Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 29.09.2021, ora 16


Sedinta-CL-ordinara-sept-2021-Tecuci   În temeiul, art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoștința locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 29.09.2021, ora 1600 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:   

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 26.08.2021.
 2. Depunerea Jurământului de către domnul RADU GEORGE BOGDAN, conform încheierii din 09 Septembrie 2021 a Judecătoriei Tecuci, pronunțată în dosarul nr. 3585/324/2021.
 3. Depunerea Jurământului de către domnul SANDU ALECU, conform încheierii din 10 Septembrie 2021 a Judecătoriei Tecuci, pronunțată în dosarul nr. 3804/324/2021.
 4. Proiect de hotărâre nr. 114/15.09.2021 privind completarea Comisiei de specialitate nr. 1 ”Studii, prognoze economice – sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului” și a Comisiei de specialitate nr. 2 ”Organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură” ale Consiliului local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 123 /20.09.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 127/22.09.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea PIEȚ PREST TEC S.R.L. TECUCI. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 124 /20.09.2021 privind modificarea anexelor la H.C.L. nr. 58/ 27.05.2021 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent perioadei iunie – decembrie 2021. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 120/17.09.2021 privind Organizarea structurii de intervenție în situații de urgență cu echipe din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci și echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 118 /16.09.2021 privind modificarea componenței comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum și a celor construite prin A.N.L. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 122/ 20.09.2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe – A.N.L., a terenului situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.64, în suprafață de 3.618 mp., identificat conform CF nr.115466. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 115 /16.09.2021 privind transmiterea fără plată a unui autoturism – Dacia Logan, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci către Poliția Locală a Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 121/20.09.2021 privind atestarea apartenenței unor imobile – drumuri de exploatare, la domeniul public al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 116 /16.09.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 119/16.09.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – ”Construire creșă medie”. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 126/22.09.2021 privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2022. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre nr. 125/22.09.2021 privind aprobarea concesionării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în str. Carol I, CF 115451. Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre nr. 128/22.09.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre nr. 117/16.09.2021 privind vânzarea dreptului de proprietate al acțiunilor deținute de U.A.T. Tecuci la CALORGAL S.A. Galați. Descarcă documentul de AICI
 19. Proiect de hotărâre nr. 113/06.09.2021 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.R.L. Tecuci, ca urmare a cererii de demisie a domnului VOINEA IONUȚ. Descarcă documentul de AICI
 20. Informări, interpelări, petiții.

  PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 4339 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.