Sedinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local Tecuci în data de 10.08.2023, ora 16:00

În temeiul, art.133 alin.2, lit.a coroborat cu art.134 alin.1 lit.a, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Tecuci, că la data de  10.08.2023, ora 1600 are loc şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare de îndată din: 18.07.2023.
  2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din: 25.07.2023.
  3. Proiect de hotărâre nr. 154/09.08.2023 privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tecuci nr. 69 din 10.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT4- Municipiul Tecuci, jud Galați”. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre nr. 155/09.08.2023 privind: trecerea unui imobil – teren din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. AICI
  5. Proiect de hotărâre nr. 156/09.08.2023 privind: aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe-ANL, a terenului situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66, în suprafață de 4000 mp., identificat conform CF nr. 116249. AICI
  6. Proiect de hotărâre nr. 157/09.08.2023 privind: Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport verde prin realizarea de piste pentru biciclete la nivelul Municipiul Tecuci” în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan