Completarea ordinii de zi a şedintei ordinare, din data de 28.07.2017

Sedinta extraordinara a Consiliului local Tecuci

DISPOZITIA Nr.871 Din 25.07.2017

Privind : completarea ordinii de zi a şedintei ordinare, din data de 28.07.2017, orele 16°°.

Sedinta-ordinara-Consiliul-Local-Tecuci

Primarul Municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi; validat prin sentinta civila 1427/24.06.2016, pronuntata de Judecatoria Tecuci in dosar nr.2690/324/2016. Având în vedere prevederile art. 39, alin.1, 3, 5 şi 6 din Legea 215/2001, privind administraţia publica locală, republicată în 2007;
in baza art.115, alin.1, lit.b din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată în 2007: DISPUNE:

Art.1 .Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 28.07.2017, orele 16°°, în sala de şedinţe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.70/31.03.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de către Societatea Pieţe Prest Tec S.R.L.Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, reprezentat de organul său deliberativ — Consiliul Local Tecuci, referitor la stabilirea remuneraţiei, în cuantum de 1.300 lei/lună a lichidatorului judiciar la societăţile aflate în procedura de lichidare şi în care U.A.T. Municipiul Tecuci are calitatea de asociat majoritar. Descarcă documentul de AICI
  3. Informări, interpelări, petiţii.

– Raportul de activitate al Primarului municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI

– Raport asupra activităţii asistenţilor personali pe semestrul I al anului 2017 — S.P.L.A.S Tecuci.  Descarcă documentul de AICI

Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa secretarului Municipiului Tecuci.

PRIMAR, Cătălin Constantin Hurdubae
AVIZAT, SECRETAR U.A.T Municipiui Tecuci
Jr. Fotache Valerica


DISPOZITIA Nr.871 Din 25.07.2017