Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 25.06.2021, ora12


Sedinta-CL-25.iun_.2021-Tecuci

   În temeiul, art. 133, alin. 1 coroborate cu art. 134, alin. 1, lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 25.06.2021, ora 1200 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:   

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 27.05.2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 74/15.06.2021 privind modificarea programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 67/15.06.2021 privind atestarea apartenenței unui imobil/teren la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 64/15.06.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent Serviciului de Administrare a Piețelor și Oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 68/15.06.2021 privind trecerea unui imobil situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 Pavilion A2, din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 76/16.06.2021 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației Cadrelor Militare în Rezervă din MAI Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 77/16.06.2021 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Organizației Naționale Cercetașii României, Centrul Local ”Oltea Doamna” Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 66/15.06.2021 privind trecerea unui imobil/teren situat în str. Berzei din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 65/15.06.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.  S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 2,8 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 73/15.06.2021 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci, adoptat la data de 31.12.2020. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 72/15.06.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale Societății Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 78/17.06.2021 privind folosirea gratuită a terenurilor de sport din incinta unităților de învățământ din Municipiul Tecuci, în afara orelor de program. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 79/17.06.2021 privind aprobarea repartizării unei locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 80/17.06.2021 privind aprobarea extinderii unei suprafețe locative sociale proprietatea U.A.T. Tecuci, atribuite domnului Bandac Marian. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 82/18.06.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de servicii de asistență și reprezentare juridică a doamnei avocat Lucia Barbălată. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre nr. 69/15.06.2021 privind aprobarea vânzării directe a unui imobil/teren aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat peFundătura Plutonier Stoicescu, nr. 15 C1. Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre nr. 81/17.06.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil/teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Plt. Stoicescu FN. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre nr. 71/15.06.2021 privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci subordonată Consiliului Local Tecuci pentru activitatea desfășurată în perioada 14.05.2020-14.05.2021. Descarcă documentul de AICI
 19. Proiect de hotărâre nr. 70/15.06.2021 privind aprobarea caietului de obiective, a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, anunțului privind condițiile de participare și a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Casa de Cultură Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. Descarcă documentul de AICI
 20. Proiect de hotărâre nr. 53/17.05.2021 privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale, pe raza Administrativ – Teritorială a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

        Informări, interpelări, petiții.

        * Adresa Serviciului Buget – Contabilitate, înregistrată sub nr. 32780 din 16.06.2021 la Primăria Municipiului Tecuci, referitor la participarea Municipiului Tecuci la majorarea capitalului social al Societății Compania de Utilități Publice  Tecuci S.R.L.

  PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 1849 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.