Hotărâri ale C.L. 2021

Hotărâri din luna decembrie 2021

22.12.2021 – Hotărârea nr. 182 privind modificarea HCL 274/ 2017 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 181 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile contractuale din cadrul instituțiilor de cultura subordonate Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 180 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 179 privind aprobarea unui schimb de locuinţe sociale. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 178 privind aprobarea unui schimb de locuință convenabilă. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 177 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiti să primească locuinţă convenabilă în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 176 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru încheierea unui contract de sponsorizare între SC Furtuntec SRL şi Spitalul Municipal „Anton Cinc, având ca obiect lucrări de modernizare, igienizare şi dotări, destinate Secţiei de Pediatrie a Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 175 privind darea în folosinţă gratuită Secţiei de Pompieri Tecuci din cadrul Inspectoratului Pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Galaţi a unor spaţii situate în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 174 privind indexarea tarifului de distanță (pornire) maximal pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi, pe timp de zi și de noapte. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 173 privind aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2022. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 172 privind aprobarea Planului local de acţiune și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condiţiile Legii nr. 416/2001 privindvenitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 171 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Reabilitare Hala str. 1 Decembrie 1918 nr. 156, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 170 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul „Construire grup sanitar la Galeriile de artă Gheorghe Petraşcu”, municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 169 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2022. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 168 privind modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 167 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 166 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022. Descarcă documentul de AICI
22.12.2021 – Hotărârea nr. 165 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna noiembrie 2021

25.11.2021 – Hotărârea nr. 164 privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar 2021 – 2022. Descarcă documentul de AICI
25.11.2021 – Hotărârea nr. 163 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 174 din 29.12.2016. Descarcă documentul de AICI
25.11.2021 – Hotărârea nr. 162 privind atestarea apartenentei unui imobil — teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.11.2021 – Hotărârea nr. 161 privind aprobarea modului de calcul al chiriilor aferente locuințelor realizate prin Programul de construire de locuințe pentru tineret destinate închirierii. Descarcă documentul de AICI
25.11.2021 – Hotărârea nr. 160 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi sa primească locuinţă sociala în anul 2022. Descarcă documentul de AICI 
25.11.2021 – Hotărârea nr. 159 privind completarea HCL nr.153/29.08.2018 — stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al U.A.T.
MUNICIPIUL TECUCI. Descarcă documentul de AICI

25.11.2021 – Hotărârea nr. 158 privind aprobarea ” Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico – edilitare care se execută pe domeniul public/privat al municipiului Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
18.11.2021 – Hotărârea nr. 157 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICĂ ŞCOALA ELENA DOAMNA, TECUCI”, MUN. TECUCI, STR. COSTACHE RACOVIŢĂ, NR. 248, JUD. GALAŢI. Descarcă documentul de AICI
18.11.2021 – Hotărârea nr. 156 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru obiectivul de investiţii „REABILITARE TERMICĂ GRĂDINITA ION CREANGĂ”, MUN. TECUCI, ALEEA VASILE ALECSANDRI, NR. 2, JUD. GALAȚI. Descarcă documentul de AICI
05.11.2021 – Hotărârea nr. 155 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci în comisiile de evaluare pentru concursul de ocupare a funcţiilor de director şi/sau director adjunct din unităţi de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
05.11.2021 – Hotărârea nr. 154 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii ” MODERNIZARE STRĂZI ETAPA III-LOT 1 – Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi ” prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul de AICI
02.11.2021 – Hotărârea nr. 153 privind  modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.38 din 28.02.2018 , stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public şi privat — Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci SRL. Descarcă documentul de AICI
02.11.2021 – Hotărârea nr. 152 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. Tecuci precum și numirea administratorului societății. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna octombrie 2021

28.10.2021 – Hotărârea nr. 151 privind modificarea HCL Tecuci nr. 123/2021 de predare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – „Construire creşă medie”. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 150 privind trecerea unui imobil-teren identificat conform CF nr.115527 din domeniul privat al Municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 149 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii Modernizare lucrări de apă şi canalizare în cartierele Griviţei, Bălcescu, Bulgari, CFR si Gara de Nord Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 148 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii ” REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ ÎN MUNICIPIUL TECUCI ” judeţul Galaţi, prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 147 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii ” MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT4 „- Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi ” prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 146 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii „Reabilitare străzi în municipiul Tecuci: Str. Prundului, Transilvaniei, Tudor Pamfile, Nicoreşti, Matei Basarab şi Plugului” prin Programul Naţional de Investitii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 145 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii ” MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL TECUCI: Str. Sergent Ștefan Puțanu, str. Malului, Bulevardul Carol” prin Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 144 privind aprobarea cererii de finanţare a obiectivului de investiţii ” MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT3 „- Municipiul Tecuci, judetul Galati ” prin Programul Naţional de Investitii Anghel Saligny, precum şi pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiţii. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 143 privind transmiterea în administrarea unităţilor şcolare a unor imobile. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 142 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 141 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tecuci în consiliile de administraţie și comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei din cadrul
unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI

28.10.2021 – Hotărârea nr. 140 privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii – „ Bazin de înot”. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 139 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul ” Reabilitare strazi în mun Tecuci str. Prundului, str, Transilvaniei, str. Tudor Panfile,
Str. Nicoresti, str. Matel Basarab, Str. Plugului”. Descarcă documentul de  AICI

28.10.2021 – Hotărârea nr. 138 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul ” Modernizare străzi in municipiul Tecuci ( strada Sergent Stefan Puţanu , strada Malului , Bulevardul Carol ) „, municipiul Tecuci , judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 137 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ” Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci „, Municipiul Tecuci, județul Galați. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 136 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ” MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT3 „- Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 135 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica pentru obiectivul „Modernizare străzi etapa II-lot 4 „. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 134 privind stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci pentru activități din cadrul Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal, începand cu data de 01.11.2021. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 133 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului societatii COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 132 privind aprobarea aderării Municipiului Tecuci la „Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia” (Covenant of Mayors for Climate & Energy). Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 131 privind aprobarea „Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă (P.A.E.D.C.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi”. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 130 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2021.Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 129 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cherltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
28.10.2021 – Hotărârea nr. 128 privind alegerea Presedintelui de sedintă al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (noiembrie 2021 — ianuarie 2022). Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna septembrie 2021

29.09.2021 – Hotărârea nr. 127 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generala a Asociaților la societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului VOINEA IONUT. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 126 privind vânzarea dreptului de proprietate al acţiunilor deţinute de UAT Tecuci la CALORGAL SA Galaţi. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 125 privind aprobarea concesionarii directe a unui imobil (teren), aparţinând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat str. Carol I, CF 115451. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 124 privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2022. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 123 privind predarea către Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – „Construire creşă medie”. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 122 privind atestarea apartenentei unor imobile — drumuri de exploatare, la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 121 privind transmiterea fară plată a unui autoturism — Dacia Logan , aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci catre Poliţia Locală a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 120 privind aprobarea transmiterii in folosinţă gratuită către Agenţia Naţională pentru Locuinţe – ANL, a terenului situat în Tecuci, str. Gheorghe Petraşcu, nr.64, în suprafaţă de 3.618 mp, identificat conform CF nr.115466. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 119 privind modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum și a celor construite prin ANL. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 118 privind organizarea structurii de intervenţie în situaţii de urgenţă cu echipe din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci şi echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 117 privind modificarea anexelor la HCL nr. 58/27.05.2021 privind aprobarea Programului de activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent perioadei iunie – decembrie 2021. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 116 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 115 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de  AICI
29.09.2021 – Hotărârea nr. 114 privind completarea Comisiei de specialitate nr.1 „Studiu, prognoze economice-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public și privat al municipiului” și a Comisiei de specialitate nr.2 „Organizarea și dezvoltarea urbanistică, reahzarea lucrărtlor pubhce, protecţia mediului inconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură” ale Consiliului local Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna august 2021

26.08.2021 – Hotărârea nr. 113 privind modificarea Anexei nr.5 la HCL nr.96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea COMPANIA DE UTILITAŢI PUBLICE TECUCI SRL, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanţă serviciului de salubrizare. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021 – Hotărârea nr. 112 privind conferirea post — mortem a titlului de „CETĂTEAN DE ONOARE” al Municipiului Tecuci, domnului Dan Mateescu. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021 – Hotărârea nr. 111 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 53 din 23.04.2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci cu reprezentantul Jandarmeriei. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021 – Hotărârea nr. 110 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în data de 02.08.2021 şi eliberarea atestatelor. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021 – Hotărârea nr. 109 privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul „Extindere şi reabilitare iluminat public în municipiul Tecuci- strada Aleea Ștrandului (faza DALI)”. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021 – Hotărârea nr. 108 privind modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 11/ 28.01.2021 privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci —Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021 – Hotărârea nr. 107 privind modificarea art.1 la HCL nr.10/28.01.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci- Cladire Sala Popular,str. Republicii,nr.9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021 – Hotărârea nr. 106 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL. Descarcă documentul de AICI
26.08.2021 – Hotărârea nr. 105 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de Consilier local al dlui NAUM ADRIAN. Descarcă documentul de AICI
09.08.2021 – Hotărârea nr. 104 privind aprobarea modificării Organigramei si a Statului de Funcţii ale societatii PIETE PREST TEC S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
09.08.2021 – Hotărârea nr. 103 privind numirea Directorului Executiv al Societatii ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI S.R.L. Tecuci pana la incetarea Contractului de mandat al Administratorului/Directorului General al societatii. Descarcă documentul de AICI
09.08.2021 Hotărârea nr. 102 privind modificarea Anexei nr. 4 la HCL nr.39 din 28.02.2018 , stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a pieţelor şi oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
09.08.2021 Hotărârea nr. 101 privind aprobarea Organigramei i Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, precum si grila de salarizare a personalului contractual. Descarcă documentul de AICI
09.08.2021 Hotărârea nr. 100 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri  și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
09.08.2021 Hotărârea nr. 99 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al dlui MARTIN EUGEN. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna iulie 2021

29.07.2021 Hotărârea nr. 98 privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică a doamnei avocat Lucia Barbălată. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 97 privind numirea Directorului Administrativ al Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 96 privind numirea Directorului Executiv al Societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 95 privind numirea Administratorului/Directorului General al Societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 94 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 93 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 92 privind numirea Administratorului/Directorului General al Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. Tecuci pentru o perioadă de 3(trei) luni. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 91 privind trecerea unor imobile situate în str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 90 privind acordul Municipiului Tecuci privind construcția unui imobil P+M la o distanță de 0,60 m față de limita de hotar. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 89 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2021. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 88 privind alegerea Președintelui se ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (august 2021 – octombrie 2021). Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 87 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al domnului MARTIN CRISTINEL MIHAIL. Descarcă documentul de AICI
29.07.2021 Hotărârea nr. 86 privind alegerea Preşedintelui de şedință pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Tecuci din data de 29.07.2021. Descarcă documentul de AICI
13.07.2021 Hotărârea nr. 85 privind numirea Administratorului/Directorului General al Societății Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna iunie 2021

25.06.2021 Hotărârea nr. 84 privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale, pe raza Administrativ – Teritorială a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 83 privind aprobarea caietului de obiective, a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, anunțului privind condițiile de participare și a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Casa de Cultură Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 82 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci subordonată Consiliului Local Tecuci pentru activitatea desfășurată în perioada 14.05.2020-14.05.2021. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 81 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil/teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat peFundătura Plutonier Stoicescu, nr. 15 C1. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 80 privind aprobarea extinderii unei suprafețe locative sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 – Hotărârea nr. 79 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 78 privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ din Municipiul Tecuci, în afara orelor de program. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 77 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 76 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci, adoptat la data de 31.12.2020. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 75 privind trecerea unui imobil/teren situat în str. Berzei din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 74 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Organizației Naționale Cercetașii României, Centrul Local ”Oltea Doamna” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 73 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației Cadrelor Militare în Rezervă din MAI Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 72 privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 Pavilion A2, din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 71 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent Serviciului de Administrare a Piețelor și Oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 70 privind atestarea apartenenței unui imobil/teren la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.06.2021 Hotărârea nr. 69 privind modificarea programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
22.06.2021Hotărârea nr. 68/22.06.2021 privind aprobarea transferului managementului Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci de la Consiliul Local Tecuci la Consiliul Județean Galați și aprobarea trecerii imobilelor aferente Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci din domeniul public al Municipiului Tecuci și administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci, în domeniul public al Județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna mai 2021


27.
05.2021 Hotărârea nr. 67 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală ” Ștefan Petică” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.05.2021Hotărârea nr. 66 privind aprobarea aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Alexandru Lascarov Moldoveanu, nr. 80. Descarcă documentul de AICI
27.05.2021 Hotărârea nr. 65 privind aprobarea atribuirea de denumire unei străzi din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.05.2021 Hotărârea nr. 64 privind trecerea unui imobil-teren situat în str. Carol I, din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
27.05.2021 Hotărârea nr. 63 privind  atestarea apartenenței unui imobil-teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
27.05.2021 Hotărârea nr. 62 privind atestarea apartenenței unui imobil-teren la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de HCL 62 din 27.05.2021
27.05.2021 Hotărârea nr. 61 privind propunerea pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 235/2017 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii. Descarcă documentul de AICI
27.05.2021 Hotărârea nr. 60 privind aprobarea unui schimb de apartamente A.N.L. Descarcă documentul de AICI
27.05.2021 Hotărârea nr. 59 privind aprobarea unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică în proces cu S.C Romlux Lighting Company S.A. în dosarul nr. 24410/3/2017 – recurs. Descarecă documentul de AICI
27.05.2021Hotărârea nr. 58 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei iunie-decembrie a anului 2021.  Descarcă documentul de AICI
20.05.2021 Hotărârea nr. 57 privind aprobarea procedurii de atribuire directă a Serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Tecuci, în regim de urgență. Descarcă documentul de AICI
17.05.2021 Hotărârea nr. 56 privind aprobarea bugetului de venituri  și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Compania de Utilitați Publice Tecuci SRL. Descarcă documentul de AICI
17.05.2021Hotărârea nr. 55 privind  aprobarea bugetului inițial centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna aprilie 2021

28.04.2021 – Hotărârea nr. 54 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.04.2021 – Hotărârea nr. 53 privind constituirea comisiei locale de ordine publică. Descarcă documentul de AICI
23.04.2021 – Hotărârea nr. 52 privind modificarea Regulamentului de acordare a titlului de ”Cetățean de onoare al Municipiului Tecuci.” Descarcă documentul de AICI
23.04.2021 – Hotărârea nr. 51 privind însușirea modificărilor la Contractul de închiriere a pajiștilor nr. 17910/PJ/07.05.2015. Descarcă documentul de AICI
23.04.2021 – Hotărârea nr. 50 privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L., aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare. Descarcă documentul de AICI
23.04.2021 – Hotărârea nr. 49 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României, și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2021-2022. Descarcă documentul de AICI
23.04.2021 – Hotărârea nr. 48 privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei. Descarcă documentul de AICI
23.04.2021 – Hotărârea nr. 47 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.04.2021 – Hotărârea nr. 46 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
23.04.2021 – Hotărârea nr. 45 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I – 2021. Descarcă documentul de AICI
23.04.2021 – Hotărârea nr. 44 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (mai 2021 – iulie 2021). Descarcă documentul de AICI
07.04.2021 – Hotărârea nr. 43 privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent lunii aprilie a anului 2021. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna martie 2021

30.03.2021 – Hotărârea nr. 42 privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de Proiecte de management, anunțului privind condițiile de participare și a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 41 privind abrogarea H.C.L. 105 din 13.08.2020 privind modificarea anexei nr.4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public şi privat – Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci S .R.L. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 40 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din 03.03.2020 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 39 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Înlocuire conductă de alimentare cu apa potabilă strada Cuza Vodă, Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 38 privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unor spații aparținând domeniului public al U.A.T. – Municipiul Tecuci, aflate în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu”. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 37 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 36 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 35 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate a solicitanților, în scopul atribuirii în folosință gratuită a loturilor de teren rămase disponibile, conform Legii 15/2003. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 34 privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 33 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației militarilor veterani și veteranilor cu dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir.”  Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 32 privind aprobarea cererii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Tecuci și administrarea Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 31 privind aprobarea amplasării unor aparate de zbor pe terenul aparținând domeniului public al U.A.T. Tecuci, în str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66. Descarcă documentul de AICI
30.03.2021 – Hotărârea nr. 30 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public și privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna februarie 2021

25.02.2021 – Hotărârea nr. 29 privind repartizarea unui spațiu cu titlu gratuit Asociației CAR Primăria Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 28 privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 27 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în data de 08.02.2021 și eliberarea atestatelor. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 26 privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu cabinet parlamentar. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 25 privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu cabinet parlamentar. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 24 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent serviciului de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 23 privind închirierea unui spațiu comercial situat în strada Gheorghe Petrașcu nr. 60, bl. A1 parter, în suprafață utilă de 47,04 mp. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 22 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 21 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: ”Construire Corp nou Spital municipal Tecuci, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 20 privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 108/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr.20 bis, localitatea Tecuci, Județul Galați”, cu privire la indicatorii economici. Descarcă documentul de AICI
25.02.2021 – Hotărârea nr. 19 privind modificarea art. 2 și art.3 din H.C.L. nr. 225/02.10.2017 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI

Hotărâri din luna ianuarie 2021

28.01.2021 – Hotărârea nr. 18 privind: aprobarea vânzării directe a unui imobil (clădire), situat în Tecuci, str. Gloriei, nr. 21. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 17 privind: trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tecuci, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 16 privind: eliberarea atestatelor persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii și au fost atestați în baza Legii 230/2007. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 15 privind: aprobare planuri topografice, vizate de OCPI, pentru străzile Dorobanți, Ion Dongorozi – Ovid Caledoniu, Aleea Aviației, Regina Maria, pe care sunt propuse extinderi a rețelei electrice de distribuție. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 14 privind: aprobarea Planului urbanistic de detaliu – Construire imobil prestări servicii (birouri) și locuință – str. Republicii, nr. 23. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 13 privind: modificarea art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 236/29.11.2018 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr.1, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 12 privind: modificarea art.1 la H.C.L. nr.107/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr.1, localitatea Tecuci, județul Galați ” cu privire la indicatorii economici. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 11 privind: modificarea art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr.227/02.10.2017 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 10 privind: modificarea art.1 la H.C.L. nr.109/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 9 privind: modificarea art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 189/ 31.10.2018 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Școala Gimnazială nr.10 ”Dimitrie Sturdza”, str.1 Decembrie 1918, nr.26, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 8 privind: modificarea art.1 la H.C.L. nr.110/19.06.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, județul Galați” cu privire la indicatorii economici. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 7 privind: aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 6 privind: aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2020. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 5 privind: aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
28.01.2021 – Hotărârea nr. 4 privind: alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (februarie 2021-aprilie 2021). Descarcă documentul de AICI
18.01.2021 – Hotărârea nr. 3 privind: schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 39 și transmiterea acestuia în administrarea Grădiniței cu program prelungit nr. 16. Descarcă documentul de AICI
18.01.2021 – Hotărârea nr. 2 privind: modificarea anexei nr. 1 la H.C.L nr. 138 din 27.11.2020. Descarcă documentul de AICI
18.01.2021 – Hotărârea nr. 1 privind: completarea Comisiei de specialitate nr. 1 ”Studii, prognoze economice-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului și a comisiei de specialitate nr. 4 Servicii publice comerț”. Descarcă documentul de AICI