Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 19.12.2023, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 19.12.2023, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 06.12.2023.
 2. Proiect de hotărâre nr. 236 /12.12.2023 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul IV 2023 a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci la data de 29 noiembrie 2023. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 237 /12.12.2023 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 238 /12.12.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2024. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 239 /12.12.2023 privind atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 240 /12.12.2023 privind preluarea în administrarea UAT Tecuci a imobilului Sală de lupte și vestiare, situat în Tecuci, strada Elena Doamna nr.1 B. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 241 /12.12.2023 privind trecerea unui imobil Sală de lupte și vestiare, situat în Tecuci, strada Elena Doamna nr.1 B din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 242 /12.12.2023 privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea UAT Municipiul Tecuci în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 243 /12.12.2023 privind închirierea unui teren în suprafață de 18,5, situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, zona bloc nr.42 (E4). Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 244 /12.12.2023 privind aprobarea vânzării locuinței pentru tineri, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Tecuci, Str. Cpt. Gheorghe Decuseară nr. 14, bloc ANL1, sc. 4, etaj1, ap. 54, către I V-N. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 245 /12.12.2023 privind aprobarea taxelor și tarifelor ce vor fi practicate de Societatea PIEȚE PREST TEC SRL Tecuci pentru serviciile prestate și practicate populației și agenților economici începând cu data de 01.01.2024. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 229/05.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 235 /07.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 14. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de: 19.12.2023, ora 16 00, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 246 / 18.12.2023 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2024 – 2025. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 247 / 18.12.2023 privind aprobarea majorării cu până la 500% a impozitului pe clădiri și teren neîngrijite situate în intravilanul municipiului Tecuci, jud. Galați, începând cu 2024. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 248 / 18.12.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 210/26.10.2023 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților, la Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 249 / 18.12.2023 privind aprobarea modificării Organigramei, al Statului de Funcții și al Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 250 / 18.12.2023 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului  Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 251 / 18.12.2023 privind aprobarea modificării Organigramei și al Statului de Funcții ale Societății Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 252 / 18.12.2023 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului Societății Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 253 / 18.12.2023 privind aprobarea suplimentării rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 28535/24.05.2021  pentru obiectu investiție ”Reabilitare clădire școala Dimitrie Sturdza, monument istoric, Tecuci, Județul Galați”, cod SMIS 122380. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 254 / 18.12.2023 privind acordarea normei de hrană în anul 2024 pentru personalul Poliției Locale a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 255 / 18.12.2023 privind aprobarea Planului local de acțiune și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social și contravenienții cărora li se transformă debitul cu prestarea de muncă în folosul comunității. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 256 / 18.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 257 / 18.12.2023 privind majorarea cu 5% a cuantumului brut al salariilor de bază de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Apararului de Specialitate al Primarului, serviciilor publice și instituților de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan