Informare privind arderilor necontrolate de vegetație


Având în vedere numărul ridicat de incendii produse în ultima perioadă, ca urmare a arderii necontrolate a miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale, atragem atenția asupra importanței respectării prevederilor legislative privind aceste activităti.

Arderea miriștilor, stufului, tufăriurilor sau vegetației ierboase fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență de către proprietarii și deținătorii de terenuri în titlu sau fără titlu, constituie contravenție în conformitate cu prevederile art. 96, aln. 1) punctul 9 din O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu rnodificări și completări de Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

De asemenea, arderea miriștilor, stufului, tufăriurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infracțiune potrivit art. 98, aln. 1) lit, a) și se pedepșește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penaiă de la 30.000 lei la 60.000 lei, dacă sunt de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Agenția pentru Protecția Mediului Galați emite acceptul pentru desfășurarea activității de
incendiere la solicitarea deținătorilor legali de terenuri, doar în baza următoarelor documente:

 • notificare către I.S.U. (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile Ordinului M.A.I.
  nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 97
  alin.(3),(4), art. 99 aln. (3),
 • notificare către Garda Naționaiă de Mediu – Comisariatul Județean Galați,
 • act doveditor de la Directia Fitosanitară privind prezența bolilor sau dăunătoriior,
 • adresă de notificare către Primăria pe raza căreia se află situat terenul, privind solicitarea
  acceptului,
 • avizul Agenției Nationale pentru Arii Naturale Protejate —Serviciul Teritorial Galati, pentru terenurile situate pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.

Atragem atentia că, incendierea terenurilor în scopul eliberării acestora de resturile vegetale rezultate în urma recoltării este strict interzisă.

Vegetația ierboasă sau lermnoasă de pe pajiștile permanente nu trebuie arsă întrucât se distruge materia organică și se poluează atmosfera, de aceea este indicată utilizarea și a altor metode alternative
agrotehnice de combatere a dăunãtorilor.

Totodată, înn conformitate cu art. 30, alin. 4) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 (republicata),cu mnodificările și completările ulterioare, constituie contraventie și se sanctionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere și/sau ardere a deșeunilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor, etc.

Descarcă documentul de AICI


Total Page Visits: 8152 - Today Page Visits: 13

Comentariile sunt închise.