Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 25.07.2023, ora 16:00

În temeiul art. art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 25.07.2023, ora 16.00, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 137 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2023. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 138 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la Societatea PIEȚE PREST TEC SRL TECUCI. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 139 privind darea în administrare Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren în suprafață de 15 mp, identificat conform anexei la prezenta hotărâre. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 140 privind atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 141 privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituției publice de cultură Biblioteca Municipala “Stefan Petica” Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 13.05.2022-13.05.2023. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 142 privind: aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managerului instituției publice de cultură Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” Tecuci, subordonata Consiliului Local Tecuci – pentru activitatea desfășurată în perioada 24.05.2022-24.05.2023. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 143 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului institutiei publice de cultura Casa de Cultura Tecuci, precum si desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci in comisia de evaluare si in comisia de solutionare a contestatiilor pentru evaluarea anuala a managerului institutiei publice de cultura – Casa de Cultura Tecuci – subordonata Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 8. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de: 25.07.2023, ora 16 00, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 149/24.07.2023 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 150/24.07.2023 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 9/03.03.2020 pentru aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 151/24.07.2023 privind modificarea Anexelor la HCL nr. 34/28.02.2023 privind aprobarea Programului de activități culturale al municipiului Tecuci, aferent perioadei aprilie – decembrie 2023, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 79/27.04.2023 și H.C.L. nr. 90/29.05.2023. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 152/24.07.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare a Galei Excelentei Tecucene. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 144/24.07.2023 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “MODERNIZARE STRĂZI ETAPA 2-LOT2” Municipiul Tecuci, jud Galați. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 145/24.07.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, pentru obiectivul ”Reabilitare sală multifuncțională sediu primăria Tecuci”. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 153/24.07.2023 privind aprobarea componenței Grupului de Lucru Local şi a Planului Local de Acțiune pentru incluziunea comunităților de romi, conform strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 aprobata prin H.G. nr. 560/2022. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 146/ 24.07.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Tecuci, județul Galați, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 147/ 24.07.2023 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 31 din 28.02.2023 privind aprobarea proiectului ” 5.Renovare energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Școala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza-Corp C7” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 148/ 24.07.2023 privind darea în folosință gratuită a unor mijloace fixe către Instituțiile subordonate Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de  AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan