Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 28.10.2021, ora 16


Sedinta-CL-ordinara-oct-2021-Tecuci

Sedinta ordinara a consiliului local oct 2021

 
În temeiul, art.133 alin. 1 coroborate cu art.134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 28.10.2021, ora 1600 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la  Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:    

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 29.09.2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 131/19.10.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pe o perioadă de  trei luni (noiembrie 2021 – ianuarie 2022). Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 145/22.10.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 147/22.10.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2021. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 137/21.10.2021 privind aprobarea ”Planului de Acțiune pentru Eficiență Durabilă și Climă (P.A.E.D.C.) 2021-2027 al Municipiului Tecuci, județul Galați.” Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 138/21.10.2021 privind aprobarea aderării Municipiului Tecuci la ”Convenția Primarilor privind Clima și Energia”.(Covenant of Mayors for Climate & Energy). Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 129/06.10.2021 privind aprobarea Grilei de salarizare a personalului Societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 128/22.09.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății ADMINISTRAREA CIMITIRELOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 130/15.10.2021 privind stabilirea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci pentru activități din cadrul Serviciului public de administrare a Cimitirului Municipal, începând cu data de 01.11.2021. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 132/21.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru obiectivul ” Modernizare străzi etapa II – lot 4.” Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 133/21.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Modernizare străzi etapa II – lot 3” – Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 134/21.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ” Reabilitare Zona Interblocuri în Municipiul Tecuci”, Județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 135/21.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ” Modernizare străzi în Municipiul Tecuci ( strada Sergent Ștefan Puțanu, strada Malului, Bulevardul Carol)” , Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 136/21.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul ” Reabilitare străzi în Municipiul Tecuci str. Prundului, str. Transilvaniei, str. Tudor Panfile, str. Nicorești, str. Matei Basarab, str. Plugului.” Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 139/21.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții –”Bazin de înot”. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre nr. 140/21.10.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tecuci în consiliile de administrație și comisiile de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre nr. 141/21.10.2021 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre nr. 142/21.10.2021 privind modificarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr.38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și  contractului de concesiune aferente Serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 19. Proiect de hotărâre nr. 143/21.10.2021 privind transmiterea în administrarea unităților școlare a unor imobile. Descarcă documentul de AICI
 20. Proiect de hotărâre nr. 144/21.10.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 2,8 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 21. Proiect de hotărâre nr. 146/22.10.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități de comerț și prestări servicii din Municipiul Tecuci și viza anuală a acestora. Descarcă documentul de AICI
 22.  Informări, interpelări, petiții.

  Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de: 28.10.2021, ora 1600, la Casa de Cultură Tecuci,  Sala Studio, cu următorele  proiecte ale ordinii de zi:

 1.    Proiect de hotărâre nr. 148/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: ”MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II- LOT3” – Municipiul Tecuci, Județul Galați” prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții. Descarcă documentul de AICI
 2.    Proiect de hotărâre nr. 149/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: ” MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL TECUCI: Str. Sergent Ștefan Puțanu, Str. Malului, Bulevardul Carol ” prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții. Descarcă documentul de AICI
 3.    Proiect de hotărâre nr. 150/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: ”Reabilitare străzi în Municipiul Tecuci: Str. Prundului, Transilvaniei, Tudor Pamfile, Nicorești, Matei Basarab și Plugului ” prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții. Descarcă documentul de AICI
 4.    Proiect de hotărâre nr. 151/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: ” MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II – LOT 4 ”- Municipiul Tecuci, Județul Galați ”, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al obiectivului de investiții. Descarcă documentul de AICI
 5.    Proiect de hotărâre nr. 152/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții: ”REABILITARE ȘI EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ  ÎN MUNICIPIUL TECUCI” Județul Galați, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al  obiectivului de investiții. Descarcă documentul de AICI
 6.    Proiect de hotărâre nr. 153/27.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare a obiectivului de investiții:”Modernizare lucrări de apă și canalizare în cartierele Griviței, Bălcescu, Bulgari, CFR și Gara de Nord Municipiul Tecuci, Județul Galați”, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și pentru aprobarea devizului general estimativ al  obiectivului de investiții. Descarcă documentul de AICI
 7.    Proiect de hotărâre nr. 154/27.10.2021 privind trecerea unui imobil-teren identificat conform CF nr. 115527 din domeniul privat al Municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia. Descarcă documentul de AICI
 8.    Proiect de hotărâre nr. 155/27.10.2021 privind modificarea H.C.L. Tecuci nr. 123/2021 de predare către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – ”Construire creșă medie”. Descarcă documentul de AICI

  PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 2275 - Today Page Visits: 4

Comentariile sunt închise.