Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 30.03.2021, ora 16


Sedinta-ordinara-mart-2021-Tecuci
  În temeiul, art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 30.03.2021, ora 1600  are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 25.02.2021.
 2. Proiect de hotărâre nr. 6/16.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea teraselor sezoniere pe domeniul public și privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 22/15.03.2021 privind aprobarea amplasării unor aparate de zbor pe terenul aparținând domeniului public al U.A.T. Tecuci, în str. Gheorghe Petrașcu, nr.64-66. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 23/15.03.2021 privind aprobarea cererii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al Municipiului Tecuci și administrarea Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 24/15.03.2021 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu destinat activității Asociației militarilor veterani și veteranilor cu dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir.”  Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 25/15.03.2021 privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 26/15.03.2021 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate a solicitanților, în scopul atribuirii în folosință gratuită a loturilor de teren rămase disponibile, conform Legii 15/2003. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 27/17.03.2021 privind închirierea pajiștilor permanente aflate în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 28/19.03.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini și contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public și privat – Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 29/19.03.2021 privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unor spații aparținând domeniului public al U.A.T. – Municipiul Tecuci, aflate în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu”. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 31/22.03.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Înlocuire conductă de alimentare cu apa potabilă strada Cuza Vodă, Municipiul Tecuci, Județul Galați. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 32/23.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din 03.03.2020 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului în domeniul privat al acestuia. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 33/23.03.2021 privind aprobarea Caietului de obiective, a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de Proiecte de management, anunțului privind condițiile de participare și a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, precum și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor. Descarcă documentul de AICI

   Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 30.03.2021, orele 16 00, cu următorul proiect ale ordinii de zi:

    1. Proiect de hotărâre nr. 34/26.03.2021 privind abrogarea H.C.L. 105 din 13.08.2020 privind modificarea anexei nr.4 la H.C.L. nr. 38 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, caietului de sarcini şi contractului de concesiune aferente serviciului de administrare a domeniului public şi privat – Societatea Administrarea Cimitirelor şi a Spaţiilor Verzi Tecuci S .R.L. Descarcă documentul de AICI

         

Informări, interpelări, petiții.

 • Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 16861/18.03.2021 – raportul de follow-up privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor prin Decizia  nr. 17/22.07.2019 a Camerei de Conturi Galați.

  PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 1890 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.