitare, spații verzi, parcări auto, etc) + amenajare circulații auto și pietonale + infrastructura edilitar-urbană și racorduri/branșamente la utilități – strada Plugului, nr. 101. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 51 aprobarea proiectului ”Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3- Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B ”Construirea de insule ecologice digitalizate” precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 50 privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 108/ 26.08.2021 privind aprobarea proiectului ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, Județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
30.03.2023 – Hotărârea nr. 49 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024 – 2026. Descarcă documentul de AICI
24.03.2023 – Hotărârea nr. 48 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Tecuci, județul Galați, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generaţie, Componenta 15-Educație, Apelul de proiecte: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar și a unităţilor conexe, precum și a cheltuielilor legate de proiect. Descarcă documentul de AICI
24.03.2023 – Hotărârea nr. 47 privind aprobarea proiectului ,,Dotarea Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Octavian Iosif” cu echipamente de protecție și dispozitive medicale Cod SMIS 149655, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Componenta 1 – Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionarii situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specfic 9.1 Creșterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul deAICI

Hotărâri din luna februarie 2023

28.02.2023 – Hotărârea nr. 46 privind ,,Programul de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci și Procedura de subvenţionare a sterilizarii și microcipării câinilor de rasa comună fără pedigree, cu stăpân și a modelului de Contract de prestări servicii între Primăria Tecuci și cabinetele veterinare care doresc să se înscrie în ,,Programul de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 45 privind modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 44 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 204 din 22.12.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT4 – Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 43 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci, în anul 2023. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 42 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Tecuci, pentru prestarea activităţilor de transport funerar de paradă Asociaţiei De Ajutor Reciproc Pentru Decese Muncitorul Tecuci. Descarcă documentul de  AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 41 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Tecuci, pentru prestarea activităţilor de transport funerar de paradă S.C SERVICII FUNERARE ELENA S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 40 privind aprobarea instituirii dreptului de uz şi servitute de trecere, in favoarea Societăţii Distribuţie Energie Electrică Romania SA, pentru o suprafaţă de 399,56 mp de teren situat în municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 39 privind modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 19/26.08.2010 referitor la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 38 privind aprobarea vânzării directe a imobilului (construcţie şi teren) situat în strada Ștefan cel Mare nr.21. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 37 privind modificarea HCL Tecuci nr. 101 din 28.07.2022, referitoare la solicitarea transmiterii imobilului situat în Tecuci, str. Costache Racovită nr.29 (actual  22) – CF 11619 judetul Galati, din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public și privat al municipiului Tecuci și în administrarea Consiliului local al municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 36 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petracu nr.64. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 35 privind asigurarea gratuității pentru elevii cu domiciliul stabil în mun. Tecuci, care utilizează transportul public local de persoane efectuat de către operatorul COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. și aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități. Completarea Anexei nr.6. 1— Tarife de Călătorie, din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în mun.Tecuci nr. 32594/22.06.2022. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 34 privind aprobarea Programului de activităti culturale al Municipiului Tecuci aferent perioadei aprilie- decembrie a anului 2023. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 33 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor în bani, cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 32 privind aprobarea proiectului ,,4.Renovare energetica a clădiriior publice din Municipiul Tecuci – Gradinita Prichindel” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare si Rezilienţă si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de HCL 32 din 28.02.2023
28.02.2023 – Hotărârea nr. 31 privind aprobarea proiectului ,,Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generala Nr. 10 Dimitrie Sturdza – Corp C7″ spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare si Rezilienţă si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 30 privind aprobarea proiectului ,,5. Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni” spre finanţare în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 29 privind aprobarea proiectului ,,Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci,judeţul Galaţi, în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiţia I. 1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiţia I1.a. Infiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 28 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare termică Grădiniţa Ion Creangă, Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare si Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării”, precum si a cheituielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 27 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare termică Şcoala Elena Doamna, Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare si Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 26 privind aprobarea proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, judetul Galati în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.2 ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 25 privind aprobarea proiectului ,,Sistem Inteligent de Management al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiţia I.1.2 ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2023 – Hotărârea nr. 24 privind alegerea Preşedintelui de şedintă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (martie – mai 2023). Descarcă documentul de AICI
10.02.2023 – Hotărârea nr. 23 privind modificarea HCL Tecuci nr. 140/2019 referitor la darea în folosinţă gratuită a sălii de sport situată în municipiul Tecuci, Aleea Ștrandului-Parc Regina Elisabeta. Descarcă documentul de AICI
10.02.2023 – Hotărârea nr. 22 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL. Descarcă documentul AICI
10.02.2023 – Hotărârea nr. 21 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
10.02.2023 – Hotărârea nr. 20 privind aprobarea Bugetului iniţial centralizat de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii și surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2023. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna ianuarie 2023

31.01.2023 – Hotărârea nr. 19 privind privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuţie lucrări nr. 28531/24.05.2021 pentru obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani, cod SMIS 118529. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 18 privind aprobarea Regulamentului de Administrare și Utilizare a Căilor Publice de Comunicație din municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 17 privind completarea inventarului terenurilor disponibile în vederea aplicării dispoziţiilor Legii 15/2003. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 16 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 143 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 15 privind transmiterea în administrarea Spitalului Municipal ,,Anton Cincu Tecuci a unor imobile cu destinația de locuințe de serviciu. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 14 privind închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918-Parcul Alexandru Ioan Cuza, clădirea C8. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 13 privind modificarea HCL nr. 90 din 29.06.2022. Descarcă documentul de  AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 12 privind trecerea unui imobil-teren în suprafață de 1540 mp, din domeniul privat al Municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia.  AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 11 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2023 – 2024. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 10 privind acordarea normei de hrană în anul 2023 pentru personalul Poliției Locale a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 9 privind  transmiterea fară plată, în vederea gestionării, a unui Sistem de supraveghere video pe raza Municipiului Tecuci, aparținând domeniului privat către Poliția Local a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 8 privind privind aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 28535/24.05.2021 pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare clădire Școala DIMITRIE STURZA, monument istoric, Tecuci, jud. Galați, cod SM1S 22380. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 7 privind aprobarea participării Municipiului Tecuci ca partener în cadrul proiectului ,,MULTICARE: Multi-hazard low-carbon resilient technologies and multi-scale digital services for a future-proof, sustainable&user-centred built environment” și a cheltuielilor legate de acest proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul programului ,,Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)”, apelul de proiecte ,,Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2022-D4-02)”. Descarcă documentul de  AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 6 privind aprobarea proiectului Modernizarea transportului public la nivelul zonei periurbane a Municipiului Tecuci în cadrul în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.1 ,,Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) și Subinvestiția I.1.3 ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 5 privind aprobarea proiectului ,,Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția 1.2 ,,Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 4 privind aprobarea proiectului Renovare integrata a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci – Str. Ghe. Petrașcu nr. 54, bl. G1, Str. Cpt. Ghe. Decuseara, nr. 12, bl. E2A în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență , precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 3 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 2 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci la data de 31.12.2022. Descarcă documentul de AICI
31.01.2023 – Hotărârea nr. 1 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci la data de 30.11.2022. Descarcă documentul de AICI