Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 26.08.2021, ora 16


Sedinta-CL-ordinara-august-2021-Tecuci

   În temeiul art. art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 26.08.2021, orele 1600, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:  

 • Adoptarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din 09.08.2021.
 1. Proiect de hotărâre nr. 109/17.08.2021 privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al dlui NAUM ADRIAN. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre nr. 111/18.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre nr. 104/10.08.2021 privind modificarea art. 1 la H.C.L. nr. 10/28.01.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str. Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, județul Galați”. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre nr. 105/11.08.2021 privind modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 11/28.01.2021 privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice în Municipiul Tecuci – Sala Popular, str. Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre nr. 107/13.08.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul ”Extindere și reabilitare iluminat public în municipiul Tecuci – strada Aleea Ștrandului (faza DALI)”. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre nr. 108/13.08.2021 privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administrator de condominii organizat în data de 02.08.2021 și eliberarea atestatelor. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre nr. 110/08.2021 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 53 din 23.04.2021 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci cu reprezentantul Jandarmeriei. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre nr. 106/12.08.2021privind conferirea post-mortem a titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Tecuci, domnului Dan Mateescu. Descarcă documentul de AICI
 9. Informări, interpelări, petiții.

Completarea ordinii de zi a ședinței ordinare, din data de: 26.08.2021, ora 1600, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 112/19.08.2021 privind modificarea Anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea COMPANIA de UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L., aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare. Descarcă documentul de AICI

 • Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 132/17.08.2021 privind Decizia nr. 15/2021 a Camerei de Conturi Galați.

  PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 1567 - Today Page Visits: 1

Comentariile sunt închise.