PLAN URBANISTIC GENERAL 

PLANUL  URBANISTIC GENERAL  AL MUNICIPIULUI TECUCI


         REFERITOR LA INTENȚIA DE ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI TECUCI

    Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului, cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, se face cunoscută publicului etapa pregătitoare pentru elaborarea documentației “Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism al Municipiului Tecuci”

    Argumentare: Conform Legii 190/2013 pentru aprobarea OUG nr. 7/2011, în vederea modificării și completării Legii nr. 350/2001 – Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Planul Urbanistic General are caracter director și de reglementare operațională. Fiecare localitate trebuie să întocmească și să actualizeze PUG la 5-10 ani și să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

   Având în vedere H.C.L. nr.187/31.10.2018 privind prelungirea Planului Urbanistic General al municipiului Tecuci, pana la data de 31.12.2023, emisa in baza prevederilor art. I si art. II din O.U.G. nr.51/2018 privind modificarea Legii nr:350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului pentru prorogarea unor termene, conform art.36 alin.2, lit. c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare, se impune actualizarea Planului Urbanistic General.
Necesitatea actualizării suportului topografic (reambulare), al studiilor de fundamentare si planificarea extinderilor porțiunilor existente de intravilan conform tendințelor de dezvoltare actuale, reprezinta argumente in favoarea revizuirii Planului Urbanistic General.

   Observațiile, sugestiile și propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, sub semnătură și cu datele de identificare, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, in termen de 25 de zile de la afișarea prezentei informări. 

   Publicul interesat va putea consulta observațiile, sugestiile și propunerile, precum și răspunsurile din partea inițiatorului, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, județul Galați sau pe pagina de internet a primăriei Tecuci, https://primariatecuci.ro 

Descarcă documentul de AICI