Ședinţă de îndată a Consiliului local Tecuci în data de 15.12.2020, ora 16


Sedinta-de-indata-consiliul-local-dec
 
În conformitate cu prevederile: art. 5 alin 3 lit. a din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, cu modificările și completările ulterioare, art. 1, anexa nr. 3 din H.G. nr. 841/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 1 din H.C.L. nr. 130/10.11.2020 privind revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci, art.133 alin. 2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 4 și alin. 5 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza art. 196 alin1, lit. b din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Art.1. Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară de îndată la data de  15.12.2020, orele 16 00, cu Proiectul ordinii de zi cuprins în Anexa care face parte integrantă a prezentei dispoziții.

Şedinţa de consiliu se va desfăşura ON-LINE, prin aplicația ”ZOOM”.

Art.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Municipiului Tecuci în format electronic.

Art.3 Proiectul înscris pe ordinea de zi a fost transmis spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tecuci.

Art.4 Consilierii locali sunt invitați de a formula și depune amendamente în scris asupra proiectului înscris pe ordinea de zi până la data de: 15.12.2020, orele 1200  la Secretarul General U.A.T. Municipiul Tecuci.

Art.5 Consilierii locali sunt obligați să depună avizele până la data de: 15.12.2020, orele 12 00  .

Art.6 Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretarului General al Municipiului Tecuci.

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI

Completarea ordinii de zi:

 
ART.1  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al d-lui DINU CONSTANTIN. Descarcă documentul de AICI

ART.2  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al d-lui LUPAȘCU MIRCEA.. Descarcă documentul de AICI

 
      PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 1963 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.