Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 29.09.2017 orele 16.00

Sedintă ordinara a CL Tecuci în 30.01.2018

   În temeiul art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 29.09.2017, orele 16 00, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de sedinte a U.A.T.  Municipiului Tecuci, din str.1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice – sediul Primăriei Tecuci.” Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice – Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie.” Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, str. Elena Doamna nr.1, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi.” Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str.Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi.” Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, str. Costache Racoviţă, nr.20 bis, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi.” Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci Şcoala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza – corp şcoala, str.1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi.” Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci ”- Grădiniţa nr. 2, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 3 bis, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi.”  Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala „Ion Petrovici”, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi.”  Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Şcoala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza – corp ateliere, str.1 Decembrie 1918, nr. 26, localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi.”  Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Şcoala Generală nr.10 Dimitrie Sturdza – corp sala sport, str.1 Decembrie 1918, nr. 26,localitatea Tecuci, Judeţul Galaţi.”  Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul: ”Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare clădire în vederea înfiinţării unui centru social multifuncţional integrat pentru persoane vârstnice, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi.”  Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei cereri de finanţare pentru proiectul: ”Anticorupţie, integritate, promovarea eticii – AIPE” în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă – CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”, Axa prioritară 2.”Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”, Obiectivul Specific 2.2: ”Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.”  Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2017.  Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2017.  Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr.67/31.03.2017 privind aprobarea Programului de activităţi culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2017 cu modificările şi completările ulterioare.  Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, prin transformarea posturilor de muzeograf SSD în muzeograf S şi de arhivist debutant în arhivist II.  Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor cu Serviciul Public de Salubritate a Municipiului Tecuci pe trimestrul IV al anului 2017. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi potrivit legii şi scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţa fiscală.  Descarcă documentul de AICI
 19. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de către FUNDAŢIA PELIN şi inventarierea în domeniul public al Municipiului Tecuci a bunului „Bust din beton”.  Descarcă documentul de AICI
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galaţi, pentru o suprafaţă de 191,75 mp de teren situată în Municipiul Tecuci, în zona străzii Dumbrava Roşie.  Descarcă documentul de AICI
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea normelor de salubritate şi a normelor de igienă din Municipiul Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr.80/15.09.2016 cu modificările ulterioare prin H.C.L.nr.44/10.03.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Tecuci în Consiliul de Administraţie şi Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei din cadrul Şcolii Gimnaziale Iorgu Iordan din Municipiul Tecuci.  Descarcă documentul de AICI
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 187/2017 privind trecerea imobilului din Tecuci, str. Maior Genoiu nr.3b din domeniul public al Municipiului Tecuci în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne.  Descarcă documentul de AICI
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.188/2017 privind acordul Consiliului Local cu privire la trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor  Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, în domeniul public al Municipiului Tecuci şi administrarea Consiliului Local Tecuci a imobilului din Tecuci, str. Republicii,nr.3.  Descarcă documentul de AICI
 25. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.  Descarcă documentul de AICI
 26. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului, situată în municipiul Tecuci, str.1 Decembrie 1918, zona A.N.L.  Descarcă documentul de AICI
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situată în Tecuci, str. Mircea Eliade, nr.25.  Descarcă documentul de AICI
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului situat în str.Costache Negri,nr. 2 b.  Descarcă documentul de AICI
 29. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier cu un membru.  Descarcă documentul de AICI
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective, anunţului privind condiţiile de participare şi a bibliografiei în vederea organizării concursului de proiecte de management la Biblioteca Municipală „ Ştefan Petică” Tecuci, precum şi a comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor. Descarcă documentul de AICI

      31. Informări, interpelări, petiții

 •   Informarea Societăţii ECOPREST TEC S.R.L Tecuci, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.52481/18.09.2017 privind dizolvarea, lichidarea şi radierea societăţii.  Descarcă documentul de AICI
 •   Informarea Societăţii ECOGROUP TEC S.R.L Tecuci, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.53449/21.09.2017 privind dizolvarea, lichidarea şi radierea societăţii.  Descarcă documentul de AICI
 •   Informare privind soluţia de revocare a H.C.L.nr.176/31.08.2017 formulată de către domnul Calmuc Cristian-Alec şi punctul de vedere al secretarului U.A.T. Municipiul Tecuci.Descarcă documentul de AICI

  

 P R I M A R,   Catalin Constantin Hurdubae      

AVIZAT  , Secretar U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. Fotache Valerica                 

 •  Dispoziţia sedinţei ordinare din 29.sept.2017. Descarcă documentul de AICI