Hotărâri 2017

Hotărâri  2017

Hotărâri  Decembrie  2017

 • 27.12.2017 – Hotararea nr.287  privind :  stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul institutiilor de cultura subordonate Consiliului Local al Municipiului Tecuci . Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.286  privind :  stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, aparatul permanent de lucru al consiliului local si  serviciilor publice din subordinea primarului municipiului Tecuci . Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.285  privind : transmiterea in folosinţă gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei Columbofile „ Porumbei Maraton ” Galati a unui imobil aparţinând domeniului public al municipiului Tecuci . Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.284  privind :  aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii prin licitaţie publică
  a unui teren , in suprafaţă de 1 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Tecuci, situat in municipiul Tecuci, str. Ioan Ţau. Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.283  privind :  aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii prin licitatie publică a terenului aflat in proprietatea privata a municipiului Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962. Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.282  privind :  inchirierea terenului arabil aflat in proprietatea UAT Municipiul Tecuci in anul 2018. Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.281  privind :  prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat locuinta, proprietatea UAT Municipiul Tecuci . Descarca documentul de AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.280  privind :  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : „Reabilitare invelitoare Bloc A.N.L. Etapa I 4 tronsoane” . Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.279  privind :  modificarea tarifului de transport si depozitare de şeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rateş S.R.L. Tecuci . Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.278  privind :  modificarea anexelor nr.1,nr.2 din H.C.L. nr. 244 / 31.10.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de soc. Compania de Utilităti Publice Tecuci srl pentru unele activit ăti din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci . Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.277  privind :  aprobarea Planului anual de actiuni si lucrari de interes local ce urmeaza a fi efectuate de beneficarii de ajutor social, in cursul anului 2018, in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare . Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.276  privind :  aprobarea Planului local de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Tecuci in anul 2018. Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.275  privind :  aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice din municipiul Tecuci care nu au incheiat contract de prest ări servicii cu operatorul de salubrizare . Descarca documentul de AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.274  privind :  privind aprobarea Regulamentului de organizare si func ţionare a sistemului de parcare din
  municipiul Tecuci . Descarca documentul de  AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.273  privind : stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 . Descarca documentul de AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.272  privind : stabilirea criteriilor de zonare si incadrarea strazilor in municipiul Tecuci in zone de impozitare . Descarca documentul de AICI
 • 27.12.2017 – Hotararea nr.271  privind : aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 201 7 la Societatea RAMPA RATES
  SRL TECUCI. Descarca documentul de AICI
 • 19.12.2017 – Hotararea nr.270  privind : aprobarea tarifelor maximale de închiriere a utilajelor de interventie pentru cod rosu si cod portocaliu . Descarca documentul de AICI
 • 19.12.2017 – Hotararea nr.269  privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Intreţinere alei acces auto si pietonal OBOR . Descarca documentul de AICI
 • 19.12.2017 – Hotararea nr.268  privind : aprobarea plăţii, din bugetul local al UAT Municipiul Tecuci, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galati, pentru anul 2017. Descarca documentul de AICI
 • 15.12.2017 – Hotararea nr.267 privind : aprobarea vânzării directe a unei suprafete de teren apartinând domeniului privat al municipiului Tecuci,situata in Tecuci , str. Cocorasti nr.2b . Descarca documentul de AICI
 • 15.12.2017 – Hotararea nr.266 privind: închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public al municipiului, situată în municipiul Tecuci strada 1 Decembrie 1918, nr 77. Descarca documentul de AICI
 • 15.12.2017 – Hotararea nr.265 privind : aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil , aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci, str. Gheorhe Petrascu, nr.64-66 . Descarca documentul de AICI
 • 15.12.2017 – Hotararea nr.264 privind: aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a concesionarii prin licitaţie publică a unui imobil(teren), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrascu nr.64-66. Descarca documentul de AICI
 • 15.12.2017 – Hotararea nr.263 privind: aprobarea proiectului reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat si particular din Municipiul Tecuci, pentru anul scolar 2018- 2019 .  Descarca documentul de AICI
 • 15.12.2017 – Hotararea nr.262 privind: împuternicirea dlui ANTON NICOLAE si limitele mandatului de negociere a contractului colectiv de muncă la nivelul Societătii Piete Prest Tec SRL. Descarca documentul de AICI
 • 15.12.2017 – Hotararea nr.261  privind: împuternicirea d-lui Grosu Constautin si limitele mandatului de negociere a  contractului colectiv de muncă la nivelui Societătii Rampa Rates SRL. Descarca documentul de AICI
 • 15.12.2017 – Hotararea nr.260  privind imputernicirea domnului URSULICA CONSTANTIN si limitele mandatului de negociere a contractului colectiv de munca la nivelul COMPANIEI DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL. Descarca documentul de AICI
 • 15.12.2017 – Hotararea nr.259 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri si modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017.  Descarca documentul de AICI

Hotărâri  Noiembrie  2017

 • 29.11.2017 – Hotararea nr.258 – privind : aprobarea revocării HCL nr.187 din 11.09.2017 privind trecerea imobilului din Tecuci str. Mr Genoiu nr.3B din domeniul public al UAT Municipiul Tecuci în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne. Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.257 – privind : stabilirea tarifului pentru nacela cu brat montat pe autosasiu (PRB) ce va fi practicat de Soc.Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.256 – privind  : constituirea  comisiei locale de ordine publica. Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.255 – privind : aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta convenabila in anul 2018. Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.254 -privind: aprobarea listei cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca locuinta sociala in anul 2018. Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.253 – privind: modificarea anexei nr. 3 la HCL nr.97/20 1 7 privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de administrare a cimitirului municipal , aprobarea contractului de concesiune prin gestiune directă către Societatea ,, COMPANIA  DE  UTILITĂŢI PUBLICE  TECUCI  SRL ” . Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.252 – privind: modificarea anexei nr.1 Ia H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modificările si completările ulterioare , privind retragerea unui reprezentant al Consiliului Local Tecuci din Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Nicolae Balcescu din Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.251 – privind: Modificarea si completarea art. 5 , Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgentă, altele decât cele prevăzute de art. 28 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificările si completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr.258 din 29.12.2014 . Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.250 – privind  aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea RAMPA RATES SRL TECUCI . Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.249 – privind  aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea  ,,COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL „. Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.248 – privind : Aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul 3- 2017. Descarca documentul de AICI
 • 29.11.2017 – Hotararea nr.247 – privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri si modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017. Descarca documentul de AICI
 •  15.11.2017 –  Hotararea nr 246 – privind: aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică pentru promovarea unei actiuni de denuntare unilaterala si a unei cereri de ordonanţă preşedinţială privind suspendarea executarii Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public Tecuci nr.85340/22.12.2008. Descarca documentul de AICI
 •   15.11.2017 –  Hotararea nr 245 – privind: Propunerea de schimbare de destinatie a cladirii situata in Tecuci, str. 1
  Decembrie 1918, nr. 73, in care a functionat Gradinita cu Program Prelungit Nr.14 Tecuci si includerea proiectului Înfiintarea Muzeului Cartii in vederea dezvoltării economice, a turismului cultural si cresterii competitivitătii Municipiului Tecuci in Programul Operaţional Regional (2014 – 2020, Axa prioritara 5- Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural. Prioritatea de investitii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural. Descarca documentul de AICI

Hotărâri  Octombrie  2017

 • 31.10.2017 – Hotararea nr 244 – privind: modificarea anexelor nr.1,nr.2 nr.3 din H.C.L. nr.154 / 17.07.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de soc. Compania de Utilităti Publice Tecuci srl pentru unele activităti din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci . Descarca documentul de  AICI 
 • 31.10.2017 – Hotararea nr 243 – privind: modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Soc. Rampa Rates S.R.L. Tecuci  .  Descarcati documentul de  AICI
 • 31.10.2017 – Hotararea nr 242  – privind: aprobarea rectficarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 201 7 la Societatea PIETE PREST TEC SRL TECUCI . Descarca documentul de AICI 
 • 31.10.2017 – Hotararea nr 241 – privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri si modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anut 2017. Descarca documentul de AICI
 • 30.10.2017 – Hotararea nr 240 – privind: aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru societatea Rampa Rates SRL Tecuci
  Descarca documentul de  AICI
 • 30.10.2017 – Hotararea nr 239 – privind : aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil , aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat în municipiul Tecuci, str. Nicoresti zona CT8 . Descarca documentul de AICI
 • 30.10.2017 – Hotararea nr 238 – privind : aprobarea vânzării directe a imobilului situat in strada Petru Rares nr.26 . Descarca documentul de  AICI .
 • 30.10.2017- Hotararea nr 237 – privind : aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci , situat in Tecuci , str. Soarelui nr. 1 .  Descarca documentul de  AICI
 • 30.10.2017- Hotararea nr 236 – privind : acceptarea ofertei de donatie a unui imobil facuta de Ionescu Cecilia-Lucia-Rodica si
  inventarierea in domeniul public al acestuia . Descarca documentul de AICI
 • 30.10.2017- Hotararea nr 235 – privind: modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.138/2006 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă si în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii. Descarca documentul de AICI 
 •  30.10.2017- Hotararea nr 234 – privind:  Acordul Consiliului Local Tecuci în calitate de organ deliberativ al asociatului UAT Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizatiei administratorului /directorului general al Societătii ECOGROUP TEC SRL. Descarca documentul de AICI
 •  30.10.2017- Hotararea nr 233 – privind: : Acordul Consiliului Local Tecuci în calitate de organ deliberativ al asociatului UAT Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizatiei administratorului/directorului general al Societătii ECOPREST TEC SRL. Descarca documentu de  AICI
 • 30.10.2017- Hotararea nr 232 – privind:  Acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului UAT Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizatiei administratorului/directorului general al Societătii ZOOLAND TEC SRL. Descarca documentul de AICI
 • 30.10.2017- Hotararea nr 231 – privind: : Acordul Consiliului Local Tecuci, în calitate de organ deliberativ al asociatului UAT Municipiul Tecuci privind reducerea indemnizatiei administratorului /directorului general al Societătii CIMITIRUL ETERNITATEA SRL.  Descarca documentul AICI
 • 30.10.2017- Hotararea nr 230 – privind: modificarea Anexei 2 la HCL nr. 67/31.03.2017 privind aprobarea Programului de activităti culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2017 cu modificările şi completările ulterioare. Descarca documentul de  AICI
 • 25.10.2017- Hotararea nr 229 – privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  „Modernizarea străzi în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi – etapa I ” . Descarca documentul de AICI
 • 25.10.2017- Hotararea nr 228 – privind  aprobare asigurare finantare de la bugetul local pentru categoriile de lucrari care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul ” Modernizare strazi in Municipiul Tecuci, judetul Galati,Etapa I ”  . Descarca documentul de AICI
 •  02.10.2017- Hotararea nr 227 – privind  aprobarea proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular , str. Republicii. nr. 9. localitatea Tecuci, judetul Galati si a cheltuielilor legate de proiect , Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon , Prioritatea de Investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor  Operatiunea B-Cladiri publice  Apel de poiecte nr POR/2016/3/3.1/B/1/7  REGIUNI .  Descarca documentul de AICI
 • 02.10.2017- Hotararea nr 226 – privind  aprobarea proiectului Cresterea eficientei eneretice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Scoala Gimnazială nr. 10, Dimitrie Sturdza, str. 1 Decembrie 1918. nr. 26, localitatea Tecuci , judetul Galati si a cheltuielilor legate de proiect , Axa  prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice , a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor Operatiunea B-Cladiri publice Apel de proiecte nr P0R/2016/3/3.1/B/1/7  REGIUNI . Descarca documentul de AICI
 • 02.10.2017- Hotararea nr 225 – privind  aprobarea proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, judetul Galati si a cheltuielilor legate de proiect, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon . Prioritatea de Investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor Operatiunea B-Cladiri  publice Apel de proiecte nr POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI .  Descarca documentul de AICI
 • 02.10.2017- Hotararea nr 224 – privind aprobarea proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci , judetul Galati si a cheltuielilor legate de proiect , Axa prioritară 3 – Sprijinirea
  tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice , inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor Operatiunea B-Cladiri publice Apel de proiecte nr POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI .Descarca documentul de AICI
 • 02.10.2017- Hotararea nr 223 – privind : aprobarea proiectului Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciu Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1, localitatea Tecuci , judetul Galati si a cheltuielilor legate de proiect Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor Operatiunea B-Cladiri publice,  Apel de proiecte nr POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI . Descarca documentul de AICI

Hotărâri  Septembrie  2017

 • 29.09.2017- Hotararea nr 222 – privind  completarea Comisiei de specialitate nr.1  – „Studii , prognoze economice-sociale , buget finante , administrarea domeniului public si privat al Municipiului ” a Consiliului local Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 221 – privind  validarea  mandatului de consilier local al doamnei Lovin Valeria Olimpia. Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 220 – privind  acordarea unui ajutor financiar domnului Mazilu Daniel prin Asociatia Clubul Sportiv Tsunami Bucuresti . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 219 – privind  aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică. Descarca documentul de  AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 218 – privind  aprobarea caietului de obiective, anuntului privind conditiile de participare si a  bibliografiei in vederea organizarii concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipala Stefan Petica Tecuci, precum si a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor. Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 217 – privind completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru. Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 216 – privind  aprobarea vânzării directe a imobilului situat in strada Costache Negri nr.2b . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 215 – privind  aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci , situata in Tecuci , str.Mircea Eliade nr.25 . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 214 –  privind  închîrierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului, situată în municipiul Tecuci strada 1 Decembrie 1918 zona ANL. Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 213 – privind  trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 212 – privind  modificarea HCL 188/20 1 7 privind acordul Consiliului Local cu privire la trecerea din
  domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, în domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea Consiliului Local Tecuci a imobilului din Tecuci,strada Republicii nr.3 . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 211 – privind  modificarea si completarea HCL  187/20 1 7 privind trecerea imobilului din Tecuci,str.
  Maior Genoiu nr.3b din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne. Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 210 –  privind  modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr. 80/15.09.2016 cu modificările ulterioare prin HCL nr. 44/10.03.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tecuci în Consiliul de Administraţie şi Comisia de evaluare si asigurare a calităţii educaţiei din cadrul ŞcoIii Gimnaziale Iorgu Iordan din Municipiul Tecuci . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 209 –  privind  modificarea Normelor de salubritate si a Normelor de igienă din Municipiul Tecuci . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 208 – privind  acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute ,catre Societatea de Distributie a Eneriei Electrice Muntenia Nord SA S.D.E.E. Galati, pentru o suprafata de 191,75 mp de teren situata in municipiul Tecuci,in zona strazii Dumbrava Rosie . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 207 – privind  acceptarea donatiei facuta de catre FUNDATIA PELIN si inventarierea in domeniul public al Municipiului Tecuci a bunului Bust din beton . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 206 – privind  anularea obligatiilor datorate de debitori , persoane juridice, radiati din registrele în care au fost înregistrati potrivit legii si scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţa fiscală . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 205 – privind  aprobarea finantarii cheltuielilor cu serviciul public de salubritate al Municipiului Tecuci pe trimestrul IV al anului 2017, de la bugetul local, din alte venituri bugetare. Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 204 – privind  aprobarea modificarii statului de functii al Muzeului de Istorie Teodor Cincu Tecuci , prin transformarea posturilor de muzeograf SSD in muzeograf  S  si de arhivist debutant in arhivist II. Descarca documentul de  AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 203 – privind  modificarea Anexei2 la HCL nr.67/31.03.2017 privind aprobarea Proramului de
  activităti culturale al municipiului Tecuci , aferent anului 2017 cu modificările şi completările ulterioare . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 202 – privind  aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul 11 2017; Descarcati documentul de AICI
 •  29.09.2017- Hotararea nr 201 – privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri si modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investitii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2017; Descarcati documentul de  AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 200  privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei cereri de finantare pentru proiectul Anticoruptie, integritate, promovarea eticii – AIPE in cadrul Prograniului Operational Capacitate Adnainistrativa- CP1/2017- ,Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autorităţilor si institutiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate ;Axa prioritară 2. Administratie publică si sistem judiciar accesibile şi transparente; Obiectivul Specfic 2.2: Cresterea transparentei , eticii si  integrităţii în cadrul autoritătilor si institutiilor publice ‘.  Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 199  privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul Reabilitare, modernizare, extindere si dotare cladire, in vederea infiintarii unui centru social multifunctional internat pentru persoane varstnice, Municipiul Tecuci, judetul Galati .  Descarcati documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 198  privind aprobarea documentatici tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficicntei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci —Scoala Generala Nr.10 Dimitrie Sturdza-corp sala sport, str. 1 Decembrie
  1918, nr.26 , localitatea Tecuci, judetul Galati . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 197  privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei eneretice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci —Scoala Generala Nr.10 Dimitrie Sturdza-corp ateliere, str. 1 Decembrie 1918
  nr.26 localitatea Tecuci, judetul Galati .  Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 196 privind  aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Cladire Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, judetul Galati . Descarca documentul de  AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 195 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Gradinita Nr.2 , Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 3 Bis, localitatea Tecuci, judetul Galati. Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 194 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci —Scoala Generala Nr.10 Dimitrie Sturdza-corp scoala. str. 1 Decembrie 1918, nr.26 , localitatea Tecuci. judetul Galati . Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017- Hotararea nr 193 privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic Elena Caragiani, str. Costache Racovita nr. 20 bis, localitatea Tecuci, judetul Galati . Descarca documentul de AICI
 •  29.09.2017- Hotararea nr 192 – privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str. Elena Doainna, nr. 2, localitatea Tecuci, judetul Galati. Descarca documentul de  AICI
 • 29.09.2017 – Hotararea nr 191 – privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna, nr. 1 , localitatea Tecuci, judetul Galati .  Descarca documentul de AICI
 • 29.09.2017 – Hotararea nr 190 – privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice—Colegiul National de Agricultura si Economie Tecuci , judetul Galati . Descarca documentul de AICI
 •  29.09.2017 – Hotararea nr 189 – privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice—Sediu Primarie Tecuci judetul Galati . Descarca documentul de  AICI
 • 11.09.2017- Hotararea nr 188 – privind: Acordul Consiliului Local cu privire la trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, în domeniul public al municipiului Tecuci şi administrarea Consiliului Local Tecuci a imobilului din Tecuci,strada Republicii nr.3 . Descarca documentul de AICI
 • 11.09.2017 – Hotararea nr.187 -privind: trecerea imobilului din Tecuci ,strada Maior Genoiu nr.3b din domeniul public al municipiului  Tecuci in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne . Descarca documentul de AICI

Hotărâri  August  2017

 •  31.08.2017- Hotararea nr.186 – privind  trecerea suprafetei de teren de 216432 mp din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul public al judetului Galati si administrarea Consiliului Judetean Galati . Descarca documentul de AICI
 •  31.08.2017- Hotararea nr.185–  privind   inchirierea unor spatii pentru sedii de partid. Descarca documentul de AICI
 • 31.08.2017- Hotararea nr.184 privind  aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun imobil (teren), aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci situat în municipiul Tecuci, str. Tecuciul Nou nr. 131 . Descarca documentul de AICI
 • 31.08.2017- Hotararea nr.183 privind  modificarea anexei 1 la Contractul de concesiune nr.103160/07.11.2011  încheiat între Municipiul Tecuci şi Compania de Utilităţi Publice Tecuci SRL . Descarca documentul de AICI
 • 31.08.2017- Hotararea nr.182 privind  transmiterea în administrarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci,a imobilului din Tecuci,strada Ion Petrovici nr.5 (fost 1 Decembrie 1918 nr.73),zona Parc Central C6 . Descarca documentul de AICI
 • 31.08.2017- Hotararea nr.181 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul MODERNIZARE BULEVARDUL VICTORIEI.  Descarca documentul de AICI
 •  31.08.2017- Hotararea nr.180    privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare gradinita cu progam  prelungit  nr. 17, Tecuci, jud. Galati . Descarca documentul de AICI
 • 31.08.2017- Hotararea nr.179 privind aprobare asigurare finantare de la bugetul local pentru categoriile de lucrari care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul Reabilitare gradinita cu program prelungit nr.17, Tecuci, judetul Galati . Descarca documentul de AICI
 • 31.08.2017- Hotararea nr.178 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare grădinita nr. 12, Tecuci, jud. Galati. Descarca documentul de AICI
 • 31.08.2017- Hotararea nr.177 privind aprobare actualizare Strategie de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci, jud. Galati, 2017-2027. Descarca documentul de AICI
 •  31.08.2017 – Hotararea nr.176  privind aprobarea cotizatiei anuale a U.A.T. Municipiul Tecuci, membru fondator al Grupului de Actiune Locala Anton Cincu Tecuci, pentru functionarea asociatiei in conformitate cu Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei, in conforrnitate cu Hotararea Judecatoreasca din 16.1 1.2016 . Descarca documentul de AICI
 • 31.08.2017 – Hotararea nr.175   privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare modernizare, extindere si dotare cladire, in vederea infiintarii unui centru social multifunctional integrat pentru persoane varstnice in Municipiul Tecuci, judetul Galati. Descarca documentul de AICI
 •  31.08.2017- Hotararea nr.174 privind completarea HCL nr. 105/25.05.2017  privind acordarea  burselor de performanta şi a burselor medicale pentru elevii din învătământul preuniversitar în anul scolar 201 6 – 201 7.  Descarca documentul de AICI
 • 31.08.2017- Hotararea nr.173  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul  2017 la Societatea RAMPA RATES SRL Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 31.08.2017- Hotararea nr.172 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investiţii publice pe grupe de investitii si surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2017. Descarca documentul de AICI

Hotărâri  Iulie  2017

 • 28.07.2017 – Hotararea nr .171 privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , reprezentat de organul sau deliberativ – Consiliul Local Tecuci – referitor la stabilirea renumeratiei , in cuantul de 1300 / luna a lichidatorului judiciar la societatile aflate in procedura de lichidare si in care UAT Municipiul Tecuci are calitate de asociat majoritar. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017 – Hotararea nr. 170 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.70 din 31.03.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de catre Societatea Piete Prest Tec SRL Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017 – Hotararea nr. 169 privind aprobare vanzarii directe a imobilului situat in strada Stefan cel Mare nr.21 . Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017 – Hotararea nr. 168 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apatinand domeniului privat al municipiului Tecuci catre Apostu Nicuta si Apostu Alice- Raluca. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017 – Hotararea nr. 167  privind aprobarea vanzarii unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci catre domnul Anghel Neculai. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017- Hotararea nr .166 privind acordul Consiliului Local pentru inchirierea unei suprafete de 24 mp teren pentru amplasarea unui chiosc alimentar , teren apatinand domeniului public al UAT municipiul Tecuci , aflat in administrarea Colegiului National Calistrat Hogas din municipiul Tecuci, judetul Galati. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017- Hotararea nr.165 privind aprobarea modului de calcul al chiriilor aferente locuintelor realizate prin Programul de construire de locuinte pentru tineret destinate inchirierii (ANL). Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017- Hotararea nr .164 privind acceptarea UAT comuna Grivita , judetul Galati , in calitate de membru in ADI _Serviciul Regional Apa Galati. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017- Hotararea nr.163 privind modificarea Contractului de concesiune nr.103160 din 07.11.2011  incheiat intre Municipiul Tecuci si Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017- Hotararea nr. 162 privind propunerea pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.138 din 2006 privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinta si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017 – Hotararea nr . 161 privind stabilirea Comisiei de evaluare si selectionare a programelor soi proiectelor de interes public cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local conform HCL 134 din 29.06.2017 . Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017- Hotararea nr. 160 privind stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul institutiilor de cultura subordonate Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017 – Hotararea nr.159 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice din subordinea primarului municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 28.07.2017- Hotararea nr. 158 privind aprobarea modificarii Programului de activitati culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2017. Descarca documentul de AICI
 •  28.07.2017- Hotararea nr. 157  privind recrificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al UAT Municipiul Tecuci , pe anul 2017 . Descarca documentul de AICI
 •  24.07.2017- Hotararea nr. 156 privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE si TEMEI DE PROIECTARE caiet de sarcini, in vederea elaborarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru proiectul „Modernizare strazi in Municipiul Tecuci, judetul Galati, Etapa I”. Descarca documentul de AICI
 •  17.07.2017- Hotararea nr. 155 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la SOC. RAMPA RATES SRL Tecuci . Descarca documentul de AICI
 •  17.07.2017- Hotararea nr. 154 privind modificarea anexelor nr. 5, nr. 7, nr. 9 din HCL nr. 95/15.05.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de Soc. Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL pentru unele activitati din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci. Descarca  documentul de AICI
 • 11.07.2017-  Hotararea nr 153 privind modificarea tarifului de transport si depozitare deseuri municipale  ( menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Societatea Rampa Rates SRL Tecuci . Descarca documentul de AICI
 • 11.07.2017 – Hotararea nr.152 privind aprobarea participarii Municipiului Tecuci , in calitate de lider de parteneriat , la proiectul cu cod MY SMIS 103078 cu titlul ” Șansa T – Măsuri integrate in educatie , formare profesionala , ocupare , asistenta sociala continua si locuire in cartierul N. Balcescu- Tecuci . Descarca documentul de  AICI

Hotărâri  Iunie  2017

 • 29.06.2017- Hotararea nr. 151 privind aprobarea Contractului cadru de prestari servicii salubrizare ce va fi incheiat de societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL cu persoanele juridice cu mai mult de 20 angajati. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017 – Hotararea nr.150 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul – Modernizare strada Mihail Kogalniceanu -tronsonul Gara de Sud Blocuri CFR. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr.149 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Tecuci cu privire la amplasamentul propus pentru investitiile SMID in Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr. 148 privind trecerea unor imobile (terenuri) situate in Tecuci , tarlaua 73 din domeniul privat al municipiului Tecuci , in domeniul public al acestuia. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr .147 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii pentru societatea Rampa Rates Srl Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr. 146  privind aprobarea tarifului de transport si depozitare deseuri municipale ( menajere nepericuloase ) ce va fi practicat de Societatea Rampa Rates SRL Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr. 145 privind modificarea HCL nr 45 din 2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tecuci in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Anton Cincu Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017 – Hotararea nr. 144 privind desemnarea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci in Adunarea Generala a asociatilor la Societatea Compania de Utilitati Publice SRL Tecuci. Descarcati documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr .143 privind trecerea unui imobil(teren) situat in strada Gheorghe Petrascu nr 64-66 din domeniul public al municipiului Tecuci , in domeniul privat al acestuia. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr.142 privind transmiterea in folosinta gratuita , pe termen limitat, Asociatiei United Cristian Aid- Bunul Samaritean a unor bunuri apartinand municipiului Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr. 141 privind aprobarea studiului de oportunitate , a caietului de sarcini si a concesionarii prin licitatie publica a unui imobil(teren) apartinand domeniului privat al municipiului Tecuci , situat in Municipiul Tecuci strada Elena Doamna nr.8 . Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr.140 privind modificarea Contractului de concesiune nr.103160 din 07.11.2011 incheiat intre Municipiul Tecuci si Compania de Utilitati Publice Tecuci . Descarca documentul de AICI
 •  29.06.2017 – Hotararea nr.139 privind intocmirea Nomenclatorului stradal informatizat al UAT Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr.138 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr 80 din 15.09.2016 cu modificarile ulterioare prin HCL nr 44 din 10.03.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tecuci in Consiliul de Administratie si Comisia de evaluare si asigurare a calitatii educatiei din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci.Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr .137 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru actiunile de protocol ale UAT Municipiul Tecuci.Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr. 136 privind modificarea si completarea HCL 130din 27.10.2016 privind Organizarea structurii de interventie in situatii de urgenta cu echipe din cadrul Primariei Municipiului Tecuci si echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului local Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr. 135 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci. Descarca documentul de AICI
 • 29.06.2017- Hotararea nr .134 privind aprobarea regulamentului referitor la regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tecuci , pentru activitati nonprofit de interes local.Descarca documentul de AICI
 •  19.06.2017 – Hotararea nr.133 privind modificare Anexei 1 ai Anexei 3 la HCL 67/31.03.2017 privind aprobarea Programului de activitati culturale al municipiului Tecuci , aferent anului 2017. Descarca documentul de AICI
 •  19.06.2017- Hotararea nr. 132 privind aprobarea raportului preliminar privind incheierea procedurii de lichidare si radiere a societatii PIETE ZONE VERZI SA Tecuci la care Consiliul Local al Municipiului Tecuci are calitatea de actionar unic. Descarca documentul de AICI
 •  19.06.2017 – Hotararea nr.131 privind trecerea unui imobil -teren situat in strada Gheorghe Petrascu nr 64-66 din domeniul privat al municipiului Tecuci , in domeniul public al acestuia. Descarca documentul de  AICI
 •  19.06.2017 – Hotararea nr.130 privind trecerea unor bunuri situate in strada Cuza Voda nr 104A din domeniul public al municipiului Tecuci in domeniul privat al acestuia . Descarca documentul de AICI
 •   19.06.2017 – Hotararea nr.129 privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea in domeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri aflate in domeniul public al statului . Descarcati documentul de AICI
*   09.06.2017- Hotararea nr.128 privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul sau deliberativ CL Tecuci , privind dizolvarea lichidarea si radierea Societatii CIMITIRUL ETERNITATEA SRL
*   09.06.2017- Hotararea nr.127 privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci, privind dizolvarea, lichidarea si radierea Societatii ZOOLAND TEC SRL
*   09.06.2017- Hotararea nr.126 privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci , prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci, privind dizolvarea, lichidarea si radierea Societatii ECOPREST TEC SRL
*   09.06.2017- Hotararea nr.125 privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci, privind dizolvarea, lichidarea si radierea Societatii ECOGROUP TEC SRL
*   09.06.2017- Hotararea nr.124 privind denuntarea unilaterală a contractului de delearea gestiunii serviciului public de administrare a cimitirului municipal prin atribuire directă Societăţii ,, CIMITIRUL ETERNITATEA S.RL. Tecuci, aprobat prin HCL nr.57/23.08.2016.
*   09.06.2017- Hotararea nr.123 privind denuntarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj al Municipiului Tecuci aprobat prin HCL nr. 120/2013 şi modificat prin HCL nr.186/29.12.2016.
*   09.06.2017- Hotararea nr.122 privind denunţarea unilaterală a contractului de delegare a gestiunii activitătilor din cadrul serviciului de salubrizare a Municipiului Tecuci, aprobat prin HCL nr. 118/2013 si modifcat priii HCL nr.87/27.04.2017.
*   09.06.2017- Hotararea nr.121 privind aprobarea actului aditional nr.1 la contractul de prestări servicii publice de salubrizare a UAT Municipiul Tecuci , încheiat cu SC ECOGROUP TEC SRL
*   09.06.2017- Hotararea nr.120 privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul de prestări servicii publice de salubrizare a UAT Municipiul Tecuci , încheiat cu SC ECOPREST TEC SRL
*   09.06.2017- Hotararea nr.119 privind aprobarea actului aditional nr 1 la contractul de delegare a gestiunii activitatilor serviciului public de salubritate nr 84B din 14.06.2013 încheiat cu Societatea Ecoprest Tec Srl
*   09.06.2017- Hotararea nr.118 privind aprobarea revocarii HCL nr 148 din 28.11.2016 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatie de locuinte

Hotărâri Mai  2017

*   31.05.2017 – Hotararea nr 117 privind completarea anexei nr.1 la HCL nr172- 29.12.2016 privind tariful de inchiriere spatii ce va fi practicat de Compania de Utilitati Publice Tecuci SRL
*   31.05.2017 – Hotararea nr.116 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii de reprezentare juridica in proces cu Romlux Lighting Company SA in dosarul nr.2005-121-2017
*   25.05.2017- Hotararea nr.115 privind modificare componentei Comisiei de specialitate nr2 a Consiliului Local Tecuci
*   25.05.2017- Hotararea nr.114 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Matei Dragomir Lucian
*   25.05.2017- Hotararea nr.113 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mirza Vasilica Cristinel
*   25.05.2017- Hotararea nr.112 privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren din domeniul privat catre Popa Mihaela Rodica
*   25.05.2017- Hotararea nr.111 privind aprobarea repartizarii unei locuinte sociale proprietatea UAT Tecuci
*   25.05.2017- Hotararea nr.110 privind aprobarea repartizarii unei locuinte convenabile proprietatea UAT Tecuci
*   25.05.2017- Hotararea nr.109 privind aprobarea unui schimb de locuinta
*   25.05.2017- Hotararea nr.108 privind aprob. studiului de oportunitate , caietul de sarcini,concesionarea prin licitatie publicaaa terenului din str. Anton Cincu
*   25.05.2017- Hotararea nr.107 privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local nr.88 din 27.04.2017
*   25.05.2017- Hotararea nr.106 privind modificarea contractului de concesiune nr.15938 din 24.04.2017 incheiat intre UAT Tecuci si Stefan Gheorghe
*   25.05.2017- Hotararea nr.105 privind acordarea burselor de performanta si a burselor medicale pentru elevii din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017
*   25.05.2017- Hotararea nr.104 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Compania de Utilitati Publice Tecuci
*   25.05.2017- Hotararea nr.103 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Piete Prest Tec SRL
*   25.05.2017- Hotararea nr.102 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin redistribuire de credite intre trimestre pe anul 2017
*   25.05.2017- Hotararea nr.101 privind aprobarea contului de executie a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul 1 2017
*   25.05.2017- Hotararea nr.100 privind constatarea incetarii de drept inainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Parvu Constantin
*   15.05.2017 -Hotararea nr. 99 privind aprobare tarife practicate de Societatea Piete Prest Tec privind sistemele de securizare , dispecerat si monitorizare video
*   15.05.2017 -Hotararea nr. 98 privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de ecarisaj , aprobarea contractului de concesiune catre CPU Tecuci
*   15.05.2017 -Hotararea nr. 97 privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de administrare a cimitirului municipal
*   15.05.2017 -Hotararea nr. 96 privind darea in administrare a serviciului de salubrizare prin gestiune directa catre Compania de Utilitati Publice Tecuci
*   15.05.2017 -Hotararea nr. 95 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de soc. Compania de utilitati Publice Tecuci
*   15.05.2017 -Hotararea nr. 94 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Rampa Rates Srl Tecuci
*   15.05.2017 -Hotararea nr. 93 privind modificarea Contractului de concesiune nr.103160 din 07.11.2011 incheiat intre Municipiul Tecuci si Societatea Zone Verzi Tec Srl

Hotărâri Aprilie 2017

*   27.04.2017 – Hotararea nr.92 privind aprobarea  incheierii unui nou contract de servicii de reprezentare juridica . Descarca documentul de AICI
*   27.04.2017 – Hotararea nr.91 privind aprobarea cofinantarii Proiectului  regionalde dezvoltare a  infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati , in perioada 2014 -2020. Descarca documentul de AICI
*   27.04.2017 – Hotararea nr.90 privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la  apa si canalizare pentru implementarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati , in perioada 2014 -2020 . Descarca documentul de AICI
*   27.04.2017 – Hotararea nr.89 privind modificarea HCL nr.114/27.10.2016 – de aprobare a  Studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati. Descarca documentul de AICI
*   27.04.2017 – Hotararea nr.88 privind acordul Consiliului Local pentru achizitionarea unor  bunuri ce apartin SC Piete Zone Verzi SA – in cadrul procedurii de lichidare. Descarca documentul de AICI
*   27.04.2017 – Hotararea nr.87 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii activitatilor serviciului public de salubritate aprobat prin HCL nr 118/2013. Descarca documentul de AICI
*   27.04.2017 – Hotararea nr.86 privind aprobarea tabelului nominal cuprinzand persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca admnimistratori  de imobile organizat in data de 29.03.2017 si eliberarea atestatelor. Descarca documentul de AICI
*   27.04.2017 – Hotararea nr.85 privind aprobarea  Programului de imbunatatire a eficientei energetice aferent Municipiului Tecuci , Judetul Galati. Descarca documentul de AICI
*   27.04.2017 – Hotararea nr.84 privind modificarea  anexei nr. 4 Cap 2 art 1.6 , abrogarea art.2 pct.2 din Cap.3 – Anexa nr.4 , abrogarea pct. XVI din Anexa nr.2 si abrogarea pct.1 -nr.5 din Anexa nr.3 din HCL nr.169 din 29.12.2016 care reglementeaza stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2017. Descarca documentul de AICI
*   27.04.2017 – Hotararea nr.83 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri si modificarea programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al UAT Municipiul Tecuci , pe anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   14.04.2017 – Hotararea nr.82 privind acordarea titlului de ” Cetatean de onoare al Municipiului Tecuci ” , post – mortem , Smarandei Braescu , prima femeie parasutist cu brevet din Romania , campioana europeana si mondiala la parasutism. Descarca documentul de AICI
*   14.04.2017 – Hotararea nr.81 privind numirea reprezentantului UAT Municipiul Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor la Societatea Zooland Tec Srl Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   14.04.2017- Hotararea nr.80 privind  incetarea prin demisie a reprezentantului UAT Municipiul Tecuci in Adunarea Generala a Asociatilor , la societatea  Zooland Tec SRL Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   14.04.2017 – Hotararea nr.79 privind modificarea tarifelor si taxelor pentru prestari servicii catre agentii economici si populatie efectuate de catre societatea   Zooland Tec Srl Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   14.04.2017 – Hotararea nr.78 privind aprobarea modificarii organigramaei , a statului de  functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei  Locale Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   14.04.2017- Hotararea nr.77 privind aprobarea modificarii  organigramei si a statului de functii ale aparatului de  specialitatea al primarului. Descarca documentul de AICI
*   14.04.2017- Hotararea nr.76 privind  modificarea componentei Comisiei de specialitate nr 5. –  ‘ Administratia publica locala , juridic, apararea ordinii publice , respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ‘ a Consiliului local Tecuci. Descarca documentul de AICI

Hotărâri Martie 2017

* 31.03.2017 – Hotararea nr.75 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitica . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.74 privind aprobarea vanzarii directe a unei  suprafete de  teren apartinand domeniului privat al Municipiului Tecuci , situata in Tecuci ,str Mihail Manoilescu nr.17. Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.73 privind schimbarea destinatiei unui imobil situat in Tecuci , str 1 Decembrie 1918 nr 33 si transmiterea sa in administrarea Muzeului de Istorie Teodor Cincu  Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.72 privind aprobarea vanzarii directe a apartamentului situat in str. Aleea Plopilor nr1 bl.L ap 73. Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.71 privind schimbarea destinatiei unui spatiu situat in Tecuci , str Maior Genoiu nr 3b si inchirierea lui pentru sedii partide. Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.70 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL159 din 16.12.2016 privind tarifele  practicate de catre Societatea  Piete Prest Tec SRL Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.69 privind acordul de principiu al  CL Tecuci referitor la depunerea unui proiect finantat prin fonduri europene privind ” Reabilitare, modernizare si dotare cladire  , in vederea infiintarii unui centru social multifunctional integrat pentru persoane varstnice in Municipiul Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.68 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta doamnei Oprea  Maria Manuela. Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.67 privind aprobarea Programului de activitati culturale al Municipiului Tecuci pe anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.66 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2017 la Societatea Cimitirul Eternitatea . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.65 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2017 la Societatea Rampa Rates SRL . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.64 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2017 la Societatea Piete Prest Tec SRL . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.63 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2017 la Societatea Ecoprest Tec  SRL . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.62 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2017 la Societatea Ecogroup Tec SRL  . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.61 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , pe anul 2017 la Societatea  Zooland Tec SRL . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.60 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2017 la Societatea Zone Verzi Tec SRL . Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.59 privind aprobarea Bugetului initial de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii publice al UAT Municipiul Tecuci , pe anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   31.03.2017 – Hotararea nr.58 privind acordarea titlului de cetatean de onoare , post-mortem, domnului Alexandru Mironescu , om de stiinta , eseit , filosof, profesor . Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.57 privind aprobarea contractului provizoriu de prestari servicii publice de salubrizare  a UAT Municipiul Tecuci , incheiat cu SC ECOGROUP SRL. Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.56 privind aprobarea contractului provizoriu de prestari servicii publice de salubrizare a UAT Municipiul Tecuci , incheiat cu SC ECOPREST TEC SRL . Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.55 privind modificarea Organigramei , Statului de functii si a grilei de salarizare a personalului societatii ” COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI ” SRL . Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.54 privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Companiei de Utilitati Publice Tecuci SRL ( fosta Societate Zone Verzi Tec SRL Tecuci ). Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.53 privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea in administrare a bazinului de inot, situat in Tecuci , strada Aleea Strandului nr.1 . Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.52 privind modificarea anexei nr.1 a caietului de sarcini parte integrata din Contractul de delegare a gestiunii cu soc. Rampa Rates SRL Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.51 privind Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de catre Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii ” Reabilitare Gradinita nr.17 Tecuci, jud. Galati” . Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.50 privind Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de catre Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii ” Reabilitare Gradinita nr.13 Tecuci, jud. Galati” .Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.49 privind Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de catre Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii ” Reabilitare Gradinita nr.12 Tecuci, jud. Galati” . Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.48 privind Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de catre Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii ” Reabilitare Gradinita nr.1 Tecuci, jud. Galati”. Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.47 privind Acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de catre Municipiul Tecuci a unei solicitari de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala a obiectivului de investitii ” Reabilitare strazi Municipiul Tecuci , Judetul Galati 15 km, Etapa II „. Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.46 privind Aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul  ” Modernizare drumuri publice in Municipiul Tecuci „. Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.45 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci in Consiliul de Administratie si Comisia de asigurare a calitatii educatiei din cadrul Scolii Postliceale Carol Davila din Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.44 privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr 80 din 15.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tecuci in Consiliul de Administratie si Comisia de asigurare a calitatii educatiei din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci . Descarca documentul de AICI
*   10.03.2017 – Hotararea nr.43 privind aprobarea contului de executie a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2016. Descarca documentul de AICI

Hotărâri Februarie 2017

*   23.02.2017 – Hotararea nr.42 privind modificare tarife practicate de catre Ecoprest Tec Srl. Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.41 privind aprobarea abrogarii art 1 alin 2 din HCL nr.59-60-61-62-63-64 din 23.08.2016. Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.40 privind aprobare modificare organigrama si stat de functii Piete Prest Tec. Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.39 privind aprobare drept de folosinta microbuz de catre Scoala Stefan Octavian Iosif Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.38 privind acordare ajutor de urgenta pentru Cantaragiu Aurica. Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.37 privind aprobare reducere cu 20 la suta tarife aferente lunii febr 2017 practicate de Sc Piete Prest Tec.Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.36 privind desemnarea reprez legal al UAT Tecuci in Adunarea Generala  Apa Canal Sa Galati .Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.35 privind aprobare organigrama si stat de functii pentru Compania de Utilitati Publice Tecuci Srl. Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.34 privind aprobarea modificarii actului constitutiv al soc Zone verzi Tec Srl. Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.33 privind reevaluarea activelor fixe prin metoda indexarii si inregistrarea in contabilitate. Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.32 privind aprobare protocol sprijinire Scoala Gimnaziala speciala – Ctin. Paunescu – transport elevi.Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.31 privind modificarea contractului de concesiune nr 103160 din 7.11.201 incheiat cu Zone Verzi Tec Srl.Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.30 privind inchirierea pajistilor permanente aflate in proprietatea UAT Tecuci in anul 2017.Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.29 privind trecerea unui imobil situat str Elena Doamna nr 8 din domeniul public in domeniul privat. Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.28 privind aprobarea caietului de sarcini privind concesionarea unor terenuri str. Cuza Voda.Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.27 privind aprobare caiet sarcini concesionare prin licitatie a unor terenuri din str Vanatori nr65.Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.26 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii.Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.25 privind aprobarea preturilor de vanzare locuinte ANL – Str. Cpt. Gh. Decuseara nr14.Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.24 privind aprobare Actualizare Strategie de dezvoltare a municipiului Tecuci perioada 2017-2027.Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.23 privind achiz. serv. de asist. pentru proiectul – Scoala prietena Ta-.Descarca documentul de AICI
*   23.02.2017 – Hotararea nr.22 privind acordul CL depunere cerere finantare Program Operational Capacitate Administrativa CP4-2017.Descarca documentul de AICI
*   06.02.2017 – Hotararea nr.21 privind aprob. Planului de acțiune pentru gestionarea câinilor fără stapan pentru anul 2017 din Mun. Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   06.02.2017 – Hotararea nr.20 privind acordul  CL Tecuci  depunere  proiect finanțat din fond. europ. privind ”Reabilitarea Clădirii Colegiului Național de Agricultură și Economie ”. Descarca documentul de AICI
*   06.02.2017 – Hotararea nr.19 privind Acordul de principiu al C.L. Tecuci referitor la depunerea de cãtre Mun.Tecuci a unui proiect finantat din fonduri europene privind ”Reabilitarea clădirii Primăriei. Descarca documentul de AICI
*   06.02.2017 – Hotararea nr.18 privind aprob. elab. Studiului de fezabilitate pentru constructia noului Spital Municipal Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   06.02.2017-  Hotararea nr.17  privind aprob. grilei de salarizare a personalului societãtilor la care UAT  Tecuci este asociat. Descarca documentul de AICI

Hotărâri Ianuarie 2017

*   26.01.2017- Hotararea nr .16 privind aprobarea tarifelor practicate de SOC Zone Verzi Tec SRL Tecuci pentru anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .15 privind aprob. vânz. directe a unei supraf de teren din dom. public d-lui Dragu Sandu. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .14 privind  aprob. vânz. directe a unei supraf de teren  catre Siminiuc Dumitru si  Maricica. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .13 privind  aprob. vânz. directe a unei supraf de teren din dom. public d-lui Diaconu Gheorghe. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .12 privind  aprob. vânz. directe a unei supraf de teren din dom. public d-lui Durchi Gheorghe. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .11 privind vânz. prin licitaţie publică a unui bun imobil (teren) situat in str. Focsa nr.77. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .10  privind prelungirea unor contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decat locuinta. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .9 privind aprobarea listei de prioritati pentru locuintele ANL pe anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .8 privind aprobare doc. tehnice obiectiv Reabilitare cladire scoala Dimitrie Sturza monument istoric. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .7 privind desemnare membri supleanti ai CL Tecuci in CA al Spitalului Anton Cincu Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .6  privind aprobare Caiet de obiective pentru Contract de management la Biblioteca Stefan Petica Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .5 privind indreptare eroare materiala in statul de functii al Casei de Cultura Tecuci. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .4 privind aprob. Planului de ocupare a func. publice centralizat pe ordonatorul principal pe anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   26.01.2017- Hotararea nr .3 privind aprob. Planului de ocupare a func. publice al aparatului de spec. al primarului pe anul 2017. Descarca documentul de AICI
*   09.01.2017 – Hotararea nr.2 privind modif. anexei 1 la Contr. conces. nr 103160 din 07.11.2011 cu Soc Zone Verzi Tec. Descarca documentul de AICI
*   09.01.2017 – Hotararea nr.1 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezv. din exced. bug. local pe anul 2016. Descarca documentul de AICI