Hotarâri 2024

Hotărâri din luna iunie 2024

28.06.2024 – Hotărârea nr. 133 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evalării anuale a managementului instituției publice de cultură Casa de Cultură Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Casa de Cultură Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 132 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici (faza SF)  pentru obiectivul de investiții „Revitalizare Parc Oltea Doamna din Municipiul Tecuci”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 131 privind completarea si modificarea HCL nr.214/23.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare, demolare parțială, extindere și reconversie funcțională a Grădiniței nr. 14 în Muzeu de Artă Contemporană” în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 130 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan și atribuire zona funcțională în vederea amenajării unei stații de asfalt, municipiul Tecuci, Tarla 86, Parcela 418/9, 10, 11, 12. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 129 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 116693 și CF 115008. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 128 privind privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 119000, zona străzii Gheorghe Petrașcu bl. 25. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 127 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 101456, str. Mircea Vodă, nr. 1c. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 126 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 119021, str. 1 Decembrie 1918 zona bloc AG. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 125 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 124 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere aeriană și supraterană către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Romînia SA, Sucursala Galați, pentru o suprafață de 94 mp de teren (90 mp pentru amlasare racord și 4 mp pentru postul de transformare aerian) din municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 123 privind darea în administrarea Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” Tecuci a unui imobil. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 122 privind acordul Consililui Local pentru aprobarea activitatilor finantate integral din venituri proprii a unității de învățământ Şcoala Gimnazială „Anghel Rugină”. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 121 privind suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 29252/31.03.2020 pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 120 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, devizului general precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT4 – Municipiul Tecuci, județul Galați”, prin modificarea HCL NR. 69 DIN 10.04.2023. Descarcă documentul de AICI
28.06.2024 – Hotărârea nr. 119 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna mai 2024

28.05.2024 – Hotărârea nr. 118 privind modificarea art. 2 la HCL nr. 106 din 29.04.2024, aprobarea Devizului General și a indicatorilor economici actualizați la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare termică Gradinița Ion Creanga, Tecuci”  în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.05.2024 – Hotărârea nr. 117 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare și reabilitare Cinematograf Arta în cadrul Programului Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.05.2024 – Hotărârea nr. 116 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea mobilităţii urbane nepoluante prin investiţii de tip integrat în soluţii inteligente aferente unui coridor de mobilitate N-S din Municipiul Tecuci, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.05.2024 – Hotărârea nr. 115 privind aprobarea indicatoriior tehnico-economici şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiţii MODERNIZARE STRĂZI ETAPA III-LOT 1, Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
28.05.2024 – Hotărârea nr. 114 privind privind suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuţie lucrări nr. 29252/31.03.2020 pentru obiectivul de investiţii ,,Creșterea eficienţei energetice a clădirilor publice – sediul primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Descarcă documentul de AICI
28.05.2024 – Hotărârea nr. 113 privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anii şcolari 2024-2025 şi 2025-2026. Descarcă documentul de AICI
28.05.2024 – Hotărârea nr. 112 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
28.05.2024 – Hotărârea nr. 111 privind alegerea Preşedintelui de şedintă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni ( mai – iulie 2024). Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna aprilie 2024

29.04.2024 – Hotărârea nr. 110 privind aprobarea Caietului de obiective în baza caruia se va întocmi noul proiect de management al managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9.80, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a procedurii de analizare a noului proiect de management, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de analiza și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru analiza noului proiect de management a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 109 privind aprobarea Caietului de obiective în baza caruia se va întocmi noul proiect de management al managerului instituției publice de cultura Biblioteca Municipală Ștefan Petică Tecuci, care a obținut la evaluarea finală a managementului nota 9.75, aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a procedurii de analizare a noului proiect de management, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de analiza și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru analiza noului proiect de management a managerului instituției publice de cultura – Biblioteca Municipală Ștefan Petică Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 108 privind aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Pth pentru obiectivului de investitii 5. Renovare energetica a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa seniorilor tecuceni si a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică și rezilienţă în clădiri publice, Operaţiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 107 privind aprobarea solicitării de preluare, din administrarea Consiliului Judeţean Galati în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, a unor suprafete de teren aferente DJ251, proprietate publică a Judeţului Galati, în vederea realizării obiectivului de investiţii Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiului Tecuci, cod proiect C10-I1.4-1056. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 106 privind modificarea art. 2 la HCL nr. 113 din 08.06.2023, aprobarea Devizului General si a indicatorilor economici actualizați la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investitii Reabilitare termică Gradinița Ion Creanga, Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 105 privind acordul Consililui Local în vederea închirierii unui spatiu aparținand domeniului public al Municipiului Tecuci aflat în administrarea unitatii de invatamant Liceul Tehnologic ,,Ovid Caledoniu”. Descarcă documentul de HCL 105 din 29.04.2024
29.04.2024 – Hotărârea nr. 104 privind aprobarea unui contract de servicii de asistenţă și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lightning Company SA Buresti în dosarul nr. 24410/3/2017* a Tribunalului Bucuresti pentru promovare recurs la s. civ nr.1556/2024. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 103 privind aprobarea unui contract de servicii de asistenţă și reprezentare juridică în proces cu SC Romlux Lightning Company SA în dosarul nr. 6765/3/2024 a Tribunalului Bucuresti.  Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 102 privind modificarea art. 2 la HCL nr. 115 din 08.06.2023, aprobarea Devizului General și a indicatorilor economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții Reabilitare termică Şcoala Elena Doamna, Tecuci în cadrul Planului Național de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 5 – Valul Renovării, precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 101 privind aprobarea documentatiei Studiu de Fezabilitate (S.F.) cu elemente de D.A.L.I, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati pentru obiectivul de investitii Revitalizarea si regenerarea zonei urbane a parcuiui Carol I, Municipiul Tecuci, Judetul Galati, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 100 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea si modernizarea Gradințitei Neghiniță din Municipiul Tecuci, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 99 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea sediului Poliției Locale din Municipiul Tecuci precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 98 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatoriior tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare integrata (consolidare seismica si renovare energetica moderata) a Colegiului National Calistrat Hogas în cadrul Programului Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 97 privind preluarea din administrarea Spitalului Municipal ,,Anton Cincu” Tecuci a unui imobil cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi predarea acestuia în administrarea Serviciului de Ambulanţă Județean Galați. Descarcă documentul de HCL 97 din 29.04.2024
29.04.2024 – Hotărârea nr. 96 privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 76/18.06.2022 anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului TECUCI încheiat cu COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 95 privind modificarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia: ,,RENOVARE ENERGETICĂ CLĂDIRI PUBLICE DIN MUNICIPIUL TECUCI, GRĂDINIŢA ,,PRICHINDEL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 94 privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General al proiectului tehnic aferent obiectivului Renovare energetică a cladirilor publice din Municipiul Tecuci Școala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza-Corp C7 în cadrul PNNR, Componenta 5-Valul Renovării AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 93 privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alacătuiesc domeniul privat al municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 92 privind aprobarea cererilor depuse de cetăţeni care beneficiază de prevederile Legii 15/2003. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 91 privind aprobarea modificării Organigramei și al Statului de Funcții ale Societății PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci prin punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 621/2023 a Tribunalului Galați pronunțată în ședinta publică din 29.05.2023, ramasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 966/2023 a Curții de Apel Galați pronunțată în Ședinta Publică din data de 05 Decembrie 2023. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 90 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managerului instituţiei publice de cultură Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci, pentru activitatea desfășurată în perioada 2021-2024 precum și aprobarea rezultatului evaluării finale. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 89 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managerului instituţiei publice de cultură Biblioteca Municipală Ștefan Petică Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci pentru activitatea desfășurată în perioada 2020-2024 precum și aprobarea rezultatului evaluării finale. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 88 privind ,,Programul de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci și Procedura de subvenţionare a sterilizării și microcipării câinilor de rasă comună fără pedigree, cu stăpân și a modelului de Contract de prestări servicii între Primăria Tecuci și cabinetele veterinare care doresc să se înscrie în ,,Programul de sterilizare gratuită a câinilor fără pedigree, cu stăpân, la nivelul Municipiului Tecuci”. Descarcă  documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 87 privind modificarea H.C.L nr.167/2023 pentru aprobarea acordării de facilități la transportul public local pe mijloacele de transport în comun, efectuat de către operatorul COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. și aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități pentru anumite categorii de pensionari cu domiciliul stabil în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 86 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L nr.143 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 85 privind acordul Consililui Local în vederea închirierii unor spații aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci aflate în administrarea unității de învățământ Colegiul Național de Agricultura și Economie precum și a vanzîrii de produse agricole realizate în ferma didactică. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 84 privind acordul Consililui Local pentru aprobarea activității finanțată integral din venituri proprii a unității de învățământ Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 83 privind acordul Consililui Local pentru aprobarea activităților finanțate integral din venituri proprii a unității de învățământ Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 82 privind atestarea apartenenţei unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 81 privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I 2024. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 80 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al U.A.T Municipiul Tecuci pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
29.04.2024 – Hotărârea nr. 79 privind  alegerea Preşedintelui de şedintă pentru sedinta ordinară a Consiliului Local Tecuci din data de: 29.04.2024. Descarcă documentul de AICI
16.04.2024 – Hotărârea nr. 78 privind aprobarea documentației Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de obiectivul de investitii ,,Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri la nivelul Municipiului Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiţia 1.2 ,,Construirea de locuinţe pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învăţământ, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
16.04.2024 – Hotărârea nr. 77 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, jud.Galați, în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiţia 1.1.2 ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -ITS/alte structuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
16.04.2024 – Hotărârea nr. 76 privind completarea și modificarea HCL nr. 130/28.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare, modernizare și consolidare a Bibliotecii Municipale Ștefan Petică Tecuci în cadrul Programului Naţional de Consolidare a Clădirilor eu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
16.04.2024 – Hotărârea nr. 75 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI

 

Hotărâri din luna martie 2024

26.03.2024 – Hotărârea nr. 74 privind acordarea unui sprijin financiar nerambursabil pentru intretinerea si functionarea lăcașelor de cult apartinând municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 73 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirii Pavilion A din fosta Unitate Militară 01589 în cadrul Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 72 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirii Pavilion B din fosta Unitate Militară 01589 în cadrul Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 71 privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ,,Înfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, în cadrul Planului Naţional de Redresare si Rezilienţă, Componenta C3 – Managementul Deseurilor, Investiţia 1.1. Dezvoltarea, modernizarea si completarea sistemelor de management integrat al deeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraș/comune Sub-investiţia I1.a. Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 70 privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare profesionala pentru a îndeplini ocupaţia de administrator de condominii si eliberarea atestatelor. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 69 privind modificarea H.C.L nr. 167/2023 pentru aprobarea acordarii de facilități la transportul public local pe mijloacele de transport în comun, efectuat de catre operatorul COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L. si aprobarea Procedurii de acordare a acestor facilități pentru anumite categorii de pensionari cu domiciliul stabil în mun. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 68 privind modificarea Anexei nr.2 ,,Lista bunurilor ce vor fi predate catre SC Piete Prest Tec SRL la HCL nr.61/30.03.2023-privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a pietelor si oborului din Municpiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 67 privind modificarea Anexei nr.2 ,,Lista bunurilor ce vor fi predate către SC Piete Prest Tec SRL la HCL nr. 94/29.07.2021 privind delegarea gestiuni Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 66 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L nr. 143 din 28.10.2021. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 65 privind retragerea dreptului de folosintă a unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 64 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
26.03.2024 – Hotărârea nr. 63 privind aprobarea contului de execuţie anual al bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci la data de 29 decembrie 2023. Descarca documentul de AICI

Hotărâri din luna februarie 2024

28.02.2024 – Hotărârea nr. 62 privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.58, BL. A2” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2024 – Hotărârea nr. 61 privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica a clădirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 135, Bl. T1A si T1B” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2024 – Hotărârea nr. 60 privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.96E, BL. C Turn” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2024 – Hotărârea nr. 59 privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.19, BL.P1”   în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2024 – Hotărârea nr. 58 privind aprobarea depunerii proiectului ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.27, BL. E3A” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2024 – Hotărârea nr. 57 privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.58, BL. A2” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2024 – Hotărârea nr. 56 privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a clădirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 135, Bl. T1A si T1B” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2024 – Hotărârea nr. 55 privind aprobarea documentatiei Proiect Tehnic, a Devizului General si a indicatorilor tehnico- economici actualizati la faza Pth pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetica a cladirilor rezidentiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.96E, BL. C Turn”   în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera,  Actiunea 2.1 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a cladirilor rezidențiale în funcție de potențialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcție de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2024 – Hotărârea nr. 54 privind aprobarea documentației Proiect Tehnic, a Devizului General și a indicatorilor tehnico- economici actualizați la faza PTh pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrașcu , Nr.19, Bl. P1 în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitați prietenoase cu mediu și mai rezilienta la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidenţiale în funcţie de potenţialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv
consolidarea acestora în funcţie de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte
PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
28.02.2024 – Hotărârea nr. 53 privind aprobarea documentației Proiect Tehnic, a Devizului General și a indicatorilor tehnico- economici actualizați la faza PTh pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrașcu , Nr.27, BL. E3A în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localități prietenoase cu mediu și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale în funcţie de potenţialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv
consolidarea acestora în funcţie de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte
PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 52 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Sistem Inteligent de Management al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția 1.1.2 ,,Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 51 privind aprobarea Programului de activităti culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie- decembrie a anului 2024. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 50 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 135, Bl. T1A si T1B în
cadrul Programul Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localități prietenoase cu mediul si mai rezilientă la riscuri, Obiectiv specific 2.1- Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, Actiunea 2.1- Imbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) si a cladirilor rezidenţiale în funcţie de potenţialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcţie de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 49 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.96E, BL. C Turn în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localitati prietenoase cu mediu si mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, Actiunea 2.1 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) i a cladirilor rezidenţiale în funcţie de potenţialul de reducere a consumuiui, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcţie de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 48 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrașcu , Nr.27, BL. E3A” în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localități prietenoase cu mediu și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) şi a cladirilor rezidenţiale în funcţie de potenţialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcţie de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 47 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrascu , Nr.19, BL.P1″ în cadrul Programului Regional 2021- 2027, Prioritatea 2- O regiune cu localități prietenoase cu mediu și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidenţiale în funcţie de potenţialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcţie de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 46 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tecuci, Str. Gh. Petrașcu, nr. 58, Bl. A2″ în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea 2- O regiune cu localități prietenoase cu mediu și mai rezilientă la riscuri, Obiectiv Specific 2.1-Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Acțiunea 2.1 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidenţiale în funcţie de potenţialul de reducere a consumului, respectiv reducerea emisiilor de carbon, inclusiv consolidarea acestora în funcţie de riscurile identificate (inclusiv seismice), Apel de proiecte PRSE/2.1/A/1/2023, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 45 privind aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii-persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane – juridice specializate din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 44 privind completarea grilei de salarizare pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, aprobată prin HCL nr. 159/28.07.2017, prin stabilirea salariului de baza pentru functia publica de conducere de Director grad II din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 43 privind completarea HCL nr. 81/27.04.2023 – stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 42 privind închirierea unei suprafețe de teren aflată în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 41 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației Club Sportiv Tecuci Box K1 D D. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 40 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 116817,116735, zona străzilor Ghe.Petrașcu-Mitropolit Andrei Saguna. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 39 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 38 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci, în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 37 privind atestarea apartenței unui imobil -teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI,
23.02.2024 – Hotărârea nr. 36 privind atestarea apartenenței unor imobile – (terenuri) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 35 privind aprobarea unui schimb de locuință socială. Descarcă documentul de AICI

23.02.2024 – Hotărârea nr. 34 privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr.33 privind acordul Consililui Local în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al Municipiului Tecuci aflat în administrarea unității de învățământ Colegiul Național „Calistrat Hogaş”. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr.32 privind acordul Consililui Local în vederea închirierii unor spatii apartinand domeniului public al Municipiului Tecuci aflate în administrarea unității de învățământ Colegiul National „Spiru Haret”. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 30
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. TECUCI. Descarcă documentul deAICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 29 privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2024. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 28 privind modificarea Anexei nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci prin modificarea listei de bunuri prevăzute în Anexa 2 la H.C.L. 61/30.03.2023. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 27  privind modificarea listei de bunuri prevăzute în Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 94/29.07.2021 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal. Descarcă documentul de AICI
23.02.2024 – Hotărârea nr. 26 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (martie 2024 – mai 2024). Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna ianuarie 2024

30.01.2024 – Hotărârea nr. 25 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare finală și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 24 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare finală și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 23 privind conferirea titlului de ”CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Tecuci, domnului Arhip Gheorghe.  Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 22 privind aprobarea Organigramei, statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiul Tecuci, S.P.C.L.E.P. Tecuci și Poliția Locală Tecuci, prin reorganizarea și aplicarea Legii 296/2023, precum și Regulamentului de Organizare și Funcționare  ale acestora. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 21 privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 252/19.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 20 privind aprobarea Regulament de Protecție a Spațiilor Verzi, de Organizare, Dezvoltare și Întreținere a acestora pe Teritoriul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 19 privind acordarea normei de hrană în anul 2024 pentru personalul Poliției Locale din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 18 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și consolidare a Biblioteci Municipale Ștefan Petică Tecuci” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Galeriile de Artă Gheorghe Petrașcu„, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 16 privind  aprobarea depunerii in parteneriat a proiectului “Culture brought to light in our common territory/ Cultura scoasă la lumina în teritoriul nostru comun” în Municipiile Tecuci și Cahul prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Prioritatea 2 – Dezvoltarea socială transfrontaliera: 2.3. Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 15 privind aprobarea depunerii in parteneriat a proiectului “Equipping services for emergency situations across borders / Echiparea serviciilor pentru situații de urgență transfrontaliere” în Municipiile Tecuci și Cahul prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Prioritatea 1 – Comunități verzi: 1.1. Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienţei, luând în considerație abordările bazate pe ecosistem, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 14 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exercițiului bugetar al anului 2023, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2024. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 13 privind demararea procedurilor de asociere a U.A.T. Municipiul Tecuci în vederea realizării unui parc solar agrofotovoltaic. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 12 privind aprobarea Studiului de fundamentare, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 11 privind aprobarea ”Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţia de sortare Valea Mărului, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deşeuri sau la instalaţia de tratare mecano-biologică respectiv eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitul de deşeuri nepericuloase Valea Mărului, din județul Galați”, delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare și eliminare prin depozitare aferentă proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 10 privind Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 9 privind prelungirea unor contracte de închiriere a pajiștilor permanante aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 8 privind atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 7 privind  atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 6 privind aprobarea Programului de actiune comunitara destinat prevenirii si combaterii riscului de saracie si excluziune sociala pentru anul 2024. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 5 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta altele decat cele stabilite de art 84/ Legea 196/2016 privind venitul minim de incluiziune, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 4 privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 3 privind aprobarea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al Municipiului Tecuci pe anul 2023, de la bugetul local, din alte venituri bugetare în sumă de 2.385.212,55 lei. Descarcă documentul de AICI
30.01.2024 – Hotărârea nr. 2 privind aprobarea și atribuirea către S.C. Romprest Energy S.R.L. a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
11.01.2024 – Hotărârea nr. 1 privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2024 – 2025. Descarcă documentul de AICI