Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci în data de 28.12.2020, ora 16


Sedinta-ordinara-consiliul-local-dec-2020

   În temeiul art. art. 133 alin. 1 coroborate cu art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 2, alin. 3 lit. a și alin. 5, art. 135 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,se aduce la cunoştinţa locuitorilorMunicipiului Tecuci, că la data de 28.12.2020, orele 1600, are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, la Casa de Cultură Tecuci, Sala Studio, cu următoarele  proiecte ale  ordinii de zi:   

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2020. Descarcă documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent trimestrului I al anului 2021. Descarcă documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de asistență și reprezentare juridică. Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Tecuci în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia. Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Tecuci, pentru anul școlar 2021-2022. Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 217,4 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea transmiterii în folosință gratuită Asociației Columbofile ”Porumbei Maraton” a unui imobil situat în Str. Gheorghe Petrașcu, nr. 64-66. Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele A.N.L în Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință convenabilă în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru terenurile și spațiile cu altă destinație decât locuință, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația cabinete medicale, proprietatea U.A.T Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 15. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil situat în Tecuci, Str.1 Decembrie 1918, Nr. 33. Descarcă documentul de AICI
 16. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T Municipiul Tecuci în anul 2021. Descarcă documentul de AICI
 17. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 167/30.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice și juridice din Municipiul Tecuci. Descarcă documentul de AICI
 18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei pentru atestarea persoanelor fizice care doresc să aibă calitatea de administrator de condominii, a reorganizării comisiei de soluționare a contestațiilor pentru atestarea persoanelor fizice care au calitatea de administrator de condominii precum și modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului pentru atestarea administratorilor de condominii. Descarcă documentul de AICI
 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021. Descarcă documentul de AICI
 20. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a Contractului de mandat nr. 5560/03.09.2018 a domnului VÎRLĂNUȚĂ CONSTANTIN Director Administrativ al Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.R.L. TECUCI ca urmare a renunțării directorului administrativ la mandatul încredințat.Descarcă documentul de AICI
 21. Informări, interpelări, petiții.

 

PRIMAR, Lucian-Grigore COSTIN
AVIZAT, Secretar General U.A.T. Municipiul Tecuci, jr. George Lucian BORȘAN


Total Page Visits: 3309 - Today Page Visits: 3

Comentariile sunt închise.