Ședinţă ordinară a Consiliului Local, în data de 28.06.2024, ora 12:00

În temeiul art. art.133 alin.1 coroborate cu art.134 alin.1 lit. a, alin.2, alin.3 lit. a și alin.5, art.135 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 28.06.2024, ora 1200, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:

 1. Adresa nr. 32646/05.06.2024 emisă de Instituția Prefectului Județul Galați.
 2. Adoptarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2024.
 3. Proiect de hotărâre nr. 120/21.06.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 121/21.06.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, devizului general precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ETAPA II-LOT4 – Municipiul Tecuci, județul Galați”, prin modificarea HCL NR. 69 DIN 10.04.2023. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 122/21.06.2024 privind suplimentarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 29252/31.03.2020 pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 123/21.06.2024 privind  acordul Consililui Local pentru aprobarea activitatilor finantate integral din venituri proprii a unității de învățământ Şcoala Gimnazială „Anghel Rugină”. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 124/21.06.2024 privind darea în administrarea Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” Tecuci a unui imobil. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 125/21.06.2024 privind aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere aeriană și supraterană către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Romînia SA, Sucursala Galați, pentru o suprafață de 94 mp de teren (90 mp pentru amlasare racord și 4 mp pentru postul de transformare aerian) din municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre nr. 126/21.06.2024 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros. Descarcă documentul de  AICI
 10. Proiect de hotărâre nr. 127/21.06.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 119021, str. 1 Decembrie 1918 zona bloc AG. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre nr. 128/21.06.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 101456, str. Mircea Vodă nr. 1c. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre nr. 129/21.06.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 119000, zona străzii Gheorghe Petrașcu bl. 25. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre nr. 130/21.06.2024 privind aprobarea desființării unor garaje și magazii situate pe terenul aparținând Municipiului Tecuci, înscris în CF 116693 și CF 115008. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre nr. 131 / 21.06.2024 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilan și atribuire zona funcțională în vederea amenajării unei stații de asfalt, municipiul Tecuci, Tarla 86, Parcela 418/9, 10, 11, 12. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre nr. 132/21.06.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evalării anuale a managementului instituției publice de cultură Casa de Cultură Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Casa de Cultură Tecuci – subordonată Consiliului Local Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 16. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de: 28.06.2024, ora 12 00, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr.  133 /27.06.2024 privind completarea si modificarea HCL nr.214/23.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare, demolare parțială, extindere și reconversie funcțională a Grădiniței nr. 14 în Muzeu de Artă Contemporană” în cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat (PNCCRS), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 134 /27.06.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici (faza SF)  pentru obiectivul de investiții „Revitalizare Parc Oltea Doamna din Municipiul Tecuci”, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect. Descarcă documentul de  AICI

PRIMAR, Lucian-Grigore Costin
AVIZAT,  Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, Jr. George Lucian Borșan