Executarea silită a creanţelor datorate bugetului local Tecuci

U.A.T Municipiul Tecuci este obligat să efectueze procedura de executare silită a creanţelor datorate bugetului local, in conformitate cu prevederile Legii nr.207/2015
privind Codul de Procedur ă Fiscală, cu modificările si completările ulterioare.
In cazul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalitatile de executare silită prevăzute in Codul de procedură Fiscală.
Contribuabilii cu creanţe restante datorate bugetului local Tecuci, sunt rugaţi, să achite sumele restante, pâna la data de 01. 11 .20 1 7, în vederea evitării începerii procedurii de executare silita.

P R I M A R, Catalin Constantin Hurdubae

DIRECTOR GENERAL , Nicoleta Tapoi

ŞEF SERVICIU VENITURI ,  Iulian  Marin