Registrul agricol


REGISTRUL AGRICOL TECUCI

 


ANUL 2021

 

19.05.2021 – Informare privind promovarea gestionării integrate a organismelor dăunătoare. Descarcă documentul de AICI
14.05.2021
– Detalii privind domeniile de finantare  prin PNDR se pot studia AICI  
19.04.2021 – Având în vedere adresa DAJ nr. 879/14.04.2021 cu privire la combaterea buruienii ambrozia în anul 2021, potrivit art. 2 din HG nr. 707/2018 „verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 20 mai a fiecărui an”. Materialele informative referitoare la măsurile de combatere și distrugere a buruienii ambrozia sunt publicate pe site-ul MADR pot fi descărcate de AICI 
24.02.2021 – Buletin de avertizare fitosanitară, în atenția producătorilor agricoli și a fermierilor. Descarcă documentul de AICI
24.02.2021
– Notificare preemptori nr. 9725/24.02.2021. Descarcă documentul de AICI
26.01.2021
– Anunț organizare sesiuni de instruire și certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecția plantelor. Descarcă documentul de AICI
07.04.2020 – În atenţia fermierilor – Având în vedere situaţia de urgenta din tara, va comunicam măsurile întreprinse pentru buna desfăşurare a activităţii din cadrul Biroului Agricol:  

  Cererile privind solicitările de: adeverinţe necesare la APIA , adeverinţe necesare acordării „Ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate” conform H.G. 248/26.03.2020 la Direcţia pentru Agricultura Judeţeana Galaţi, copii din Registrul Agricol, etc., vor fi trimise prin:

În cerere scrisa de mână sau în format electronic  se va menţiona:  suprafaţa utilizata, structura de culturi, unde este necesară adeverinţa precum şi menţiunea că taxa pentru eliberarea adeverinţei va fi achitată ulterior la casieria Municipiului Tecuci.

 Pentru persoanele fizice/juridice care utilizează teren agricol în arendă/comodat, se va trimite tabelul centralizator al contractelor de arenda/comodat.

            În cazul  contractelor de arendare, 3 formulare completate semnate si datate, însoţite de documentele anexe vor fi trimise prin posta la adresa primăriei Tecuci pentru a fi înregistrate, la care se ataşează cererea în care se va menţiona de asemenea că taxa va fi achitată ulterior la casieria municipiului Tecuci. Vă mulţumim pentru înţelegere!

 • Cerere adeverinta APIA . Descarca documentul de AICI
 • Cerere copie din Registrul Agricol . Descarca documentul de AICI
 • Cerere adeverinta ajutor de MINIMIS. Descarca documentul de AICI
 • Cerere inregistrarea contract de arendare. Descarca documetul de AICI

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind:

 • capul gospodăriei şi membrii acesteia;
 • societăţi / asociaţii sau persoane juridice care au teren în proprietate sau folosinţă;
 • terenurile aflate în proprietate sau folosinţă;
 • pădurile;
 • modul de utilizare al suprafeţelor agricole;
 • suprafeţe necultivate, ogoare;
 • suprafeţe cultivate în sere sau solarii;
 • grădini familiale;
 • pomi răzleţi, plantaţii pomicole şi viticole;
 • suprafeţe irigate;
 • animale (existente la începutul semestrului) şi evoluţia efectivului de animale în cursul anului;
 • utilaje-instalaţii pentru agricultură şi silvicultură;
 • mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;
 • aplicarea îngraşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor;
 • utilizarea îngraşămintelor;
 • construcţii existente la începutul anului şi alte menţiuni.

Înscrierea datelor în Registrul agricol Tecuci se face pe baza declaraţiei date pe proprie răspundere de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.

Înscrierea în Registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnatură, sub sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătură, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot fi date potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în Registrul agricol:

 • în faţa secretarului localităţii;
 • în faţa notarului public;
 • la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaraţia (art.7, alin.3 din Ordinul 734/2015 al MADR).
Pentru unităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în Registrul agricol pe baza declaraţiei date de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţită de documente. Perioadele în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în Registrul agricol sunt următoarele:

 • 5 ianuarie – 1 martie pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexă şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură;
 • 5-20 ianuarie și 5-20 iulie – efectivele de animale existente în gospodărie la începutul şi sfârşitul fiecărui semestru, precum şi modificările intervenite în cursul semestrului precedent ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor sau a altor intrări – ieşiri.
 • 1 – 31 mai pentru datele privind modul de folosinţă al terenurilor, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor
 • persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în Registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate în termen de 30 de zile de la apariția modificării (art. 11, alin.1 din Ordonanța nr. 28 / 2008).

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute de lege, date corecte şi complete în vederea înscrierii acestora în Registrul agricol (art.14 din Ordonanța nr. 28 / 2008).
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1500 lei în cazul persoanelor juridice:

 • refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor împuternicite de aceştia, documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;
 • nedeclararea, la termenele stabilite şi în forma solicitată, a datelor care fac obiectul Registrului agricol (art.20 din Ordonanța nr. 28/2008).

Principalele atribuții ale Registrului Agricol Tecuci

 • intocmirea, urmarirea si completarea efectiva a registrului agricol;
 • efectuarea controlului periodic la gospodariile populatiei pentru confruntarea datelor declarate la registrul agricol;
 • eliberarea biletelor de adeverire a proprietatii animalelor in vederea valorificarii acestora;
 • constata in teren pagubele produse de factori diversi la persoanele fizice si juridice;
 • inventarierea si arhivarea documentelor compartimentului la sfirsit de an si la predarea arhivei anului precedent la arhiva;
 • aplicarea corecta a legilor in domeniu;
 • aplicarea normelor PSI in domeniul agricol;
 • verifica si redacteaza referate la scrisorile si sesizarile primite din partea cetatenilor si comunica Comisiei judetene de fond funciar;
 • intocmeste borderoul cu situatia detinatorilor de animale si o comunica biroului de impozite si taxe in vederea urmaririi si incasarii taxelor de pasunat;
 • intocmeste lucrarile necesare privind inaintarea situatiilor statistice, trimestriale si anuale privind bunurile agricole si efectivele de animale;
 • actualizarea bazei de date electronice privind detinatorii de teren de pe raza orasului;

Registrul agricol din cadrul Primariei Municipiului Tecuci


Total Page Visits: 6206 - Today Page Visits: 5

Comentariile sunt închise.