Legislaţie

Legislaţia aferentă

Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Norme Metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism

HOTARÂRI Consiliului Local al Municipiului Tecuci

Codul Civil actualizat

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala

Legea nr.422/18.07.2001-legea privind protejarea monumentelor

Ordonanţa nr. 43/30.01.2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

Ordin nr. 2828/2015 pentru modificare anexei nr. 1 la ordinul ministrului culturii cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, si a listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile ulterioare

Legea nr. 24/ 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane

Ordonanţă de urgenţa nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului

Legea nr. 7/13.03.1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

Ordin nr. 534/01.10.2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

Legea nr. 33/27.05.1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica

Legea nr. 255/14.12.2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii

Legea nr. 114/11.10.1996 legea locuintei republicata

Legea nr. 153/05.07.2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Legea nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Legea nr. 123/10.07.2012 energiei electrice şi a gazelor naturale

HGR nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Ordin nr. 28/14.04.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în programul de investiţii al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

Portal legislativ – Ministerul Justitiei