Ședinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local, în data de 06.12.2023, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de  06.12.2023, ora 16 00 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 23.11.2023.
  2. Proiect de hotărâre nr. 230/ 06.12.2023 privind: privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre nr. 231 / 06.12.2023 privind: suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 29252/31.03.2020 pentru obiectivul de investiți ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul primariei Tecuci”, cod SMIS 117348. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre nr. 232 / 06.12.2023 privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici si participarea la „Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice “ pentru obiectivul de investitii „Cresterea performantei energetice a Gradinitei nr.16, Tecuci,  Judetul Galati”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre nr. 233 / 06.12.2023 privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205 din 22.12.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE DE COLECTARE A APELOR UZATE ÎN MUNICIPIUL TECUCI” propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C1 – Managementul Apei. Descarcă documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre nr. 234 / 06.12.2023 privind: aprobarea depunerii proiectului: ”Antreprenoriatul Social: Motorul Sustenabilității Locale” și a cheltuielilor aferente proiectului, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027 ( PEO), numit în continuare Program, Prioritatea 4. Antreprenoriat și economie socială Obiectiv specific: ESO 4.1. Îmbunătățirea accesului la piața muncii și măsuri de activare pentru toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, îndeosebi prin implementarea Garanției pentru tineret, pentru șomerii de lungă durată și grupurile defavorizate de pe piața muncii și pentru persoanele inactive, precum și prin promovarea desfășurării de activități independente și a economiei sociale (FSE +), Acțiunea 4.a.2 – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului, Cod SMIS 2021+: 313942. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan