Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 28.05.2024, ora 16:00

În temeiul art. art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 28.05.2024, ora 16.00, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

  1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 29.04.2024.
  2. Proiect de hotărâre nr. 112/22.05.2024 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (mai-iulie 2024). Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre nr. 113/22.05.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
  4. Proiect de hotărâre nr. 114/22.05.2024 privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, și a contractelor/ acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anii școlari: 2024-2025 și 2025-2026. Descarcă documentul de AICI
  5. Proiect de hotărâre nr. 115/22.05.2024 privind suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 29252/ 31.03.2020 pentru obiectivul de investiții ” Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul Primăriei Tecuci ”, cod SMIS 117348. Descarcă documentul de AICI
  6. Proiect de hotărâre nr. 116/22.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ” MODERNIZARE STRĂZI ETAPA III-LOT 1, Municipiul Tecuci, Județul Galați.” Descarcă documentul de  AICI
  7. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de: 28.05.2024, ora 16 00, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre nr. 117/ 24.05.2024 privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Creșterea mobilității urbane nepoluante prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate N-S din Municipiul Tecuci”, precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
  2. Proiect de hotărâre nr. 118 / 24.05.2024 privind: aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare și reabilitare Cinematograf Arta” în cadrul Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) , precum si a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre nr. 119 / 24.05.2024 privind: modificarea art. 2 la HCL nr. 106 din 29.04.2024, aprobarea Devizului General si a indicatorilor economici actualizati la faza de proiect tehnic pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare termică Gradinita Ion Creanga, Tecuci” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan