Proiecte H.C.L. 2024

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 40/ 19.02.2024 privind aprobarea Bugetului inițial centralizat de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 39/ 19.02.2024 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (martie 2024 – mai 2024). Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 38/19.02.2024 privind închirierea unei suprafețe de teren aflată în proprietatea U.A.T Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 37/19.02.2024 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației Club Sportiv Tecuci Box K1 D D. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 36/19.02.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 116817,116735, zona străzilor Ghe.Petrașcu-Mitropolit Andrei Saguna. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 35/19.02.2024 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci, în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 34/19.02.2024 privind  atestarea apartenței unui imobil     -teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 33/19.02.2024 privind atestarea apartenenței unor imobile – (terenuri) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 32/19.02.2024 privind aprobarea unui schimb de locuință socială. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 31/19.02.2024 privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L. în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 30/ 19.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 29/ 19.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea PIETE PREST TEC S.R.L. TECUCI. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 28 / 06.02.2024 privind Aprobarea regulamentului privind procedura de atestare a administratorilor de condominii-persoane fizice şi aprobarea regulamentului de autorizare a administratorilor de condominii persoane – juridice specializate din Municipiul Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 27/ 30.01.2024 privind completarea grilei de salarizare pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci, aprobată prin H.C.L. nr. 159/28.07.2017, prin stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de conducere de Director grad II din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 26 / 29.01.2024 privind aprobarea Organigramei, statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiul Tecuci, S.P.C.L.E.P. Tecuci și Poliția Locală Tecuci, prin reorganizarea și aplicarea Legii 296/2023, precum și Regulamentului de Organizare și Funcționare  ale acestora. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre nr. 25 / 29.01.2024 privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 252/19.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre nr. 24 / 29.01.2024 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și consolidare a Biblioteci Municipale Ștefan Petică Tecuci” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre nr. 23 / 29.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Galeriile de Artă Gheorghe Petrașcu„, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 19. Proiect de hotărâre nr. 22 / 29.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exercițiului bugetar al anului 2023, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 20. Proiect de hotărâre nr. 21 / 29.01.2024 privind aprobarea Regulament de Protecție a Spațiilor Verzi, de Organizare, Dezvoltare și Întreținere a acestora pe Teritoriul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 21. Proiect de hotărâre nr. 20 / 26.01.2024 privind conferirea titlului de ”CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Tecuci, domnului Arhip Gheorghe.  Descarcă documentul de AICI
 22. Proiect de hotărâre nr. 19 / 26. 01.2024 privind acordarea normei de hrană în anul 2024 pentru personalul Poliției Locale din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 23. Proiect de hotărâre nr. 18 / 26.01.2024 privind aprobarea depunerii in parteneriat a proiectului “Culture brought to light in our common territory/ Cultura scoasă la lumina în teritoriul nostru comun” în Municipiile Tecuci și Cahul prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Prioritatea 2 – Dezvoltarea socială transfrontaliera: 2.3. Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 24. Proiect de hotărâre nr. 17 / 26. 01.2024 privind aprobarea depunerii in parteneriat a proiectului “Equipping services for emergency situations across borders / Echiparea serviciilor pentru situații de urgență transfrontaliere” în Municipiile Tecuci și Cahul prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Prioritatea 1 – Comunități verzi: 1.1. Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienţei, luând în considerație abordările bazate pe ecosistem, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 25. Proiect de hotărâre nr. 16 /23.01.2024 privind: aprobarea Studiului de fundamentare, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI. Descarcă anexa 1 de AICI
 26. Proiect de hotărâre nr. 15 /23.01.2024 privind: Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați. Descarcă documentul de AICI
 27. Proiect de hotărâre nr. 14 /23.01.2024 privind: aprobarea ”Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţia de sortare Valea Mărului, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deşeuri sau la instalaţia de tratare mecano-biologică respectiv eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitul de deşeuri nepericuloase Valea Mărului, din județul Galați”, delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare și eliminare prin depozitare aferentă proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI. Descarcă Anexa 1 de AICI
 28. Proiect de hotărâre nr. 13 /23.01.2024 privind:  aprobarea Programului de actiune comunitara destinat prevenirii si combaterii riscului de saracie si excluziune sociala pentru anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 29. Proiect de hotărâre nr. 12 /23.01.2024 privind: aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta altele decat cele stabilite de art 84/ Legea 196/2016 privind venitul minim de incluiziune, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcă documentul de AICI
 30. Proiect de hotărâre nr. 11 /22.01.2024 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare finală și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 31. Proiect de hotărâre nr. 10 /22.01.2024 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare finală și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 32. Proiect de hotărâre nr. 9 /22.01.2024 privind: însușirea rapoartelor de evaluare și aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 33. Proiect de hotărâre nr. 8 /22.01.2024 privind: demararea procedurilor de asociere a U.A.T. Municipiul Tecuci în vederea realizării unui parc solar agrofotovoltaic. Descarcă documentul de AICI
 34. Proiect de hotărâre nr. 7 /22.01.2024 privind: prelungirea unor contracte de închiriere a pajiștilor permanante aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 35. Proiect de hotărâre nr. 6 /22.01.2024 privind: atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 36. Proiect de hotărâre nr. 5 /22.01.2024 privind: atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 37. Proiect de hotărâre nr. 4 /22.01.2024 privind: aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 38. Proiect de hotărâre nr. 3 /22.01.2024 privind: aprobarea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al Municipiului Tecuci pe anul 2023, de la bugetul local, din alte venituri bugetare în sumă de 2.385.212,55 lei. Descarcă documentul de AICI
 39. Proiect de hotărâre nr. 2 /22.01.2024 privind: aprobarea și atribuirea către S.C. Romprest Energy S.R.L. a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 40. Proiect de hotărâre nr. 1/10.01.2024 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci,  pentru anul școlar 2024 – 2025. Descarcă documentul de AICI