Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 26.10.2023, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 26.10.2023, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din 06.10.2023.
  2. Proiect de hotărâre nr. 203/19.10.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2023. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre nr. 204/19.10.2023 privind aprobarea proiectului „MULTICARE: Multi-hazard low-carbon resilient technologies and multi-scale digital services for a future-proof, sustainable & user-centred built environment” nr. 101123467 în cadrul programului „Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)” apelul de proiecte „Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2022-D4-02)”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre nr. 205/19.10.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre nr. 206/19.10.2023 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea UAT Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre nr. 207/19.10.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – (teren) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  7. Proiect de hotărâre nr. 208/19.10.2023 privind atestarea apartenenței unui imobil – (teren) la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  8. Proiect de hotărâre nr. 209/19.10.2023 privind darea în administrarea Casei de Cultura a Municipiului Tecuci a unor imobile. Descarcă documentul de AICI
  9. Proiect de hotărâre nr. 193/21.09.2023 privind: închirierea unui imobil situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu nr.64. Descarcă documentul de AICI
  10. Proiect de hotărâre nr. 210/19.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Continuare lucrări cu modificarea temei inițiale pentru lucrări de construire hotel județul Galați municipiul Tecuci str. Republicii, nr. 1. Descarcă documentul de AICI
 1.  11. Informări, interpelări, petiții.
  • Adresa nr. 535/CL/16.10.2023 emisă de S.C. Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de: 26.10.2023, ora 16 00, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 211/25.10.2023 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 212/25.10.2023 privind suplimentarea rezervei de implementare destinata reechilibrarii contractului de executie lucrari nr.28535/24.05.2021 pentru obiectul investitie “Reabilitare cladire scoala Dimitrie Sturdza, monument istoric, Tecuci, judetul Galati, cod SMIS 122380”. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 213/25.10.2023 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Tecuci, județul Galați” în cadrul Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 215/25.10.2023 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generala a Asociaților la societatea ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPATIILOR VERZI S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan