Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 30.01.2024, ora 16:00

În temeiul art. art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 30.01.2024, ora 16.00, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

 1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din: 11.01.2024.
 2. Proiect de hotărâre nr. 2 /22.01.2024 privind: aprobarea și atribuirea către S.C. Romprest Energy S.R.L. a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 3 /22.01.2024 privind: aprobarea acoperirii parțiale a cheltuielilor cu serviciul public de salubrizare al Municipiului Tecuci pe anul 2023, de la bugetul local, din alte venituri bugetare în sumă de 2.385.212,55 lei. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 4 /22.01.2024 privind: aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 12 /23.01.2024 privind: aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta altele decat cele stabilite de art 84/ Legea 196/2016 privind venitul minim de incluiziune, cu modificarile si completarile ulterioare. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 13 /23.01.2024 privind:  aprobarea Programului de actiune comunitara destinat prevenirii si combaterii riscului de saracie si excluziune sociala pentru anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 5 /22.01.2024 privind: atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 6 /22.01.2024 privind: atestarea aparteneței unui imobil – teren la domeniul privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 7 /22.01.2024 privind: prelungirea unor contracte de închiriere a pajiștilor permanante aflate în proprietatea UAT Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 15 /23.01.2024 privind: Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 14 /23.01.2024 privind: aprobarea ”Studiului de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activităților de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţia de sortare Valea Mărului, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deşeuri sau la instalaţia de tratare mecano-biologică respectiv eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitul de deşeuri nepericuloase Valea Mărului, din județul Galați”, delegării gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare și eliminare prin depozitare aferentă proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI. Descarcă Anexa 1 de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 16 /23.01.2024 privind: aprobarea Studiului de fundamentare, delegarea serviciilor de operare, documentației de atribuire precum și acordarea unui mandat special pentru reprezentantul UAT Municipiul Tecuci în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. Descarcă documentul de AICI. Descarcă anexa 1 deAICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 9 /22.01.2024 privind: însușirea rapoartelor de evaluare și aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 8 /22.01.2024 privind: demararea procedurilor de asociere a U.A.T. Municipiul Tecuci în vederea realizării unui parc solar agrofotovoltaic. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 10 /22.01.2024 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare finală și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre nr. 11 /22.01.2024 privind: aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Municipale ”Ștefan Petică” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare finală și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea finala a managerului instituției publice de cultură – Biblioteca Municipală ”Ștefan Petică” Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 17. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de: 30.01.2024, ora 16 00, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 22 / 29.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după închiderea exercițiului bugetar al anului 2023, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2024. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 17 / 26. 01.2024 privind aprobarea depunerii in parteneriat a proiectului “Equipping services for emergency situations across borders / Echiparea serviciilor pentru situații de urgență transfrontaliere” în Municipiile Tecuci și Cahul prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Prioritatea 1 – Comunități verzi: 1.1. Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienţei, luând în considerație abordările bazate pe ecosistem, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 18 / 26.01.2024 privind aprobarea depunerii in parteneriat a proiectului “Culture brought to light in our common territory/ Cultura scoasă la lumina în teritoriul nostru comun” în Municipiile Tecuci și Cahul prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, Prioritatea 2 – Dezvoltarea socială transfrontaliera: 2.3. Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 23 / 29.01.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Galeriile de Artă Gheorghe Petrașcu„, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 24 / 29.01.2024 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați la faza Pth pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și consolidare a Biblioteci Municipale Ștefan Petică Tecuci” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 19 / 26. 01.2024 privind acordarea normei de hrană în anul 2024 pentru personalul Poliției Locale din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 21 / 29.01.2024 privind aprobarea Regulament de Protecție a Spațiilor Verzi, de Organizare, Dezvoltare și Întreținere a acestora pe Teritoriul Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 25 / 29.01.2024 privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 252/19.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 26 / 29.01.2024 privind aprobarea Organigramei, statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiul Tecuci, S.P.C.L.E.P. Tecuci și Poliția Locală Tecuci, prin reorganizarea și aplicarea Legii 296/2023, precum și Regulamentului de Organizare și Funcționare  ale acestora. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 20 / 26.01.2024 privind conferirea titlului de ”CETATEAN DE ONOARE” al Municipiului Tecuci, domnului Arhip Gheorghe.  Descarcă documentul de AICI
 11. Erată la H.C.L. nr. 239/19.12.2023.

 

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan