Se depun cererile pentru acordarea ajutoarelor de încălzire, sezonul 2021-2022


Ajutoarele-pentru-incalzirea-locuintelor-2021-2022-Tecuci
   Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci informează că începând cu data de 13.10.2021, la sediul instituției din strada Elena Doamna nr. 2, cetățenii municipiului Tecuci pot depune cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței pentru sezonul rece 2021-2022.
 
   Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței, familiile cu venituri lunare de până la 1.386 lei pe fiecare membru și persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei.
 
   Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei pe membru de familie sau de 2.053 lei pentru persoana singură, beneficiază lunar inclusiv în perioada sezonului rece de un supliment pentru energie în sumă fixă acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în cuantum de:
 
 •  30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 •  10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 •  10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 •  20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri;
   Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului și se poate solicita o dată cu ajutorul de încălzire.
 
  Cererile vor fi însoțite de următoarele documente:
 
 1.  cerere și declarație pe propria răspundere;
 2.  copii după actele de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie și certificatele de naștere ale copiilor;
 3.  copie a unei facturi recente de furnizare a energiei termice/energiei electrice/gazelor naturale;
 4.  copie după documentul care atestă regimul juridic al locuinței: contract vânzare-cumpărare, contract de comodat, contract închiriere, uzufruct viager;
 5.  copii ale documentelor care atestă veniturile realizate în luna precedentă depunerii cererii: adeverința de salariat, cupon de pensie, șomaj, indemnizație, pensie alimentară;
 6.  copie după talonul autoturismului/motocicletă, certificatului de înmatriculare pentru evidențierea vechimii, după caz;
 7.  cdeverință de la asociația de locatari din care să rezulte câte persoane sunt luate în calcul la plata întreținerii;
 8.  în situația persoanelor singure/familie care declară că nu au nici o sursă de venit vor anexa o declarație pe propria răspundere privind sursă și cuantumul veniturilor din care se întrețin.
   Stabilirea dreptului de acordare a ajutorului se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20, începând cu luna următoare.
   Orice modificare, privind numărul de membri sau veniturile realizate se comunică printr-o nouă cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială care va cuprinde în mod obligatoriu actele care dovedesc respectivele modificări.
 

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței:

Bunuri imobile
 
 1.  Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2.  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă
Bunuri mobile
 
 1.  Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2.  Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3.  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4.  Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
 5.  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6.  Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7.  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
Depozite bancare
 
 1.  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.
Terenuri/animale şi/sau păsări
 
 1.  Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
Menţiuni referitoare la locuinţă:
 
 •  Locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă este construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriata sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisa în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă este construcţia edificată în condiţiile legii**. O construcţie edificată fără îndeplinirea formalităţilor legale nu există, cu excepţia celor construite într-o perioadă greu de definit, dar care figurează în Registrul agricol şi, mai mult decât atât, pentru care s-au plătit taxele şi impozitele locale;
 •  Persoană sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu şi o cotă parte dintr-o altă clădire, exceptând anexele sau dependinţele, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei indiferent de mărimea cotei;
 •  Dacă în aceeaşi locuinţă/imobil locuiesc mai multe familii, fără contoare separate pentru energie termică, gaze naturale sau energie electrică la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei vor fi luate în considerare toate persoanele şi veniturile realizate de acestea.

Total Page Visits: 3701 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.