Şedinţă extraordinară a Consiliului Local în data de 14.12.2021, ora 16

Sedinta extr dec 2021 Tecuci

În temeiul, art. 133 alin.2, lit. a coroborat cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. b și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de 14.12.2021, ora 1600 are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la  Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 25.11.2021.
  2. Proiect de hotărâre nr. 175/09.12.2021 privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.AT. Municipiului Tecuci, pe anul 2021. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre nr.176 /09.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea PiețePrest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre nr.177/09.12.2021 privind modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. Tecuci nr.39 din 28.02.2018, stabilirea formei de gestiune, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de concesiune aferent Serviciului de administrare a piețelor și oborului Municipiului Tecuci. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre nr.171/06.12.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții ale Societății Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci precum și aprobarea Grilei de salarizare a personalului societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre nr.179/09.12.2021 privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. – Tecuci pentru unele activități din Serviciul de salubrizare, începând cu data de: 01.01.2022. Descarcă documentul de AICI

Completarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare, din data de 14.12.2021 ora 1600, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre nr. 173/ 07.12.2021 privind aprobarea participării la Programul privind creterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI. Descarcă documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre nr. 174/ 08.12.2021 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcţii ale Societăţii PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci precum și aprobarea Grilei de salarizare a personalului societăţii PIEŢE PREST TEC S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI

Primar, Lucian-Grigore Costin
Avizat, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, George Borșan